Strzegom

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Strzegomiu.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
24 632
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
145 809 779,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.81%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
23 055 531 zł
15.81%
CIT
1 200 000 zł
0.82%
Podatki od nieruchomości
21 600 000 zł
14.81%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 461 961,34 zł
15.4%
Dotacje
46 118 182,39 zł
31.63%
Subwencje
18 987 164 zł
13.02%
Pozostałe dochody
12 386 940,68 zł
8.5%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
164 738 531,46 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 749 727,62 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
36 749 727,62 zł
Wydatki bieżące
78%
127 988 803,84 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 582 825,92 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 950 371,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 568 412,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 127 818,87 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 262 772,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
13 883 164,68 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 379 685,47 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 340 170,37 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 813 787,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 049 799,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 706 216,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 515 011,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 180 089,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
852 408,23 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
761 608,51 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
525 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
239 391,89 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Strzegom w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
36 749 727,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.97%
Infrastruktura drogowa
27.22%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
29.81%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 789 952,22 zł
10 002 963,40 zł
10 956 812,00 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom.

Całkowity koszt
3 635 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów;
Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom;
Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica.

Całkowity koszt
1 920 633,22 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa i przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu - ul. Wodna, Jarosława Dąbrowskiego, Aleja Wojska Polskiego, Konopnicka, Malinowa, 3-go Maja, obręb Śródmieście, Graniczna;
Budowa obwodnicy miejscowości Graniczna;
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu;
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Godzieszówek, Stanowice, Tomkowice;
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg;
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Tomkowicach.

Całkowity koszt
9 408 429,00 zł
Chodniki

Chodniki

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom;
Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Granicy;
Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu.

Całkowity koszt
745 890,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego;
Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy;
Zagospodarowanie parku w Goczałkowie;
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu;
Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu.

Całkowity koszt
638 001,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego na działce przy ul. Św. Tomasza w Strzegomiu;
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom.

Całkowity koszt
987 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Całkowity koszt
476 654,50 zł
Budowa budynków mieszkalnych - ul. Konopnicka

Budowa budynków mieszkalnych - ul. Konopnicka

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu.

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Modernizacja budownictwa

Modernizacja budownictwa

Przebudowa budynków wielorodzinnych w Strzegomiu - Al. Wojska Polskiego, ul. Boh. Getta, ul. Kasztelańska;
Przebudowa i remont lokali - ul. Boh. Getta, ul. Kasztelańska;
Wymiana dachu na budynkach w Strzegomiu - Olszany 45, przy ul. Armii Krajowej 23, w budynku garażowo-magazynowym;
Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego;
Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom;
Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

Całkowity koszt
1 212 698,90 zł
Rewitalizacja terenów

Rewitalizacja terenów

Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną;
Wykonanie nawierzchni na podwórkach w Strzegomiu - ul. Dolna 4, Paderewskiego 17;
Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi.

Całkowity koszt
709 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem;
Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomu;
Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu.

Całkowity koszt
979 609,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy;
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach;
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu;
Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym.

Całkowity koszt
856 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Wykonanie naprawy zniszczeń na boisku Orlik w ZSP Stanowice;
Wykonanie projektu placu zabaw dla PSP Goczałków;
Zmiana przeznaczenia pomieszczeń po przychodni zdrowia na oddział przedszkolny przy PSP w Olszanach;
Dokumentacja projektowa termomodernizacji i remontu budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu;
Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu.

Całkowity koszt
133 700,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa placu zabaw z elementami siłowni we wsi Bartoszówek;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicy;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jaroszowie;
Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR.

Całkowity koszt
242 000,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich we wsi Bartoszówek, Graniczna, Międzyrzecze, Olszany, Rusko, Stanowice, Rogoźnica;
Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Morawie, Wieśnicy, Żelazowie;
Renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w m. Żółkiewka;
Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom;
Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku.

Całkowity koszt
1 100 432,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Zagospodarowanie terenu działek w Strzegomiu - wiatrak prochowy "Fort Gaj";
WKP - Wydział Kultury, Sportu i Promocji.

Całkowity koszt
4 947 280,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa;
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - TBS;
Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy;
Promocja Gminy Strzegom.

Całkowity koszt
3 677 400,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Transport lokalny

Całkowity koszt

3 635 000,00 zł

Transport lokalny

Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom.

Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 920 633,22 zł

Drogi wojewódzkie

Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów;
Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom;
Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica.

Drogi gminne

Całkowity koszt

9 408 429,00 zł

Drogi gminne

Budowa i przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu - ul. Wodna, Jarosława Dąbrowskiego, Aleja Wojska Polskiego, Konopnicka, Malinowa, 3-go Maja, obręb Śródmieście, Graniczna;
Budowa obwodnicy miejscowości Graniczna;
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu;
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Godzieszówek, Stanowice, Tomkowice;
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg;
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Tomkowicach.

Chodniki

Całkowity koszt

745 890,00 zł

Chodniki

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom;
Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Granicy;
Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

638 001,00 zł

Gospodarka komunalna

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego;
Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy;
Zagospodarowanie parku w Goczałkowie;
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu;
Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu.

Oświetlenie

Całkowity koszt

987 000,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego na działce przy ul. Św. Tomasza w Strzegomiu;
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

476 654,50 zł

Ochrona środowiska

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Budowa budynków mieszkalnych - ul. Konopnicka

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Budowa budynków mieszkalnych - ul. Konopnicka

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu.

Modernizacja budownictwa

Całkowity koszt

1 212 698,90 zł

Modernizacja budownictwa

Przebudowa budynków wielorodzinnych w Strzegomiu - Al. Wojska Polskiego, ul. Boh. Getta, ul. Kasztelańska;
Przebudowa i remont lokali - ul. Boh. Getta, ul. Kasztelańska;
Wymiana dachu na budynkach w Strzegomiu - Olszany 45, przy ul. Armii Krajowej 23, w budynku garażowo-magazynowym;
Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego;
Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom;
Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

Rewitalizacja terenów

Całkowity koszt

709 000,00 zł

Rewitalizacja terenów

Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną;
Wykonanie nawierzchni na podwórkach w Strzegomiu - ul. Dolna 4, Paderewskiego 17;
Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi.

Cmentarze

Całkowity koszt

979 609,00 zł

Cmentarze

Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem;
Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomu;
Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu.

Oświata, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

856 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy;
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach;
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu;
Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

133 700,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie naprawy zniszczeń na boisku Orlik w ZSP Stanowice;
Wykonanie projektu placu zabaw dla PSP Goczałków;
Zmiana przeznaczenia pomieszczeń po przychodni zdrowia na oddział przedszkolny przy PSP w Olszanach;
Dokumentacja projektowa termomodernizacji i remontu budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu;
Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

242 000,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa placu zabaw z elementami siłowni we wsi Bartoszówek;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicy;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jaroszowie;
Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR.

Kultura

Całkowity koszt

1 100 432,00 zł

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich we wsi Bartoszówek, Graniczna, Międzyrzecze, Olszany, Rusko, Stanowice, Rogoźnica;
Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Morawie, Wieśnicy, Żelazowie;
Renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w m. Żółkiewka;
Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom;
Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku.

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

4 947 280,00 zł

Ochrona zabytków

Zagospodarowanie terenu działek w Strzegomiu - wiatrak prochowy "Fort Gaj";
WKP - Wydział Kultury, Sportu i Promocji.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 677 400,00 zł

Pozostałe inwestycje

Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa;
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - TBS;
Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy;
Promocja Gminy Strzegom.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

20 137,47 zł

Zakup strojów teatralnych w ramach wspierania edukacji teatralnej w Gminie Strzegom

Zadanie dotyczy zakupu 76 sztuk strojów teatralnych, które przekazane zostaną grupom teatralnym działającym na terenie Gminy Strzegom w ramach wspierania edukacji teatralnej w Gminie Strzegom. Zajęcia teatralne realizowane są przede wszystkim przez Strzegomskie Centrum Kultury (SCK) i to do SCK będą przekazane te stroje w celu koordynowania ich wypożyczania. Działalność teatralna ma rozwijać wyobraźnię i osobowość a zakupione stroje mają pomóc w tych założeniach oraz w realizacji przedstawień teatralnych i wystawianie ich na scenie.

Całkowity koszt

36 320,00 zł

Wykonanie pomnika według wstępnego projektu: „Harcerska Lilijka – Harcerska droga w pomniku”

Pomnik wykonany będzie ze strzegomskiego niepolerowanego, surowego granitu i granitowych elementów. Na granitowej bryle znajdować się będzie lilijka, na której ramionach osadzone będą trzy litery z brązu - O,N,C. Na pomniku – na granitowej bryle będzie zamontowana wypolerowana płyta ze strzegomskiego granitu, na której będzie wykuty napis: „... kto ducha harcu nie posiada, kto nie ma pragnień szukania przygód, zdobywania przeszkód, kto nie ma odwagi wspinania się na szczyty, kto woli spokojne i wygodne życie, kto nie zna trudu, porażek i zwycięstw – harcerzem nigdy nie będzie...”

/Leopold Ungeheuer, „Próby Wodzów”/

Ideą pomnika jest, aby z szorstkiej, granitowej skały wyłoniła się piękna, delikatna, gładka i szlachetna lilijka – symbol czystości – kompas wskazujący drogę wszystkich harcerzy.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Strzegom zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

19 802,00 zł

Bartoszówek

Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

47 601,00 zł

Goczałków

Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymanie drzewostanu w Parku;
Zagospodarowanie parku;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

21 087,00 zł

Goczałków Górny

Wykaszanie terenów zielonych;
Sprzątanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych;
Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym.

Całkowity koszt

17 279,00 zł

Godzieszówek

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych;
Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

21 801,00 zł

Granica

Wykaszanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Zakup usług, artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

16 803,00 zł

Graniczna

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup usług transportowych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

13 947,00 zł

Grochotów

Wyrównanie drogi gminnej;
Wykaszanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup usług, artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

47 601,00 zł

Jaroszów

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

40 889,00 zł

Kostrza

Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego;
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

21 087,00 zł

Międzyrzecze

Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

22 800,00 zł

Modlęcin

Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modlęcin wraz z dokumentacją.

Całkowity koszt

16 898,00 zł

Morawa

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie;
Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

47 601,00 zł

Olszany

Zakup sprzętu dla OSP;
Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym;
Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

41 412,00 zł

Rogoźnica

Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych;
Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku;
Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych;
Zakup usług, artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

26 752,00 zł

Rusko

Wykaszanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

12 709,00 zł

Skarżyce

Zakup i montaż wiaty przystankowej;
Wykaszanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

47 601,00 zł

Stanowice

Usługa modernizacja zestawu oświetleniowego dla OSP;
Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej wraz z odnowieniem pomieszczeń.

Całkowity koszt

13 042,00 zł

Stawiska

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych;
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

47 601,00 zł

Strzegom

Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównania dróg gminnych;
Zakup sprzętu dla OSP;
Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP 3 i 4;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej;
Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

25 609,00 zł

Tomkowice

Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem.

Całkowity koszt

14 233,00 zł

Wieśnica

Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego;
Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Żelazów

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP;
Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy;
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie;
Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

24 562,00 zł

Żółkiewka

Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Strzegomiu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Strzegom (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.