Polkowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
27 625
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
277 708 566,45 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.43%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
40 077 919 zł
14.43%
CIT
19 505 517,55 zł
7.02%
Podatki od nieruchomości
89 536 468,39 zł
32.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 563 441,65 zł
8.12%
Dotacje
54 863 179,81 zł
19.76%
Subwencje
20 841 012 zł
7.5%
Pozostałe dochody
30 321 028,05 zł
10.92%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
287 442 509,54 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
51 478 402,45 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
51 478 402,45 zł
Wydatki bieżące
82%
235 964 107,09 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
60 564 470,94 zł
Rodzina
całkowity koszt
46 686 120,79 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
30 750 820,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 096 337,80 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
23 671 889,90 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 844 982,25 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 893 449,32 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 899 202,29 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 529 157,85 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 397 902,67 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 550 944,99 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 516 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 931 581,70 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 792 675,23 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
479 011,58 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 622 601,39 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 557 056,18 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
689 570,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
968 734,08 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Polkowice za rok 2020

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Polkowice w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
44 920 223,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.62%
Infrastruktura duża
21.19%
Inrastruktura mała
34.19%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
20 045 031,68 zł
9 518 515,64 zł
15 356 675,87 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej;
Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica;
Budowa drogi Jana Pawła II.

Całkowity koszt
14 846 423,16 zł
Drogi powiatowe i wojewódzkie

Drogi powiatowe i wojewódzkie

Przebudowa ul. Kopalnianej;
Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na:
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej
- przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi nr 1135D w Moskorzynie
- przebudowę drogi nr 1138D w Jędrzejowie
- przebudowę dróg powiatowych.

Całkowity koszt
2 453 785,11 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej;
Budowa dróg i ulic w Biedrzychowej, Moskorzynie, Sobinie, Kaźmierzowie, Polkowicach;
Budowa wiaty przystankowej w Tarnówku;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz.

Całkowity koszt
2 580 373,41 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku;
Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup podnośnika do zajezdni.

Całkowity koszt
164 450,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;
Wykonanie instalacji monitoringu;
Zakup samochodu;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja.

Całkowity koszt
3 690 237,29 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego miasta;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji;
Doposażenie pojazdu służebowego Policji;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej;
Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Całkowity koszt
2 280 799,56 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych;
Budowa oświetlenie dróg, ulic i chodników;
Przebudowa oświetlenia na terenie os. Gwarków i Polkowice Dolne;
Budowa oświetlenie terenów rekreacyjnych w Sobinie.

Całkowity koszt
188 664,16 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.;
Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy;
Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD "Marysieńka";
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Całkowity koszt
3 358 814,63 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne;
Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka;
Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Całkowity koszt
8 480 052,37 zł
Sport

Sport

Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim;
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie;
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.;
Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Sp. z o.o.;
Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja;
Budowa instalacji wodociągowej Stadion Miejski;
Garaż najazdowy na materac do skoku wzwyż;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Całkowity koszt
4 746 566,47 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie;
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wykonanie wentylacji w kuchni w SP nr 1;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 2.

Całkowity koszt
116 984,95 zł
Klub Seniora

Klub Seniora

Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie świetlicy w Jędrzychowie.

Całkowity koszt
338 607,49 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu karetki medycznej;
Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych;
Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.

Całkowity koszt
1 122 063,49 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego;
Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Całkowity koszt
552 401,10 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Drogi gminne

Całkowity koszt

14 846 423,16 zł

Drogi gminne

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej;
Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica;
Budowa drogi Jana Pawła II.

Drogi powiatowe i wojewódzkie

Całkowity koszt

2 453 785,11 zł

Drogi powiatowe i wojewódzkie

Przebudowa ul. Kopalnianej;
Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na:
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej
- przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi nr 1135D w Moskorzynie
- przebudowę drogi nr 1138D w Jędrzejowie
- przebudowę dróg powiatowych.

Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 580 373,41 zł

Drogi wewnętrzne

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej;
Budowa dróg i ulic w Biedrzychowej, Moskorzynie, Sobinie, Kaźmierzowie, Polkowicach;
Budowa wiaty przystankowej w Tarnówku;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

164 450,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku;
Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup podnośnika do zajezdni.

Inrastruktura mała
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 690 237,29 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;
Wykonanie instalacji monitoringu;
Zakup samochodu;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 280 799,56 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego miasta;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji;
Doposażenie pojazdu służebowego Policji;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej;
Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

188 664,16 zł

Oświetlenie

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych;
Budowa oświetlenie dróg, ulic i chodników;
Przebudowa oświetlenia na terenie os. Gwarków i Polkowice Dolne;
Budowa oświetlenie terenów rekreacyjnych w Sobinie.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

3 358 814,63 zł

Gospodarka komunalna

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.;
Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy;
Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD "Marysieńka";
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Kultura

Całkowity koszt

8 480 052,37 zł

Kultura

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne;
Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka;
Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Sport

Całkowity koszt

4 746 566,47 zł

Sport

Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim;
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie;
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.;
Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Sp. z o.o.;
Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja;
Budowa instalacji wodociągowej Stadion Miejski;
Garaż najazdowy na materac do skoku wzwyż;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

116 984,95 zł

Placówki oświatowe

Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie;
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wykonanie wentylacji w kuchni w SP nr 1;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 2.

Klub Seniora

Całkowity koszt

338 607,49 zł

Klub Seniora

Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie świetlicy w Jędrzychowie.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 122 063,49 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu karetki medycznej;
Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych;
Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

552 401,10 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego;
Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach;
Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

14 022,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Tarnówek

Całkowity koszt

26 721,28 zł

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz

Całkowity koszt

26 499,12 zł

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna

Całkowity koszt

19 434,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Komorniki

Całkowity koszt

9 102,00 zł

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4

Całkowity koszt

4 500,00 zł

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2

Całkowity koszt

126 880,00 zł

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka

Całkowity koszt

4 634,64 zł

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów

Całkowity koszt

2 800,00 zł

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14

Całkowity koszt

4 000,00 zł

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa

Całkowity koszt

9 225,00 zł

Plac zabaw Borówkowa

Całkowity koszt

29 889,00 zł

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku

Całkowity koszt

7 500,00 zł

Zielony Zakątek Pieszkowice

Całkowity koszt

58 990,00 zł

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie

Całkowity koszt

13 653,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska

Całkowity koszt

9 400,00 zł

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci

Całkowity koszt

1 800,00 zł

Powrót Piasta

Całkowity koszt

37 083,76 zł

Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most

Całkowity koszt

11 300,01 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej

Całkowity koszt

10 824,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Guzice

Całkowity koszt

66 700,00 zł

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Komornikach

Całkowity koszt

28 443,02 zł

Krzesła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki

Całkowity koszt

2 949,51 zł

Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach

Całkowity koszt

36 923,60 zł

Lepsze Polkowice - Aktywna Wieś

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozliczyło tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
40 077 919,00 zł
Prognoza
100%
53 387 745,00 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Większe bezpieczeństwo
+ 30
patroli mieszanych
Lepsza edukacja
+ 3
zmodernizowane placówki oświatowe
Monitoring miejski
+ 35
kamery monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.