Konkurs dla woj. opolskiego

2018-10-01
Wiadomość

REGULAMIN

 

 I.           Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Dlaczego warto odprowadzić PIT w mojej gminie?” zwanym dalej „Konkursem” oraz tryb przeprowadzenia Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Story Design Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 59/28A, 00-681 Warszawa, pomysłodawca i właściciel platformy Nacoidamojepieniadze.pl - zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator oświadcza, że jest jedynym właścicielem platformy Nacoidamojepieniadze.pl.
 4. Celem konkursu jest rozpowszechnianie idei przejrzystości finansowej budżetów polskich gmin i miast, poprzez ich prezentację na platformie Nacoidamojepieniadze.pl, jak również edukację obywateli z korzyści płacenia podatków w miejscu zamieszkania,
 5. Adresatami konkursu są pracownicy urzędów gmin i miast do 40 tys. mieszkańców, położonych w województwie opolskim, posiadający prawo do reprezentowania gminy/miasta, a w szczególności osoby na stanowiskach: Wójt, Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz oraz Dyrektorzy, Kierownicy i Specjaliści Wydziałów Promocji – zwani dalej Uczestnikami
 6. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 października 2018 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do dnia 14 października 2018 r. do godz. 23:59 (dzień zakończenia składania zgłoszeń).
 7. Zgłoszenia wraz z załącznikami, o którym mowa w §3 ust. 4 a) i należy doręczyć́ Organizatorowi do dnia 14 października 2018 roku do godz.23:59.

 

 II.         Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi przez Gminę/Miasto na pytania konkursowe
 2. Wymagana długość odpowiedzi na każde pytanie wynosi od 1 do 5 zdań
 3. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesłać w wiadomości e-mail na adres kontakt@nacoidamojepieniadze.pl
 4. Odpowiedzi konkursowe powinny zawierać wskazanie jej autora lub autorów.
 5. Udzielone odpowiedzi nie będę publikowane za pomocą jakiegokolwiek kanału informacji bez uprzedniej przekazanej w formie pisemnej zgody autora/autorów.
 6. Treść pytań konkursowych:
 • „Dlaczego warto rozliczać podatek w Twojej gminie”?
 • „Jakie inwestycje mogłaby wykonać Twoja gmina, gdyby do budżetu wpłynęły dodatkowe środki z podatku PIT”?
 • „Jak edukacja mieszkańców gminy na temat budżetu miasta/gminy może przyczynić się do poprawy relacji urząd - mieszkaniec”?

 

III.       Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Konkursie jest doręczenie drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: Kontakt@nacoidamojepieniadze.pl do dnia 14 października 2018 roku do godz. 23:59, zgłoszenia do Konkursu wraz z załącznikiem, o których mowa w § 3 ust.  4. a)
 2. Odpowiedzi na pytania konkursowe wykonanie zgodnie z § 2, punkt 1-4
 3. W zgłoszeniu do Konkursu Autor odpowiedzi ma obowiązek określić nazwę miasta/gminy, którą reprezentuje, adres urzędu oraz adres e-mail kontaktowy.
 4. Uczestnik Konkursu do zgłoszenia dołącza wypełnione Załącznik nr 1 do Regulaminu:
  1. Załącznik nr 1: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 IV.              Komisja Konkursowa

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac. 
 4. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę̨ organizacyjną obrad, w tym za obsługę̨ dokumentacyjną.
 5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 
 6. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością̨ głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.
 7. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 V.                Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą w Konkursie będzie przyznanie specjalnej zniżki na wykonanie prezentacji budżetu gminy/miasta za rok 2018 na platformie Nacoidamojepieniadze.pl
 2. Nagrodę otrzyma każda gmina/miasto, która wykona zadanie konkursowe.
 3. Wysokość zniżki wynosi 50% kwoty brutto opłaty głównej, niezależnie od wyboru pakietu, na jaki gmina/miasto się zdecyduje gmina/miasto się.
 4. Zniżka 50% nie obejmuje kwoty abonamentu miesięcznego w wysokości 90,00 zł netto, tj. 118,00 zł brutto.
 5. Standardowy cennik usługi polegającej na wykonaniu prezentacji został dołączony do wiadomości e-mail informującej gminy i miasta o Konkursie.
 6. Gmina/ miasto, które otrzyma nagrodę, nie jest zobowiązane do zakupu usługi prezentacji budżetu na platformie internetowej Nacoidamojepieniadze.pl

 

 VI.              Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Konkursu może wprowadzać́ zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.
 5. Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące konkursu Organizator udostępnia za pośrednictwem poczty e-mail, po uprzednim wysłaniu prośby o udostępnienie na adres: kontakt@nacoidamojepienaidze.pl.
 6. Zmiany dotyczące Konkursu będą̨ publikowane na stronie internetowej: https://nacoidamojepieniadze.pl/aktualnosci/7/konkurs-dla-woj-opolskiego

 

Załącznik nr 1: Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 2: Cennik usługi Nacoidamojepieniadze.pl

Powrót do Aktualności
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.