Ciechanów3

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ciechanowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
44 383
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
223 241 176,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.78%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
icon-pit
PIT
4 191 562 600 zł
18.78%
icon-cit
CIT
190 000 000 zł
0.85%
icon-sprzedaz-nieruchomosci
Podatki od nieruchomości
2 450 000 000 zł
10.98%
icon-podatki-lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
1 477 101 900 zł
6.62%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
9 164 300 250 zł
41.05%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencje
3 359 500 500 zł
15.05%
icon-pozostale
Pozostałe dochody
1 491 652 356 zł
6.68%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi
całkowity koszt
58 372 064,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata
całkowity koszt
53 266 023,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Rodzina
całkowity koszt
38 365 492,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 112 660,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
22 153 409,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 457 540,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
14 318 811,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 706 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 246 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 050 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
1 619 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 184 033,45 zł

Zostawiasz swój podatek w Ciechanowie? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Ciechanowie lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Uchwała Budżetowa Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017r. wraz ze zmianami 

(Stan na dzień 31.VII.2018 r.)

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi
całkowity koszt
58 372 064,21 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata
całkowity koszt
53 266 023,07 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Rodzina
całkowity koszt
38 365 492,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 112 660,20 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
22 153 409,47 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 457 540,64 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
14 318 811,09 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 706 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 246 900,00 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 050 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
1 619 200,00 zł
Drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 184 033,45 zł
Drogi publiczne gminne
51 373 235,21 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 500 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
2 298 829,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
200 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
14 360 777,00 zł
Szkoły podstawowe
22 108 751,00 zł
Gimnazja
7 097 739,00 zł
Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 046 486,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
527 278,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
229 800,00 zł
oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
445 581,00 zł
Świetlice szkolne
657 600,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Dowożenie uczniów do szkół, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
792 011,07 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenie wychowawcze
22 440 000,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
13 046 496,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
903 470,00 zł
Wspieranie rodziny
1 684 350,00 zł
Rodziny zastępcze
180 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
110 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 176,00 zł
Ośrodki pomocy społecnej
2 870 700,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 281 539,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 310 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 073 621,20 zł
Ośrodki wsparcia
979 360,00 zł
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze
875 052,50 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
800 500,00 zł
Zasiłki stałe
566 315,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
400 000,00 zł
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Szpitale ogólnie, i Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
955 572,50 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 248 958,61 zł
Biblioteki
660 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
894 900,00 zł
Pozostała działalność
17 349 550,86 zł
Wydatek pokrywany głównie z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
7 772 800,00 zł
W tym budowa oświetlenia ulicznego ul. Sw. Franciszka, ul. Sw. Anny, ul. Harcerska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 688 439,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 717 300,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 642 126,55 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
574 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
340 000,00 zł
Pozostała działalność, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pozostałe wydatki
4 722 875,09 zł
Urzędy gmin
10 408 383,09 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 724 200,00 zł
Urzędy wojewódzkie
1 242 528,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
446 000,00 zł
Rady gmin
385 100,00 zł
Pozostała działalność
112 600,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
9 673 400,00 zł
Pozostała działalność
1 032 600,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
7 218 000,00 zł
Obiekty sportowe
528 900,00 zł
Pozostała działalność
500 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
1 750 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
300 000,00 zł
Place zabaw i zagospodarowanie terenu
779 500,00 zł
Wydatek pokrywany z planowanych obligacji
Drogi, chodniki
398 000,00 zł
Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN
200 000,00 zł
Kwiaty i zieleń na ulicy Warszawskiej
80 000,00 zł
Realizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej
40 000,00 zł
Wydatek pokrywany z Funduszu Ochrony Środowiska
Ratujmy ciechanowskie kasztanowce
32 700,00 zł
Bezpieczna ciechanowianka- bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet
30 000,00 zł
Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów
30 000,00 zł
połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych
Obchody "Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie
29 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
780 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 276 051,04 zł
Działalność usługowa
896 132,00 zł
Szkolnictwo wyższe
86 000,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Rolnictwo i łowiectwo
32 938,41 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
112 912,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Ciechanowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Ciechanów3 (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.