Czosnów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Czosnów.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
10 999
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
94 974 591,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 056 808 zł
15.85%
CIT
12 437 887 zł
13.1%
Dotacje
5 051 497,51 zł
5.32%
Subwencje
13 658 086 zł
14.38%
Środki na dofinansowanie zadań
12 778 003,07 zł
13.45%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 998 787,28 zł
8.42%
Podatki od nieruchomości
19 794 099,58 zł
20.84%
Pozostałe dochody
8 199 423,07 zł
8.63%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
117 195 770,14 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 550 562,92 zł
stanowiły 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
43 550 562,92 zł
Wydatki bieżące
63%
73 645 207,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 840 812,02 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 482 239,25 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
19 569 180,94 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 904 342,63 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 703 976,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
3 688 605,88 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 811 912,54 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 825 534,29 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 614 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 286 917,03 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 203 503,94 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 048 116,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
642 319,87 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
566 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
461 918,84 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
545 889,67 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czosnów w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
43 550 562,92 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
93.22%
Infrastruktura
6.78%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
40 595 910,68 zł
2 954 652,24 zł
Infrastrukturra wodociągowa

Infrastrukturra wodociągowa

 • Budowa wodociągu w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki;
 • Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie.
Całkowity koszt
317 133,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Czastków Polski, Kaliszki;
 • Budowa sieci kanalizacji cisnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów;
 • Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Czosnowie;
 • Dotacje dla mieszkanców na dofinansowanie budowy przyłaczy kanalizacyjnych;
 • Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze powiatowej 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków.
Całkowity koszt
19 098 502,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazun Nowy.
Całkowity koszt
180 000,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie.
Całkowity koszt
300 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa dróg

Przebudowa i rozbudowa dróg

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów;
 • Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka;
 • Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach;
 • Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach;
 • Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pienków) Nr 240912 W (Pienków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów;
 • Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1;
 • Rozbudowa drogi Cybulice Duze - Sowia Wola;
 • Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polna;
 • Rozbudowa drogi Budki Kiscinne;
 • Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie.
Całkowity koszt
10 956 567,66 zł
Przebudowa i rozbudowa dróg c.d.

Przebudowa i rozbudowa dróg c.d.

 • Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych;
 • Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120;
 • Progi zwalniające - 2 szt. Ul. Kusocinskiego w Palmirach;
 • Rozbudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych;
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duze w Gminie Czosnów;
 • Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9;
 • Zamontowanie barierki zabezpieczajacej przy wyjeździe z ul. Wspólnej do drogi 579 Sowiej Woli;
 • Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym (PAN);
 • Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwar;
 • Droga KDD4 w Czosnowie;
 • Droga KDD2 w Izabelinie Dziekańówku;
 • Wykupy gruntów pod drogi;
 • Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna.
Całkowity koszt
8 147 812,57 zł
Nakładki asfaltowe

Nakładki asfaltowe

 • Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie i 50mb w Pieńkowie;
 • Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńkowie 159;
 • Tłuczniowanie dróg gminnych.
Całkowity koszt
807 865,45 zł
Wiaty przystankowe i rowerowe

Wiaty przystankowe i rowerowe

 • Wiata na rowery w Dębinie;
 • Wiata przystankowa w miejscowości Janów Mikołajówka;
 • Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750;
 • Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwislanska w Pieńkowie;
 • Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka);
 • Budowa peronu przy skrzyżowaniu ul. Prostej z ul. Północna w miejsc. Dobrzyn do obsługi linii 850.
Całkowity koszt
156 160,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazun Polski, Kazun Nowy - Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folw., Kazun Nowy, Sowia Wola;
 • Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Czosnów, Czastków Maz., Dobrzyn, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazun Bielany, Kazun Nowy-Sady, Kazun Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Janów Mikołajówka, Wrzosówka-Wólka Czosnowska;
 • Usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków.
Całkowity koszt
597 500,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Cząstkowie Polskim.
Całkowity koszt
34 370,00 zł
E-turystyka

E-turystyka

 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka.
Całkowity koszt
98 451,67 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Modernizacja działki- ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach;
 • Wykonanie fotowoltaiki w budynkach komunalnych.
Całkowity koszt
44 450,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy;
 • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne;
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność.
Całkowity koszt
212 303,11 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.;
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP Sowia Wola Folwarczna;
 • Zakup samochodu pożarniczego OSP Krogulec.
Całkowity koszt
143 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Rozbudowa szkoły w Małocicach;
 • Instalacja klimatyzatorów w SP Cząstków Mazowiecki;
 • Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazun Nowy;
 • Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki;
 • Wymiana lamp na ledowe w SP w Łomnie.
Całkowity koszt
698 947,46 zł
Szpitale

Szpitale

 • Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki.
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie.
Całkowity koszt
31 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania;
 • Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów.
Całkowity koszt
140 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie;
 • Budowa Centrum Kultury i Sportu;
 • Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie.
Całkowity koszt
736 500,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie.
Całkowity koszt
730 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastrukturra wodociągowa

Całkowity koszt

317 133,00 zł

Infrastrukturra wodociągowa

 • Budowa wodociągu w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki;
 • Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie.
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

19 098 502,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Czastków Polski, Kaliszki;
 • Budowa sieci kanalizacji cisnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów;
 • Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Czosnowie;
 • Dotacje dla mieszkanców na dofinansowanie budowy przyłaczy kanalizacyjnych;
 • Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze powiatowej 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazun Nowy.
Chodniki

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie.
Przebudowa i rozbudowa dróg

Całkowity koszt

10 956 567,66 zł

Przebudowa i rozbudowa dróg

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów;
 • Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka;
 • Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach;
 • Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach;
 • Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pienków) Nr 240912 W (Pienków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów;
 • Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1;
 • Rozbudowa drogi Cybulice Duze - Sowia Wola;
 • Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polna;
 • Rozbudowa drogi Budki Kiscinne;
 • Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie.
Przebudowa i rozbudowa dróg c.d.

Całkowity koszt

8 147 812,57 zł

Przebudowa i rozbudowa dróg c.d.

 • Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych;
 • Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120;
 • Progi zwalniające - 2 szt. Ul. Kusocinskiego w Palmirach;
 • Rozbudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych;
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duze w Gminie Czosnów;
 • Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9;
 • Zamontowanie barierki zabezpieczajacej przy wyjeździe z ul. Wspólnej do drogi 579 Sowiej Woli;
 • Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym (PAN);
 • Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwar;
 • Droga KDD4 w Czosnowie;
 • Droga KDD2 w Izabelinie Dziekańówku;
 • Wykupy gruntów pod drogi;
 • Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna.
Nakładki asfaltowe

Całkowity koszt

807 865,45 zł

Nakładki asfaltowe

 • Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie i 50mb w Pieńkowie;
 • Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńkowie 159;
 • Tłuczniowanie dróg gminnych.
Wiaty przystankowe i rowerowe

Całkowity koszt

156 160,00 zł

Wiaty przystankowe i rowerowe

 • Wiata na rowery w Dębinie;
 • Wiata przystankowa w miejscowości Janów Mikołajówka;
 • Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750;
 • Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwislanska w Pieńkowie;
 • Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka);
 • Budowa peronu przy skrzyżowaniu ul. Prostej z ul. Północna w miejsc. Dobrzyn do obsługi linii 850.
Oświetlenie

Całkowity koszt

597 500,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazun Polski, Kazun Nowy - Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folw., Kazun Nowy, Sowia Wola;
 • Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Czosnów, Czastków Maz., Dobrzyn, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazun Bielany, Kazun Nowy-Sady, Kazun Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Janów Mikołajówka, Wrzosówka-Wólka Czosnowska;
 • Usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków.
Parkingi

Całkowity koszt

34 370,00 zł

Parkingi

 • Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Cząstkowie Polskim.
Sprawy społeczne, kultura i sport
E-turystyka

Całkowity koszt

98 451,67 zł

E-turystyka

 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

44 450,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Modernizacja działki- ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach;
 • Wykonanie fotowoltaiki w budynkach komunalnych.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

212 303,11 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy;
 • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne;
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność.
Straż Pożarna

Całkowity koszt

143 000,00 zł

Straż Pożarna

 • Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.;
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP Sowia Wola Folwarczna;
 • Zakup samochodu pożarniczego OSP Krogulec.
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

698 947,46 zł

Szkoły Podstawowe

 • Rozbudowa szkoły w Małocicach;
 • Instalacja klimatyzatorów w SP Cząstków Mazowiecki;
 • Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazun Nowy;
 • Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki;
 • Wymiana lamp na ledowe w SP w Łomnie.
Szpitale

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Szpitale

 • Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki.
Ośrodki Pomocy Społecznej

Całkowity koszt

31 000,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania;
 • Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów.
Kultura

Całkowity koszt

736 500,00 zł

Kultura

 • Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie;
 • Budowa Centrum Kultury i Sportu;
 • Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

730 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Czosnów rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
15 056 808,00 zł
Prognoza
100%
16 729 786,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Czosnów?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gminę Czosnów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.