Kępno

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kępnie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
24 482
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
168 890 971,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
37 843 408,73 zł
22.41%
CIT
1 183 758,85 zł
0.7%
Podatki od nieruchomości
24 382 375,66 zł
14.44%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 715 383,18 zł
11.67%
Dotacje
30 288 904,73 zł
17.93%
Subwencje
23 762 924 zł
14.07%
Pozostałe dochody
31 714 216,13 zł
18.78%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
174 158 946,79 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 287 796,67 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
33 287 796,67 zł
Wydatki bieżące
81%
140 871 150,12 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 150 467,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 438 965,66 zł
Rodzina
całkowity koszt
23 018 516,16 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 528 062,91 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
15 991 085,63 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
12 095 595,39 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 692 065,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 418 158,73 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 358 117,30 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 573 184,49 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 457 896,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 807 956,21 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 192 816,45 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 146 943,94 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
289 115,35 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kępno na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kępno w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
33 287 796,67 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.39%
Infrastruktura
40.13%
Gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo wewnętrzne i e-usługi
6.35%
Oświata, rodzina i pomoc społeczna
3.13%
Kultura, sport i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
16 773 888,89 zł
13 359 036,20 zł
2 114 393,20 zł
1 040 478,38 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu
 • kępińskiego 
 • Przebudowa ulicy Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I
 • Budowa ul. Jacka Małczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie - etap I
 • Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych
 • Budowa progów zwalniającychna drodze gminnej Krążkowy-Kliny
 • Przebudowa dróg gminnych w Pustkowiu Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach
 • Budowa dróg gminnych w Kierznie - od drogi poiwatoej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)
 • Budowa drogi gminnej na działce nr 35/22 w Mikorzynie
 • Budowa drogi gminnej nr G859948P w Świbie
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Warzywniaka w Kępnie
 • Budowa drogi przy ul. Rubinowej i Topazowej 
 • Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice - granica powiatu kępińskiego
Całkowity koszt
9 633 465,57 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych
 • Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie
Całkowity koszt
863 225,59 zł
Wodociągi

Wodociągi

 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie
Całkowity koszt
1 821 860,02 zł
Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Całkowity koszt
4 285 363,61 zł
Place zabaw i wiaty grillowe

Place zabaw i wiaty grillowe

 • Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej
 • Budowa wiaty grillowej II w Rzetni
Całkowity koszt
80 159,50 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Realizacja projektu "Zagraj w bezpieczne w Gminie Kępno'
Całkowity koszt
89 814,60 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na:
  - zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych z pompą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
  - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kępnie i dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej
 • Utwardzenie terenu przy Domu Strażaka (Olszowa)
 • Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP poprzez ułożenie kostki brukowej (Szklarka Miełęcka)
 • Dotacja dla OSP w Olszowie na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 4x4
Całkowity koszt
671 410,10 zł
Nieruchomosci

Nieruchomosci

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących
Całkowity koszt
66 153,00 zł
Mieszkaniowy zasób gminy

Mieszkaniowy zasób gminy

 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie
 • Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)
 • Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na źródła proekologiczne w lokalach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Przybyszowie 39 oraz Kępnie przy ul. Solidarności 9 i Sienkiewicza 7 

Całkowity koszt
1 390 951,19 zł
E-usługi

E-usługi

 • Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych
 • Zakup kopertownicy do pakowania maszynowego poczty wychodzącej z Urzędu
Całkowity koszt
69 199,91 zł
Wydatki na udział w spółkach

Wydatki na udział w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
 • Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.
 • Projekt Kępno sp. z o.o.
Całkowity koszt
11 161 322,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierzynie 
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach
 • Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Kępnie oraz w Hanulinie
Całkowity koszt
147 307,85 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie 
 • Budowa ścianki mobilnej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie 
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 2 i Nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie 
Całkowity koszt
198 277,26 zł
Żłobki

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie
 • Monitoring Żłobka w Kępnie
Całkowity koszt
115 240,00 zł
Ośrodki Wsparcia Rodziny

Ośrodki Wsparcia Rodziny

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE
Całkowity koszt
1 521 599,09 zł
Zakłady Opieki Zdrowotnej

Zakłady Opieki Zdrowotnej

 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie
Całkowity koszt
131 969,00 zł
Świetlice i Domy Ludowe

Świetlice i Domy Ludowe

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie
 • Remont świetlicy wiejskiej w Krążkowach
 • Podziel się! Nie marnuj jedzenia - Jadłodzielnia w Kępnie
 • Doposażenie  modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej
 • Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie
 • Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach
 • Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach
Całkowity koszt
222 686,54 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wykonanie nawodnienia w ramach przebudowy Skweru Pocztowego
 • Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim
 • Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie
 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie
 • Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna
 • Budowa ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego Mikora
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa - etap I wykonanie dokumentacji
Całkowity koszt
472 208,28 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze";
 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"
Całkowity koszt
345 583,56 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

9 633 465,57 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu
 • kępińskiego 
 • Przebudowa ulicy Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I
 • Budowa ul. Jacka Małczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie - etap I
 • Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych
 • Budowa progów zwalniającychna drodze gminnej Krążkowy-Kliny
 • Przebudowa dróg gminnych w Pustkowiu Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach
 • Budowa dróg gminnych w Kierznie - od drogi poiwatoej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)
 • Budowa drogi gminnej na działce nr 35/22 w Mikorzynie
 • Budowa drogi gminnej nr G859948P w Świbie
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Warzywniaka w Kępnie
 • Budowa drogi przy ul. Rubinowej i Topazowej 
 • Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice - granica powiatu kępińskiego
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

863 225,59 zł

Przystanki autobusowe

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych
 • Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie
Wodociągi

Całkowity koszt

1 821 860,02 zł

Wodociągi

 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie
Lokalny Program Rewitalizacji

Całkowity koszt

4 285 363,61 zł

Lokalny Program Rewitalizacji

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Place zabaw i wiaty grillowe

Całkowity koszt

80 159,50 zł

Place zabaw i wiaty grillowe

 • Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej
 • Budowa wiaty grillowej II w Rzetni
Monitoring

Całkowity koszt

89 814,60 zł

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Realizacja projektu "Zagraj w bezpieczne w Gminie Kępno'
Gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo wewnętrzne i e-usługi
Straże Pożarne

Całkowity koszt

671 410,10 zł

Straże Pożarne

 • Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na:
  - zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych z pompą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
  - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kępnie i dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej
 • Utwardzenie terenu przy Domu Strażaka (Olszowa)
 • Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP poprzez ułożenie kostki brukowej (Szklarka Miełęcka)
 • Dotacja dla OSP w Olszowie na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 4x4
Nieruchomosci

Całkowity koszt

66 153,00 zł

Nieruchomosci

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących
Mieszkaniowy zasób gminy

Całkowity koszt

1 390 951,19 zł

Mieszkaniowy zasób gminy

 • Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie
 • Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)
 • Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na źródła proekologiczne w lokalach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Przybyszowie 39 oraz Kępnie przy ul. Solidarności 9 i Sienkiewicza 7 

E-usługi

Całkowity koszt

69 199,91 zł

E-usługi

 • Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych
 • Zakup kopertownicy do pakowania maszynowego poczty wychodzącej z Urzędu
Wydatki na udział w spółkach

Całkowity koszt

11 161 322,00 zł

Wydatki na udział w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
 • Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.
 • Projekt Kępno sp. z o.o.
Oświata, rodzina i pomoc społeczna
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

147 307,85 zł

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierzynie 
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach
 • Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Kępnie oraz w Hanulinie
Przedszkola

Całkowity koszt

198 277,26 zł

Przedszkola

 • Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie 
 • Budowa ścianki mobilnej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie 
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 2 i Nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie 
Żłobki

Całkowity koszt

115 240,00 zł

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie
 • Monitoring Żłobka w Kępnie
Ośrodki Wsparcia Rodziny

Całkowity koszt

1 521 599,09 zł

Ośrodki Wsparcia Rodziny

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE
Zakłady Opieki Zdrowotnej

Całkowity koszt

131 969,00 zł

Zakłady Opieki Zdrowotnej

 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie
Kultura, sport i ochrona środowiska
Świetlice i Domy Ludowe

Całkowity koszt

222 686,54 zł

Świetlice i Domy Ludowe

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie
 • Remont świetlicy wiejskiej w Krążkowach
 • Podziel się! Nie marnuj jedzenia - Jadłodzielnia w Kępnie
 • Doposażenie  modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej
 • Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie
 • Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach
 • Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

472 208,28 zł

Obiekty sportowe

 • Wykonanie nawodnienia w ramach przebudowy Skweru Pocztowego
 • Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim
 • Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie
 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie
 • Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna
 • Budowa ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego Mikora
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa - etap I wykonanie dokumentacji
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

345 583,56 zł

Ochrona powietrza

 • Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze";
 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kępnie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
33 302 961,00 zł
Prognoza
100%
37 003 290,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 35
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kępnie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kępno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.