Jędrzejów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jędrzejowie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
27 269
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
120 885 030,11 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.98%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
20 522 927 zł
16.98%
CIT
1 414 624 zł
1.17%
Podatki od nieruchomości
13 730 000 zł
11.36%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 932 000 zł
12.35%
Dotacje
29 471 413,11 zł
24.38%
Subwencje
33 316 603 zł
27.56%
Pozostałe dochody
7 497 463 zł
6.2%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
137 837 072,08 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 343 556,49 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
18 343 556,49 zł
Wydatki bieżące
87%
119 493 515,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 776 132,63 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 282 208,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 730 241,28 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 048 436,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 887 414,85 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 591 500,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 188 864,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 811 085,20 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 456 548,57 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
250 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
680 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 251 966,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 647 887,50 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 248 581,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
140 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
760 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 086 207,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Jędrzejów na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Jędrzejów w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
18 343 556,49 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.69%
Infrastruktura
76.98%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 498 708,19 zł
14 121 682,94 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

Budowa wodociągu

Całkowite nakłady finansowe (2022-2024): 5 373 590,00 zł

Całkowity koszt
2 433 227,50 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów.

Calkowite nakłady finansowe (2014-2024): 8 682 862,00 zł

Całkowity koszt
876 438,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę dróg wojewódzkich.

Całkowity koszt
75 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

 • Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady;
 • Budowa chodnika przy drodze:
  - nr 328016T - dz. nr 111 w Brynicy Suchej;
  - nr 157 w Ksiaże Skroniowie;
  - nr 469/2 w Łączynie;
  - dz. nr 35/1 w Prząsławiu Małym;
  - nr 501/5 w Sudole.
 • Przebudowa drogi gminnej:
  - Prząsław Warzyn;
  - nr 328013T Łączyn-Mały Skroniów.
Całkowity koszt
247 208,05 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 323 w Brynicy Suchej;
Całkowity koszt
90 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na dz. nr 645 w Diamencie;
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 729 do drogi nr 728 zgodnie z wykonanym projektem;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
Całkowity koszt
140 483,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

 • Zagospodarowanie terenu działki nr 32/6 ( plac zabaw, teren rekreacji) w Ciernie Zaszosiu polegający na:
  - zakupie monitoringu na plac zabaw;
  - wykonaniu przyłącza wodociągowego  do domku letniskowego;
  - zakupie zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem  kanalizacyjnym do domku letniskowego;
  - utwardzeniem terenu przed domkiem letniskowym na placu zabaw.
 • Rewitalizacja terenu przy źródełku Św. Barbary w Jędrzejowie;
 • Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie;
 • Utwardzenie terenu przy SP nr 2.
Całkowity koszt
196 206,00 zł
Gospodarka komunalne - Pozostałe inwestycje

Gospodarka komunalne - Pozostałe inwestycje

 • Budowa i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów;
 • Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Wykonanie dokumentacji na program funkcjonalno - użytkowy na budowę wodociągu w Przysowie;
 • Wykonanie projektu dla kompleksowego boiska szkolnego łącznie z placem zabaw dla dzieci na dz. nr 93 w Łysakowie Drugim;
 • Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr 337/2 w Piaskach;
 • Modernizacja budynku OSP Jasionna;
 • Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III;
Całkowity koszt
6 940 145,64 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa dróg.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Komendy policji

Komendy policji

Zakup samochodu dla Policji.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym dla OSP Potok Wielki;
 • Budowa garażu dla OSP Skroniów.
Całkowity koszt
114 500,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zakup drukarek i laptopów - „Laboratoria Przyszłości”.

Całkowity koszt
12 260,00 zł
Żłobki

Żłobki

Projekt EFS "Żłobek w Piaskach".

Całkowity koszt
568 003,45 zł
Świetlice

Świetlice

 • Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów;
 • Wykonanie dokumentacji do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chorzewie;
 • Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej w Laskowie wraz z zakupem wyposażenia;
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prząsławiu polegająca na remoncie sceny oraz zakupie wyposażenia;
 • Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem;
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skroniowie wraz z terenem przyległym polegająca na:
  - wykonaniu odwodnienia wraz z położeniem kostki na terenie świetlicy wiejskiej w Skroniowie,
  - remontem pomieszczenia gospodarczego w świetlicy,
  - zakupem orynnowania do sceny i altany zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Skroniowie,
  - zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skroniowie;
 • Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd;
Całkowity koszt
3 311 436,28 zł
Place zabaw

Place zabaw

Modernizacja i doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Boiska

Boiska

 • Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów;
 • Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie.
Całkowity koszt
2 458 648,57 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Dotacja celowa dla ZUK;
 • Zakup gruntów;
 • Komputeryzacja urzędu.
Całkowity koszt
330 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

2 433 227,50 zł

Infrastruktura wodociągowa

Budowa wodociągu

Całkowite nakłady finansowe (2022-2024): 5 373 590,00 zł

Dostarczanie wody

Całkowity koszt

876 438,00 zł

Dostarczanie wody

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów.

Calkowite nakłady finansowe (2014-2024): 8 682 862,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę dróg wojewódzkich.

Drogi publiczne powiatowe

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

247 208,05 zł

Drogi publiczne gminne

 • Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady;
 • Budowa chodnika przy drodze:
  - nr 328016T - dz. nr 111 w Brynicy Suchej;
  - nr 157 w Ksiaże Skroniowie;
  - nr 469/2 w Łączynie;
  - dz. nr 35/1 w Prząsławiu Małym;
  - nr 501/5 w Sudole.
 • Przebudowa drogi gminnej:
  - Prząsław Warzyn;
  - nr 328013T Łączyn-Mały Skroniów.
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

 • Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 323 w Brynicy Suchej;
Oświetlenie

Całkowity koszt

140 483,00 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na dz. nr 645 w Diamencie;
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 729 do drogi nr 728 zgodnie z wykonanym projektem;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

196 206,00 zł

Zagospodarowanie terenu

 • Zagospodarowanie terenu działki nr 32/6 ( plac zabaw, teren rekreacji) w Ciernie Zaszosiu polegający na:
  - zakupie monitoringu na plac zabaw;
  - wykonaniu przyłącza wodociągowego  do domku letniskowego;
  - zakupie zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem  kanalizacyjnym do domku letniskowego;
  - utwardzeniem terenu przed domkiem letniskowym na placu zabaw.
 • Rewitalizacja terenu przy źródełku Św. Barbary w Jędrzejowie;
 • Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie;
 • Utwardzenie terenu przy SP nr 2.
Gospodarka komunalne - Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

6 940 145,64 zł

Gospodarka komunalne - Pozostałe inwestycje

 • Budowa i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów;
 • Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Wykonanie dokumentacji na program funkcjonalno - użytkowy na budowę wodociągu w Przysowie;
 • Wykonanie projektu dla kompleksowego boiska szkolnego łącznie z placem zabaw dla dzieci na dz. nr 93 w Łysakowie Drugim;
 • Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr 337/2 w Piaskach;
 • Modernizacja budynku OSP Jasionna;
 • Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III;
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa dróg.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Komendy policji

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Komendy policji

Zakup samochodu dla Policji.

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

114 500,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym dla OSP Potok Wielki;
 • Budowa garażu dla OSP Skroniów.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

12 260,00 zł

Szkoły podstawowe

Zakup drukarek i laptopów - „Laboratoria Przyszłości”.

Żłobki

Całkowity koszt

568 003,45 zł

Żłobki

Projekt EFS "Żłobek w Piaskach".

Świetlice

Całkowity koszt

3 311 436,28 zł

Świetlice

 • Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów;
 • Wykonanie dokumentacji do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chorzewie;
 • Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej w Laskowie wraz z zakupem wyposażenia;
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prząsławiu polegająca na remoncie sceny oraz zakupie wyposażenia;
 • Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem;
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skroniowie wraz z terenem przyległym polegająca na:
  - wykonaniu odwodnienia wraz z położeniem kostki na terenie świetlicy wiejskiej w Skroniowie,
  - remontem pomieszczenia gospodarczego w świetlicy,
  - zakupem orynnowania do sceny i altany zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Skroniowie,
  - zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skroniowie;
 • Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd;
Place zabaw

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Place zabaw

Modernizacja i doposażenie placu zabaw.

Boiska

Całkowity koszt

2 458 648,57 zł

Boiska

 • Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów;
 • Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

330 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Dotacja celowa dla ZUK;
 • Zakup gruntów;
 • Komputeryzacja urzędu.
05

Fundusz sołecki

Rada miasta Jędrzejów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

15 461,00 zł

Borki

Remont drogi nr 99 w Borkach

Całkowity koszt

18 807,00 zł

Borów

Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym dla OSP Potok Wielki
Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego SP w Potoku Wielkim
Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego SP w Potoku Wielkim
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Potoku Wielkim

Całkowity koszt

22 198,31 zł

Brus

Remont drogi nr 191 w Brusie

Całkowity koszt

18 174,00 zł

Brynica Sucha

Budowa chodnika przy drodze nr 328016T - dz. nr 111 w Brynicy Suchej
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosy spalinowej na potrzeby utrzymania terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej w Brynicy Suchej

Całkowity koszt

16 456,00 zł

Cierno Zaszosie

Zagospodarowanie terenu dzaiałki nr 32/6 ( plac zabaw, teren rekreacji) w Ciernie Zaszosiu plegający na:
zakupie monitoringu na plac zabaw w Ciernie Zaszosiu, wykonaniu przyłącza wodociągowego do domku letniskowego w Ciernie Zaszosiu,
zakupie zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem kanalizacyjnym do domku letniskowego w Ciernie Zaszosiu,
utwardzeniem terenu przed domkiem letniskowym na placu zabaw w Ciernie Zaszosiu
Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni na placu zabaw w Ciernie Zaszosiu

Całkowity koszt

21 520,00 zł

Chorzewa

Wykonanie dokumentacji do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chorzewie
Zakup umundurowania dla OSP Chorzewa

Całkowity koszt

15 461,96 zł

Chwaścice

Zakup oznakowania drogowego ( tabliczki z numeracją domów) w Chwaścicach
Remont świetlicy wiejskiej w Chwaścicach

Całkowity koszt

14 693,00 zł

Diament

Wykonanie prac konserwacji zieleni na placu - boisko sportowo rekreacyjne dz. nr 645 w Diamencie
Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym dla OSP Potok Wielki
Wykonanie zasilania w energię elekrtyczną i oświetlenie na dz. nr 645 w Diamencie

Całkowity koszt

23 190,00 zł

Gozna

Remont drogi nr 543 w Goźnie
Wytyczenie drogi nr 270 w Goźnie
Remont drogi nr 270 w Goźnie
Remont drogi nr 8 w Goźnie
Remont drogi nr 2.222 w Goźnie

Całkowity koszt

17 677,00 zł

Ignacówka

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ignacówce na dz. nr 261/2 i nr 259/1
Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady.

Całkowity koszt

28 346,00 zł

Jasionna

Remont drogi nr 486 w Jasionnie
Remont drogi nr 467 w Jasionnie
Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze nr 484 w Jasionnie
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jasionnie

Całkowity koszt

25 091,77 zł

Skroniów

Remont drogi nr 154 w Książe Skroniowie
Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Ksiaże Skroniowie

Całkowity koszt

18 535,00 zł

Kulczyzna

Remont drogi nr 360 w Kulczyźnie
Remont drogi nr 340 w Kulczyźnie
Remont drogi nr 337 w Kulczyźnie
Wykonanie prac pielegnacji zieleni na drodze nr 356 w Kulczyźnie
Remont drogi nr 1207 w Podchojnach

Całkowity koszt

30 290,97 zł

Lasków

Zakup i montaż progu zwalniajacego na drodze nr 359 w Laskowie
Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej w Laskowie wraz z zakupem wyposażenia

Całkowity koszt

16 727,00 zł

Lścin

Remont drogi nr 523 w Lścinie

Całkowity koszt

15 235,90 zł

Ludwinów

Remont drogi nr 15/23 w Ludwinowie

Całkowity koszt

27 352,00 zł

Łączyn

Remont drogi gminnej nr 481 w Łączynie
Budowa chodnika przy drodze nr 469/2 w Łączynie
Zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej w Łączynie
Zakup umundurowania dla OSP w Łączynie
Zakup oznakowania drogowego ( tabliczki z numeracją domów) w Łączynie

Całkowity koszt

18 355,42 zł

Łysaków Kawęczyński

Remont elewacji kościoła w Łysakowie Drugim
Wykonanie projektu dla kompleksowego boiska szkolnego łącznie z placem zabaw dla dzieci na dz. nr 93 w Łysakowie Drugim

Całkowity koszt

25 180,00 zł

Łysaków Drugi

Wykonanie chodnika na terenie przedszkola w Łysakowie Drugim
Wykonanie projektu dla kompleksowego boiska szkolnego łącznie z placem zabaw dla dzieci na dz. nr 93 w Łysakowie Drugim
Remont drogi gminnej nr 150 w Łysakowie Drugim
Remont elewacji kościoła w Łysakowie Drugim

Całkowity koszt

22 605,20 zł

Łysaków pod Lasem

Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem
Remont elewacji kościoła w Łysakowie Drugim

Całkowity koszt

45 210,00 zł

Mnichów

Remont drogi nr 959 w Mnichowie

Całkowity koszt

39 242,63 zł

Piaski

Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr 337/2 w Piaskach

Całkowity koszt

45 210,00 zł

Podchojny

Remonty drogi nr 1207 w Podchojnach
Remont drogi nr 878 w Podchojnach
Remont drogi nr 988/2 w Podchojnach
Zakup wraz z montażem progu zwalniającego na drodze nr 359 w Laskowie
Zakup wyposażenia dla KGW Podchojny

Całkowity koszt

14 105,64 zł

Podlaszcze

Remont drogi nr 129 w Podlaszczu
Remont drogi nr 337 w Kulczyźnie

Całkowity koszt

19 304,00 zł

Potok Mały

Wykonanie przyłącza światła do domku letniskowego na dz. nr 699 w Potoku Małym
Wykonanie odwodnienia liniowego drogi nr 723/2 w Potoku Małym
Zakup ławeczek na plac zabaw przy Szkole Podstawowj w Potoku Wielkim
Budowa garażu z zapleczem socjalno- magazynowym dla OSP Potok Wielki

Całkowity koszt

28 889,45 zł

Potok Wielki

Zakup materiałów do konserwacji ( odnowienia ) placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim
Budowa garażu z zapleczem socjalno- magazynowym dla OSP Potok Wielki

Całkowity koszt

24 323,20 zł

Prząsław

Zakup urzadzeń na plac zabaw do ZPO w Prząsławiu
Remont drogi nr 396 w Prząsławiu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prząsławiu polegająca na remoncie sceny oraz zakupie wyposażenia

Całkowity koszt

13 246,65 zł

Prząsław Mały

Budowa chodnika przy drodze dz. nr 35/1 w Prząsławiu Małym

Całkowity koszt

15 597,59 zł

Przysów

Wykonanie dokumentacji na program funkcjonalno - użytkowy na budowę wodociągu w Przysowie

Całkowity koszt

31 692,49 zł

Raków

Remont drogi nr 543 w Goźnie
Wytyczenie drogi nr 270 w Goźnie
Remont drogi nr 270 w Goźnie
Remont drogi nr 440 w Rakowie
Zakup ( z instalacją) ulicznej lampy solarnej przy drodze nr 430 w Rakowie

Całkowity koszt

45 210,00 zł

Skroniów

Zakup toalety przenośnej na dz. nr 546 w Skroniowie ( plac, boisko)
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skroniowie wraz z terenem przyległym polegająca na:
wykonaniu odwodnienia wraz z położeniem kostki na terenie świetlicy wiejskiej w Skroniowie,
remoncie pomieszczenia gospodarczego w świetlicy, zakupie orynnowania do sceny i altany zewnetrznej przy świetlicy wiejskiej w Skroniowie oraz zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skroniowie
Budowa garażu dla OSP Skroniów
Montaż wiat przystankowych w Skroniowie przy drodze nr 108/2

Całkowity koszt

45 210,40 zł

Sudół

Zakup wyposażenia dla KGW Sudół
Zakup wyposażenia dla OSP Sudół
Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw w Sudole
Budowa chodnika na dodze nr 501/5 w Sudole

Całkowity koszt

16 140,00 zł

Węgleniec

Remont drogi nr 299 w Węgleńcu

Całkowity koszt

35 490,00 zł

Wilanów

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 729 do drogi nr 728 zgodnie z wykonanym projektem

Całkowity koszt

25 408,00 zł

Wolica

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wolicy
Remont drogi nr 627 w Wolicy
Wytyczenie drogi nr 612 w Wolicy
Remont drogi nr 608 w Wolicy

Całkowity koszt

15 416,75 zł

Wólka

Remont drogi nr 207 w Wólce
Zakup wyposażenia na plac zabaw w Wólce

Całkowity koszt

27 261,87 zł

Zagaje

Zakup 4 wiat przystankowych w Zagaju
Remont elewacji kościoła - zabytku gminnego w Łysakowie Drugim

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jędrzejowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
20 522 927,00 zł
Prognoza
100%
22 803 252,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+3
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jędrzejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jędrzejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.