Gmina Mińsk Mazowiecki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Mińsk Mazowiecki.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
15 575
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
102 355 026,34 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.75%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
23 282 940 zł
22.75%
CIT
576 239,50 zł
0.56%
Dotacje
31 156 034,66 zł
30.44%
Subwencje
14 863 023 zł
14.52%
Środki na dofinansowanie zadań
7 357 005,04 zł
7.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 597 136,92 zł
8.4%
Podatki od nieruchomości
10 915 130,89 zł
10.66%
Pozostałe dochody
5 607 516,33 zł
5.48%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
92 189 398,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 747 302,90 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
20 747 302,90 zł
Wydatki bieżące
77%
71 442 095,11 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 630 972,60 zł
Rodzina
całkowity koszt
26 535 890,75 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 968 320,95 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 859 369,26 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 425 020,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 444 430,95 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 512 006,69 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 551 504,33 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
828 646,82 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
827 727,64 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
506 373,50 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
492 381,46 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
324 705,96 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
282 046,70 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Mińsk Mazowiecki w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
20 747 302,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.7%
Sprawy społeczne, sport i kultura
39.3%
Infrastruktura i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
12 594 136,13 zł
8 153 166,77 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - 42 980,00 zł
 • Objecie udziałów w spółce SIM Minsk Mazowiecki Sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł
 • Zakup gruntów pod inwestycje gminne - 81 262,20 zł
Całkowity koszt
3 124 242,20 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Minsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - 1 155 555,00 zł
 • Zakup i adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - 301 9491,20 zł
Całkowity koszt
4 175 046,20 zł
Policja

Policja

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Minsku Mazowieckim

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Modernizacja strażnicy OSP Janów - 30 000,00 zł
 • Zakup rozpieracza hydraulicznego dla OSP Zamienie - 16 350,00 zł
 • Zakup samochodu dla OSP Zamienie - 450 000,00 zł
Całkowity koszt
496 350,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie - 18 405,60 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - 4 518 692,13 zł
 • Zakup maszyny czyszczącej do połóg - 20 000,00 zł
 • Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolonej - 12 915,00 zł
Całkowity koszt
4 570 012,73 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - 17 835,00 zł
 • Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach - 190 650,00 zł
Całkowity koszt
208 485,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w części miejscowości: Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - 800,00 zł
  - w części miejscowości: Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie - 1 880 452,30 zł
  - w miejscowości Targówka część południowa (etap IV) - 1 925 031,05 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziękowizna - 24 231,00 zł
 • Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - 46 000,00 zł
 • Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 155 537,90 zł
Całkowity koszt
4 032 052,25 zł
Infrastruktura wodociagowa

Infrastruktura wodociagowa

 • Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - 9 594,00 zł
 • Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW Zamienie - 29 889,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - 384 482,30 zł
 • Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Dłużka - 12 768,30 zł
 • Renowacja zbiornika wodnego w Janowie - 5 070,00 zł
Całkowity koszt
441 803,60 zł
Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie - 1 322 804,43 zł

Całkowity koszt
1 322 804,43 zł
GZGK

GZGK

Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod - kan GZGK

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • na ul. Prostej w Barczącej - 14 745,24 zł
 • od Cielechowizny w stronę Chochołu - 8 571,94 zł
 • od wiaduktu do SP w Zamieniu - 107 385,21 zł
 • przy drodze gminnej w Żukowie - 4 999,25 zł
 • przy ul. Kolejowej w Targówce - 27 565,32 zł
 • przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej - 3 188,16 zł
 • przy ul. Zdrojowej w Karolinie - 17 456,66 zł
 • wzdłuż wsi Gamratka - 20 817,75 zł
 • na ul. Wspólnej w Maliszewie - 19 063,94 zł
 • przy ul. Długiej w Brzózem - 8 200,59 zł
 • przy ul. Długiej w Budach Barczackich - 18 274,95 zł
 • przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalsza część - 7 955,92 zł
 • z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej - 8 477,28 zł
 • projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej - 6 900,00 zł
Całkowity koszt
273 602,21 zł
Budowa nakładek asfaltowych

Budowa nakładek asfaltowych

 • na ul. Wspólnej w m. Stare Zakole - 117 477,30 zł
 • na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie - 49 712,91 zł
 • na ul. Ogrodowej w Budach Barczackich - 55 621,83 zł
 • na ul. Wspólnej w Stojadłach - 45 045,06 zł
 • na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach - 61 433,58 zł
 • oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem - 42 906,09 zł
 • na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej - 128 842,50 zł
 • na drodze nr 986 w Józefowie - 26 358,90 zł
 • na ul. Brzozowej w Zamieniu - 272 691,00 zł
 • na ul. Gamradzkiej w Podrudziu - 29 601,18 zł
 • na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce - 52 674,75 zł
Całkowity koszt
882 365,10 zł
Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

 • Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32 - 57 788,09 zł
 • Budowa ul. Leśnej w Grebiszewie i ul. Górnej w Maliszewie - 172 256,58 zł
 • Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina - 41 670,85 zł
 • Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki - 292 143,14 zł
 • Modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo - 17 748,90 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta- Józefów do drogi nr 50 - 75 860,11 zł
 • Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie - 19 450,00 zł
 • Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Leśna w Stojadłach poprzez wydzielenie działek na poszerzenie - 9 900,00 zł
 • Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce - 27 096,90 zł
 • Zakup materiału budowlanego przyszłej drogi ul. Leśnej w Stojadłach - 28 466,82 zł
Całkowity koszt
742 381,39 zł
Zatoki autobusowe i parkingi

Zatoki autobusowe i parkingi

Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance

Całkowity koszt
8 900,00 zł
Oświetlenie - projekty

Oświetlenie - projekty

 • na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - 4 000,00 zł
 • na ul. Polnej w Starej Niedziałce  - 3 072,50 zł
 • na ul. Sosnowej w Barczacej - 4 305,00 zł
 • przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielwie w kierunku sołectwa Barcząca - 9 143,71 zł
 • na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina - 3 444,00 zł
 • ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach - 4 305,00 zł
 • budowy oświetlenia przy drodze nr 213 w Gliniaku - 12 922,35 zł
Całkowity koszt
41 192,56 zł
Budowa oświetlenia

Budowa oświetlenia

 • na odcinku Budy Barczackie - Targówka, ul. Mazowiecka - 49,16 zł
 • na ul. Wspólnej w Stojadłach - 8 270,92 zł
 • na ul, Wschodniej w Janowie - 4 059,00 zł
 • na ul. Cichej w Hucie Minskiej - 3 321,00 zł
 • na ul. Grabowej w Barczacej - 4 059,00 zł
 • na ul. Lesnej w Podrudziu - 19 557,00 zł
 • na ul. Natolin w Starej Niedziałce - 3 690,00 zł
 • na ul. Pałacowej w Anielewie - 43 173,00 zł
 • na ul. Sosnowej w Anielewie - 2 460,00 zł
 • na ul. Szkolnej w Janowie - 3 690,00 zł
 • przy drodze Kluki-Iłówiec - 6 150,00 zł
 • sciezki pieszo-rowerowej Huta Minska - Minsk Mazowiecki - 159 998,09 zł
 • w Arynowie - 17 050,56 zł
 • w m. Chochół - 35 970,50 zł
 • na ul. Akacjowej w Grabinie - 2 829,00 zł
 • na ul. Wspólnej w Grabinie - 49 938,00 zł
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Brzózem - 3 800,00 zł
Całkowity koszt
368 065,23 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, sport i kultura
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 124 242,20 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - 42 980,00 zł
 • Objecie udziałów w spółce SIM Minsk Mazowiecki Sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł
 • Zakup gruntów pod inwestycje gminne - 81 262,20 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

4 175 046,20 zł

Urząd Gminy

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Minsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - 1 155 555,00 zł
 • Zakup i adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - 301 9491,20 zł
Policja

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Policja

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Minsku Mazowieckim

Straż Pożarna

Całkowity koszt

496 350,00 zł

Straż Pożarna

 • Modernizacja strażnicy OSP Janów - 30 000,00 zł
 • Zakup rozpieracza hydraulicznego dla OSP Zamienie - 16 350,00 zł
 • Zakup samochodu dla OSP Zamienie - 450 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 570 012,73 zł

Szkoły podstawowe

 • Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie - 18 405,60 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - 4 518 692,13 zł
 • Zakup maszyny czyszczącej do połóg - 20 000,00 zł
 • Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolonej - 12 915,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

208 485,00 zł

Boiska sportowe

 • Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - 17 835,00 zł
 • Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach - 190 650,00 zł
Infrastruktura i środowisko
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

4 032 052,25 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w części miejscowości: Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - 800,00 zł
  - w części miejscowości: Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie - 1 880 452,30 zł
  - w miejscowości Targówka część południowa (etap IV) - 1 925 031,05 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziękowizna - 24 231,00 zł
 • Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - 46 000,00 zł
 • Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 155 537,90 zł
Infrastruktura wodociagowa

Całkowity koszt

441 803,60 zł

Infrastruktura wodociagowa

 • Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - 9 594,00 zł
 • Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW Zamienie - 29 889,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - 384 482,30 zł
 • Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Dłużka - 12 768,30 zł
 • Renowacja zbiornika wodnego w Janowie - 5 070,00 zł
Stacja uzdatniania wody

Całkowity koszt

1 322 804,43 zł

Stacja uzdatniania wody

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie - 1 322 804,43 zł

GZGK

Całkowity koszt

40 000,00 zł

GZGK

Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod - kan GZGK

Budowa chodników

Całkowity koszt

273 602,21 zł

Budowa chodników

 • na ul. Prostej w Barczącej - 14 745,24 zł
 • od Cielechowizny w stronę Chochołu - 8 571,94 zł
 • od wiaduktu do SP w Zamieniu - 107 385,21 zł
 • przy drodze gminnej w Żukowie - 4 999,25 zł
 • przy ul. Kolejowej w Targówce - 27 565,32 zł
 • przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej - 3 188,16 zł
 • przy ul. Zdrojowej w Karolinie - 17 456,66 zł
 • wzdłuż wsi Gamratka - 20 817,75 zł
 • na ul. Wspólnej w Maliszewie - 19 063,94 zł
 • przy ul. Długiej w Brzózem - 8 200,59 zł
 • przy ul. Długiej w Budach Barczackich - 18 274,95 zł
 • przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalsza część - 7 955,92 zł
 • z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej - 8 477,28 zł
 • projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej - 6 900,00 zł
Budowa nakładek asfaltowych

Całkowity koszt

882 365,10 zł

Budowa nakładek asfaltowych

 • na ul. Wspólnej w m. Stare Zakole - 117 477,30 zł
 • na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie - 49 712,91 zł
 • na ul. Ogrodowej w Budach Barczackich - 55 621,83 zł
 • na ul. Wspólnej w Stojadłach - 45 045,06 zł
 • na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach - 61 433,58 zł
 • oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem - 42 906,09 zł
 • na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej - 128 842,50 zł
 • na drodze nr 986 w Józefowie - 26 358,90 zł
 • na ul. Brzozowej w Zamieniu - 272 691,00 zł
 • na ul. Gamradzkiej w Podrudziu - 29 601,18 zł
 • na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce - 52 674,75 zł
Budowa i modernizacja dróg

Całkowity koszt

742 381,39 zł

Budowa i modernizacja dróg

 • Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32 - 57 788,09 zł
 • Budowa ul. Leśnej w Grebiszewie i ul. Górnej w Maliszewie - 172 256,58 zł
 • Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina - 41 670,85 zł
 • Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki - 292 143,14 zł
 • Modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo - 17 748,90 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta- Józefów do drogi nr 50 - 75 860,11 zł
 • Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie - 19 450,00 zł
 • Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Leśna w Stojadłach poprzez wydzielenie działek na poszerzenie - 9 900,00 zł
 • Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce - 27 096,90 zł
 • Zakup materiału budowlanego przyszłej drogi ul. Leśnej w Stojadłach - 28 466,82 zł
Zatoki autobusowe i parkingi

Całkowity koszt

8 900,00 zł

Zatoki autobusowe i parkingi

Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance

Oświetlenie - projekty

Całkowity koszt

41 192,56 zł

Oświetlenie - projekty

 • na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - 4 000,00 zł
 • na ul. Polnej w Starej Niedziałce  - 3 072,50 zł
 • na ul. Sosnowej w Barczacej - 4 305,00 zł
 • przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielwie w kierunku sołectwa Barcząca - 9 143,71 zł
 • na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina - 3 444,00 zł
 • ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach - 4 305,00 zł
 • budowy oświetlenia przy drodze nr 213 w Gliniaku - 12 922,35 zł
Budowa oświetlenia

Całkowity koszt

368 065,23 zł

Budowa oświetlenia

 • na odcinku Budy Barczackie - Targówka, ul. Mazowiecka - 49,16 zł
 • na ul. Wspólnej w Stojadłach - 8 270,92 zł
 • na ul, Wschodniej w Janowie - 4 059,00 zł
 • na ul. Cichej w Hucie Minskiej - 3 321,00 zł
 • na ul. Grabowej w Barczacej - 4 059,00 zł
 • na ul. Lesnej w Podrudziu - 19 557,00 zł
 • na ul. Natolin w Starej Niedziałce - 3 690,00 zł
 • na ul. Pałacowej w Anielewie - 43 173,00 zł
 • na ul. Sosnowej w Anielewie - 2 460,00 zł
 • na ul. Szkolnej w Janowie - 3 690,00 zł
 • przy drodze Kluki-Iłówiec - 6 150,00 zł
 • sciezki pieszo-rowerowej Huta Minska - Minsk Mazowiecki - 159 998,09 zł
 • w Arynowie - 17 050,56 zł
 • w m. Chochół - 35 970,50 zł
 • na ul. Akacjowej w Grabinie - 2 829,00 zł
 • na ul. Wspólnej w Grabinie - 49 938,00 zł
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Brzózem - 3 800,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Mińsk Mazowiecki zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

15 921,30 zł

Anielew

Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowej

Całkowity koszt

19 050,24 zł

Barcząca

 • Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej;
 • Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej.

Całkowity koszt

24 956,51 zł

Brzóze

 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej;
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej;
 • Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej;
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Brzózem.

Całkowity koszt

30 049,16 zł

Budy Barcząckie

 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej;
 • Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej;
 • Budowa oświetlenia na odc. Budy Barcząckie - Targówka.

Całkowity koszt

8 571,94 zł

Cielechowizna

Budowa chodnika dla pieszych

Całkowity koszt

9 143,71 zł

Chmielew

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 57 w Chmielewie

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Dziękowizna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt

8 572,45 zł

Gamratka

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka

Całkowity koszt

6 444,00 zł

Grabina

 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303;
 • Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej.

Całkowity koszt

19 749,51 zł

Grębiszew

Budowa ul. Leśnej oraz ul. Górnej

Całkowity koszt

12 922,35 zł

Gliniak

Wykonanie projektu budowy oświetlenia

Całkowity koszt

5 070,00 zł

Janów

Renowacja zbiornika wodnego w Janowie

Całkowity koszt

16 010,52 zł

Józefów

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986

Całkowity koszt

17 456,66 zł

Karolina

Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina, ul. Zdrojowa

Całkowity koszt

31 219,44 zł

Kolonia Karolina

Budowa ul. Dr. Jana Huberta

Całkowity koszt

19 063,94 zł

Maliszew

Budowa chodnika na ul. Wspólnej

Całkowity koszt

8 900,00 zł

Marianka

Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej

Całkowity koszt

37 000,00 zł

Stara Niedziałka

 • Wykonanie asfaltu na ul. Radość;
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej;
 • Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej;
 • Budowa oświetlenia na ul. Polnej.

Całkowity koszt

16 003,18 zł

Niedziałka Druga

Nakładka asfaltowa na ul. Nowej

Całkowity koszt

40 265,99 zł

Nowe Osiny

Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej

Całkowity koszt

4 305,00 zł

Osiny

Projekt oświetlenia po południowej stronie w Osinach

Całkowity koszt

23 282,06 zł

Podrudzie

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej

Całkowity koszt

43 796,82 zł

Stojadła

 • Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Leśnej;
 • Zakup materiału budowlanego przyszłej drogi ul. Leśna;
 • Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej.

Całkowity koszt

27 565,32 zł

Targówka

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej

Całkowity koszt

18 565,44 zł

Wólka Mińska

 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej;
 • Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej.

Całkowity koszt

17 379,90 zł

Zakole Wiktorowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej

Całkowity koszt

21 799,93 zł

Stare Zakole

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej

Całkowity koszt

23 000,00 zł

Zamienie

Budowa chodnika dla pieszych

Całkowity koszt

4 999,25 zł

Żuków

Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Mińsk Mazowiecki rozliczyło tylko 87% mieszkańców.

Teraz
87%
23 282 940,00 zł
Prognoza
100%
26 762 000,00 zł
Zobacz, jak brakujące +13%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Mińsk Mazowiecki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Mińsk Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.