Polkowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
27 625
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
306 921 333,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.45%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
41 267 623 zł
13.45%
CIT
32 000 000 zł
10.43%
Podatki od nieruchomości
90 977 775 zł
29.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 634 047 zł
7.38%
Dotacje
56 834 544 zł
18.52%
Subwencje
20 708 101 zł
6.75%
Pozostałe dochody
42 499 243 zł
13.85%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
334 557 664,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 548 184,00 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
74 548 184,00 zł
Wydatki bieżące
77%
256 643 190,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 282 502,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
50 928 862,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
39 362 110,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
28 690 907,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
28 620 447,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
25 842 226,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 305 357,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
19 724 644,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 678 478,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 338 617,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 792 494,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 544 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 031 207,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 415 813,00 zł

Opracowane na podstawie uchwały budżetowej Gminy Polkowice na rok 2020 wg stanu na 1 stycznia 2020 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Polkowice w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
79 260 660,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.8%
Infrastruktura duża
21.82%
Infrastruktura mała
27.38%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
40 266 000,00 zł
17 291 109,00 zł
21 703 551,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe

Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika w Moskorzynie; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - etap I i III;


Całkowity koszt
1 529 200,00 zł
Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Budowa drogi gminnej Jana Pawła II, ulicy Myśliwskiej i Orlej;

Budowa nawierzchni ul. Żarskiej, ul. Przemkowskiej; 

PT budowy obwodnicy i ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap; 

Przebudowa skrzyżowania ulic Kopalnianej i Działkowej; 

Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę dróg; 

Budowa ulicy Kaktusowej, Jemiołowej, Poziomkowej, Narcyzowej i Perłowej;

Budowa dróg w Biedrzychowej, w Moskorzynie;

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach; 

Budowa nawierzchni ul. Kminkowej oraz ul. Babisza; 

PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie;

Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych; 

Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;

Całkowity koszt
22 475 300,00 zł
Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy; 

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020; 

Budowa chodnika w Nowej Wsi Lubińskiej; 

Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem; 

Całkowity koszt
680 000,00 zł
Ochrona klimatu i środowiska

Ochrona klimatu i środowiska

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji; 

Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT; 

Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o.;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice;

Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS;

Całkowity koszt
9 825 000,00 zł
Inne inwestycje

Inne inwestycje

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020; 

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej; 

Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica oraz osiedla Dąbrowskiego;

Budowa parkingów przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach; 

Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego; 

Budowa wiat przystankowych w Tranówku i Żukowie; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp z o.o.; 

Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD ""Marysieńka""; 

Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodyjowskiego 1-11; 

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;

Całkowity koszt
5 756 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO;

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO;

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO;

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych;

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich;

Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej, Dąbrowie, Jędrzychowie, Komornikach, Moskorzynie oraz w Sobinie;

Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa, osiedla Gwarków, ulicy Dąbrowskiego, Ogrodowej, Lipowej, Legnickiej;

Budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3;

Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie;

Całkowity koszt
2 496 100,00 zł
Modernizacje budynków

Modernizacje budynków

Przebudowa budynków wysokich ul. Hubala 22, 24, 26, 28; 

Wykupy nieruchomości; 

Modernizacja budynku ZUS; 

Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja 1-14; 

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach; 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego; 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie;

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej; 

Przebudowa zabytkowego wiatraka;

Całkowity koszt
13 002 821,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO; 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej; 

Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a; 

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO;

Całkowity koszt
402 188,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego; 

Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy; 

Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy; 

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO; 

Plac zabaw Borówkowa - PBO; 

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO; 

Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych; 

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne;

Całkowity koszt
1 390 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach; 
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej; 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO; 
Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO; 
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach; 
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej 
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.; 
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie;
Całkowity koszt
12 400 300,00 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;

Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie; 

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO; 

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO; 

Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby PM 2; 

Wykonanie wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1; 

Całkowity koszt
378 530,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.;

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem; 

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska; 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu;

Powrót Piasta - PBO; 

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO;

Całkowity koszt
422 700,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach oraz współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon;  

Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO; 

Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I; 

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO; 

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO;

Całkowity koszt
4 388 976,00 zł
Inne inwestycje

Inne inwestycje

Administracja publiczna - zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, klimatyzacji na potrzeby UG; 

Pralnica wolnostojąca wysokoobrotowa do pralni w Żłobku Miejskim Nr 1; 

Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki inwestycyjne;

Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach; 

Całkowity koszt
613 045,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

1 529 200,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika w Moskorzynie; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - etap I i III;


Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Całkowity koszt

22 475 300,00 zł

Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Budowa drogi gminnej Jana Pawła II, ulicy Myśliwskiej i Orlej;

Budowa nawierzchni ul. Żarskiej, ul. Przemkowskiej; 

PT budowy obwodnicy i ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap; 

Przebudowa skrzyżowania ulic Kopalnianej i Działkowej; 

Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę dróg; 

Budowa ulicy Kaktusowej, Jemiołowej, Poziomkowej, Narcyzowej i Perłowej;

Budowa dróg w Biedrzychowej, w Moskorzynie;

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach; 

Budowa nawierzchni ul. Kminkowej oraz ul. Babisza; 

PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie;

Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych; 

Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;

Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy; 

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020; 

Budowa chodnika w Nowej Wsi Lubińskiej; 

Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem; 

Ochrona klimatu i środowiska

Całkowity koszt

9 825 000,00 zł

Ochrona klimatu i środowiska

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji; 

Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT; 

Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o.;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice;

Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS;

Inne inwestycje

Całkowity koszt

5 756 500,00 zł

Inne inwestycje

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020; 

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej; 

Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica oraz osiedla Dąbrowskiego;

Budowa parkingów przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach; 

Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego; 

Budowa wiat przystankowych w Tranówku i Żukowie; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp z o.o.; 

Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD ""Marysieńka""; 

Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodyjowskiego 1-11; 

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;

Infrastruktura mała
Oświetlenie

Całkowity koszt

2 496 100,00 zł

Oświetlenie

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO;

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO;

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO;

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych;

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich;

Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej, Dąbrowie, Jędrzychowie, Komornikach, Moskorzynie oraz w Sobinie;

Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa, osiedla Gwarków, ulicy Dąbrowskiego, Ogrodowej, Lipowej, Legnickiej;

Budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3;

Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie;

Modernizacje budynków

Całkowity koszt

13 002 821,00 zł

Modernizacje budynków

Przebudowa budynków wysokich ul. Hubala 22, 24, 26, 28; 

Wykupy nieruchomości; 

Modernizacja budynku ZUS; 

Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja 1-14; 

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach; 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego; 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie;

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej; 

Przebudowa zabytkowego wiatraka;

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

402 188,00 zł

Utrzymanie zieleni

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO; 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej; 

Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a; 

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO;

Rekreacja

Całkowity koszt

1 390 000,00 zł

Rekreacja

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego; 

Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy; 

Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy; 

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO; 

Plac zabaw Borówkowa - PBO; 

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO; 

Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych; 

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne;

Sprawy społeczne, kultura i sport
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

12 400 300,00 zł

Sport i rekreacja

Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach; 
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej; 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO; 
Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO; 
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach; 
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej 
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.; 
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie;
Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

378 530,00 zł

Oświata i wychowanie

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;

Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie; 

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO; 

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO; 

Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby PM 2; 

Wykonanie wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1; 

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

422 700,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem; 

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska; 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu;

Powrót Piasta - PBO; 

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO;

Bezpieczeństwo publiczne

Całkowity koszt

4 388 976,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach oraz współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon;  

Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO; 

Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I; 

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO; 

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO;

Inne inwestycje

Całkowity koszt

613 045,00 zł

Inne inwestycje

Administracja publiczna - zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, klimatyzacji na potrzeby UG; 

Pralnica wolnostojąca wysokoobrotowa do pralni w Żłobku Miejskim Nr 1; 

Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki inwestycyjne;

Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach; 

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020

Całkowity koszt

26 500,00 zł

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO

Całkowity koszt

23 862,00 zł

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO

Całkowity koszt

12 630,00 zł

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO

Całkowity koszt

161 000,00 zł

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO

Całkowity koszt

115 000,00 zł

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO

Całkowity koszt

135 188,00 zł

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO

Całkowity koszt

26 000,00 zł

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw Borówkowa - PBO

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie

Całkowity koszt

38 400,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska

Całkowity koszt

168 600,00 zł

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Powrót Piasta - PBO

Całkowity koszt

37 300,00 zł

Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
41 267 623,00 zł
Prognoza
100%
53 387 745,00 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Większe bezpieczeństwo
+ 30
patroli mieszanych
Lepsza edukacja
+ 3
zmodernizowane placówki oświatowe
Monitoring miejski
+ 35
kamery monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.