Nadarzyn

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
14 904
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
172 976 544,60 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
24.86%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
43 000 877,81 zł
24.86%
CIT
6 904 843 zł
3.99%
Podatki od nieruchomości
30 127 021,22 zł
17.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
26 572 085,30 zł
15.36%
Dotacje
35 714 761,53 zł
20.65%
Subwencje
24 576 297 zł
14.21%
Pozostałe dochody
6 080 658,74 zł
3.51%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
176 566 720,11 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 251 794,62 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
34 251 794,62 zł
Wydatki bieżące
81%
142 314 925,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 930 003,25 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 152 731,46 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 834 600,11 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 780 414,16 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 105 370,84 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 026 515,51 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 190 505,28 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 808 672,35 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 536 311,76 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 632 494,67 zł
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
całkowity koszt
4 388 290,70 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 636 007,25 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 409 510,84 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 185 043,73 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 631 439,16 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
318 809,04 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
34 251 794,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.87%
Oświata, ochrona zdrowia i rodzina
37.11%
Infrastruktura
25.02%
Ochrona środowiska, sprawy społeczne, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
12 970 722,57 zł
12 709 416,93 zł
8 571 655,12 zł

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie

Całkowity koszt
160 988,55 zł

Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt
4 950 859,47 zł

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt
6 321 707,75 zł

Zakup sprzętu medycznego dla SPG ZOZ Nadarzyn

Całkowity koszt
339 717,03 zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród"
w Ruścu

Całkowity koszt
1 121 042,17 zł

Zakupu nagłośnienia dla SP w Woli Krakowiańskiej

Całkowity koszt
25 977,60 zł

Zakup i montaż dźwigu towarowego w PP Nadarzyn 

Całkowity koszt
50 430,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej

Całkowity koszt
394 338,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt
499 134,00 zł

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W

Całkowity koszt
104 000,00 zł

Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu

Całkowity koszt
6 194 825,80 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III

Całkowity koszt
1 872 675,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
297 045,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
12 669,00 zł

Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt
83 802,36 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska

Całkowity koszt
239 561,73 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich

Całkowity koszt
17 358,60 zł

Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. 

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł

Wykonanie platformy pod wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem wiaty w Młochowie

Całkowity koszt
23 918,58 zł

Wykonanie budowy odcinka ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin –  droga powiatowa Nr 3101W ul. Młochowska (na odcinku od pętli autobusowej do ul. Krakowiańskiej)

Całkowity koszt
158 670,00 zł

Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w Starej Wsi ul. Jemiołowa 


Całkowity koszt
103 320,00 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Rozalin: ul. Rodzinna, ul. Cicha, ul. Szczęśliwa róg Głównej 

Całkowity koszt
64 445,60 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów – Krakowiany; Kajetany ul. Orla

Całkowity koszt
13 530,00 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Wierzbowa 3

Całkowity koszt
294 607,01 zł

Wykonanie  ogrodzenia  w  celu  zabezpieczenia  działki  nr  ew.  218/8  w  m.  Urzut  

Całkowity koszt
35 516,25 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę mostu w Krakowianach nad rzeką Utratą w ciągu drogi powiatowej nr 3103W 

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt
8 196,72 zł

Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

Całkowity koszt
1 252 937,90 zł

Zakup skutera na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie

Całkowity koszt
24 900,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.

Całkowity koszt
21 787,90 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt
139 738,51 zł

Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie

Całkowity koszt
3 967 287,94 zł

Zakup kosiarek do parku w Młochowie

Całkowity koszt
35 998,00 zł

Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury - zjeżdzalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniowka (zaprojektuj i wybuduj)

Całkowity koszt
1 290 000,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie 

Całkowity koszt
1 968,00 zł

Kompensacja mocy biernej w budynku urzędu gminy

Całkowity koszt
38 622,00 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego MFP w formacie A0

Całkowity koszt
21 139,81 zł

Zakup WNiP w ramach projektu: Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt
23 784,30 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Całkowity koszt
60 000,00 zł

Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej VHF PSP dla Państwowej Straży Pożarnej 

Całkowity koszt
59 960,04 zł

Zakup elektrycznego narzędzia wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Młochów

Całkowity koszt
34 999,99 zł

Zakup wyposażenia do  utrzymania  umundurowania  bojowego  dla  OSP  Nadarzyn  

Całkowity koszt
49 286,00 zł

Zakup karetki i zakup samochodu ciężarowego w ramach pomocy rzeczowej dla obwodu charkowskiego w Ukrainie


Całkowity koszt
64 880,00 zł

Instalacja kamer monitoringu w m. Walendów 

Całkowity koszt
31 000,00 zł

Utworzenie terenów zieleni w miejscowości Nadarzyn i Młochów

Całkowity koszt
139 800,00 zł

Zakup i montaż ławki solarnej w Strzeniówce i w Szamotach 

Całkowity koszt
55 719,00 zł

Budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie

Całkowity koszt
393 600,00 zł

Zagospodarowanie działki nr 580/2 w Nadarzynie

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Utwardzenie terenu działki przy placu zabaw w Urzucie

Całkowity koszt
44 993,40 zł

Budowa placu zabaw w Urzucie

Całkowity koszt
288 902,40 zł

Technizacja istniejącej fontanny w Młochowie

Całkowity koszt
159 285,00 zł

Utwardzenie terenu działki w parku w Młochowie 


Całkowity koszt
61 992,00 zł

Wykonanie instalacji alarmowej w oficynie w parku w Młochowie

Całkowity koszt
9 565,71 zł

Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Całkowity koszt
55 900,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w Strzeniówce

Całkowity koszt
13 530,00 zł

Zakup samochodu na potrzeby GOS Nadarzyn

Całkowity koszt
51 880,50 zł

Utworzenie strzelnicy wirtualnej 

Całkowity koszt
155 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, ochrona zdrowia i rodzina

Całkowity koszt

160 988,55 zł

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie

Całkowity koszt

4 950 859,47 zł

Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt

6 321 707,75 zł

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt

339 717,03 zł

Zakup sprzętu medycznego dla SPG ZOZ Nadarzyn

Całkowity koszt

1 121 042,17 zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród"
w Ruścu

Całkowity koszt

25 977,60 zł

Zakupu nagłośnienia dla SP w Woli Krakowiańskiej

Całkowity koszt

50 430,00 zł

Zakup i montaż dźwigu towarowego w PP Nadarzyn 

Infrastruktura

Całkowity koszt

394 338,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej

Całkowity koszt

499 134,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt

104 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W

Całkowity koszt

6 194 825,80 zł

Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu

Całkowity koszt

1 872 675,00 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III

Całkowity koszt

297 045,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

12 669,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

83 802,36 zł

Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt

239 561,73 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska

Całkowity koszt

17 358,60 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. 

Całkowity koszt

23 918,58 zł

Wykonanie platformy pod wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem wiaty w Młochowie

Całkowity koszt

158 670,00 zł

Wykonanie budowy odcinka ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin –  droga powiatowa Nr 3101W ul. Młochowska (na odcinku od pętli autobusowej do ul. Krakowiańskiej)

Całkowity koszt

103 320,00 zł

Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w Starej Wsi ul. Jemiołowa 


Całkowity koszt

64 445,60 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Rozalin: ul. Rodzinna, ul. Cicha, ul. Szczęśliwa róg Głównej 

Całkowity koszt

13 530,00 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów – Krakowiany; Kajetany ul. Orla

Całkowity koszt

294 607,01 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Wierzbowa 3

Całkowity koszt

35 516,25 zł

Wykonanie  ogrodzenia  w  celu  zabezpieczenia  działki  nr  ew.  218/8  w  m.  Urzut  

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę mostu w Krakowianach nad rzeką Utratą w ciągu drogi powiatowej nr 3103W 

Ochrona środowiska, sprawy społeczne, sport i kultura

Całkowity koszt

8 196,72 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt

1 252 937,90 zł

Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

Całkowity koszt

24 900,00 zł

Zakup skutera na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie

Całkowity koszt

21 787,90 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.

Całkowity koszt

139 738,51 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt

3 967 287,94 zł

Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie

Całkowity koszt

35 998,00 zł

Zakup kosiarek do parku w Młochowie

Całkowity koszt

1 290 000,00 zł

Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury - zjeżdzalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniowka (zaprojektuj i wybuduj)

Całkowity koszt

1 968,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie 

Całkowity koszt

38 622,00 zł

Kompensacja mocy biernej w budynku urzędu gminy

Całkowity koszt

21 139,81 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego MFP w formacie A0

Całkowity koszt

23 784,30 zł

Zakup WNiP w ramach projektu: Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Całkowity koszt

59 960,04 zł

Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej VHF PSP dla Państwowej Straży Pożarnej 

Całkowity koszt

34 999,99 zł

Zakup elektrycznego narzędzia wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Młochów

Całkowity koszt

49 286,00 zł

Zakup wyposażenia do  utrzymania  umundurowania  bojowego  dla  OSP  Nadarzyn  

Całkowity koszt

64 880,00 zł

Zakup karetki i zakup samochodu ciężarowego w ramach pomocy rzeczowej dla obwodu charkowskiego w Ukrainie


Całkowity koszt

31 000,00 zł

Instalacja kamer monitoringu w m. Walendów 

Całkowity koszt

139 800,00 zł

Utworzenie terenów zieleni w miejscowości Nadarzyn i Młochów

Całkowity koszt

55 719,00 zł

Zakup i montaż ławki solarnej w Strzeniówce i w Szamotach 

Całkowity koszt

393 600,00 zł

Budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zagospodarowanie działki nr 580/2 w Nadarzynie

Całkowity koszt

44 993,40 zł

Utwardzenie terenu działki przy placu zabaw w Urzucie

Całkowity koszt

288 902,40 zł

Budowa placu zabaw w Urzucie

Całkowity koszt

159 285,00 zł

Technizacja istniejącej fontanny w Młochowie

Całkowity koszt

61 992,00 zł

Utwardzenie terenu działki w parku w Młochowie 


Całkowity koszt

9 565,71 zł

Wykonanie instalacji alarmowej w oficynie w parku w Młochowie

Całkowity koszt

55 900,00 zł

Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Całkowity koszt

13 530,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w Strzeniówce

Całkowity koszt

51 880,50 zł

Zakup samochodu na potrzeby GOS Nadarzyn

Całkowity koszt

155 000,00 zł

Utworzenie strzelnicy wirtualnej 

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
37 887 678,00 zł
Prognoza
100%
42 097 420,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 35
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.