Nasielsk

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
19 558
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
121 238 759,48 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 986 542 zł
14.84%
CIT
212 209,51 zł
0.18%
Podatki od nieruchomości
9 195 488,35 zł
7.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 294 444,79 zł
9.32%
Dotacje
45 203 059,24 zł
37.28%
Subwencje
28 348 378 zł
23.38%
Pozostałe dochody
8 998 637,59 zł
7.42%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
123 723 908,66 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 894 220,74 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
23 894 220,74 zł
Wydatki bieżące
81%
99 829 687,92 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 025 831,49 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 540 625,79 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 380 386,27 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 708 628,99 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 627 590,92 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 016 994,21 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 124 256,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 771 128,49 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 891 926,95 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
784 534,52 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
481 094,57 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
595 859,25 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 842 747,41 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
177 044,53 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
754 741,80 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Nasielsk za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
23 894 220,74 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
47.8%
Infrastruktura
52.2%
Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
11 396 149,15 zł
12 447 569,39 zł
Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano wykonanie krótkich sieci wdociągowo – kanalizacyjnych w następujących miejscowościach :
a) Pniewska Górka – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm wraz z armaturą dł. 105m
b) Borkowo – budowa sieci wodociągowej z rur PVC i PE 110mm wraz z armaturą dł. 205m.
c) Nasielsk ul. Brzozowa– budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 długości 185m wraz z armaturą.
d) Popowo Północ – budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 110mm długości 172,7m wraz z armaturą i przewiertem długości 20m.
e) Stare Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm długości 107m wraz z armaturą.
f) Nasielsk ul. Miodowa i Chmielna– budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 długości 387,1m wraz z armaturą.
g) Nasielsk ul. POW – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 długości 296,5m wraz z armaturą.
h) Stare Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PE 110mm długości 194mm wraz z armaturą.

Całkowity koszt
486 816,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami dla osiedla domów jednorodzinnych w Nasielsku ul. Ogrodowa, ul. Jaworowa, ul. Cisowa, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Leśna. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm długości 2800,5m wraz z studniami kanalizacyjnymi.

Całkowity koszt
2 113 736,05 zł
Modernizacja SUW w Nunie

Modernizacja SUW w Nunie

W ramach zadania opracowano projekt budowlany, operat wodnoprawny, wykonano roboty budowlano-montażowe związane z zagospodarowaniem otworu studziennego, wykonano kanalizację odpływową wód popłuczynach ze zbiornikiem bezodpływowym i przepompownią.

Całkowity koszt
87 570,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Czajkach

Przebudowa drogi gminnej w Czajkach

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową o długości 1260,00 m i poboczami z kruszywa.

Całkowity koszt
395 116,75 zł
Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku

Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku

Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej na długości 423m wraz z podbudową i drenażem.

Całkowity koszt
932 077,56 zł
Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

a) Nasielsk ul. Krótka dł. 93 m i ul. Cicha dł. 105 m – kompleksowe wykonanie chodników wraz z podbudową pod nawierzchnię i ułożeniem nawierzchni asfaltowej.
b) Cieksyn ul. Leśna – 1000m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3 cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
c) Stare Pieścirogi ul. Poziomkowa - 225 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
d) Studzianki – 258 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
e) Słustowo – 1060m , wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy na długości 878m oraz dobudowano odcinek długości 182 m o nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw o grubości po 3 cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
f) Mogowo ul. Długa i Łączna - 1315 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
g) Krzyczki – Żabiczki – 700 m wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5m wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm i utwardzeniem poboczy.
f) Zaborze - 500 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.

Całkowity koszt
1 475 513,15 zł
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
664 007,00 zł
Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach

Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach

Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej na długości 199m wraz z podbudową .

Całkowity koszt
185 243,32 zł
Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku

Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku

Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 650m wraz z podbudową , zjazdami i chodnikami z kostki brukowej oraz wykonano rowy odwadniające z przepustami .

Całkowity koszt
1 974 189,00 zł
Przebudowa chodników gminnych

Przebudowa chodników gminnych

a) ul. Rostkowskiej w Nasielsku – kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 132 m.
b) Stare Pieścirogi ul. Parkowa - kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 223 m.
c) ul. Sportowa w Nasielsku - zakres prac obejmował rozbiórkę i wywóz starych krawężników, obrzeży i płytek chodnikowych z montażem nowych elementów oraz ułożeniem kostki brukowej na długości 269 m.

Całkowity koszt
248 361,76 zł
Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku

Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku

Wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 549,08 m w ulicy Przechodniej oraz na długości 61,15 m w ulicy Łącznej wraz z podbudową , zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne .

Całkowity koszt
2 262 770,55 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej

Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej

Całkowity koszt
72 570,00 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadanie wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego między innymi w Borkowie, Chechnówce, Miękoszynie, Pniewskiej Górce, Krzyczkach Pieniążkach, Nasielsk ul. Wielokwiatowa, Kosewie, Krzyczkach Szumnych, Pniewie, Studziankach, Wiktorowie, Paulinowie .

Całkowity koszt
498 178,01 zł
Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach

Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach

W ramach inwestycji wywieziono i zutylizowano stare zniszczone płyty gumowe, wykonano nową podbudowę wraz z rozłożeniem wykładziny z trawy syntetycznej o wysokości 2 cm oraz montaż urządzeń placów zabaw.

Całkowity koszt
109 470,00 zł
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku

Wykonano kompleksowy remont dwóch łazienek polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej , malowaniu , ułożeniu płytek oraz montażu umywalek, pisuarów, kompaktów wc i kabin systemowych.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Starych Pieścirogach

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Całkowity koszt
4 545 849,43 zł
Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła

Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła

Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia w szkołach podstawowych w Nasielsku, Starych Pieścirogach i Cieksynie.

Całkowity koszt
427 687,51 zł
Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Wykonano kompleksową budowę ogólnodostępnej, szybkiej ładowarki samochodów elektrycznych o mocy ładowania DC 100 kW + AC 50 kW polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Całkowity koszt
342 185,69 zł
Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

W ramach inwestycji wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, wybudowano trybuny dla 321 osób oraz kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonano siłownię zewnętrzną i plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowity koszt
4 338 218,00 zł
Zakup pumptracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu

Zakup pumptracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu

W ramach zadania dostarczono i zmontowano fabrycznie nowy pumptrack modułowy z kompletnymi osłonami na uprzednio przygotowanym podłożu.

Całkowity koszt
102 400,00 zł
Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu

Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu

Wykonano budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej ( wymiary: 4000 cm x 3100 cm) wraz z obiektami sportowymi i małą infrastrukturą.

Całkowity koszt
732 686,96 zł
Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza dotacje dla mieszkańców

Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza dotacje dla mieszkańców

Całkowity koszt
438 178,01 zł
Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt
1 290 893,79 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Całkowity koszt

486 816,00 zł

Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano wykonanie krótkich sieci wdociągowo – kanalizacyjnych w następujących miejscowościach :
a) Pniewska Górka – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm wraz z armaturą dł. 105m
b) Borkowo – budowa sieci wodociągowej z rur PVC i PE 110mm wraz z armaturą dł. 205m.
c) Nasielsk ul. Brzozowa– budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 długości 185m wraz z armaturą.
d) Popowo Północ – budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 110mm długości 172,7m wraz z armaturą i przewiertem długości 20m.
e) Stare Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm długości 107m wraz z armaturą.
f) Nasielsk ul. Miodowa i Chmielna– budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 długości 387,1m wraz z armaturą.
g) Nasielsk ul. POW – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 długości 296,5m wraz z armaturą.
h) Stare Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PE 110mm długości 194mm wraz z armaturą.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku

Całkowity koszt

2 113 736,05 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami dla osiedla domów jednorodzinnych w Nasielsku ul. Ogrodowa, ul. Jaworowa, ul. Cisowa, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Leśna. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm długości 2800,5m wraz z studniami kanalizacyjnymi.

Modernizacja SUW w Nunie

Całkowity koszt

87 570,00 zł

Modernizacja SUW w Nunie

W ramach zadania opracowano projekt budowlany, operat wodnoprawny, wykonano roboty budowlano-montażowe związane z zagospodarowaniem otworu studziennego, wykonano kanalizację odpływową wód popłuczynach ze zbiornikiem bezodpływowym i przepompownią.

Przebudowa drogi gminnej w Czajkach

Całkowity koszt

395 116,75 zł

Przebudowa drogi gminnej w Czajkach

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową o długości 1260,00 m i poboczami z kruszywa.

Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku

Całkowity koszt

932 077,56 zł

Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku

Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej na długości 423m wraz z podbudową i drenażem.

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Całkowity koszt

1 475 513,15 zł

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

a) Nasielsk ul. Krótka dł. 93 m i ul. Cicha dł. 105 m – kompleksowe wykonanie chodników wraz z podbudową pod nawierzchnię i ułożeniem nawierzchni asfaltowej.
b) Cieksyn ul. Leśna – 1000m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3 cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
c) Stare Pieścirogi ul. Poziomkowa - 225 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
d) Studzianki – 258 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
e) Słustowo – 1060m , wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy na długości 878m oraz dobudowano odcinek długości 182 m o nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw o grubości po 3 cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
f) Mogowo ul. Długa i Łączna - 1315 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
g) Krzyczki – Żabiczki – 700 m wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5m wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm i utwardzeniem poboczy.
f) Zaborze - 500 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt

664 007,00 zł

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach

Całkowity koszt

185 243,32 zł

Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach

Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej na długości 199m wraz z podbudową .

Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku

Całkowity koszt

1 974 189,00 zł

Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku

Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 650m wraz z podbudową , zjazdami i chodnikami z kostki brukowej oraz wykonano rowy odwadniające z przepustami .

Przebudowa chodników gminnych

Całkowity koszt

248 361,76 zł

Przebudowa chodników gminnych

a) ul. Rostkowskiej w Nasielsku – kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 132 m.
b) Stare Pieścirogi ul. Parkowa - kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 223 m.
c) ul. Sportowa w Nasielsku - zakres prac obejmował rozbiórkę i wywóz starych krawężników, obrzeży i płytek chodnikowych z montażem nowych elementów oraz ułożeniem kostki brukowej na długości 269 m.

Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku

Całkowity koszt

2 262 770,55 zł

Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku

Wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 549,08 m w ulicy Przechodniej oraz na długości 61,15 m w ulicy Łącznej wraz z podbudową , zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne .

Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej

Całkowity koszt

72 570,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

498 178,01 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadanie wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego między innymi w Borkowie, Chechnówce, Miękoszynie, Pniewskiej Górce, Krzyczkach Pieniążkach, Nasielsk ul. Wielokwiatowa, Kosewie, Krzyczkach Szumnych, Pniewie, Studziankach, Wiktorowie, Paulinowie .

Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach

Całkowity koszt

109 470,00 zł

Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach

W ramach inwestycji wywieziono i zutylizowano stare zniszczone płyty gumowe, wykonano nową podbudowę wraz z rozłożeniem wykładziny z trawy syntetycznej o wysokości 2 cm oraz montaż urządzeń placów zabaw.

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku

Wykonano kompleksowy remont dwóch łazienek polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej , malowaniu , ułożeniu płytek oraz montażu umywalek, pisuarów, kompaktów wc i kabin systemowych.

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Starych Pieścirogach

Całkowity koszt

4 545 849,43 zł

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła

Całkowity koszt

427 687,51 zł

Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła

Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia w szkołach podstawowych w Nasielsku, Starych Pieścirogach i Cieksynie.

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Całkowity koszt

342 185,69 zł

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Wykonano kompleksową budowę ogólnodostępnej, szybkiej ładowarki samochodów elektrycznych o mocy ładowania DC 100 kW + AC 50 kW polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Całkowity koszt

4 338 218,00 zł

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

W ramach inwestycji wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, wybudowano trybuny dla 321 osób oraz kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonano siłownię zewnętrzną i plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakup pumptracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu

Całkowity koszt

102 400,00 zł

Zakup pumptracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu

W ramach zadania dostarczono i zmontowano fabrycznie nowy pumptrack modułowy z kompletnymi osłonami na uprzednio przygotowanym podłożu.

Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu

Całkowity koszt

732 686,96 zł

Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu

Wykonano budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej ( wymiary: 4000 cm x 3100 cm) wraz z obiektami sportowymi i małą infrastrukturą.

Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza dotacje dla mieszkańców

Całkowity koszt

438 178,01 zł

Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza dotacje dla mieszkańców

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt

1 290 893,79 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

11 085,46 zł

Aleksandrowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

24 519,54 zł

Andzin

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 132.

Całkowity koszt

19 023,78 zł

Borkowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 8/5.

Całkowity koszt

14 514,44 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

19 270,62 zł

Budy Siennickie

Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa.

Całkowity koszt

20 902,67 zł

Cegielnia Psucka

Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

13 173,32 zł

Chechnówka

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 390,07 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Przegląd i remont hydrantów na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

18 539,48 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych;
Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

32 176,03 zł

Cieksyn

Budowa miejsca integracji społecznej w Cieksynie.

Całkowity koszt

14 655,36 zł

Czajki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

10 286,93 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

22 442,76 zł

Dębinki

Zakup kosiarki-ciągniczka samojezdnej do utrzymania terenu boiska;
Wykonanie piłkochwytów na boisku przy szkole podstawowej. 

Całkowity koszt

17 003,97 zł

Dobra Wola

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 44/6 w Dobrej Woli.

Całkowity koszt

14 655,36 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych; 

Dobudowa oświetlenia ulicznego poprzez założenie lamp na istniejących słupach.

Całkowity koszt

15 923,61 zł

Jackowo Włościańskie

Zakup materiałów do budowy ogrodzenia na działce gminnej nr 115;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 544,57 zł

Jaskółowo

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Montaż 2szt. spowalniaczy na drodze gminnej.

Całkowity koszt

20 057,17 zł

Kątne

Remont drogi gminnej i poboczy.

Całkowity koszt

13 997,75 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

14 467,47 zł

Konary

Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/1 w Konarach.

Całkowity koszt

26 915,13 zł

Kosewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Remont drogi gminnej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw.

Całkowity koszt

16 534,25 zł

Krogule

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

14 984,16 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

14 373,52 zł

Krzyczki - Żabiczki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 602,16 zł

Krzyczki Szumne

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 440,30 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

16 722,14 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 219,03 zł

Lubomin

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 111/2.

Całkowity koszt

12 135,55 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Oznakowanie dwóch wiat przystankowych autobusu szkolnego;
Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt

14 326,55 zł

Malczyn

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;
Dobudowa lamp oświetleniowych;
Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

19 634,42 zł

Mazewo Dworskie A

Modernizacja świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

19 446,53 zł

Mazewo Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

22 499,73 zł

Miękoszyn

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;
Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

16 816,08 zł

Miękoszynek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Montaż progów zwalniających;
Zawieszenie lampy na istniejącym słupie.

Całkowity koszt

11 263,56 zł

Młodzianowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

45 751,02 zł

Mogowo

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie.

Całkowity koszt

10 613,84 zł

Mokrzyce Dworskie

Remont świetlicy wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 500,00 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

19 399,56 zł

Morgi

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez rozbiórkę budynku oraz wykonanie ogrodzenia;
Wycinka krzaków przy drodze gminnej;
Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Pieścirogach Starych.

Całkowity koszt

24 190,73 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Montaż znaków drogowych przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

13 199,22 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

46 972,30 zł

Nowe Pieścirogi

Zakup kostki brukowej na wykonanie ulicy Bursztynowej;
Zakup basenu kulkowego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach.

Całkowity koszt

11 696,10 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

22 546,70 zł

Nuna

Wykonanie 2 wiat przystankowych;
Wykonanie placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej.

Całkowity koszt

21 184,51 zł

Paulinowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

18 460,11 zł

Pianowo

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

13 252,11 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

15 970,58 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 526,90 zł

Popowo Borowe

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej;
Wykonanie altany na działce gminnej;
Zakup wyposażenia do altany.

Całkowity koszt

13 011,33 zł

Popowo Południe

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 950,66 zł

Popowo Północ

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

24 942,29 zł

Psucin

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

11 602,16 zł

Ruszkowo

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, remont świetlicy wiejskiej, wycinka dwóch drzew przy świetlicy. 

Całkowity koszt

25 318,07 zł

Siennica

Dobudowa oświetlenia ulicznego. 

Całkowity koszt

13 714,41 zł

Słustowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

30 653,96 zł

Stare Pieścirogi

Remont dróg gminnych;
Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola;
Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul.Wrzosowa;
Zakup wyposażenia dla sołectwa na potrzeby zebrań wiejskich.

Całkowity koszt

31 869,25 zł

Studzianki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 541,60 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 876,64 zł

Toruń Dworski

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

11 280,30 zł

Wągrodno

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską.

Całkowity koszt

13 105,27 zł

Wiktorowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 179,41 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

17 379,75 zł

Zaborze

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Modernizacja wiejskiego obszaru rekreacyjnego.

Całkowity koszt

15 900,00 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.