Żyrardów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
37 300
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
250 241 106,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.47%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
46 208 937 zł
18.47%
CIT
2 966 952,10 zł
1.19%
Podatki od nieruchomości
19 966 964,90 zł
7.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 106 654,32 zł
7.24%
Dotacje
84 953 892,57 zł
33.95%
Subwencje
36 500 702 zł
14.59%
Pozostałe dochody
41 537 003,30 zł
16.6%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
255 119 452,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
53 005 146,32 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
53 005 146,32 zł
Wydatki bieżące
79%
202 114 306,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
65 050 575,84 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 836 779,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
60 309 738,33 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
31 773 490,08 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
21 275 002,23 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 410 381,87 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
11 332 987,23 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 817 539,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 971 102,45 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 141 990,81 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 644 732,25 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 554 081,56 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żyrardów w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
45 811 440,61 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
31.55%
Infrastruktura
68.45%
Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
14 455 414,25 zł
31 356 026,36 zł
Drogi publiczne

Drogi publiczne

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej, Poprzecznej, Z. Krasińskiego, S. Okrzei, Parkingowej;
Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi lokalnej;
Przebudowa ul. C. K. Norwida, Kościuszki, Warszawskiej, Olszowej, Ks. Jerzego Popiełuszki;
Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii;
Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa.

Całkowity koszt
8 100 438,43 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie;
Budowa rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie;
Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie;
Wymiana windy przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej.
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie.

Całkowity koszt
4 937 010,01 zł
Inne

Inne

Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie;
Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT;
Wykonanie i modernizacja monitoringu siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6, Straży Miejskiej, przy ul. Kasztanowej;
Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP;
Odnowienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51;
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Żyrardowa.

Całkowity koszt
1 417 965,81 zł
Oświata

Oświata

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka;
Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną.

Całkowity koszt
5 741 353,08 zł
Sport

Sport

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium - wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia boisk;
Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha i przy ul. Piękniej;
Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religii.

Całkowity koszt
261 978,47 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta;
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.

Całkowity koszt
14 987 514,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa;
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca;
Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD;
Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-1921.

Całkowity koszt
10 163 550,34 zł
Inne

Inne

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa;
Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego;
Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem;
Zakup automatycznego nawodnienia.

Całkowity koszt
201 629,60 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi publiczne

Całkowity koszt

8 100 438,43 zł

Drogi publiczne

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej, Poprzecznej, Z. Krasińskiego, S. Okrzei, Parkingowej;
Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi lokalnej;
Przebudowa ul. C. K. Norwida, Kościuszki, Warszawskiej, Olszowej, Ks. Jerzego Popiełuszki;
Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii;
Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

4 937 010,01 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie;
Budowa rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie;
Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie;
Wymiana windy przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej.
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie.

Inne

Całkowity koszt

1 417 965,81 zł

Inne

Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie;
Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT;
Wykonanie i modernizacja monitoringu siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6, Straży Miejskiej, przy ul. Kasztanowej;
Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP;
Odnowienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51;
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Żyrardowa.

Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Oświata

Całkowity koszt

5 741 353,08 zł

Oświata

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka;
Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną.

Sport

Całkowity koszt

261 978,47 zł

Sport

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium - wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia boisk;
Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha i przy ul. Piękniej;
Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religii.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

14 987 514,87 zł

Ochrona środowiska

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta;
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

10 163 550,34 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa;
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca;
Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD;
Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-1921.

Inne

Całkowity koszt

201 629,60 zł

Inne

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa;
Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego;
Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem;
Zakup automatycznego nawodnienia.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żyrardowie rozliczyło tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
46 208 937,00 zł
Prognoza
100%
50 540 180,88 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Dla rowerzystów
+ 2 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie miejskie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Sport i rekreacja
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.