Polkowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
27 625
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
304 027 562,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.3%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
37 404 781 zł
12.3%
CIT
29 066 239 zł
9.56%
Podatki od nieruchomości
107 345 774 zł
35.31%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 238 268 zł
7.31%
Dotacje
36 455 228 zł
11.99%
Subwencje
21 806 280 zł
7.17%
Pozostałe dochody
49 710 992 zł
16.35%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
319 904 984,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
67 172 321,00 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
67 172 321,00 zł
Wydatki bieżące
79%
252 732 663,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 848 847,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
39 989 111,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 743 320,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
29 757 165,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
27 773 415,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 062 251,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 982 620,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 955 308,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 012 707,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 809 027,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 540 874,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 700 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 649 839,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
4 280 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 206 550,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 593 950,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Polkowice na rok 2022

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Polkowice w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
67 172 321,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.66%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i sport
37.95%
Transport i łączność
22.39%
Oświata, bezpieczeństwo, gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
26 643 491,00 zł
25 490 940,00 zł
15 037 890,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - OS - 157 594,00 zł
Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 500 000,00 zł

Całkowity koszt
657 594,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - 4 279 967,00 zł
Farma fotowoltaiczna na terenie gminy Polkowice - 150 000,00 zł
Stworzenie systemu zieleni miejskiej:
- wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS - 94 316,00,00 zł
- we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS - 93 081,00 zł
Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS - 2 091 000,00 zł
Zadania związane z ochroną powietrz i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS - 180 000,00 zł

Całkowity koszt
6 888 364,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 125 000,00 zł
Przebudowa oświetlenia:
- na terenie Kaźmierzowa - 36 300,00 zł
- ul. Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowicach - 520 300,00 zł
- ul. Lipowej w Polkowicach - 117 857,00 zł
- ul. Legnickiej w Polkowicach - 10 700,00 zł
- ul. Kmicica w Polkowicach - 98 300,00 zł
- na terenie Starego Miasta w Polkowicach - 94 400,00 zł
- na obszarze os. Młodych w Polkowicach - 110 000,00 zł
- na os. Polkowice Dolne - 250 000,00 zł
- na os. Centrum w Polkowicach - 57 160,00 zł
Budowa oświetlenia dróg:
- w Sobinie - 10 000,00 zł
- w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO - 40 000,00 zł
Budowa i przebudowa oświetlenia:
- na terenie gminy Polkowice - 25 000,00 zł
- w Jędrzychowie - 125 080,00 zł
- w Moskorzynie - 48 000,00 zł
- w Suchej Górnej - 36 600,00 zł
Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS - 939 269,00 zł
PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, nr 418; 216/4; 553 i 594; 568/2 - FS wsi - 35 102,00 zł
Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie - PBO - 31 995,00 zł
Wykonanie doświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Myśliwskiej - FS wsi Sobin - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
2 731 063,00 zł
Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Wpłaty dla Zawiązku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK

Całkowity koszt
56 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów - 10 000,00 zł
Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS wsi Trzebcz - 20 000,00 zł
Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO - 19 000,00 zł
Lepszy plac zabaw PBO - 96 700,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO - 150 000,00 zł
PT modernizacji placu zabaw - FS wsi Nowa Wieś Lubińska - 30 000,00 zł
Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO - 40 000,00 zł
Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej - PBO - 40 000,00 zł

Całkowity koszt
405 700,00 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych

Zagospodarowanie terenów zielonych

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego - OS - 990 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodyjowskiego 1-11 - 75 000,00 zł
Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO - 120 000,00 zł
Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych - 100 000,00 zł
Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - OS - 176 000,00 zł
Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków - 159 000,00 zł
Rewitalizacja obszaru "Paulinów" - 240 000,00 zł
Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 - FS wsi Komorniki - 35 000,00 zł
Fontanna - PBO - 86 600,00 zł
Miedziowa Perełka - Dąbrowa - PBO - 10 000,00 zł
Budowa ogródka rekreacyjnego na terenie Rynku - 300 000,00 zł

Całkowity koszt
2 291 600,00 zł
Tężnie

Tężnie

Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT) - FS wsi Sucha Górna - 30 000,00 zł
Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO - 143 000,00 zł

Całkowity koszt
173 000,00 zł
Świetlice i ośrodki kultury

Świetlice i ośrodki kultury

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach- PBO 2019 - 67 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- FS Pieszkowice - 13 000,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Tarnówek - 9 000,00 zł
Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO - 35 291,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu - 100 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FS wsi Dąbrowa - 22 000,00 zł
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - 200 000,00 zł
Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach - 450 000,00 zł

Całkowity koszt
896 291,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej - 600 000,00 zł
Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne - 5 138 000,00 zł
Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS - 55 000,00 zł
Powrót Piasta - PBO - 129 500,00 zł

Całkowity koszt
5 922 500,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej - 150 000,00 zł
Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną - PBO - 150 000,00 zł
Modernizacja siłowni pod chmurką na osiedlu Sienkiewicza - 20 000,00 zł
Zakup kosiarek n a potrzeby PPK - 80 000,00 zł
Zakup bramek - 10 000,00 zł
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach - 200 000,00 zł
"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO - 150 000,00 zł
Rozbudowa pumtrack przy "Orliku" - PBO - 150 000,00 zł
Aktywny Kaźmierzów - PBO - 19 654,00 zł
Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO - 106 965,00 zł
Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej - 60 000,00 zł
Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - 3 000 000,00 zł
Budowa Pump Trucku w Sobinie - 40 000,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - 2 000 000,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o. - 280 000,00 zł
Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach - 70 000,00 zł

Całkowity koszt
6 486 619,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej - 120 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach - 14 760,00 zł

Całkowity koszt
134 760,00 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzja środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów - 369 000,00 zł

Całkowity koszt
369 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym - 57 623,00 zł Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elenktyczną na potrzeby ZKM - 10 000,00 zł

Całkowity koszt
67 623,00 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach

Całkowity koszt
4 000 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie - 574 552,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych - 1 850 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacji dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedziowego Szlaku Rowerowego - 253 375,00 zł

Całkowity koszt
2 677 927,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa:
- drogi Jana Pawła II w Polkowicach - 70 000,00 zł
- ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 560 000,00 zł
- nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach - 300 000,00 zł
- nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach - 1 160 000,00 zł
- ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach - 150 000,00 zł
Przebudowa:
- terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL - 1 500 000,00 zł
- ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL - 150 000,00 zł
- ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL - 1 000 000,00 zł
- ul. Przemysłowej w Polkowicach - RFIL - 5 000 000,00 zł
Zagospodarowanie:
- terenu ul. Skalników - 147 600,00 zł
- terenu osiedla Dąbrowskiego - 65 000,00 zł
Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020 - 30 000,00 zł

Całkowity koszt
10 132 600,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Budowa:
- dróg i chodników w Suchej Górnej - 145 000,00 zł
- ul. Kaktusowej i Jemiołowej w Polkowicach - 1 090 000,00 zł
- ul. Karmelowej w Sobinie - 100 000,00 zł
- dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach - 40 000,00 zł
- dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie - 21 000,00 zł
- dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach - 22 000,00 zł
- nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach - 55 000,00 zł
- nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach - 120 000,00 zł
- nawierzchni ul.Babisza w Polkowicach - 500 000,00 zł
- nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach - 770 000,00 zł
- nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach - 45 000,00 zł
- odcinka ul. Gaikowej w Sobinie-etap II - 55 000,00 zł
- miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach - 183 500,00 zł
Przebudowa:
- dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3 - 9 000,00 zł
- ul. Zawilcowej w Polkowicach - 35 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego - 65 000,00 zł
Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL - 250 000,00 zł
PT na budowę drogi od nr 9a do 1 - FS wsi Guzice - 25 290,00 zł
PT na budowę drogi od nr 12 do 12b - FS wsi Kaźmierzów - 20 000,00 zł
Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach - 243 000,00 zł

Całkowity koszt
3 793 790,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice

Całkowity koszt
450 000,00 zł
Trasy rowerowe

Trasy rowerowe

Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

Wykupy nieruchomości - 300 000,00 zł
Wykup działki z przeznaczeniem na powiększenie zajezdni autobusowej - 1 000 000,00 zł
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach - 1 000 000,00 zł
Modernizacja budynków mieszkalnych w formule PPP - 200 000,00 zł
Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. Skrzetuskiego 25 - 41 061,00 zł
Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. 11 lutego 23-26 - 102 876,00 zł
Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 3 460 000,00 zł

Całkowity koszt
6 103 937,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

Całkowity koszt
410 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice

Całkowity koszt
237 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji

Komendy powiatowe Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie - 25 000,00 zł
Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie - 35 000,00 zł

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Straż Gminna

Straż Gminna

Zakup dwóch samochodów specjalnych

Całkowity koszt
280 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna - 27 000,00 zł
Wpłata dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę monitoringu 2 punktów PSZOK w Moskorzynie - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
47 000,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

Rezerwa na wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS - 400 000,00 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie - 2 483 247,00 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie - 438 220,00 zł
Wymiana podłogi hali i sali gimnastycznej w SP 2 - 772 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego - 250 000,00 zł

Całkowity koszt
4 343 467,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Smartfloor - niezwykła podłoga interaktywna - 10 486,00 zł
Przebudowa części budynku i dostosowanie dla potrzeb Oddziału Przedszkolnego PM4 w Suchej Górnej - 320 000,00 zł
Termomodernizacje obiektów przedszkoli w Polkowicach - OS - 320 000,00 zł

Całkowity koszt
650 486,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup pieca konwekcyjno-parowego

Całkowity koszt
18 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Termomodernizacja obiektu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach - OS - 80 000,00 zł
Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ogólnej w Żłobku - 18 000,00 zł

Całkowity koszt
98 000,00 zł
Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL

Całkowity koszt
2 340 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i sport
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Całkowity koszt

657 594,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - OS - 157 594,00 zł
Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 500 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt

6 888 364,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - 4 279 967,00 zł
Farma fotowoltaiczna na terenie gminy Polkowice - 150 000,00 zł
Stworzenie systemu zieleni miejskiej:
- wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS - 94 316,00,00 zł
- we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS - 93 081,00 zł
Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS - 2 091 000,00 zł
Zadania związane z ochroną powietrz i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS - 180 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 731 063,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 125 000,00 zł
Przebudowa oświetlenia:
- na terenie Kaźmierzowa - 36 300,00 zł
- ul. Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowicach - 520 300,00 zł
- ul. Lipowej w Polkowicach - 117 857,00 zł
- ul. Legnickiej w Polkowicach - 10 700,00 zł
- ul. Kmicica w Polkowicach - 98 300,00 zł
- na terenie Starego Miasta w Polkowicach - 94 400,00 zł
- na obszarze os. Młodych w Polkowicach - 110 000,00 zł
- na os. Polkowice Dolne - 250 000,00 zł
- na os. Centrum w Polkowicach - 57 160,00 zł
Budowa oświetlenia dróg:
- w Sobinie - 10 000,00 zł
- w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO - 40 000,00 zł
Budowa i przebudowa oświetlenia:
- na terenie gminy Polkowice - 25 000,00 zł
- w Jędrzychowie - 125 080,00 zł
- w Moskorzynie - 48 000,00 zł
- w Suchej Górnej - 36 600,00 zł
Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS - 939 269,00 zł
PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, nr 418; 216/4; 553 i 594; 568/2 - FS wsi - 35 102,00 zł
Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie - PBO - 31 995,00 zł
Wykonanie doświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Myśliwskiej - FS wsi Sobin - 20 000,00 zł

Gospodarowanie odpadami

Całkowity koszt

56 000,00 zł

Gospodarowanie odpadami

Wpłaty dla Zawiązku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK

Place zabaw

Całkowity koszt

405 700,00 zł

Place zabaw

Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów - 10 000,00 zł
Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS wsi Trzebcz - 20 000,00 zł
Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO - 19 000,00 zł
Lepszy plac zabaw PBO - 96 700,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO - 150 000,00 zł
PT modernizacji placu zabaw - FS wsi Nowa Wieś Lubińska - 30 000,00 zł
Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO - 40 000,00 zł
Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej - PBO - 40 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów zielonych

Całkowity koszt

2 291 600,00 zł

Zagospodarowanie terenów zielonych

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego - OS - 990 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodyjowskiego 1-11 - 75 000,00 zł
Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO - 120 000,00 zł
Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych - 100 000,00 zł
Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - OS - 176 000,00 zł
Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków - 159 000,00 zł
Rewitalizacja obszaru "Paulinów" - 240 000,00 zł
Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 - FS wsi Komorniki - 35 000,00 zł
Fontanna - PBO - 86 600,00 zł
Miedziowa Perełka - Dąbrowa - PBO - 10 000,00 zł
Budowa ogródka rekreacyjnego na terenie Rynku - 300 000,00 zł

Tężnie

Całkowity koszt

173 000,00 zł

Tężnie

Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT) - FS wsi Sucha Górna - 30 000,00 zł
Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO - 143 000,00 zł

Świetlice i ośrodki kultury

Całkowity koszt

896 291,00 zł

Świetlice i ośrodki kultury

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach- PBO 2019 - 67 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- FS Pieszkowice - 13 000,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Tarnówek - 9 000,00 zł
Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO - 35 291,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu - 100 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FS wsi Dąbrowa - 22 000,00 zł
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - 200 000,00 zł
Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach - 450 000,00 zł

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

5 922 500,00 zł

Ochrona zabytków

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej - 600 000,00 zł
Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne - 5 138 000,00 zł
Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS - 55 000,00 zł
Powrót Piasta - PBO - 129 500,00 zł

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

6 486 619,00 zł

Obiekty sportowe

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej - 150 000,00 zł
Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną - PBO - 150 000,00 zł
Modernizacja siłowni pod chmurką na osiedlu Sienkiewicza - 20 000,00 zł
Zakup kosiarek n a potrzeby PPK - 80 000,00 zł
Zakup bramek - 10 000,00 zł
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach - 200 000,00 zł
"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO - 150 000,00 zł
Rozbudowa pumtrack przy "Orliku" - PBO - 150 000,00 zł
Aktywny Kaźmierzów - PBO - 19 654,00 zł
Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO - 106 965,00 zł
Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej - 60 000,00 zł
Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - 3 000 000,00 zł
Budowa Pump Trucku w Sobinie - 40 000,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - 2 000 000,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o. - 280 000,00 zł
Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach - 70 000,00 zł

Boiska sportowe

Całkowity koszt

134 760,00 zł

Boiska sportowe

Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej - 120 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach - 14 760,00 zł

Transport i łączność
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

369 000,00 zł

Infrastruktura kolejowa

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzja środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów - 369 000,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

67 623,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym - 57 623,00 zł Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elenktyczną na potrzeby ZKM - 10 000,00 zł

Drogi krajowe

Całkowity koszt

4 000 000,00 zł

Drogi krajowe

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach

Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 677 927,00 zł

Drogi powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie - 574 552,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych - 1 850 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacji dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedziowego Szlaku Rowerowego - 253 375,00 zł

Drogi gminne

Całkowity koszt

10 132 600,00 zł

Drogi gminne

Budowa:
- drogi Jana Pawła II w Polkowicach - 70 000,00 zł
- ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 560 000,00 zł
- nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach - 300 000,00 zł
- nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach - 1 160 000,00 zł
- ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach - 150 000,00 zł
Przebudowa:
- terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL - 1 500 000,00 zł
- ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL - 150 000,00 zł
- ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL - 1 000 000,00 zł
- ul. Przemysłowej w Polkowicach - RFIL - 5 000 000,00 zł
Zagospodarowanie:
- terenu ul. Skalników - 147 600,00 zł
- terenu osiedla Dąbrowskiego - 65 000,00 zł
Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020 - 30 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

3 793 790,00 zł

Drogi wewnętrzne

Budowa:
- dróg i chodników w Suchej Górnej - 145 000,00 zł
- ul. Kaktusowej i Jemiołowej w Polkowicach - 1 090 000,00 zł
- ul. Karmelowej w Sobinie - 100 000,00 zł
- dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach - 40 000,00 zł
- dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie - 21 000,00 zł
- dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach - 22 000,00 zł
- nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach - 55 000,00 zł
- nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach - 120 000,00 zł
- nawierzchni ul.Babisza w Polkowicach - 500 000,00 zł
- nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach - 770 000,00 zł
- nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach - 45 000,00 zł
- odcinka ul. Gaikowej w Sobinie-etap II - 55 000,00 zł
- miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach - 183 500,00 zł
Przebudowa:
- dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3 - 9 000,00 zł
- ul. Zawilcowej w Polkowicach - 35 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego - 65 000,00 zł
Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL - 250 000,00 zł
PT na budowę drogi od nr 9a do 1 - FS wsi Guzice - 25 290,00 zł
PT na budowę drogi od nr 12 do 12b - FS wsi Kaźmierzów - 20 000,00 zł
Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach - 243 000,00 zł

Infrastruktura telekomunikacyjna

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Infrastruktura telekomunikacyjna

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice

Trasy rowerowe

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Trasy rowerowe

Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS

Oświata, bezpieczeństwo, gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

6 103 937,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

Wykupy nieruchomości - 300 000,00 zł
Wykup działki z przeznaczeniem na powiększenie zajezdni autobusowej - 1 000 000,00 zł
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach - 1 000 000,00 zł
Modernizacja budynków mieszkalnych w formule PPP - 200 000,00 zł
Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. Skrzetuskiego 25 - 41 061,00 zł
Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. 11 lutego 23-26 - 102 876,00 zł
Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS - 3 460 000,00 zł

Cmentarze

Całkowity koszt

410 000,00 zł

Cmentarze

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Całkowity koszt

237 000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice

Komendy powiatowe Policji

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Komendy powiatowe Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie - 25 000,00 zł
Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie - 35 000,00 zł

Straż Gminna

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Straż Gminna

Zakup dwóch samochodów specjalnych

Monitoring

Całkowity koszt

47 000,00 zł

Monitoring

Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna - 27 000,00 zł
Wpłata dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę monitoringu 2 punktów PSZOK w Moskorzynie - 20 000,00 zł

Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Rezerwy finansowe

Rezerwa na wydatki inwestycyjne

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 343 467,00 zł

Szkoły podstawowe

Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS - 400 000,00 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie - 2 483 247,00 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie - 438 220,00 zł
Wymiana podłogi hali i sali gimnastycznej w SP 2 - 772 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego - 250 000,00 zł

Przedszkola

Całkowity koszt

650 486,00 zł

Przedszkola

Smartfloor - niezwykła podłoga interaktywna - 10 486,00 zł
Przebudowa części budynku i dostosowanie dla potrzeb Oddziału Przedszkolnego PM4 w Suchej Górnej - 320 000,00 zł
Termomodernizacje obiektów przedszkoli w Polkowicach - OS - 320 000,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup pieca konwekcyjno-parowego

Żłobki

Całkowity koszt

98 000,00 zł

Żłobki

Termomodernizacja obiektu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach - OS - 80 000,00 zł
Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ogólnej w Żłobku - 18 000,00 zł

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Całkowity koszt

2 340 000,00 zł

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

39 998,00 zł

Melioracje wodne

Czyszczenie i rewitalizacja stawu w Komornikach - PBO

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020

Całkowity koszt

151 000,00 zł

Drogi wewnetrzne

Remont ścieżki asfaltowej prowadzącej od ulicy Wojska Polskiego do ROD "Miedzianka" - PBO - 140 000,00 zł
Poprawa warunków bezpieczeństwa w Biedrzychowie- PBO - 11 000,00 zł

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO 2022 - zakup defibrylatora i szafki na defibrylator

Całkowity koszt

49 500,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nasadzenia krzewów ozdobnych na osiedlu Centrum - PBO

Całkowity koszt

71 995,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO - 40 000,00 zł
Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie - PBO - 31 995,00 zł

Całkowity koszt

881 300,00 zł

Pozostałe inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej

Zakup ławek z bali na Aleję Dębową - PBO - 5 000,00 zł
Montaż hamaków miejskich w Biedrzychowie -PBO - 21 000,00 zł
Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO - 40 000,00 zł
Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO - 143 000,00 zł
Fontanna - PBO - 86 600,00 zł
Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO - 120 000,00 zł
Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO - 19 000,00 zł
Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej - PBO - 40 000,00 zł
Miedziowa Perełka - Dąbrowa - PBO - 10 000,00 zł
Lepszy plac zabaw PBO - 96 700,00 zł
Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną - PBO - 150 000,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO - 150 000,00 zł

Całkowity koszt

278 868,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 11 w ramach PBO na 2022 r. pn. "Aktywny Kaźmierzów" - 19 948,00 zł
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu:
- "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej (Żelazny Most)"- PBO - 24 020,00 zł
- "Miedziowa Perełka - Dąbrowa" - PBO - 24000,00 zł
- "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sobinie. Fotopułapka w miejscu do robienia ogniska i zakup ławek z bali na Aleję Dębową" - 30 000,00 zł
- "Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa" - 4 709,00 zł
Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej - Żelazny Most - montaż klimatyzacji - PBO - 5 400,00 zł
Miedziowa Perełka - Dąbrowa - montaż klimatyzacji - PBO - 6 000,00 zł
Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO - 35 291,00 zł
Powrót Piasta - PBO - 129 500,00 zł

Całkowity koszt

426 619,00 zł

Obiekty sportowe

"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO - 150 000,00 zł
Rozbudowa pumtrack przy "Orliku" - PBO - 150 000,00 zł
Aktywny Kaźmierzów - PBO - 19 654,00 zł
Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO - 106 965,00 zł

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Polkowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

30 222,00 zł

Biedrzychowa

Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Sołectwa Biedrzychowa.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dąbrowa

Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa.

Całkowity koszt

39 290,00 zł

Guzice

PT na budowę drogi od nr 9a do 1.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice.

Całkowity koszt

70 702,00 zł

Jędrzychów

PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych nr 418, 216/4, 553, 594 i 568/2 - FS.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów.

Całkowity koszt

47 989,00 zł

Kaźmierzów

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów.
PT na budowę drogi od nr 12-12b.
Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie.

Całkowity koszt

50 828,00 zł

Komorniki

Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na działce gminnej nr 194/26 - FS.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki.

Całkowity koszt

40 664,00 zł

Moskorzyn

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn.
Strefy wypoczynku i spotkań.

Całkowity koszt

51 836,00 zł

Nowa Wieś Lubińska

Montaż kamer obrotowych na remizie strażackiej (3 sztuki).
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska.
PT modernizacji placu zabaw.

Całkowity koszt

23 354,00 zł

Pieszkowice

Montaż klimatyzacji w świetlicy (1 sztuka w pomieszczeniu w sali głównej).
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice.

Całkowity koszt

101 584,00 zł

Sobin

Nasadzenia krzewów ozdobnych i kwiatów na terenach zielonych we wsi Sobin.
Wykonanie doświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Myśliwskiej.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin.

Całkowity koszt

83 707,00 zł

Sucha Górna

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna.
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - FS wsi Sucha Górna.
Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna.
Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT).

Całkowity koszt

38 300,00 zł

Tarnówek

Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek.

Całkowity koszt

36 908,00 zł

Trzebcz

Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS Trzebcz.
Zakup wraz z montażem koszy i ławek - FS Trzebcz.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz.

Całkowity koszt

34 528,00 zł

Żelazny Most

Zagospodarowanie działki 99/5 rozbiórka elementów betonowych - FS Żelazny Most.

Całkowity koszt

33 300,00 zł

Żuków

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków.
Poprawa estetyki otoczenia - renowacja ławek w parku przy ognisku.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
37 404 781,00 zł
Prognoza
100%
41 560 867,78 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.