Jastrzębie-
-Zdrój

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
80 426
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
614 382 753,83 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.12%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
135 906 997 zł
22.12%
Podatki od nieruchomości
62 109 992,78 zł
10.11%
Inne podatki i opłaty lokalne
66 921 141,37 zł
10.89%
Dotacje
158 730 172,72 zł
25.84%
Subwencje
127 382 745 zł
20.73%
Pozostałe dochody
63 331 704,96 zł
10.31%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
582 285 563,57 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
70 343 965,99 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
70 343 965,99 zł
Wydatki bieżące
88%
511 941 597,58 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
189 817 785,11 zł
Rodzina
całkowity koszt
124 633 210,14 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
53 911 857,89 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
48 202 554,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
28 706 253,24 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
20 201 040,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
35 407 767,16 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
19 901 641,43 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 608 525,08 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
12 148 976,38 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 119 741,40 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
6 213 931,27 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 759 858,97 zł
Turystyka
całkowity koszt
4 564 593,69 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 165 885,94 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
921 940,33 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe  Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
70 343 965,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.21%
Infrastruktura drogowa i komunalna
20.87%
Sprawy społeczne
16.45%
Kultura i rekreacja
14.47%
Oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
33 914 332,69 zł
14 685 256,17 zł
11 569 118,67 zł
10 175 258,46 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa ul. Wolności, Wyzwolenia, Podhalańskiej, Witczaka, Torowej, Majowej, Wolności, Dubielec, J.Dąbrowskiego, 1 Maja, Północnej, Konduktorskiej, Długosza;
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, dróg Reymonta-Okopowa, Borowikowa;
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
 • Modernizacja dróg powiatowych i gminnych;
 • Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego;
 • Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem;
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski.
Całkowity koszt
21 695 205,25 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską.

Całkowity koszt
435 112,50 zł
Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktów

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w Jastrzębiu Zdroju;
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.
Całkowity koszt
106 707,30 zł
Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowań

 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany;
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Poznańską i ul. Porozumienia Jastrzębskiego.
Całkowity koszt
2 023 975,52 zł
Chodniki i przejścia dla pieszych

Chodniki i przejścia dla pieszych

 • Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.;
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych.
Całkowity koszt
382 783,40 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

 • Sygnalizacja świetlna w mieście;
 • Budowa elementów organizacji ruchu;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Wiaty przystankowe;
 • Budowa parkingu przy SP 9;
 • Poprawa infrastruktury rowerowej.
Całkowity koszt
1 146 110,51 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje);
 • Odwodnienie i remont drogi os.1000 Lecia;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki;
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje).
Całkowity koszt
1 012 024,97 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic;
 • Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski;
 • Budowa oświetlenia ulic-Fundusz Sołecki.
Całkowity koszt
819 774,63 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i PSZOK;
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
 • Zakup i montaż urządzeń OZE;
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.
Całkowity koszt
6 292 638,61 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116;
 • Wykup gruntów;
 • Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101;
 • Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9;
 • Zakup lokali mieszkalnych;
 • Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7;
 • Zakup i objecie akcji i udziałów.
Całkowity koszt
7 421 088,40 zł
Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta.

Całkowity koszt
2 847 989,37 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
 • Zakupy inwestycyjne dla KMPSP;
 • Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta.
Całkowity koszt
333 172,25 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenów miejskich;
 • Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów.
Całkowity koszt
399 647,99 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta;
 • Klimatyzacja pomieszczeń;
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta;
 • Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta.
Całkowity koszt
1 186 491,08 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowych zasobu geodezji i kartografii;
 • Zadania związane z Cmentarzami;
 • Zakup sprzętu medycznego;
 • Zakupy inwestycyjne dla DPS;
 • Klimatyzacja pomieszczeń;
 • Hostel dla osób niepełnosprawnych;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej;
 • Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida;
 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Całkowity koszt
2 496 867,08 zł
Turystyka

Turystyka

 • Rowerem po żelaznym szlaku;
 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza.
Całkowity koszt
4 353 728,74 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Place zabaw w mieście.

Całkowity koszt
320 491,35 zł
Kultura

Kultura

 • Zakup fortepianu zewnętrznego (dotacja);
 • Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu;
 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;
 • Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka;
 • Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich;
 • Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.
Całkowity koszt
6 173 727,50 zł
Sport

Sport

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR;
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego;
 • Zakupy inwestycyjne dla MOSiR;
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej.
Całkowity koszt
721 171,08 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa i modernizacja boisk;
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych;
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ, ZS 5, SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Modernizacja sieci komputerowej;
 • Instalacje hydrantowe;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9;
 • Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych;
 • Przebudowa budynków oświatowych;
 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
 • Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym;
 • Projekty ekologiczne w jednostkach oświatowych;
 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych;
 • Modernizacja ZS Nr 6;
 • Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski.
Całkowity koszt
6 922 850,67 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Zakup urządzeń kuchennych;
 • Oddymianie w przedszkolach;
 • Przebudowa dźwigu;
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26;
 • Budowa i przebudowa ogrodzenia;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej.
Całkowity koszt
2 160 084,32 zł
Pozostałe placówki oświatowe

Pozostałe placówki oświatowe

 • Budowa i przebudowa schodów i ogrodzenia;
 • Przebudowa budynków oświatowych;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej;
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych;
 • Instalacje hydrantowe;
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej ;
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej;
 • Wyposażenie pracowni w szkołach zawodowych;
 • Przebudowa instalacji c.o.
Całkowity koszt
1 092 323,47 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Lepsze drogi

Całkowity koszt

21 695 205,25 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa ul. Wolności, Wyzwolenia, Podhalańskiej, Witczaka, Torowej, Majowej, Wolności, Dubielec, J.Dąbrowskiego, 1 Maja, Północnej, Konduktorskiej, Długosza;
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, dróg Reymonta-Okopowa, Borowikowa;
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
 • Modernizacja dróg powiatowych i gminnych;
 • Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego;
 • Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem;
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski.
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

435 112,50 zł

Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską.

Przebudowa wiaduktów

Całkowity koszt

106 707,30 zł

Przebudowa wiaduktów

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w Jastrzębiu Zdroju;
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.
Przebudowa skrzyżowań

Całkowity koszt

2 023 975,52 zł

Przebudowa skrzyżowań

 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany;
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Poznańską i ul. Porozumienia Jastrzębskiego.
Chodniki i przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

382 783,40 zł

Chodniki i przejścia dla pieszych

 • Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.;
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych.
Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

1 146 110,51 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

 • Sygnalizacja świetlna w mieście;
 • Budowa elementów organizacji ruchu;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Wiaty przystankowe;
 • Budowa parkingu przy SP 9;
 • Poprawa infrastruktury rowerowej.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

1 012 024,97 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje);
 • Odwodnienie i remont drogi os.1000 Lecia;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki;
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje).
Oświetlenie

Całkowity koszt

819 774,63 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic;
 • Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski;
 • Budowa oświetlenia ulic-Fundusz Sołecki.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 292 638,61 zł

Ochrona środowiska

 • Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i PSZOK;
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
 • Zakup i montaż urządzeń OZE;
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.
Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

7 421 088,40 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116;
 • Wykup gruntów;
 • Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101;
 • Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9;
 • Zakup lokali mieszkalnych;
 • Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7;
 • Zakup i objecie akcji i udziałów.
Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Całkowity koszt

2 847 989,37 zł

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

333 172,25 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
 • Zakupy inwestycyjne dla KMPSP;
 • Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta.
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

399 647,99 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenów miejskich;
 • Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów.
Urząd Miasta

Całkowity koszt

1 186 491,08 zł

Urząd Miasta

 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta;
 • Klimatyzacja pomieszczeń;
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta;
 • Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 496 867,08 zł

Pozostałe inwestycje

 • Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowych zasobu geodezji i kartografii;
 • Zadania związane z Cmentarzami;
 • Zakup sprzętu medycznego;
 • Zakupy inwestycyjne dla DPS;
 • Klimatyzacja pomieszczeń;
 • Hostel dla osób niepełnosprawnych;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej;
 • Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida;
 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Kultura i rekreacja
Turystyka

Całkowity koszt

4 353 728,74 zł

Turystyka

 • Rowerem po żelaznym szlaku;
 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza.
Dla dzieci

Całkowity koszt

320 491,35 zł

Dla dzieci

Place zabaw w mieście.

Kultura

Całkowity koszt

6 173 727,50 zł

Kultura

 • Zakup fortepianu zewnętrznego (dotacja);
 • Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu;
 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;
 • Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka;
 • Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich;
 • Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.
Sport

Całkowity koszt

721 171,08 zł

Sport

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR;
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego;
 • Zakupy inwestycyjne dla MOSiR;
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie;
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej.
Oświata
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

6 922 850,67 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa i modernizacja boisk;
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych;
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ, ZS 5, SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Modernizacja sieci komputerowej;
 • Instalacje hydrantowe;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9;
 • Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych;
 • Przebudowa budynków oświatowych;
 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
 • Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym;
 • Projekty ekologiczne w jednostkach oświatowych;
 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych;
 • Modernizacja ZS Nr 6;
 • Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski.
Przedszkola

Całkowity koszt

2 160 084,32 zł

Przedszkola

 • Zakup urządzeń kuchennych;
 • Oddymianie w przedszkolach;
 • Przebudowa dźwigu;
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26;
 • Budowa i przebudowa ogrodzenia;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej.
Pozostałe placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 092 323,47 zł

Pozostałe placówki oświatowe

 • Budowa i przebudowa schodów i ogrodzenia;
 • Przebudowa budynków oświatowych;
 • Przebudowa instalacji elektrycznej;
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych;
 • Instalacje hydrantowe;
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej ;
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej;
 • Wyposażenie pracowni w szkołach zawodowych;
 • Przebudowa instalacji c.o.
05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

199 957,27 zł

Budowa chodników, schodów i parkingów

Całkowity koszt

489 523,98 zł

Remont nawierzchni ulic

Całkowity koszt

54 360,00 zł

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta

Całkowity koszt

64 990,00 zł

Budowa i modernizacja boisk

Całkowity koszt

89 186,51 zł

Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich

Całkowity koszt

395 546,32 zł

Budowa oświetlenia ulic

Całkowity koszt

125 608,91 zł

Place zabaw w Mieście

Całkowity koszt

195 059,89 zł

Zagospodarowanie terenów miejskich

Całkowity koszt

176 861,74 zł

Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej

Całkowity koszt

38 418,00 zł

Zakup sprzętu do biblioteki

Całkowity koszt

14 803,82 zł

Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań

Całkowity koszt

194 217,71 zł

Zakupy dla instytucji oświaty

Całkowity koszt

5 331,00 zł

Projekt "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada miasta Jastrzębie-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Borynia

Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta.

Całkowity koszt

56 239,07 zł

Bzie

 • Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych;
 • Organizacja festynów;
 • Zakup strojów ludowych dla KGW;
 • Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 15 w Bziu;
 • Zakup namiotu festynowego;
 • Zakup ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego.

Całkowity koszt

46 454,93 zł

Moszczenica

 • Budowa oświetlenia traktu pieszego od ulicy Kościelnej do rzeki Szotkówki;
 • Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urządzenia i sprzęt gastronomiczny;
 • Uroczystości kulturalno-promocyjne „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Festyn Rodzinny – Biesiada”.

Całkowity koszt

56 290,98 zł

Ruptawa-Cisówka

 • Remont wiaty;
 • Zakup grilla elektrycznego z akcesoriami.

Całkowity koszt

56 213,25 zł

Skrzeczkowice

Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Szeroka

 • Zagospodarowanie terenu przy „starej szkole” SP nr 18 ul. Fredry 20;
 • Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).


Twoje podatki wrócą do Ciebie!


www.jastrzebie.pl

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.