Gmina Szydłowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
9 097
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
49 765 585,61 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 224 261 zł
20.54%
CIT
38 967,36 zł
0.08%
Podatki od nieruchomości
4 528 356,14 zł
9.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 367 244,58 zł
10.79%
Dotacje
16 919 850,71 zł
34.0%
Subwencje
9 014 399 zł
18.11%
Pozostałe dochody
3 672 506,82 zł
7.38%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
48 042 460,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 403 566,44 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
7 403 566,44 zł
Wydatki bieżące
85%
40 638 894,20 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 149 399,41 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 832 962,08 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 983 545,58 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 830 639,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 324 931,38 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 843 030,82 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 649 936,18 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 270 783,10 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 067 169,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
822 133,34 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
682 619,32 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
321 936,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 260,44 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 254 114,58 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2019.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
7 403 566,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.69%
Infrastruktura
41.31%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 345 398,56 zł
3 058 167,88 zł
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 13 671,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 104,90 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 4 797,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 4 006,20 zł;
Wykup sieci kanalizacyjnej - 85 000,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu - 6 927,05 zł.

Całkowity koszt
124 506,15 zł
Budowa dróg i chodników

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenia chodnika - 49 500,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek - 87 770,42 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 253 307,20 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 19 999,94 zł;
Projekt i budowa chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 63 938,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 265 414,22 zł.

Całkowity koszt
798 046,78 zł
Transport i łączność - Pozostała działalność

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 526 715,63 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 779 743,00 zł.

Całkowity koszt
3 306 458,63 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 9 225,00 zł.,w tym:
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy - 2 337,00 zł;
- Budowa parkingu przy CUK w Szydłowie - 2 337,00 zł;
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie - 2 337,00;
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 214,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 57 716,00 zł.

Całkowity koszt
66 941,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 49 446,00 zł.

Całkowity koszt
49 446,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 535 395,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
555 395,00 zł
Placówki Oświatowe

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 11 999,99 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 170,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 000,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 41 898,49 zł.

Całkowity koszt
100 068,48 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 62 050,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 265 098,04 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżenicy, Kotuniu - 853 758,26 zł.

Całkowity koszt
1 181 016,30 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 2 952,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 9 200,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 42 775,53 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 21 649,99 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 24 666,26 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada - 32 790,20 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy - 26 600,00 zł.

Całkowity koszt
194 089,98 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 6 974,10 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 308 431,44 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 504 281,67 zł;
Zakup centrali telefonicznej - 17 656,65 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 190 254,26 zł.

Całkowity koszt
1 027 598,12 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

124 506,15 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 13 671,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 104,90 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 4 797,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 4 006,20 zł;
Wykup sieci kanalizacyjnej - 85 000,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu - 6 927,05 zł.

Budowa dróg i chodników

Całkowity koszt

798 046,78 zł

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenia chodnika - 49 500,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek - 87 770,42 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 253 307,20 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 19 999,94 zł;
Projekt i budowa chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 63 938,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 265 414,22 zł.

Transport i łączność - Pozostała działalność

Całkowity koszt

3 306 458,63 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 526 715,63 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 779 743,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Całkowity koszt

66 941,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 9 225,00 zł.,w tym:
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy - 2 337,00 zł;
- Budowa parkingu przy CUK w Szydłowie - 2 337,00 zł;
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie - 2 337,00;
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 214,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 57 716,00 zł.

Oświetlenie

Całkowity koszt

49 446,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 49 446,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

555 395,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 535 395,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

Placówki Oświatowe

Całkowity koszt

100 068,48 zł

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 11 999,99 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 170,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 000,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 41 898,49 zł.

Kultura

Całkowity koszt

1 181 016,30 zł

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 62 050,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 265 098,04 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżenicy, Kotuniu - 853 758,26 zł.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

194 089,98 zł

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 2 952,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 9 200,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 42 775,53 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 21 649,99 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 24 666,26 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada - 32 790,20 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy - 26 600,00 zł.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 027 598,12 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 6 974,10 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 308 431,44 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 504 281,67 zł;
Zakup centrali telefonicznej - 17 656,65 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 190 254,26 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

29 676,99 zł

Dobrzyca

Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 727,99 zł;
Poprawa estetyki poprzez wyprowadzenie punktów dostępu do prądu z lamp ulicznych - 400,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 549,00 zł.

Całkowity koszt

41 032,08 zł

Dolaszewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 38 171,43 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 860,65 zł.

Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 6 386,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 7 470,00 zł.

Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grilem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.

Całkowity koszt

41 099,73 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 499,94 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 999,79 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 100,00 zł.

Całkowity koszt

20 037,34 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 5 967,38 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 13 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 069,96 zł.

Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.

Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

Całkowity koszt

13 270,44 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 270,44 zł.

Całkowity koszt

18 884,54 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnicznych - 3 321,77 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 062,77 zł;
Świetlica wiejska naszą wiztówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.

Całkowity koszt

20 993,40 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 193,40 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 4 800,00 zł.

Całkowity koszt

29 514,39 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 3 387,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 253,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 521,39 zł.

Całkowity koszt

38 824,09 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 4 668,41 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 555,68 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

Całkowity koszt

40 785,05 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 505,81 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 8 779,24 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.

Całkowity koszt

39 116,99 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 18 999,99 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.

Całkowity koszt

14 233,56 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 429,28 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 349,98 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora i szkolenie ratownicze - 12 454,30 zł.

Całkowity koszt

33 145,23 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 33 145,23 zł.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozliczyło tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
10 224 261,00 zł
Prognoza
100%
13 491 989,00 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
Sport i rekreacja
+ 1
nowe boisko
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Większe bezpieczeństwo
+ 10
kamer monitoringu
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie gminne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Zieleń w gminie
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Lokalne wydarzenia
+ 10
dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Szydłowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Jestem zameldowany - jestem fair

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.