Iwanowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Iwanowicach.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
9 004
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
51 629 536,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 465 831 zł
16.4%
Podatki od nieruchomości
1 610 000 zł
3.12%
Inne Podatki Lokalne
1 292 371 zł
2.5%
Dotacje
21 621 838,36 zł
41.88%
Subwencje
13 001 304 zł
25.18%
Pozostałe dochody
5 638 191,99 zł
10.92%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
53 441 963,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 859 444,95 zł
stanowiły 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
19 859 444,95 zł
Wydatki bieżące
63%
33 582 518,07 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 819 957,03 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 679 421,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
255 064,10 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 635 411,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
636 000,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
8 185 401,54 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
105 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 946 315,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 994 722,48 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
5 212 796,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
929 104,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
287 600,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
350 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Iwanowice w 2019 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
19 859 444,95 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
46.27%
Infrastruktura duża
29.54%
Infrastruktura mała
24.18%
Rekreacja i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
9 189 324,54 zł
5 867 396,41 zł
4 802 724,00 zł

Drogi rowerowe

Budowa ścieżek i tras rowerowych;
Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych.

Całkowity koszt
3 639 181,54 zł

Modernizacja dróg

Modernizacja dróg gmin;
Przebudowa dróg powiatowych;
Opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt
3 183 721,00 zł

Budowa chodników

Budowa, przebudowa chodników.

Całkowity koszt
1 520 000,00 zł

Kanalizacja sanitarna, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny;
Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wodę.


Całkowity koszt
846 422,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie i rozbudowa oświetlenia ulicznego, dróg;
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych;
Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym.Całkowity koszt
294 400,00 zł

Oświata

Przebudowa budynku szkoły w Celinach;
Wykonanie monitoringu, zagospodarowanie terenu, budowa placów zabaw;
Modernizacja kotłowni, termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP.


Całkowity koszt
1 958 557,97 zł

Ochrona środowiska

Instalacja odnawialnych źródeł energii;
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach.


Całkowity koszt
2 598 138,44 zł

Bezpieczeństwo

Udzielenie wsparcia na zakup samochodu dla Policji;
Wydatki inwestycyjne realizowane w budynkach OSP.


Całkowity koszt
366 300,00 zł

Pomoc społeczna

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych i Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Całkowity koszt
650 000,00 zł

Rewitalizacja wsi Iwanowice Włościańskie

Rewitalizacja centrum wsi Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice w ramach budowy nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice - II etap

Całkowity koszt
656 000,00 zł

Rewitalizacja miejscowości Maszków

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Maszkowie.

Całkowity koszt
1 568 943,00 zł

Rewitalizacja centrum wsi w gminie Iwanowice

Opracowanie projektów dla rewitalizacji centrum wsi: Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny, Narama, Sieciechowice, Biskupice.
Całkowity koszt
2 299 277,00 zł

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: Władysław, Biskupice, Celiny, Damice, Narama, Zalesie, Żerkowice, Lesieniec, Poskwitów Stary.


Całkowity koszt
228 504,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznej

Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Widomej.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

3 639 181,54 zł

Drogi rowerowe

Budowa ścieżek i tras rowerowych;
Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych.

Całkowity koszt

3 183 721,00 zł

Modernizacja dróg

Modernizacja dróg gmin;
Przebudowa dróg powiatowych;
Opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt

1 520 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa, przebudowa chodników.

Całkowity koszt

846 422,00 zł

Kanalizacja sanitarna, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny;
Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wodę.


Infrastruktura mała

Całkowity koszt

294 400,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie i rozbudowa oświetlenia ulicznego, dróg;
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych;
Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym.Całkowity koszt

1 958 557,97 zł

Oświata

Przebudowa budynku szkoły w Celinach;
Wykonanie monitoringu, zagospodarowanie terenu, budowa placów zabaw;
Modernizacja kotłowni, termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP.


Całkowity koszt

2 598 138,44 zł

Ochrona środowiska

Instalacja odnawialnych źródeł energii;
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach.


Całkowity koszt

366 300,00 zł

Bezpieczeństwo

Udzielenie wsparcia na zakup samochodu dla Policji;
Wydatki inwestycyjne realizowane w budynkach OSP.


Całkowity koszt

650 000,00 zł

Pomoc społeczna

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych i Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Rekreacja i kultura

Całkowity koszt

656 000,00 zł

Rewitalizacja wsi Iwanowice Włościańskie

Rewitalizacja centrum wsi Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice w ramach budowy nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice - II etap

Całkowity koszt

1 568 943,00 zł

Rewitalizacja miejscowości Maszków

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Maszkowie.

Całkowity koszt

2 299 277,00 zł

Rewitalizacja centrum wsi w gminie Iwanowice

Opracowanie projektów dla rewitalizacji centrum wsi: Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny, Narama, Sieciechowice, Biskupice.

Całkowity koszt

228 504,00 zł

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: Władysław, Biskupice, Celiny, Damice, Narama, Zalesie, Żerkowice, Lesieniec, Poskwitów Stary.


Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznej

Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Widomej.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Iwanowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

23 141,00 zł

Biskupice

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kapliczce; Montaż luster Biskupice i wyjazd przez most.

Całkowity koszt

34 851,51 zł

Celiny

Dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celinach.

Całkowity koszt

19 716,00 zł

Damice

Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 693,14 zł

Domiarki

Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Widomej.

Całkowity koszt

15 016,02 zł

Grzegorzowice Małe

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Całkowity koszt

18 282,11 zł

Grzegorzowice Wielkie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

29 992,22 zł

Iwanowice Dworskie

Nadanie nazw ulic.

Całkowity koszt

30 071,88 zł

Iwanowice Włościańskie

Nadanie nazw ulic.

Całkowity koszt

19 556,68 zł

Krasieniec Stary

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

21 269,38 zł

Krasieniec Zakupny

Remont drogi od kapliczki św. Anny.

Całkowity koszt

14 856,70 zł

Lesieniec

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

30 510,01 zł

Maszków

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku remizy OSP.

Całkowity koszt

39 830,30 zł

Narama

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

26 009,19 zł

Poskwitów Nowy

Budowa placu zabaw i ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie Nowym.

Całkowity koszt

16 967,71 zł

Poskwitów Stary

Zakup garażu blaszanego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Całkowity koszt

15 852,46 zł

Przestańsko

Budowa placu zabaw i ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie.

Całkowity koszt

24 216,82 zł

Sułkowice

Rozbudowa oświetlenia.

Całkowity koszt

21 866,83 zł

Widoma

Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Widomej.

Całkowity koszt

13 940,61 zł

Władysław

Budowa ogrodzenia wokół budynku remizy OSP.

Całkowity koszt

10 674,52 zł

Zagaje

Modernizacja ogrodzenia i otoczenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Iwanowicach.

Całkowity koszt

20 910,91 zł

Zalesie

Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Zalesie oraz wewnątrz budynku.

Całkowity koszt

21 627,85 zł

Żerkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Iwanowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Iwanowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.