Polkowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
25 613
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
312 743 307,56 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
42 903 345 zł
13.72%
CIT
23 691 787,21 zł
7.58%
Dotacje
65 717 582,69 zł
21.01%
Subwencje
21 562 400 zł
6.89%
Środki na dofinansowanie zadań
13 797 406,91 zł
4.41%
Inne podatki i opłaty lokalne
25 643 707,21 zł
8.2%
Podatki od nieruchomości
96 204 256,45 zł
30.76%
Pozostałe dochody
23 222 822,09 zł
7.43%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
326 281 581,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
72 799 578,41 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
72 799 578,41 zł
Wydatki bieżące
78%
253 482 003,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
66 621 556,76 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
52 121 909,30 zł
Rodzina
całkowity koszt
46 873 110,05 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
25 583 963,13 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 437 464,70 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
22 459 967,24 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 009 561,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 583 448,68 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 018 302,82 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 374 125,15 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 569 247,85 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 811 660,56 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
4 397 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 802 437,71 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 149 887,68 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
871 194,65 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
679 738,80 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
524 185,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
385 118,95 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
7 701,89 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Polkowice na rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Polkowice w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
67 392 765,88 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.93%
Infrastruktura duża
22.77%
Infrastruktura mała
20.3%
Oświata, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
38 367 976,92 zł
15 343 525,93 zł
13 681 263,03 zł
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

 • Przebudowa ul. Kopalnianej;
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie;
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych;
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D".
Całkowity koszt
923 906,21 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

 • Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach;
 • Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach;
 • Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Przemysłowej.
Całkowity koszt
8 893 074,48 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Budowa dróg w Moskorzynie, Kaźmierzowie, Dąbrowie, Pieszkowicach, ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach;
 • Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej, Guzicach;
 • Budowa i przebudowa ul. Kaktusowej, Jemiołowej, ul. Perłowej, Myśliwskiej, Orlej, Słonecznej, dróg w Komornikach,
 • Budowa nawierzchni ul. Babisza oraz drogi wewnętrznej w Jędrzychowie;
 • Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej.
Całkowity koszt
8 199 665,64 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

 • Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice";
 • Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym;
 • Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice.
Całkowity koszt
19 513 856,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

Całkowity koszt
463 131,69 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • LSSE S.A. nabycie akcji
 • Przebudowa terenu ul. Kopalnianej, Kmicica, osiedla Dąbrowskiego;
 • Budowa wiat przystankowych w Tarnówku, w Żukowie;
 • Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego;
 • Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
 • Budowa przyłączy telekomunikacyjnych.
Całkowity koszt
374 342,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy nieruchomości;
 • Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Sucha Górna;
 • Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach;
 • Remont elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach;
 • Program na rzecz poszanowania energii;
 • Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych.
Całkowity koszt
3 050 927,87 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup nożyco-rozpieraka Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie;
 • Zakup cylindra rozpierającego R410 Lukas dla OSP Nowa Wieś Lubińska;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring";
 • Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego;
 • Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sobinie;
 • Zakupy inwestycyjne dla OSP w Sobinie, Suchej Górnej, straży gminnej;
 • Budowa monitoringu wizyjnego miasta;
 • Straż Miejska - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
 • Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku i w Trzebczu.
Całkowity koszt
3 756 200,13 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
 • Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a;
 • Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica;
 • Przebudowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach;
 • Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - ogródek rekreacyjno-gastronomiczny.
Całkowity koszt
338 456,50 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, przebudowa oświetlenia dróg, ulic, chodników i placów w gminie.

Całkowity koszt
763 915,05 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście poprzez rewitalizację parku przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach 0 zielono-niebieska infrastruktura Polkowic;
 • Zagospodarowanie wód poadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne;
 • Wpłata Gminy dla ZGZM na przeniesienie i rozbudowę PSZOK przy ul. Miedzianej 13;
 • Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
 • Program granotwy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Całkowity koszt
4 350 699,25 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.;
 • Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o. o.;
 • Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem.
Całkowity koszt
3 083 327,13 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 - Modernizacja hali sportowej;
 • Budowa placu zabaw na terenach zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - Przebudowa sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych na parterze budynku szkoły;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - Zakup tablicy wyników sportowych;
 • Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - Zakup automatu szorująco-zbierającego na potrzeby SP Jędrzychów;
 • Przedszkole nr 6 - Modernizacja placu zabaw PM 6;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - Modernizacja wentylacji kuchni SP 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 - Zakup zmywarki kapturowej;
 • Żłobek Miejski nr 1 - Zakup i montaż nowego systemu monitorującego dla Żłobka Miejskiego.
Całkowity koszt
522 297,80 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy;
 • Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy;
 • Doposażenie i modernizacja placów zabaw;
 • Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku;
 • Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych;
 • Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie;
 • Renowacja placu piknikowego "Ścieżka zdrowia";
 • Budowa placu zabaw - FS wsi Sucha Górna.
Całkowity koszt
2 324 323,39 zł
Kultura

Kultura

 • Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakupy inwestycyjne;
 • Budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu, we wsi Dąbrowa, we wsi Pieszkowice, w Guzicach i montaż trzech domków biesiadnych Nowa Wieś Lubińska;
 • Montaż klimatyzacji Sali głównej świetlicy wiejskiej Moskorzyn;
 • Modernizacja instalacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej;
 • Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
 • Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne.
 • Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamieci;
 • Pomoc finansowa dla gminy Radwanice na odbudowę zabytkowej plebanii w Jakubowie.
Całkowity koszt
2 384 885,83 zł
Sport

Sport

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej;
 • Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja;
 • Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4;
 • Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej;
 • Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna;
 • Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej, w Kaźmierzowie;
 • Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach;
 • Budowa mini rampy do skatebordu wsi Jędrzychów;
 • Modernizacja oświetlenia płyty "B" boiska, instalacji w budynku, dostawa i montaż pulpitów prasowych na stadionie miejskim ul. Kopalniana 4;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.;
 • Zakup kontenera magazynowego.
Całkowity koszt
7 574 738,48 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Modernizacja dźwigu osobowego;
 • Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Przebudowa biblioteki szkolnej na świetlicę środowiskową.
Całkowity koszt
329 606,41 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Głogowskiego Szpitala powiatowego SP. z o. o.;
 • Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na zakupy inwestycyjne;
 • Dotacja celowa na zakup komory hiperbarycznej.
Całkowity koszt
545 411,12 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

923 906,21 zł

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

 • Przebudowa ul. Kopalnianej;
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie;
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych;
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D".
Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

8 893 074,48 zł

Drogi publiczne gminne

 • Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach;
 • Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach;
 • Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Przemysłowej.
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

8 199 665,64 zł

Drogi wewnętrzne

 • Budowa dróg w Moskorzynie, Kaźmierzowie, Dąbrowie, Pieszkowicach, ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach;
 • Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej, Guzicach;
 • Budowa i przebudowa ul. Kaktusowej, Jemiołowej, ul. Perłowej, Myśliwskiej, Orlej, Słonecznej, dróg w Komornikach,
 • Budowa nawierzchni ul. Babisza oraz drogi wewnętrznej w Jędrzychowie;
 • Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej.
Transport publiczny

Całkowity koszt

19 513 856,00 zł

Transport publiczny

 • Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice";
 • Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym;
 • Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice.
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

463 131,69 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

374 342,90 zł

Pozostałe inwestycje

 • LSSE S.A. nabycie akcji
 • Przebudowa terenu ul. Kopalnianej, Kmicica, osiedla Dąbrowskiego;
 • Budowa wiat przystankowych w Tarnówku, w Żukowie;
 • Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego;
 • Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
 • Budowa przyłączy telekomunikacyjnych.
Infrastruktura mała
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 050 927,87 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy nieruchomości;
 • Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Sucha Górna;
 • Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach;
 • Remont elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach;
 • Program na rzecz poszanowania energii;
 • Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

3 756 200,13 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup nożyco-rozpieraka Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie;
 • Zakup cylindra rozpierającego R410 Lukas dla OSP Nowa Wieś Lubińska;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring";
 • Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego;
 • Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sobinie;
 • Zakupy inwestycyjne dla OSP w Sobinie, Suchej Górnej, straży gminnej;
 • Budowa monitoringu wizyjnego miasta;
 • Straż Miejska - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
 • Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK w Tarnówku i w Trzebczu.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

338 456,50 zł

Gospodarka komunalna

 • Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
 • Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a;
 • Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica;
 • Przebudowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach;
 • Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - ogródek rekreacyjno-gastronomiczny.
Oświetlenie

Całkowity koszt

763 915,05 zł

Oświetlenie

Budowa, przebudowa oświetlenia dróg, ulic, chodników i placów w gminie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 350 699,25 zł

Ochrona środowiska

 • Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście poprzez rewitalizację parku przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach 0 zielono-niebieska infrastruktura Polkowic;
 • Zagospodarowanie wód poadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne;
 • Wpłata Gminy dla ZGZM na przeniesienie i rozbudowę PSZOK przy ul. Miedzianej 13;
 • Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
 • Program granotwy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 083 327,13 zł

Pozostałe inwestycje

 • Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.;
 • Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o. o.;
 • Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem.
Oświata, sport i kultura
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

522 297,80 zł

Placówki oświatowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 - Modernizacja hali sportowej;
 • Budowa placu zabaw na terenach zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - Przebudowa sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych na parterze budynku szkoły;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - Zakup tablicy wyników sportowych;
 • Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - Zakup automatu szorująco-zbierającego na potrzeby SP Jędrzychów;
 • Przedszkole nr 6 - Modernizacja placu zabaw PM 6;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - Modernizacja wentylacji kuchni SP 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 - Zakup zmywarki kapturowej;
 • Żłobek Miejski nr 1 - Zakup i montaż nowego systemu monitorującego dla Żłobka Miejskiego.
Rekreacja

Całkowity koszt

2 324 323,39 zł

Rekreacja

 • Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy;
 • Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy;
 • Doposażenie i modernizacja placów zabaw;
 • Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku;
 • Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych;
 • Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie;
 • Renowacja placu piknikowego "Ścieżka zdrowia";
 • Budowa placu zabaw - FS wsi Sucha Górna.
Kultura

Całkowity koszt

2 384 885,83 zł

Kultura

 • Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakupy inwestycyjne;
 • Budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu, we wsi Dąbrowa, we wsi Pieszkowice, w Guzicach i montaż trzech domków biesiadnych Nowa Wieś Lubińska;
 • Montaż klimatyzacji Sali głównej świetlicy wiejskiej Moskorzyn;
 • Modernizacja instalacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej;
 • Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
 • Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne.
 • Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamieci;
 • Pomoc finansowa dla gminy Radwanice na odbudowę zabytkowej plebanii w Jakubowie.
Sport

Całkowity koszt

7 574 738,48 zł

Sport

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej;
 • Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja;
 • Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4;
 • Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej;
 • Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna;
 • Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej, w Kaźmierzowie;
 • Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach;
 • Budowa mini rampy do skatebordu wsi Jędrzychów;
 • Modernizacja oświetlenia płyty "B" boiska, instalacji w budynku, dostawa i montaż pulpitów prasowych na stadionie miejskim ul. Kopalniana 4;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.;
 • Zakup kontenera magazynowego.
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

329 606,41 zł

Pomoc społeczna

 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Modernizacja dźwigu osobowego;
 • Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Przebudowa biblioteki szkolnej na świetlicę środowiskową.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

545 411,12 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Głogowskiego Szpitala powiatowego SP. z o. o.;
 • Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na zakupy inwestycyjne;
 • Dotacja celowa na zakup komory hiperbarycznej.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Polkowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

28 070,00 zł

Biedrzychowa

Renowacja zestawów biesiadnych i ławek znajdujących się przy świetlicy wiejskiej;
Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

5 404,83 zł

Dąbrowa

Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

39 360,00 zł

Guzice

Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

3 690,00 zł

Jędrzychów

Budowa mini rampy do skatebordu.

Całkowity koszt

13 278,43 zł

Kaźmierzów

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Zakup kamer foto-pułapek

Całkowity koszt

36 956,00 zł

Komorniki

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Pokowicach z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Remont eelewacji świetlicy wiejskiej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt

38 970,12 zł

Moskorzyn

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Zakup sadzonek lawendy;
Stacja serwisowo-rowerowa wraz z montażem;
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

16 030,84 zł

Nowa Wieś Lubińska

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury da mieszkańców sołectwa;

Całkowity koszt

5 645,33 zł

Pieszkowice

Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

73 080,66 zł

Sobin

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej;
Doświetlenie miejscowości;
Zakup krzewów, kwiatów, ławek i koszy.

Całkowity koszt

83 223,15 zł

Sucha Górna

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Dotacja dla OSP w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieży Drużyny Pożarniczej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia;
Budowa placu zabaw;
Nasadzenia zieleni przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

42 615,87 zł

Tarnówek

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Dotacja celowa dla Związku Gmina Zagłębia Miedziowego na wykonanie monitoringu PSZOK.

Całkowity koszt

25 389,43 zł

Żuków

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa;
Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Polkowicach na realizację zadania polegającego na utworzeniu biblioteki zewnętrznej w sołectwie;
Obsadzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.