Kobylnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
13 044
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
103 650 290,90 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.14%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 769 716 zł
17.14%
CIT
405 235,46 zł
0.39%
Dotacje
28 244 674,22 zł
27.25%
Subwencje
18 919 768 zł
18.25%
Środki na dofinansowanie zadań
7 427 461,06 zł
7.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 941 346,08 zł
9.59%
Podatki od nieruchomości
17 333 810,05 zł
16.72%
Pozostałe dochody
3 608 280,03 zł
3.48%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
102 869 061,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 680 603,33 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
24 680 603,33 zł
Wydatki bieżące
76%
78 188 458,04 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 493 463,89 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 386 417,26 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 069 640,88 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 561 033,72 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 299 931,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 827 268,72 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 477 999,26 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 401 488,58 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 752 102,89 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 325 588,73 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 749 571,02 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 377 039,38 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
921 610,26 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
547 262,58 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
678 643,00 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kobylnica na rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kobylnica w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
24 680 603,33 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.25%
Sprawy społeczne
42.75%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
14 128 713,64 zł
10 551 889,69 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie;
 • Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie;
 • Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie.;
 • Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości;
 • Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice;
 • Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy;
 • Zakup szorowarki;
 • Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie.
Całkowity koszt
4 090 319,66 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
 • Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP.
Całkowity koszt
566 025,00 zł
Kultura

Kultura

 • Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
 • Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
Całkowity koszt
225 250,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Budowa parku wiejskiego w Luleminie;
 • Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki;
 • Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie;
 • Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach.
Całkowity koszt
2 006 637,81 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w Kwakowie, Kończewie, Lubuniu, Kobylnicy, Bolesławicach, Kruszynie i Sycewicach.

Całkowity koszt
344 955,43 zł
Turystyka

Turystyka

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.

Całkowity koszt
116 978,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
 • Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;
 • Budowa drewnianych wiat przy budynkach mieszkalnych.
Całkowity koszt
3 112 132,50 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

Całkowity koszt
208 603,66 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego;
 • Wykup samochodów z leasingu;
 • Wymiana i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy.
Całkowity koszt
949 050,46 zł
Świetlice

Świetlice

Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego

Całkowity koszt
46 183,30 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie.
Całkowity koszt
421 642,32 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych;
 • Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych;
 • Budowa sieci światłowodowej łączącej Urząd Gminy Kobylnica z Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
 • Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku;
 • Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.
Całkowity koszt
2 040 934,81 zł
Przebudowa dróg

Przebudowa dróg

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Łosino - Barcino, Zębowo, Kobylnica, Bolesławice, Sycewice, Reblin, Lubuń, Płaszewie.

Całkowity koszt
2 971 996,40 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

 • Budowa dróg w miejscowościach: Komiłowo, Bolesławice, Kobylnica, Łosina, Zagórki, Kuleszewo, Sierakowo, Dobrzęcino;
 • Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudową mieszkaniową;
 • Budowa układu drogowego dróg gminnych;
 • Budowa drogi gminnej przy stawie w Runowie Sławieńskim.
Całkowity koszt
5 405 981,08 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika dla pieszych w m.Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminne

Całkowity koszt
13 792,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończew

Całkowity koszt
35 480,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych w Kobylnicy, Sycewicach, Słonowice.

Całkowity koszt
30 100,00 zł
Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w Kobylnicy

Całkowity koszt
104 682,84 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

 • Zakup wraz z montażem wiat przystankowych;
 • Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo.
Całkowity koszt
81 216,20 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

 • Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza w Zębowie;
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica;
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo;
 • Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica;
 • Zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie;
 • Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica.
Całkowity koszt
940 049,64 zł
Grunty rolne

Grunty rolne

Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Całkowity koszt
391 559,29 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie;
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo;
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
 • Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy.
Całkowity koszt
239 193,48 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zwrot dotacji dla Powiatu Słupskiego;
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach, Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie;
 • Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica.
Całkowity koszt
337 838,76 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 090 319,66 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie;
 • Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie;
 • Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie.;
 • Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości;
 • Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice;
 • Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy;
 • Zakup szorowarki;
 • Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

566 025,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
 • Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP.
Kultura

Całkowity koszt

225 250,00 zł

Kultura

 • Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
 • Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

2 006 637,81 zł

Sport i rekreacja

 • Budowa parku wiejskiego w Luleminie;
 • Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki;
 • Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie;
 • Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach.
Place zabaw

Całkowity koszt

344 955,43 zł

Place zabaw

Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w Kwakowie, Kończewie, Lubuniu, Kobylnicy, Bolesławicach, Kruszynie i Sycewicach.

Turystyka

Całkowity koszt

116 978,69 zł

Turystyka

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 112 132,50 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
 • Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;
 • Budowa drewnianych wiat przy budynkach mieszkalnych.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

208 603,66 zł

Ochrona środowiska

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

Urząd Gminy

Całkowity koszt

949 050,46 zł

Urząd Gminy

 • Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego;
 • Wykup samochodów z leasingu;
 • Wymiana i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy.
Świetlice

Całkowity koszt

46 183,30 zł

Świetlice

Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego

Cmentarze

Całkowity koszt

421 642,32 zł

Cmentarze

 • Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 040 934,81 zł

Pozostałe inwestycje

 • Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych;
 • Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych;
 • Budowa sieci światłowodowej łączącej Urząd Gminy Kobylnica z Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
 • Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku;
 • Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.
Infrastruktura
Przebudowa dróg

Całkowity koszt

2 971 996,40 zł

Przebudowa dróg

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Łosino - Barcino, Zębowo, Kobylnica, Bolesławice, Sycewice, Reblin, Lubuń, Płaszewie.

Budowa dróg

Całkowity koszt

5 405 981,08 zł

Budowa dróg

 • Budowa dróg w miejscowościach: Komiłowo, Bolesławice, Kobylnica, Łosina, Zagórki, Kuleszewo, Sierakowo, Dobrzęcino;
 • Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudową mieszkaniową;
 • Budowa układu drogowego dróg gminnych;
 • Budowa drogi gminnej przy stawie w Runowie Sławieńskim.
Chodniki

Całkowity koszt

13 792,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika dla pieszych w m.Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminne

Parkingi

Całkowity koszt

35 480,00 zł

Parkingi

Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończew

Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

30 100,00 zł

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych w Kobylnicy, Sycewicach, Słonowice.

Sygnalizacja świetlna

Całkowity koszt

104 682,84 zł

Sygnalizacja świetlna

Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w Kobylnicy

Transport publiczny

Całkowity koszt

81 216,20 zł

Transport publiczny

 • Zakup wraz z montażem wiat przystankowych;
 • Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo.
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

940 049,64 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

 • Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza w Zębowie;
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica;
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo;
 • Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica;
 • Zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie;
 • Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica.
Grunty rolne

Całkowity koszt

391 559,29 zł

Grunty rolne

Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Oświetlenie

Całkowity koszt

239 193,48 zł

Oświetlenie

 • Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie;
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo;
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
 • Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

337 838,76 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zwrot dotacji dla Powiatu Słupskiego;
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach, Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie;
 • Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

55 853,50 zł

Bolesławice

 • Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 457,25 zł

Bzowo

 • Przebudowa chodnika w m. Kczewo
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 937,37 zł

Kobylnica

 • Budowa placu zabaw na ul. Stefczyka w Kobylnicy
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

7 367,28 zł

Komiłowo

 • Wykonanie projektu drogi wokół stawu w Komiłowie
 • Zakup paliwa i części
 • Ubezpieczenie traktorka
 • Zakup materiałów do naprawy ławek drewniano-stalowych zlokalizowanych wokół stawu
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 370,05 zł

Komorczyn

 • Budowa chodnika w m. Komorczyn
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

45 063,64 zł

Kończewo

 • Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego w Kończewie
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Ubezpieczenie traktorka
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 779,70 zł

Kruszyna

 • Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w obrębie świetlicy w Kruszynie
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Ubezpieczenie traktorka
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 126,05 zł

Kuleszewo

 • Budowa drogi prowadzącej do boiska przez osiedle mieszkaniowe-zakup kostki betonowej
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

43 292,46 zł

Kwakowo

 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 409,11 zł

Lubuń

 • Przebudowa dróg gminnych
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 834,74 zł

Lulemino

 • Park wiejski w Luleminie
 • Doposażenie wiaty
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 661,19 zł

Łosino

 • Budowa drogi gminnej
 • Budowa lampy w Zajączkowie
 • Doposażenie świetlicy

Całkowity koszt

22 373,19 zł

Płaszewo

 • Przebudowa drogi gminnej
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

27 975,00 zł

Reblino

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa Reblino
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 171,67 zł

Runowo Sławieńskie

 • Zagospodarowanie terenu przy stawie
 • Zakup paliwa i części
 • Ubezpieczenie urządzeń koszących
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

23 226,30 zł

Sierakowo

 • Budowa drogi gminnej
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

6 270,03 zł

Słonowice

 • Modernizacja przebieralni na terenie boiska sportowego w Dobrzęcinie
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

13 927,84 zł

Słonowiczki

 • Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

48 370,88 zł

Sycewice

 • Budowa drogi gminnej
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 092,46 zł

Ścięgnica

 • Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

40 719,32 zł

Widzino

 • Zagospodarowanie terenu starego cmentarza w m. Widzino
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

7 114,38 zł

Wrząca

 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Ubezpieczenie traktorka
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 561,67 zł

Zagórki

 • Budowa drogi gminnej
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Zakup podkaszarki
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 594,56 zł

Zębowo

 • Remont drogi gminnej
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Ubezpieczenie traktorka
 • Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw
 • Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

1 524,34 zł

Żelkówko

 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Spotkania integracyjne
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.