Kępno

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kępnie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
25 438
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
166 538 962,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
36 861 224 zł
22.13%
CIT
1 410 768,34 zł
0.85%
Dotacje
46 518 027,17 zł
27.93%
Subwencje
22 287 184 zł
13.38%
Środki na dofinansowanie zadań
9 607 034,63 zł
5.77%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 122 632,34 zł
8.48%
Podatki od nieruchomości
23 647 026,20 zł
14.2%
Pozostałe dochody
12 085 065,72 zł
7.26%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
154 458 486,89 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 843 606,79 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
29 843 606,79 zł
Wydatki bieżące
81%
124 614 880,10 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 953 674,27 zł
Rodzina
całkowity koszt
41 992 739,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 507 655,33 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 301 942,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 302 055,77 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 829 005,94 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 215 032,63 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 389 785,90 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 128 117,30 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 111 117,63 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 688 699,53 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
952 821,60 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
915 240,34 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
502 168,49 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
464 374,19 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
204 055,75 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kępno na 2021 rok.

04

Wydatki majątkowe

Gmina Kępno w 2021 roku
wykonała wydatki majątkowe na kwotę
29 843 606,79 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
46.02%
Infrastruktura
31.42%
Sprawy społeczne i sport
22.56%
Oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
13 733 090,11 zł
9 377 688,35 zł
6 732 828,33 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny;
 • Przebudowa i budowa ulic w Kępnie - ul. Dworcowej w Kępnie, ul. Armii Krajowej, Piłsudskiego, Nowowiejskiej, Paderewskiego, Szymanowskiego, Moniuszki i Chopina, ul. Wiatrakowej, Jacka Malczewskiego;
 • Budowa i przebudowa dróg - ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej, nr 859576 w Mikorzynie,
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia i Sportowej w Kępnie;
 • Budowa: dróg gminnych w Mikorzynie, drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice, drogi nr 859636 w Krążkowach, drogi przy ulicy Szafirowej;
 • Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy drogi przy ul. Szafirowej w Olszowie - etap I;
 • Wykonanie drogi w masie bitumicznej w Świbie;
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych,
 • Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w tzw. "akacjach";
 • Dokumentacja techniczna drogi nr G859539P;
 • Wymiana wiaty autobusowej w Mechnicach.
Całkowity koszt
6 131 844,91 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych;
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "ZZO OLSZOWA" sp. z o.o.;
 • Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie;
 • Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie;
 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu";
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o., "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o., "Energetyka Cieplna - Kępno" sp. z o.o., "Projekt Kępno" sp. z o.o.;
 • Budowa placów zabaw w miejscowości Mikorzyn i we wsi Borek Mielęcki;
 • Budowa wiaty grillowej we wsi Rzetnia.
Całkowity koszt
7 601 245,20 zł
Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości

 • Wykup nieruchomości pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
 • Nabycie od Gminy Żydowskiej we Wrocławiu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1326, położonej w Kępnie przy ul. Łazienkowej 6;
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.;
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.
Całkowity koszt
5 678 718,63 zł
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie

Całkowity koszt
1 702 357,79 zł
Usługi publiczne

Usługi publiczne

Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Całkowity koszt
9 947,59 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie;
 • Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie.
Całkowity koszt
130 294,11 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie;
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE.
Całkowity koszt
1 012 817,75 zł
Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

 • Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie i Klinach;
 • Utrzymanie Domu Ludowego (prąd, woda) oraz wykonanie ogrodzenia przy sali Domu Ludowego w Kierznie;
 • Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach i Myjomicach.
Całkowity koszt
194 351,18 zł
Sport

Sport

 • Modernizacja i remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie;
 • Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie;
 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie;
 • Budowa chodnika.
Całkowity koszt
267 092,98 zł
Rynek w Kępnie

Rynek w Kępnie

Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Całkowity koszt
78 298,32 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakup i montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego;
 • Zakup samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt
303 810,00 zł
Modernizacja placówek oświatowych

Modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE

Całkowity koszt
1 236 000,00 zł
Żłobki i przedszkola

Żłobki i przedszkola

 • Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie;
 • Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie;
 • Zakup i montaż pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie;
 • Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie;
 • Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno" i "MALUCH +"2021.
Całkowity koszt
4 815 139,79 zł
Pozostałe zadania dot. oświaty

Pozostałe zadania dot. oświaty

 • Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Kępnie, w Krążkowach, w Hanulinie, w Myjomicach, w Mikorzynie, w Olszowie, w Świbie, w Kierznie;
 • Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Mianowicach.
Całkowity koszt
681 688,54 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

6 131 844,91 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny;
 • Przebudowa i budowa ulic w Kępnie - ul. Dworcowej w Kępnie, ul. Armii Krajowej, Piłsudskiego, Nowowiejskiej, Paderewskiego, Szymanowskiego, Moniuszki i Chopina, ul. Wiatrakowej, Jacka Malczewskiego;
 • Budowa i przebudowa dróg - ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej, nr 859576 w Mikorzynie,
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia i Sportowej w Kępnie;
 • Budowa: dróg gminnych w Mikorzynie, drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice, drogi nr 859636 w Krążkowach, drogi przy ulicy Szafirowej;
 • Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy drogi przy ul. Szafirowej w Olszowie - etap I;
 • Wykonanie drogi w masie bitumicznej w Świbie;
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych,
 • Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w tzw. "akacjach";
 • Dokumentacja techniczna drogi nr G859539P;
 • Wymiana wiaty autobusowej w Mechnicach.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

7 601 245,20 zł

Gospodarka komunalna

 • Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych;
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "ZZO OLSZOWA" sp. z o.o.;
 • Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie;
 • Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie;
 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu";
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o., "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o., "Energetyka Cieplna - Kępno" sp. z o.o., "Projekt Kępno" sp. z o.o.;
 • Budowa placów zabaw w miejscowości Mikorzyn i we wsi Borek Mielęcki;
 • Budowa wiaty grillowej we wsi Rzetnia.
Sprawy społeczne i sport
Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

5 678 718,63 zł

Wykup nieruchomości

 • Wykup nieruchomości pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
 • Nabycie od Gminy Żydowskiej we Wrocławiu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1326, położonej w Kępnie przy ul. Łazienkowej 6;
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.;
 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.
Termomodernizacja budynków

Całkowity koszt

1 702 357,79 zł

Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie

Usługi publiczne

Całkowity koszt

9 947,59 zł

Usługi publiczne

Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

130 294,11 zł

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie;
 • Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 012 817,75 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie;
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE.
Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

Całkowity koszt

194 351,18 zł

Świetlice Wiejskie i Domy Ludowe

 • Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie i Klinach;
 • Utrzymanie Domu Ludowego (prąd, woda) oraz wykonanie ogrodzenia przy sali Domu Ludowego w Kierznie;
 • Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach i Myjomicach.
Sport

Całkowity koszt

267 092,98 zł

Sport

 • Modernizacja i remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie;
 • Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie;
 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie;
 • Budowa chodnika.
Rynek w Kępnie

Całkowity koszt

78 298,32 zł

Rynek w Kępnie

Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

303 810,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakup i montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego;
 • Zakup samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Oświata
Modernizacja placówek oświatowych

Całkowity koszt

1 236 000,00 zł

Modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE

Żłobki i przedszkola

Całkowity koszt

4 815 139,79 zł

Żłobki i przedszkola

 • Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie;
 • Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie;
 • Zakup i montaż pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie;
 • Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie;
 • Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno" i "MALUCH +"2021.
Pozostałe zadania dot. oświaty

Całkowity koszt

681 688,54 zł

Pozostałe zadania dot. oświaty

 • Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Kępnie, w Krążkowach, w Hanulinie, w Myjomicach, w Mikorzynie, w Olszowie, w Świbie, w Kierznie;
 • Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Mianowicach.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kępnie rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
36 861 224,00 zł
Prognoza
100%
40 956 915,56 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych dróg rowerowych
Sport
+ 1
nowe boisko
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kępnie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kępno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.