Gmina Szydłowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
9 169
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
60 035 217,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 719 484 zł
19.52%
CIT
41 315,54 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
5 166 936,26 zł
8.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 004 734,88 zł
11.67%
Dotacje
20 146 955,35 zł
33.56%
Subwencje
9 410 907 zł
15.68%
Pozostałe dochody
6 544 884,46 zł
10.9%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 734 104,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 250 469,13 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
7 250 469,13 zł
Wydatki bieżące
87%
49 483 635,60 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 611 559,90 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 579 619,42 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 566 177,66 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 554 037,95 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 957 961,88 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 925 813,63 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 543 846,91 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 331 447,05 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 103 213,17 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
579 724,86 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
453 427,43 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
408 315,90 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
302 145,17 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
277 987,76 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
538 826,04 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Szydłowo na 2021 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
7 250 469,13 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
88.95%
Infrastruktura
11.05%
Oświata i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
6 449 558,72 zł
800 910,41 zł
Infrastruktura kanalizacyjna i sanitacja

Infrastruktura kanalizacyjna i sanitacja

 • Budowa:
  - kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 159 040,00 zł
  - sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzycy - 928 640,91 zł
  - sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 14 704,65 zł
 • Projekt:
  - kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 44 772,00 zł
  - modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 54 735,00 zł
  - wraz z infrastruktura wodociągową w m. Dolaszewo - 9 840,00 zł
 • Wykup:
  - sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł
  - sieci wodociągowych od osób prywatnych - 45 001,23 zł
  - majątku rzeczowego ( urządzeń kanalizacyjnych) służących do odbioru i transportu z terenu Gminy Szydłowo - 1 730 000,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 84 870,00 zł
 • Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w miejscowości -Jaraczewo - 193 199,68 zł
 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno- kanalizacyjnej - 16 000,00 zł
Całkowity koszt
3 390 803,47 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa:
  - dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb Róża Wielka wraz z projektem -poprawa infrastruktury drogowej - 173 774, 40 zł
  - drogi w Leżenicy nr 89/8 - 184 846,11 zł
  - dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 891 934,82 zł
  - zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 245 (posesja nr 5 i 12) oraz nr 261 (posesja nr 1,2 i 3) - 1 028,80 zł
 • Przebudowa:
  - drogi gminnej gruntowej nr G131144P w Dolaszewie - 100 000,00 zł
  - drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 474 123,24 zł
  - nawierzchni bitumicznej drogi G131151P m. Kłoda ALTVATER - 39 999,99 zł
  - nawierzchni drogi gruntowej w Jaraczewie - 47 000,00 zł
  - nawierzchni drogi gruntowej w Szydłowie - 38 000,00 zł
  - nawierzchni drogi gruntowej w Zawadzie - 75 000,00 zł
  - chodnika łączącego ciąg pieszych od strony CUK-u do bloków w Szydłowie - 50 000,00 zł
 • Modernizacja mostu w Kotuniu - 13 530,00 zł
Całkowity koszt
2 089 237,36 zł
Drogi gminne - projekty i wykonanie

Drogi gminne - projekty i wykonanie

 • Projekt:
  - budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 24 600,00 zł
  - budowy ul. Krańcowej w m. Szydłowo - 44 895,00 zł
  - budowy ul.Wspólnej w m. Szydłowo wraz z kanalizacją deszczową - 7 845,00 zł
  - drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 29 962,00 zł
  - przebudowy kładki w m. Krępsko - 23 616,00 zł
  - wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planową przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 35 670,00 zł
 • Wykonanie:
  - nakładki asfaltowej drogi gminnej przy ul. Rojka w m. Skrzatusz - 95 000,00 zł
  - odcinka chodnika na drodze gminnej o nr geod.223 i 226/2 - droga w kierunku ul. Krańcowej - 35 632,00 zł
  - zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową dla uczniów przy osiedlu Prefabet - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
312 220,00 zł
Drogi gminne - zakupy inwestycyjne

Drogi gminne - zakupy inwestycyjne

 • Zakup:
  - budulca na drogi gminne - 180 090,45 zł
  - pługa do koparki - 15 719,40 zł
  - pługu wraz z akcesoriami - 4 800,00 zł
  - rębaka - rozdrabniacza - 24 000,00 zł
  - rusztowania budowlanego - 9 774,67 zł
  - zagęszczarki rewersyjnej - 26 900,00 zł
Całkowity koszt
261 284,52 zł
Transport i łączność - pozostała działalność

Transport i łączność - pozostała działalność

 • Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Promocja - 11 070,00 zł
 • Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Szydłowo-Skrzatusz- Piła - 28 078,44 zł
 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 69 730,29 zł
 • Realizacja zadania z Gmina Piła - 239 073,39 zł
Całkowity koszt
347 952,12 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Montaż lamp parkowych w Jaraczewie - 12 876,95 zł
 • Wykonanie oświetlenia - droga w m. Coch - 20 000,00 zł
 • Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce gminnej 614/1 w m. Dolaszewo - 7 751,15 zł
 • Wykonanie przyłącza energetycznego w miejscowości Pokrzywnica dz. 137/3 - 7 433,15 zł
Całkowity koszt
48 061,25 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS Szydłowo - 24 140,00 zł
 • Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu - 15 984,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu - zakup inwestycyjny polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 30 000,00 zł
 • Zespołu Szkół w Starej Łubiance - zakup inwestycyjny polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 36 918,80 zł
 • Zespół Szkół w Szydłowie - zakup inwestycyjny polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 72 567,50 zł
Całkowity koszt
179 610,30 zł
Przedszkola

Przedszkola

Adaptacja Sali korekcyjnej na pomieszczenia przedszkolne w ZS Szydłowo

Całkowity koszt
26 600,00 zł
Turystyka

Turystyka

Zagospodarowania terenu parku kajakowego w Krępsku

Całkowity koszt
129 679,63 zł
Gospodarownie odpadami oraz oczyszczanie miast i wsi

Gospodarownie odpadami oraz oczyszczanie miast i wsi

 • Dofinansowanie do kompostowników - 600,00 zł
 • Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 6 740,00 zł
 • Dofinansowanie do usuwania azbestu - 9 472,11 zł
Całkowity koszt
16 812,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność

 • Budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we wsi Zawada na działce nr 155 - 9 924,99 zł
 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 15 498,00 zł
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dolaszewo - 9 840,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w m. Kłoda - 15 957,04 zł
 • Montaż oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu zabaw przy jeziorze w Skrzatuszu oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową - 31 039,72 zł
 • Zakup z montażem monitoringu przy świetlicy , placu zabaw i eknklawie miododajnej w m. Zawada - 5 000,00 zł
 • Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 10 843,07 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
148 102,82 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej - zakup zestawów konstrukcyjnych klocków - 39 970,00 zł

Całkowity koszt
39 970,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 • Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kotuniu - 87 217,45 zł
 • Projekt budowy świetlicy w Starej Łubiance - 25 990,00 zł
 • Budowa garażu modułowego przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie - 18 000,00 zł
Całkowity koszt
131 207,45 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Projekt gminnego boiska do paintball - 4 920,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" II etap - 39 622,00 zł
Całkowity koszt
44 542,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz w Róży Wielkiej - 20 000,00 zł
 • Wykup gruntu pod parking przy cmentarzu w Pokrzywnicy przy drodze powiatowej - 10 130,00 zł
Całkowity koszt
30 130,00 zł
Informatyka

Informatyka

Rozwój Elektornicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo

Całkowity koszt
7 257,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na dz. Nr 82/4 OSP Skrzatusz - 21 999,10 zł
 • Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
46 999,10 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna i sanitacja

Całkowity koszt

3 390 803,47 zł

Infrastruktura kanalizacyjna i sanitacja

 • Budowa:
  - kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 159 040,00 zł
  - sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzycy - 928 640,91 zł
  - sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 14 704,65 zł
 • Projekt:
  - kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 44 772,00 zł
  - modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 54 735,00 zł
  - wraz z infrastruktura wodociągową w m. Dolaszewo - 9 840,00 zł
 • Wykup:
  - sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł
  - sieci wodociągowych od osób prywatnych - 45 001,23 zł
  - majątku rzeczowego ( urządzeń kanalizacyjnych) służących do odbioru i transportu z terenu Gminy Szydłowo - 1 730 000,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 84 870,00 zł
 • Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w miejscowości -Jaraczewo - 193 199,68 zł
 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno- kanalizacyjnej - 16 000,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

2 089 237,36 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa:
  - dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb Róża Wielka wraz z projektem -poprawa infrastruktury drogowej - 173 774, 40 zł
  - drogi w Leżenicy nr 89/8 - 184 846,11 zł
  - dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 891 934,82 zł
  - zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 245 (posesja nr 5 i 12) oraz nr 261 (posesja nr 1,2 i 3) - 1 028,80 zł
 • Przebudowa:
  - drogi gminnej gruntowej nr G131144P w Dolaszewie - 100 000,00 zł
  - drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 474 123,24 zł
  - nawierzchni bitumicznej drogi G131151P m. Kłoda ALTVATER - 39 999,99 zł
  - nawierzchni drogi gruntowej w Jaraczewie - 47 000,00 zł
  - nawierzchni drogi gruntowej w Szydłowie - 38 000,00 zł
  - nawierzchni drogi gruntowej w Zawadzie - 75 000,00 zł
  - chodnika łączącego ciąg pieszych od strony CUK-u do bloków w Szydłowie - 50 000,00 zł
 • Modernizacja mostu w Kotuniu - 13 530,00 zł
Drogi gminne - projekty i wykonanie

Całkowity koszt

312 220,00 zł

Drogi gminne - projekty i wykonanie

 • Projekt:
  - budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 24 600,00 zł
  - budowy ul. Krańcowej w m. Szydłowo - 44 895,00 zł
  - budowy ul.Wspólnej w m. Szydłowo wraz z kanalizacją deszczową - 7 845,00 zł
  - drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 29 962,00 zł
  - przebudowy kładki w m. Krępsko - 23 616,00 zł
  - wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planową przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 35 670,00 zł
 • Wykonanie:
  - nakładki asfaltowej drogi gminnej przy ul. Rojka w m. Skrzatusz - 95 000,00 zł
  - odcinka chodnika na drodze gminnej o nr geod.223 i 226/2 - droga w kierunku ul. Krańcowej - 35 632,00 zł
  - zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową dla uczniów przy osiedlu Prefabet - 15 000,00 zł
Drogi gminne - zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

261 284,52 zł

Drogi gminne - zakupy inwestycyjne

 • Zakup:
  - budulca na drogi gminne - 180 090,45 zł
  - pługa do koparki - 15 719,40 zł
  - pługu wraz z akcesoriami - 4 800,00 zł
  - rębaka - rozdrabniacza - 24 000,00 zł
  - rusztowania budowlanego - 9 774,67 zł
  - zagęszczarki rewersyjnej - 26 900,00 zł
Transport i łączność - pozostała działalność

Całkowity koszt

347 952,12 zł

Transport i łączność - pozostała działalność

 • Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Promocja - 11 070,00 zł
 • Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Szydłowo-Skrzatusz- Piła - 28 078,44 zł
 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 69 730,29 zł
 • Realizacja zadania z Gmina Piła - 239 073,39 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

48 061,25 zł

Oświetlenie

 • Montaż lamp parkowych w Jaraczewie - 12 876,95 zł
 • Wykonanie oświetlenia - droga w m. Coch - 20 000,00 zł
 • Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce gminnej 614/1 w m. Dolaszewo - 7 751,15 zł
 • Wykonanie przyłącza energetycznego w miejscowości Pokrzywnica dz. 137/3 - 7 433,15 zł
Oświata i sprawy społeczne
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

179 610,30 zł

Szkoły podstawowe

 • Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS Szydłowo - 24 140,00 zł
 • Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu - 15 984,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu - zakup inwestycyjny polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 30 000,00 zł
 • Zespołu Szkół w Starej Łubiance - zakup inwestycyjny polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 36 918,80 zł
 • Zespół Szkół w Szydłowie - zakup inwestycyjny polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 72 567,50 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

26 600,00 zł

Przedszkola

Adaptacja Sali korekcyjnej na pomieszczenia przedszkolne w ZS Szydłowo

Turystyka

Całkowity koszt

129 679,63 zł

Turystyka

Zagospodarowania terenu parku kajakowego w Krępsku

Gospodarownie odpadami oraz oczyszczanie miast i wsi

Całkowity koszt

16 812,11 zł

Gospodarownie odpadami oraz oczyszczanie miast i wsi

 • Dofinansowanie do kompostowników - 600,00 zł
 • Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 6 740,00 zł
 • Dofinansowanie do usuwania azbestu - 9 472,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność

Całkowity koszt

148 102,82 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność

 • Budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we wsi Zawada na działce nr 155 - 9 924,99 zł
 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 15 498,00 zł
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dolaszewo - 9 840,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w m. Kłoda - 15 957,04 zł
 • Montaż oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu zabaw przy jeziorze w Skrzatuszu oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową - 31 039,72 zł
 • Zakup z montażem monitoringu przy świetlicy , placu zabaw i eknklawie miododajnej w m. Zawada - 5 000,00 zł
 • Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 10 843,07 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

39 970,00 zł

Ochrona zdrowia

Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej - zakup zestawów konstrukcyjnych klocków - 39 970,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Całkowity koszt

131 207,45 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 • Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kotuniu - 87 217,45 zł
 • Projekt budowy świetlicy w Starej Łubiance - 25 990,00 zł
 • Budowa garażu modułowego przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie - 18 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

44 542,00 zł

Obiekty sportowe

 • Projekt gminnego boiska do paintball - 4 920,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" II etap - 39 622,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

30 130,00 zł

Cmentarze

 • Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz w Róży Wielkiej - 20 000,00 zł
 • Wykup gruntu pod parking przy cmentarzu w Pokrzywnicy przy drodze powiatowej - 10 130,00 zł
Informatyka

Całkowity koszt

7 257,00 zł

Informatyka

Rozwój Elektornicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

46 999,10 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na dz. Nr 82/4 OSP Skrzatusz - 21 999,10 zł
 • Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile - 25 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

36 322,00 zł

Dobrzyca

- Spędzamy czas razem poprzez utrzymanie nawierzchni boiska - 700,00 zł
- Poprawa estetyki wsi - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sporotwego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 35 622,00 zł

Całkowity koszt

41 024,18 zł

Dolaszewo

- Poprawa estetyki wsi poprzez doposażenie wiaty - 3 900,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 418,01 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ozdób bożonarodzeniowych - 1 496,12 zł
- Wkład własny - udział sołectwa w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 500,00 zł
- Poprawa atrakcyjności wsi. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej - 9 840,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kosy spalinowej - 928,99 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - 9 499,77 zł
- Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego - 2 690,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup karniszy i akcesoriów do montażu - 428,90 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup artykułów dekoracyjnych oraz zakup kroniki - 88,65 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy poprzez zakup narzędzi - 653,99 zł
- Spędzamy czas razem - zakup i montaż piłkochwytów - 8 579,75 zł

Całkowity koszt

16 609,20 zł

Gądek

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 1 609,20 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską - 2 500,00 zł
- Zakup wiaty do postawienia przy boisku do piłki nożnej wraz z opłatami za mapy - 7 000,00 zł
- Bramki do piłki nożnej szt.2, siatki do bramek, tablice do kosza szt.2 - 5 500,00 zł

Całkowity koszt

29 701,95 zł

Jaraczewo

- Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego - 9 800,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lamp parkowych - 12 876,95 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - 7 025,00 zł

Całkowity koszt

15 957,04 zł

Kłoda

- Poprawa estetyki wsi. Modernizacja placu zabaw - 15 957,04 zł

Całkowity koszt

49 230,49 zł

Kotuń

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 1 999,04 zł
- Spędzamy czas razem - zakup usług na piknik integracyjny mieszkańców Sołectwa wraz z zakupem produktów na posiłki regeneracyjne i napoje dla uczestników - 5 997,49 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup rolet na okna pomieszczeń świetlicy - 3 999,96 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - 37 234,00 zł

Całkowity koszt

24 320,51 zł

Krępsko

- Poprawa estetyki i wizerunku wsi Krępsko poprzez zakup ławeczek i zagospodarowanie terenów zielenią - 3 999,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej - 8 610,00 zł
- Spędzamy czas razem - Festyn na Dzień Dziecka - 2 950,01 zł
- Spędzamy czas razem - paczki na Mikołajki - 4 761,50 zł
- Spędzamy czas razem - spływ kajakowy dla mieszkańców - 2 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - wyjazd dzieci z terenu Sołectwa Krępsko do parku - 2 000,00 zł

Całkowity koszt

19 529,63 zł

Leżenica

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 863,63 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek metalowych - 1 500,00 zł
- Spędzamy czas razem - integracja mieszkańców - 3 000,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup rolet okiennych - 500,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką poprzez remont świetlicy wiejskiej - 13 666,00 zł

Całkowity koszt

11 274,28 zł

Leżenica-Kolonia

- Remont drogi gminnej nr 245 - 5 250,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 245 - 528,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 261 - 500,00 zł
- Zakup AGD: warnik do wody, termosy na ciepłe posiłki- 2 sztuki - 2 095,48 zł
- Spędzamy razem czas poprzez zakup zestawu – kosza do koszykówki - 2 900,00 zł

Całkowity koszt

15 076,29 zł

Nowa Łubianka

- Spędzamy czas razem- organizacja festynów sołeckich ( Mikołajki ) - 556,80 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 2 379,49 zł
- Wkład własny na potrzeby powstania placu zabaw - 12 140,00 zł

Całkowity koszt

23 058,04 zł

Nowy Dwór

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 1 089,54 zł
- Spędzamy czas razem wynajem hali sportowej - 770,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez remont wiaty przystankowej w centrum wsi - 13 250,00 zł
- Sędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (Mikołajki, Dni Nowego Dworu) - usługa - 2 170,00 zł
- Sędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (Mikołajki, Dni Nowego Dworu) - zakup - 778,50 zł
- Zakup namiotu imprezowego - poprawa infrastruktury - 5 000,00 zł

Całkowity koszt

25 872,43 zł

Pokrzywnica

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup aparatu tlenowego z czujnikiem - 5 397,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 189,24 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych (wąż ogrodowy na bębnie + osprzęt) - 1 095,25 zł
- Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż balustrady przy świetlicy wiejskiej - 8 100,00 zł
- Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie centrum wsi według projektu - 1 500,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, piknik) - 3 450,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 494,69 zł
- Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów budowlanych w celu poprawy nawierzchni na placu zabaw - 246,25 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wózka narzędziowego na kółkach - 1 300,00 zł
- Spędzamy czas razek - zakup tablic do koszykówki - 1 100,00 zł

Całkowity koszt

34 956,00 zł

Róża Wielka

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz - 20 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - zakup materiałów wyposażenia, projekty OSP Róża Wielka - 7 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 2 914,01 zł
- Spędzamy czas razem - Mikołajki (paczki) - 1085,99 zł
- Spędzamy czas razem - wytyczenie granic działki nr 632/2, 632/3,632/1, 480/5,631/2 pod boisko - 956,00 zł
- Poprawa estetyki wsi - zakup wiaty narzędziowej na cmentarz - 1 000,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla Stowarzyszenia "Różana Wieś" oraz mieszkańców sołectwa - 2 000,00 zł

Całkowity koszt

49 056,96 zł

Skrzatusz

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup narzędzi i paliwa do kosy spalinowej na cmentarz - 698,76 zł
- Spędzamy czas razem - doposażenie OSP Skrzatusz " Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na działce nr 82/4 OSP Skrzatusz" - 10 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich tj. Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Dzień Kupały, Dzień Młodzieży, Dzień Pyry, Andrzejki, Mikołajki - 7 321,20 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu przy jeziorze oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową - 31 037,00 zł

Całkowity koszt

42 363,24 zł

Stara Łubianka

- Spędzamy czas razem - działalność OSP Stara Łubianka (doposażenie OSP - zakup ubrania specjalnego) - 8 487,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich- Dzień dziecka, Mikołajki dla dzieci (zakup) - 999,97 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - Dzień dziecka, Mikołajki dla dzieci (usługa) - 6 000,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi - działalność stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich (zakup - towarów spożywczych i przemysłowych) - 1 498,59 zł
- Poprawa wizerunku wsi - działalność stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich (usługa - przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła) - 1 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przez mieszkańców (zakup kwiatów i krzewów, zakup domków dla wiewiórek) - 7 227,28 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przez mieszkańców (przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców) - 1 500,00 zł
- Poprawa atrakcyjności wsi poprzez zakup tablic historycznych oraz wykonanie murali ściennych - 6 500,00 zł
- Wkład własny w konkursie - w projektach „Wielkopolska Odnowa Wsi” - 4 218,10 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez założenie progu zwalniającego na drodze prowadzącej do szkoły - 4 932,30 zł

Całkowity koszt

47 163,76 zł

Szydłowo

- Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych oraz estetyki wsi. Wykonanie odcinka chodnika na drodze gminnej o nr geod.223 i 226/2 - droga w kierunku ul. Krańcowej - 31 032,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup ubrań bojowych dwuczęściowych - 15 498,00 zł
- Spędzamy czas razem poprzez – zakup narybku amura stawu - 633,76 zł

Całkowity koszt

17 019,11 zł

Tarnowo

- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (organizacja Dnia Dziecka - usługa) - 1 990,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (organizacja Dnia Dziecka - zakup) - 649,99 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (organizacja Dnia Seniora - zakup) - 999, 14 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (Jasełka i Mikołajki dla dzieci - zakup) - 2 299,98 zł
- Spędzamy czas razem- organizacja festynów soeckich( organizacja dnia Seniora- zakup) - 1 000,00 zł
- Spędzamy czas razem poprzez zakup siłowni zewnętrznej - siłownia zewnętrzna na teren przy świetlicy - 8 795,00 zł
- Spędzamy czas razem poprzez zakup zestawu do koszykówki przy boisku - 1 285,00 zł

Całkowity koszt

42 052,69 zł

Zawada

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ziemi i kwiatów do gazonów - 996,60 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup trawy do wysiewu na teren działki nr 155 - 595,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kory stanowiącej element upiększający tereny zielone - 299,70 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kosiarki spalinowej - 2 090,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek na plac zabaw oraz środków chemicznych do zabiezpieczenia - 1 197,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez wyrównanie działki nr 554 - 8 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez projekt i nasadzenie drzew miododajnych - 3 947,40 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez projekt zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu działka nr 554 - 9 097,00 zł
- Spędzamy czas razem - budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we wsi Zawada na działce nr 155 - 9 924,99 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup z montażem monitoringu przy świetlicy, placu zabaw i enklawie miododajnej - 5 000,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie świetlicy - 905,00 zł

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
11 719 484,00 zł
Prognoza
100%
15 141 695,46 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 9 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.