Gmina Żary

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
12 150
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
65 930 528,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 667 253 zł
17.7%
CIT
796 090,46 zł
1.21%
Podatki od nieruchomości
8 564 516,19 zł
12.99%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 398 617,56 zł
8.19%
Dotacje
21 800 357,36 zł
33.07%
Subwencje
11 508 858 zł
17.46%
Pozostałe dochody
6 194 835,63 zł
9.4%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
60 804 652,24 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 132 281,43 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
10 132 281,43 zł
Wydatki bieżące
83%
50 672 370,81 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 197 672,45 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 587 400,45 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 129 288,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 731 246,65 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 984 421,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 311 642,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 032 095,22 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 218 155,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 368 839,26 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
948 493,01 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
470 504,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
824 892,51 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żary za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żary w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 132 281,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.39%
Infrastruktura
49.61%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 105 913,77 zł
5 026 367,66 zł
Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt;
Renowacja studni głębinowej w Mirostowicach Dolnych, m. Łaz;
Wykonanie izolacji termicznej i modernizacji rurociągów na zbiornikach wody pitnej przy SUW Olbrachtów;
Wykonanie studni podnoszącej ciśnienie wody w sieci wodociągowej w Drozdowie;
Opracowanie dokumentacji wykonania sieci zasilającej zbiornik wody dla Grabika z SUW Drożków;
Zakup agregatu na SUW Olbrachtów;
Dotacje celowej na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Całkowity koszt
607 302,07 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja dla Powiatu Żarskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Złotnik.

Całkowity koszt
3 015 305,55 zł
Lokalny transport

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Całkowity koszt
425 250,05 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec, Marszów, Olbrachtów, Złotnik, Sieniawa Żarska, Grabik;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 058 056,10 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
947 603,70 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Całkowity koszt
544 405,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP w Olbrachtowie;
Wykonanie izolacji budynku szkoły podstawowej w Lubanicach;
Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Grabiku;
Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie;
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Grabik;
Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie.

Całkowity koszt
408 668,97 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w mieście: Łukawy, Lubanice, Marszów, Miłowice, Mirostowice Górne, Stawnik, Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
119 829,34 zł
Kultura

Kultura

Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej na parking w m. Sieniawa Żarska;
Renowacja placu we Włostowie;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sieniawie Żarskiej, Olbrachtowie, Mirostowicach Dolnych;
Wykonanie projektu adaptacji budynku przy świetlicy w m. Miłowice;
Budowa toalety zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
2 259 271,96 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Wykonanie altanki na boisku sportowym w Złotniku;
Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana drzwi szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków;
Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na kompleksie sportowym Orlik w m. Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
105 043,31 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotniku;
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów;
Modernizacja serwerowni urzędu gminy, sieci teleinformatycznej wraz z zakupem elementów wyposażenia i podzespołów oraz modernizacja i adaptacja pomieszczeń archiwum zakładowego;
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wymianę źródeł ciepła;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
641 545,38 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

607 302,07 zł

Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt;
Renowacja studni głębinowej w Mirostowicach Dolnych, m. Łaz;
Wykonanie izolacji termicznej i modernizacji rurociągów na zbiornikach wody pitnej przy SUW Olbrachtów;
Wykonanie studni podnoszącej ciśnienie wody w sieci wodociągowej w Drozdowie;
Opracowanie dokumentacji wykonania sieci zasilającej zbiornik wody dla Grabika z SUW Drożków;
Zakup agregatu na SUW Olbrachtów;
Dotacje celowej na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 015 305,55 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja dla Powiatu Żarskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Złotnik.

Lokalny transport

Całkowity koszt

425 250,05 zł

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 058 056,10 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec, Marszów, Olbrachtów, Złotnik, Sieniawa Żarska, Grabik;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

947 603,70 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

544 405,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

408 668,97 zł

Placówki oświatowe

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP w Olbrachtowie;
Wykonanie izolacji budynku szkoły podstawowej w Lubanicach;
Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Grabiku;
Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie;
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Grabik;
Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie.

Dla dzieci

Całkowity koszt

119 829,34 zł

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w mieście: Łukawy, Lubanice, Marszów, Miłowice, Mirostowice Górne, Stawnik, Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kultura

Całkowity koszt

2 259 271,96 zł

Kultura

Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej na parking w m. Sieniawa Żarska;
Renowacja placu we Włostowie;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sieniawie Żarskiej, Olbrachtowie, Mirostowicach Dolnych;
Wykonanie projektu adaptacji budynku przy świetlicy w m. Miłowice;
Budowa toalety zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

105 043,31 zł

Sport i rekreacja

Wykonanie altanki na boisku sportowym w Złotniku;
Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana drzwi szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków;
Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na kompleksie sportowym Orlik w m. Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

641 545,38 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotniku;
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów;
Modernizacja serwerowni urzędu gminy, sieci teleinformatycznej wraz z zakupem elementów wyposażenia i podzespołów oraz modernizacja i adaptacja pomieszczeń archiwum zakładowego;
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wymianę źródeł ciepła;
Zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

20 093,74 zł

Biedrzychowice Dolne

Modernizacja sieci oświetlenia;
Utrzymanie czystości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

40 282,64 zł

Bieniów

Zakup luster drogowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup i montaż nowego dysku do monitoringu na placu sportowo-rekreacyjnym;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 004,06 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Zakup namiotu ekspresowego i stołów piknikowych;
Organizacja imprez;
Rozbudowa placu zabaw.

Całkowity koszt

13 330,57 zł

Drozdów - Rusocice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Wykonanie prac ziemnych terenu wokół świetlicy;
Zakup tłucznia, materiałów do remontu placu zabaw, przystanków i do ogrodzenia boiska.

Całkowity koszt

27 751,25 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Wykonanie zadaszenia na boisku sportowym.

Całkowity koszt

40 778,20 zł

Grabik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wykonanie oświetlenie drogowego;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Niwelacja terenu przy boisku sportowym.

Całkowity koszt

30 275,79 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Zakup luster drogowych;
Wykonanie napraw dróg gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej.

Całkowity koszt

31 980,41 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

27 170,49 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

24 121,60 zł

Łaz

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjnego;
Doposażenie placu zabaw i boiska.

Całkowity koszt

11 989,12 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

27 629,46 zł

Marszów

Zakup tłocznia na drogi gminne;
Transport tłucznia;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 723,58 zł

Miłowice

Zakup tablic informacyjnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Naprawa kosy;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy wiejskich;
Zmiana planu zagospodarowania terenu placu zabaw.

Całkowity koszt

41 397,38 zł

Mirostowice Dolne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i placów zabaw;
Zakup materiałów i wykonanie prac zabezpieczających "Arkad" przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Zakup i montaż altany - grilla na placu zabaw.

Całkowity koszt

27 851,97 zł

Mirostowice Górne

Zakup lustra drogowego;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Wykonanie podłoża pod wiatą grillową;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

41 138,25 zł

Olbrachtów

Zakup progów zwalniających;
Wyposażenie budynku użyteczności publicznej;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie planów zagospodarowania terenu dz. 263/2 i 372;
Zakup namiotów ekspresowych.

Całkowity koszt

22 040,88 zł

Olszyniec

Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

12 610,25 zł

Rościce

Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych;
Utrzymanie czystości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

40 132,29 zł

Sieniawa Żarska

Zakup luster drogowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parking;
Doposażenie boiska sportowego;
Wyrównanie terenu, montaż elementów na boisku sportowym.

Całkowity koszt

20 458,99 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie monitoringu przy wjeździe do miejscowości;
Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego;
Wykonanie monitoringu placu sportowo-rekreacyjnego.

Całkowity koszt

16 130,16 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy;
Zakup materiałów budowlanych do wykonania wylewki w budynku gospodarczym;
Wykonanie monitoringu placu zabaw;
Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe.

Całkowity koszt

16 307,46 zł

Surowa

Zakup polbruku w celu wykonania chodnika przy drodze;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

11 769,68 zł

Włostów - Dąbrowiec

Zakup tablic informacyjno-kierunkowych;
Utrzymanie czystości;
Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych;
Organizacja impraz;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

Całkowity koszt

33 021,19 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie altanki na boisku sportowym.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Żary rozliczyło tylko 72% mieszkańców.

Teraz
72%
11 667 253,00 zł
Prognoza
100%
16 093 886,16 zł
Zobacz, jak brakujące +28%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie uliczne
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Lepsza oświata
+1
zmodernizowana placówka
Większa wygoda
+3 km
sieci wodociągowej
Więcej rekreacji
+1
obiekt sportowo-rekreacyjny
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.