Wierzbica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wierzbica.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
9 645
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
50 599 064,05 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 097 338 zł
12.05%
CIT
163 474,93 zł
0.32%
Podatki od nieruchomości
2 765 841,15 zł
5.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 354 156,84 zł
6.63%
Dotacje
19 654 873,41 zł
38.84%
Subwencje
15 745 972 zł
31.12%
Pozostałe dochody
2 817 407,72 zł
5.57%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
49 519 289,74 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
1 691 596,49 zł
stanowiły 3% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
3%
1 691 596,49 zł
Wydatki bieżące
97%
47 827 693,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 006 555,21 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 351 464,44 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 855 812,47 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 875 672,95 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 173 119,88 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 163 281,74 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
999 275,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
643 240,40 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
640 795,62 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
576 563,76 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
453 521,12 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
221 777,99 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
558 208,26 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Wierzbica za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wierzbica w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
1 506 668,65 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.08%
Infrastruktura duża
30.92%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
1 040 842,30 zł
465 826,35 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Rozbudowa drogi powiatowej Wierzbica - Modrzejowice;
Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zalesice.

Całkowity koszt
768 214,90 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej ul. Dolna w Wierzbicy.

Całkowity koszt
69 961,53 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy;
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany, Ruda Wielka.

Całkowity koszt
171 165,87 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy;
Romont budynku SPZOZ w Wierzbicy.

Całkowity koszt
31 500,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany w m. Zalesice Kolonia;
Zakup działki pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców m. Podgórki;
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii;
Adaptacja w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach;
Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrówce Warszawskiej.

Całkowity koszt
77 670,19 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Poprawa infrastruktury poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP);
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany.

Całkowity koszt
70 090,50 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem w Łączanach;
Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach.

Całkowity koszt
56 900,00 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy;
Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy.

Całkowity koszt
261 165,66 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

768 214,90 zł

Lepsze drogi

Rozbudowa drogi powiatowej Wierzbica - Modrzejowice;
Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zalesice.

Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

69 961,53 zł

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej ul. Dolna w Wierzbicy.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

171 165,87 zł

Gospodarka komunalna

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy;
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany, Ruda Wielka.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

31 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy;
Romont budynku SPZOZ w Wierzbicy.

Infrastruktura mała
Rekreacja

Całkowity koszt

77 670,19 zł

Rekreacja

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany w m. Zalesice Kolonia;
Zakup działki pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców m. Podgórki;
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii;
Adaptacja w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach;
Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrówce Warszawskiej.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

70 090,50 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa infrastruktury poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP);
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

56 900,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem w Łączanach;
Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach.

Żłobki

Całkowity koszt

261 165,66 zł

Żłobki

Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy;
Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wierzbica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

19 993,92 zł

Błędów

Wymiana hydrantu przeciwpożarowego;
Naprawa skrzyżowania dróg gminnych Błędów-Stanisławów;
Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach gminnych;
Czyszczenie rowów przy drodze gminnej;
Wykonanie pobocza przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

41 202,72 zł

Dąbrówka Warszawska

Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej;
Zakup materiałów i remont szatni w Publicznej Szkole Podstawowej;
Utwardzenie dróg gminnych kruszywem;
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze 744;
Zakup kierunkowskazu z numerami posesji;
Wykonanie oświetlenia i monitoringu siłowni zewnętrznej;
Utwardzenie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową.

Całkowity koszt

43 671,49 zł

Łączany

Poprawa estetyki zieleni gminnej na placach gminnych poprzez zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy;
Wymiana ogrodzenia Gminnego Przedszkola Publicznego;
Adaptacja w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego;
Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej;
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na gminnych budynkach OSP i szatni przy boisku.

Całkowity koszt

16 964,27 zł

Podgórki

Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej i wykonanie przepustu;
Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa;
Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw\miejsce spotkań mieszkańców.

Całkowity koszt

33 435,22 zł

Polany

Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym;
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. „Pod Lasem”;
Utwardzenie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

15 804,38 zł

Polany Kolonia

Projekt drogi gm. łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy gminnej świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

27 279,00 zł

Pomorzany

Zakup wyposażenia, kosy spalinowej oraz paliwa do gminnej świetlicy wiejskiej;
Wymiana oświetlenia w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej;
Budowa altany przy gminnej świetlicy;
Remont ogrodzenia Gminnej Świetlicy Wiejskiej.

Całkowity koszt

1 000,00 zł

Pomorzany Kolonia

Zakup materiałów do remontu Publicznej Szkoły Podstawowej.

Całkowity koszt

20 186,97 zł

Ruda Wielka

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej – ul. Grabowa;
Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej - ul. Graniczna;
Promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do organizacji festynów;
Remont Świetlicy Wiejskiej przy ul. Sportowej.

Całkowity koszt

33 576,10 zł

Rzeczków

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez czyszczenie i udrożnienie rowu wraz z utwardzeniem pobocza i wycięciem krzewów przy drodze gminnej od posesji nr 47 do drogi powiatowej;
Zakup i montaż lustra przy drodze gminnej przy posesji nr 43;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Koła Gospodyń Wiejskich;
Wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych od posesji 15 i 16 A do drogi powiatowej.

Całkowity koszt

20 437,41 zł

Suliszka

Zakup materiałów do remontu świetlicy;
Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia oraz doposażenie boiska do siatkówki plażowej;
Zakup kanistra i paliwa do kosiarki;
Zakup materiałów do wymiany ogrodzenia placu gminnego i montaż furtki (dz.nr 97/2);
Zakup znaków odblaskowych na most, znaku informującego o miejscowości Suliszka oraz farby do pomalowania wiaty przystankowej i barierek mostu.

Całkowity koszt

20 770,29 zł

Wierzbica Kolonia

Remont podłogi w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej;
Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa;
Zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej;
Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich;
Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup nagłośnienia i lodówki.

Całkowity koszt

33 445,41 zł

Wierzbica Osada

Zakup obuwia do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica;
Zakup i montaż drzwi wejściowych do lokalu gminnego, w którym posiada siedzibę KGW w Wierzbicy;
Zakup krzewów do gminnego miniparku oraz na Plac Jana Pawła II;
Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy;
Zakup pomocy multimedialnej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy;
Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa;
Promowanie gminy przez wydanie kalendarza o Wierzbicy.

Całkowity koszt

11 000,00 zł

Wierzbica Osiedle

Dofinansowanie zakupu strojów ludowych i tablicy multimedialnej dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy;
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania bojowego dla OSP w Wierzbicy;
Zakup butów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica.

Całkowity koszt

32 189,81 zł

Zalesice

Okrawężnikowanie i utwardzenie działki gminnej nr 188/4;
Zakup tablicy ogłoszeniowej;
Zakup strojów sportowych oraz sprzętu do organizacji imprez sportowych;
Utwardzenie drogi gminnej „Rudna”;
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia w Zalesicach.

Całkowity koszt

28 804,80 zł

Zalesice Kolonia

Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich;
Zakup nasion trawy do wysiania na działce gminnej;
Budowa altany na działce gminnej nr 548/9.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wierzbica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wierzbica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.