Udanin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Udaninie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
5 221
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
20 960 994,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
12.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
2 645 219 zł
12.62%
CIT
CIT
120 000 zł
0.57%
Podatki od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
1 520 000 zł
7.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
2 207 000 zł
10.53%
Dotacje
Dotacje
6 088 182 zł
29.05%
Subwencje
Subwencje
5 919 841 zł
28.24%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 460 752 zł
11.74%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
5 588 017,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
4 753 951,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 341 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 307 188,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
2 940 466,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
2 321 998,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
291 842,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
226 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Dostarczanie wody
całkowity koszt
559 470,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
336 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
646 560,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
427 695,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
330 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
280 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
107 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
3 307,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
5 588 017,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
4 753 951,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 341 000,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 307 188,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
2 940 466,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
2 321 998,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
291 842,00 zł
Dostarczanie wody
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
226 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Dostarczanie wody
całkowity koszt
559 470,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
336 200,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
646 560,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
427 695,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
330 000,00 zł
Rózne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
280 200,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
107 100,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
3 307,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
998 201,00 zł
Szkoły podstawowe
2 413 969,00 zł
Gimnazja
962 585,00 zł
Świetlice i stołówki
264 610,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
467 934,00 zł
Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
230 399,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15 477,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
20 000,00 zł
Wyposażenie pracowni tematycznej w SP w Udaninie
50 000,00 zł
Zakup placu zabaw do SP w Ujeździe Górnym
30 000,00 zł
Pozostała działalność
134 842,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Panstwa
Świadczenia wychowawcze
2 849 800,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek pokrywany w większości z dotacji z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne
1 830 831,00 zł
Rodziny zastępcze
64 320,00 zł
Wspieranie rodziny
9 000,00 zł
Wydatek finansowany ze środków wolnych oraz pożyczki
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary
500 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych
330 000,00 zł
Przebudowa parkingu w miejscowości Udanin
165 000,00 zł
Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomiłowice
100 000,00 zł
Inne wydatki
Drogi publiczne gminne
159 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
80 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
448 040,00 zł
Domy pomocy społecznej
300 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
173 000,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
117 100,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
65 600,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
60 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
56 000,00 zł
opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji społecznej Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
36 500,00 zł
Zwalczanie narkomanii, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, program polityki zdrowotnej i pozostałe
Pozostała działalność
50 948,00 zł
miast i miast na prawach powiatu
Urzedy gmin
2 301 051,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
186 680,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
148 778,00 zł
Rady gmin
143 500,00 zł
Wdrożenie e-usług w Gminie Udanin
62 000,00 zł
Pozostała działalność
98 457,00 zł
Wydatek pokrywany w większości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
815 096,00 zł
Gospodarka sciekowa i ochrona wód
651 743,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
445 000,00 zł
Schroniska dla zwierzat
55 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego, Utrzymanie zieleni w miastach, Pozostała działalność
Pozostała działalność
355 159,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
165 990,00 zł
Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ujazd Górny
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
12 000,00 zł
Pozostała działalność
63 852,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
118 000,00 zł
Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
50 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
43 000,00 zł
Pozostała działalność
15 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wymiana filtrów SUW w miejscowości Ujazd Górny
120 000,00 zł
Uzbrojenie terenów w miejscowościach Udanin i Gościsław w wodę i kanalizację
80 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny
50 000,00 zł
w miejscowości Piekary
Budowa poletka na osady przy oczyszczalni ścieków
50 000,00 zł
Izby rolnicze
36 200,00 zł
Biblioteki
210 000,00 zł
Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina
207 000,00 zł
Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli
125 000,00 zł
świetlice i kluby
Domy i ośrodki kultury
79 560,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
25 000,00 zł
Zakup placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym
220 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
161 695,00 zł
Obiekty sportowe
46 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatek pokrywany w całości z dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
Ochotnicze straże pożarne
156 700,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław
90 000,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina
14 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
11 000,00 zł
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, pozostała działalność
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
106 700,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
400,00 zł
Rezerwaty i pomniki przyrody
2 000,00 zł
Obrona narodowa
200,00 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
1 107,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Udaninie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Udanin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.