Czernica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
17 100
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
144 359 454,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
36 224 538,06 zł
25.09%
CIT
296 788 zł
0.21%
Podatki od nieruchomości
13 414 699,22 zł
9.29%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 231 168,17 zł
5.01%
Dotacje
22 248 126,06 zł
15.41%
Subwencje
23 934 300 zł
16.58%
Pozostałe dochody
41 009 835,45 zł
28.41%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
140 509 547,23 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
32 079 908,27 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
32 079 908,27 zł
Wydatki bieżące
77%
108 429 638,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 704 526,84 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 048 528,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
16 665 646,58 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 429 553,92 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 519 363,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 331 360,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 313 057,27 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 116 129,31 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 353 529,45 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 567 628,87 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 164 227,63 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
756 482,34 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
441 995,88 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
427 937,87 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
669 578,26 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
32 079 908,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.15%
Infrastruktura
32.85%
Oświata, sprawy społeczne, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
21 543 143,98 zł
10 536 764,29 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach
Całkowity koszt
1 591 350,49 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim -  4 821 651,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 5 209 816,01 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w Chrząstawie Małej - 2 329 447,20 zł
  - w Dobrzykowicach - 1 892 753,03 zł
  - w ramach inicjatywy lokalnej - 121 144,00 zł 
 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 298 300,00 zł 
Całkowity koszt
14 673 111,24 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 49 200,00 zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 213 741,01 zł
Całkowity koszt
262 941,01 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Działalność bieżąca jednostki - 18 928,20 zł 
 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 122 508,00 zł
 • Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Jesionoej w Nadolicach Wielkich - 1 961 168,54 zł 
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 9 840,00zł 
 • Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 516 594,11 zł 
Całkowity koszt
4 629 038,85 zł
Oświetlenie drogowe

Oświetlenie drogowe

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo
Całkowity koszt
386 702,39 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 493 838,40 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 6 253 621,74 zł
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 832 105,44 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 661 252,17 zl
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 29 335,60 zł
 • Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 61 920,32 zł
 • Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
8 352 073,67 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Adaptacja budynku świetlicy w Krzykowie na oddział przedszokolny zerówki - 38 499,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej na świetlicę szkolną - 60 628,91 zł
Całkowity koszt
99 127,91 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Całkowity koszt
66 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 189 560,04 zł
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach - 12 300,00 zł 
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 910 159,95 zł
 • Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP - 12 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 13 609,95 zł
 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 88 815,75 zł 
 • Zakup kolejkomatu do budynku Urzędu Gminy w Czernicy - 17 084,81 zł 
 • Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - 9 850,00 zł 
Całkowity koszt
1 253 380,50 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
Całkowity koszt
117 980,60 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Działalność bieżąca jednostki - 6 639,50 zł
 • Dotacja na zakup łodzi strażackiej - 35 052,68 zł 
Całkowity koszt
41 692,18 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 67 697,58 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 11 164,67 zł 
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 44 034,00 zł i Ratowicach - 5 625,83 zł
 • Przebudowa świetlicy w Czernicy - 129 273,00 zł  
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ratowicach - 21 894,00 zł 
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie - 29 040,30 zł 
Całkowity koszt
308 729,38 zł
Place zabaw i tereny rekreacyjne

Place zabaw i tereny rekreacyjne

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 186 848,62 zł 
 • Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 18 821,61 zl 
 • Budowa placu rekreacyjnego w Łanach - 12 000,00 zł 
 • Budowa oświetlenia placu zabaw, boiska do siatkówki i boiska do koszówki na działce 126/4 w Nadolicach Wielkich przy ulicy Rzecznej - 43 665,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Nadolicach Małych (dz. 392 i 39/4) - 4 497,78 zł 
Całkowity koszt
265 833,01 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Zaplecze boiska w Nadolicach Wielkich - 1 107,00 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 1 753,00 zł 
Całkowity koszt
2 860,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków - 19 087,04 zł 
 • Dostosowanie kubatury gminnej w celu pomocy obywatelom Ukrainy - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
29 087,04 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 591 350,49 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

14 673 111,24 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim -  4 821 651,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 5 209 816,01 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w Chrząstawie Małej - 2 329 447,20 zł
  - w Dobrzykowicach - 1 892 753,03 zł
  - w ramach inicjatywy lokalnej - 121 144,00 zł 
 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 298 300,00 zł 
Chodniki

Całkowity koszt

262 941,01 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 49 200,00 zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 213 741,01 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 629 038,85 zł

Drogi gminne

 • Działalność bieżąca jednostki - 18 928,20 zł 
 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 122 508,00 zł
 • Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Jesionoej w Nadolicach Wielkich - 1 961 168,54 zł 
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 9 840,00zł 
 • Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 516 594,11 zł 
Oświetlenie drogowe

Całkowity koszt

386 702,39 zł

Oświetlenie drogowe

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo
Oświata, sprawy społeczne, sport i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

8 352 073,67 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 493 838,40 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 6 253 621,74 zł
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 832 105,44 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 661 252,17 zl
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 29 335,60 zł
 • Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 61 920,32 zł
 • Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach - 20 000,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

99 127,91 zł

Przedszkola

 • Adaptacja budynku świetlicy w Krzykowie na oddział przedszokolny zerówki - 38 499,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej na świetlicę szkolną - 60 628,91 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

66 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 253 380,50 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 189 560,04 zł
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach - 12 300,00 zł 
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 910 159,95 zł
 • Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP - 12 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 13 609,95 zł
 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 88 815,75 zł 
 • Zakup kolejkomatu do budynku Urzędu Gminy w Czernicy - 17 084,81 zł 
 • Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - 9 850,00 zł 
Cmentarze

Całkowity koszt

117 980,60 zł

Cmentarze

 • Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

41 692,18 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Działalność bieżąca jednostki - 6 639,50 zł
 • Dotacja na zakup łodzi strażackiej - 35 052,68 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

308 729,38 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 67 697,58 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 11 164,67 zł 
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 44 034,00 zł i Ratowicach - 5 625,83 zł
 • Przebudowa świetlicy w Czernicy - 129 273,00 zł  
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ratowicach - 21 894,00 zł 
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie - 29 040,30 zł 
Place zabaw i tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

265 833,01 zł

Place zabaw i tereny rekreacyjne

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 186 848,62 zł 
 • Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 18 821,61 zl 
 • Budowa placu rekreacyjnego w Łanach - 12 000,00 zł 
 • Budowa oświetlenia placu zabaw, boiska do siatkówki i boiska do koszówki na działce 126/4 w Nadolicach Wielkich przy ulicy Rzecznej - 43 665,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Nadolicach Małych (dz. 392 i 39/4) - 4 497,78 zł 
Boiska sportowe

Całkowity koszt

2 860,00 zł

Boiska sportowe

 • Zaplecze boiska w Nadolicach Wielkich - 1 107,00 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 1 753,00 zł 
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

29 087,04 zł

Pomoc społeczna

 • Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków - 19 087,04 zł 
 • Dostosowanie kubatury gminnej w celu pomocy obywatelom Ukrainy - 10 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

55 929,35 zł

Chrząstawa Mała

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Zakup sprzętu sportowego

Całkowity koszt

55 987,15 zł

Chrząstawa Wielka

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Zagospodarowanie dz. 248 i 249, dz. 373, działek 516/1 i 516/2

Całkowity koszt

55 861,06 zł

Czernica

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 987,19 zł

Dobrzykowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

54 727,17 zł

Gajków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Jeszkowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 975,71 zł

Kamieniec Wrocławski

 • Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 987,35 zł

Krzyków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

21 932,33 zł

Łany

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

35 157,11 zł

Nadolice Małe

Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy

Całkowity koszt

55 987,80 zł

Nadolice Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego
 • Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie

Całkowity koszt

55 981,00 zł

Ratowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu przy ul. Wrocławskiej
 • Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego"
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych wsi "Wirtualny spacer po sołectwie Ratowice"
 • Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Wojnowice

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.