Gmina Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
16 948
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
109 212 216,80 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.37%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 873 450 zł
16.37%
CIT
536 983 zł
0.49%
Dotacje
11 267 276,06 zł
10.32%
Subwencje
23 666 197 zł
21.67%
Środki na dofinansowanie zadań
14 778 300 zł
13.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
20 204 685 zł
18.5%
Podatki od nieruchomości
16 483 054 zł
15.09%
Pozostałe dochody
4 402 271,74 zł
4.03%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
124 967 363,80 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 281 879,61 zł
stanowiły 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
39 281 879,61 zł
Wydatki bieżące
69%
85 685 484,19 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 880 202,10 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 820 523,19 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 510 283,46 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 715 432,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
7 495 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 916 221,74 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 337 183,68 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 952 270,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 619 505,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 336 025,55 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 276 748,31 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 726 226,55 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 457 470,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
856 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 067 772,22 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
39 281 879,61 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.22%
Sprawy społeczne, kultura i sport
40.78%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
23 260 889,68 zł
16 020 989,93 zł
Turystyka

Turystyka

 • Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy:
  - Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - 1 900 000,00 zł
  - Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej - 1 800 000,00 zł
  - Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie - 1 505 000,00 zł
  - Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie - 805 000,00 zł
  - Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy - 90 000,00 zł
  - Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym - 485 000,00 zł
  - Budowa singletracków - 770 000,00 zł
  - Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej - 140 000,00 zł
Całkowity koszt
7 495 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Wykup działek - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 100 000,00 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Pszennie - 3 300 000,00 zł
Całkowity koszt
3 600 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami - 200 000,00 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
210 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - 50 000,00 zł
 • Budowa remizy OSP w Gogołowie - 1 150 000,00 zł
Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 100 000,00 zł
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 8 405 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - 150 000,00 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II - 100 000,00 zł
 • Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 112 302,10 zł
Całkowity koszt
8 867 302,10 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 150 000,00 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 292 087,58 zł
 • Projekt "Ciepłe Mieszkanie" - 812 500,00 zł
Całkowity koszt
1 254 587,58 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w Pszennie
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - 60 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku - 50 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
160 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzczonów - 15 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków - 9 000,00 zł
Całkowity koszt
124 000,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem) - 150 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie - 3 909 076,74 zł
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie - 2 200 000,00 zł
Całkowity koszt
6 259 076,74 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.
Całkowity koszt
225 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych - 380 000,00 zł
 • Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 65 100,00 zł
Całkowity koszt
445 100,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy - 70 196,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 60 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
 • Montaż radarowych pomiarów prędkości na dogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 47 600,00 zł
Całkowity koszt
427 796,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 68 937,93 zł
 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Stachowice - 1 007 156,00 zł
 • Droga dojazdowa do gruntów rolnych - 1 000 000,00 zł
 • Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszcze - 205 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - 2 822 000,00 zł
  - ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap - 410 923,26 zł
  - dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie - 652 000,00 zł
  - dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III - 500 000,00 zł
Całkowity koszt
6 666 017,19 zł
Mosty

Mosty

 • Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice
Całkowity koszt
655 000,00 zł
Ścieżki pieszo - rowerowe

Ścieżki pieszo - rowerowe

 • Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - 900 000,00 zł
Całkowity koszt
900 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
220 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 23 000,00 zł, z czego:
  - FS Bojanice - 3 000,00 zł,
  - FS Jagodnik - 2 000,00 zł,
  - FS Krzyżowa - 4 000,00 zł,
  - FS Lutomia Dolna - 10 000,00 zł,
  - FS Słotwina - 4 000,00 zł
Całkowity koszt
223 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

7 495 000,00 zł

Turystyka

 • Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy:
  - Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - 1 900 000,00 zł
  - Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej - 1 800 000,00 zł
  - Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie - 1 505 000,00 zł
  - Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie - 805 000,00 zł
  - Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy - 90 000,00 zł
  - Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym - 485 000,00 zł
  - Budowa singletracków - 770 000,00 zł
  - Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej - 140 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

3 600 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Wykup działek - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy - 100 000,00 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Pszennie - 3 300 000,00 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

210 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami - 200 000,00 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne - 10 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - 50 000,00 zł
 • Budowa remizy OSP w Gogołowie - 1 150 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

8 867 302,10 zł

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica - 100 000,00 zł
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 8 405 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - 150 000,00 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II - 100 000,00 zł
 • Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 112 302,10 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 254 587,58 zł

Ochrona środowiska

 • Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - 150 000,00 zł
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - 292 087,58 zł
 • Projekt "Ciepłe Mieszkanie" - 812 500,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w Pszennie
Obiekty kultury

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Obiekty kultury

 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - 60 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku - 50 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie - 50 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

124 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzczonów - 15 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków - 9 000,00 zł
Infrastruktura
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

6 259 076,74 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem) - 150 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie - 3 909 076,74 zł
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie - 2 200 000,00 zł
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

225 000,00 zł

Dostarczanie wody

 • Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

445 100,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych - 380 000,00 zł
 • Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 65 100,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

427 796,00 zł

Drogi powiatowe

 • Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy - 70 196,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik - 60 000,00 zł
 • Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000,00 zł
 • Montaż radarowych pomiarów prędkości na dogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 47 600,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 666 017,19 zł

Drogi gminne

 • Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - 68 937,93 zł
 • Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Stachowice - 1 007 156,00 zł
 • Droga dojazdowa do gruntów rolnych - 1 000 000,00 zł
 • Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszcze - 205 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - 2 822 000,00 zł
  - ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap - 410 923,26 zł
  - dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie - 652 000,00 zł
  - dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III - 500 000,00 zł
Mosty

Całkowity koszt

655 000,00 zł

Mosty

 • Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice
Ścieżki pieszo - rowerowe

Całkowity koszt

900 000,00 zł

Ścieżki pieszo - rowerowe

 • Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - 900 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f - 120 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

223 000,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 23 000,00 zł, z czego:
  - FS Bojanice - 3 000,00 zł,
  - FS Jagodnik - 2 000,00 zł,
  - FS Krzyżowa - 4 000,00 zł,
  - FS Lutomia Dolna - 10 000,00 zł,
  - FS Słotwina - 4 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

39 289,55 zł

Bojanice

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług);
 • Projekt doświetlenia na wsi Bojanice;
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług);
 • Wsparcie Klubu "Herkules" Bojanice;
 • Wsparcie działalności KGW Bojanice;
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 • Wsparcie działalności OSP Bystrzyca Górna.

Całkowity koszt

49 713,31 zł

Boleścin

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Doposażenie sołectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw;
 • Remont budynku gospodarczego lub świetlicy;
 • Doposażenie OSP Grodziszcze;
 • Promocja i reklama wsi;
 • Rozbudowa monitoringu w wiosce.

Całkowity koszt

54 753,37 zł

Burkatów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów;
 • Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie;
 • Obsługa strony internetowej wsi Burkatów;
 • Dofinansowanie OSP Burkatów;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Środki na świetlicę wiejska ( konkursy, warsztaty, wycieczki);
 • Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów";
 • Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów.

Całkowity koszt

49 770,58 zł

Bystrzyca Dolna

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług;
 • Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe;
 • Sport i rekreacja;
 • Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki;
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

49 026,03 zł

Bystrzyca Górna

 • Estetyka wsi;
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
 • Zakup zestawu cateringowego;
 • Doposażenie OSP Bystrzyca Górna;
 • Zakup garażu przy boisku sportowym;
 • Promocja wsi;
 • Doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
 • Modernizacja zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej;
 • Imprezy okolicznościowe.

Całkowity koszt

29 896,71 zł

Gogołów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług);
 • Doposażenie do placu zabaw;
 • Rozwój kultury lokalnej na wsi (ogranizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej);
 • Doposażenie OSP;
 • Promocja i reklama sołectwa.

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Grodziszcze

 • Estetyka wsi (zakup materiałów i usług);
 • Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator;
 • Doposażenie OSP;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej drogi, działka nr 514;
 • Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług;
 • Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

31 614,92 zł

Jagodnik

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług);
 • Zakup kosy spalinowej;
 • Promocja wsi;
 • Zakup namiotu;
 • Oświetlenie;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych.

Całkowity koszt

16 322,92 zł

Jakubów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług);
 • Estetyka wsi- umowa zlecenie;
 • Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

56 242,48 zł

Komorów

 • Estetyka wsi;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Zakup na doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

28 522,15 zł

Krzczonów

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług);
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług);
 • Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

24 742,11 zł

Krzyżowa

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług);
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
 • Modernizacja oświetlenia na terenie wsi;
 • Remont i doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

34 764,95 zł

Lubachów

 • Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów;
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 • Promocja sołectwa Lubachów;
 • Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji.

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Lutomia Dolna

 • Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług;
 • Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie;
 • Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
 • Doposażenie OSP Lutomia;
 • Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231);
 • Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Lutomi Małej (usługa);
 • Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej.

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Lutomia Górna

 • Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług);
 • Utrzymanie porządku, estetyka wsi;
 • Promocja Sołectwa;
 • Zakup sprzętu audio (nagłośnienie);
 • Doposażenie OSP Lutomia;
 • Dofinansowanie klubu sportowego ("Kłos Lutomia");
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej Lutomia Górna nr 73.

Całkowity koszt

25 257,57 zł

Makowice

 • Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego;
 • Organizacja imprez wiejskich;
 • Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług;
 • Utrzymanie porządku / umowa zlecenie;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską.

Całkowity koszt

23 825,73 zł

Miłochów

 • Estetyka wsi zakup materiałów i usług;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

21 076,61 zł

Modliszów

 • Utrzymywanie porządku i estetyki wsi;
 • Doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
 • Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej;
 • Promocja miejscowości- zakup materiałów i usług;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Mokrzeszów

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług);
 • Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy);
 • Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe;
 • Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzeszów;
 • Dofinansowanie OSP Mokrzeszów;
 • Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów;
 • Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich.

Całkowity koszt

18 041,12 zł

Niegoszów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług);
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny;
 • Modernizacja wiaty (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

25 887,58 zł

Opoczka

 • Estetyka wsi;
 • Zakup traktorka do koszenia trawy;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Zakup artykułów sportowych;
 • Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki.

Całkowity koszt

24 856,66 zł

Panków

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
 • Rozwój kulturalny wsi;
 • Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych;
 • Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym;
 • Doposażenie OSP.

Całkowity koszt

26 517,58 zł

Pogorzała

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług);
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 • Doposażenie OSP;
 • Promocja wsi (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Pszenno

 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
 • Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług;
 • Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Promocja Sołectwa.

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Słotwina

 • Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku;
 • Modernizacja budynku gospodarczego na placu zabaw;
 • Doświetlenie dróg gminnych Sołectwa Słotwina;
 • Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi;
 • Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska;
 • Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw zbiornika wodnego;
 • Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

16 552,01 zł

Sulisławice

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług);
 • Zakup kosy spalinowej;
 • Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług);
 • Promocja Wsi.

Całkowity koszt

21 706,62 zł

Stachowice

 • Estetyka wsi;
 • Kultura i rozrywka;
 • Straż OSP Lutomia;
 • Zakup kostki brukowej i krawężników;
 • Zakup sprzętu i ubrań sportowych;
 • Pojemnik metalowy na nakrętki Serce.

Całkowity koszt

18 957,50 zł

Wieruszów

 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów);
 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi);
 • Zagospodarowanie działek gminnych- plac zabaw, teren boiska.

Całkowity koszt

31 214,00 zł

Wilków

 • Organizacja imprez wiejskich;
 • Utrzymanie estetyki wsi;
 • Modernizacja infrastruktury wioski;
 • Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie.

Całkowity koszt

22 680,27 zł

Wiśniowa

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi zakup materiałów i usług;
 • Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
 • Zakup tłucznia na drogę.

Całkowity koszt

57 273,40 zł

Witoszów Dolny

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług);
 • Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny;
 • Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług);
 • Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich;
 • Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki";
 • Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów.

Całkowity koszt

29 323,98 zł

Witoszów Górny

 • Estetyka wsi;
 • Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie;
 • Obsługa zebrań i imprez;
 • Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej;
 • Sport i rekreacja;
 • Dofinansowanie Straży Pożarnej.

Całkowity koszt

17 010,20 zł

Zawiszów

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
 • Organizacja imprez, uroczystości gminnych i wiejskich;
 • Zakup namiotu imprezowego.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozliczyło tylko 87% mieszkańców.

Teraz
87%
17 873 450,00 zł
Prognoza
100%
20 512 486,87 zł
Zobacz, jak brakujące +13%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.