Kobyłka

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobyłce
i razem ze mną mieszka oficjalnie
22 474
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
123 741 186,23 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.2%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
31 181 101 zł
25.2%
CIT
CIT
200 000 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
8 080 000 zł
6.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
6 215 500 zł
5.02%
Dotacje
Dotacje
34 487 812,30 zł
27.87%
Subwencje
Subwencje
17 554 890 zł
14.19%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
26 021 882,93 zł
21.03%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 665 313,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Drogi i transport lokalny
całkowity koszt
33 377 873,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 551 515,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 944 726,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 929 704,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 390 459,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 032 533,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 865 589,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 460 533,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
640 682,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
464 727,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Dostarczanie wody
całkowity koszt
620 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
495 536,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Plany zagospodarowania przestrzennego
całkowity koszt
156 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
94 588,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Drogi i transport lokalny
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 665 313,57 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Drogi i transport lokalny
całkowity koszt
33 377 873,62 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 551 515,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 944 726,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 929 704,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 390 459,62 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 032 533,99 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 865 589,09 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 460 533,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
800 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
640 682,74 zł
Dostarczanie wody
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
464 727,68 zł
Rezerwy ogólne i celowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Dostarczanie wody
całkowity koszt
620 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
495 536,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Plany zagospodarowania przestrzennego
całkowity koszt
156 550,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
94 588,00 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
13 575 294,98 zł
Szkoły podstawowe
17 225 740,99 zł
Gimnazja
4 812 190,00 zł
Dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 983 023,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
400 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
150 977,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
518 087,60 zł
Drogi publiczne gminne
29 655 749,62 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 099 524,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
622 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
600,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Świadczenia wychowawcze
16 439 000,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 955 124,00 zł
Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny, Dzienni opiekunowie, Rodziny zastępcze, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
157 391,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 458 026,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 356 800,00 zł
Zasiłki stałe
420 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
306 403,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
208 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej., Dodatki mieszkaniowe, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pozostałe wydatki
195 497,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 464 141,00 zł
Wielkość podatku PIT pokrywająca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 984 877,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 336 142,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego iklimatu
978 464,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
388 200,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
341 880,00 zł
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Pozostałe wydatki
436 000,00 zł
Urzędy gmin
10 337 662,22 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
641 192,40 zł
Rady gmin
283 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
128 605,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 661 533,99 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
371 000,00 zł
Biblioteki
1 441 435,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 183 154,09 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
241 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 305 060,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
92 500,00 zł
Pozostała działalność
62 973,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
373 152,81 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
173 829,93 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
38 700,00 zł
Szpitale ogólne, Programy polityki zdrowotnej
Pozostałe wydatki
55 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
386 027,68 zł
Komendy wojewódzkie Policji
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00 zł
Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe
Pozostałe wydatki
8 700,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
90 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa
4 288,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
300,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Kobyłce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Kobyłka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.