Tarnowskie Góry

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowskich Górach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
58 639
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
375 264 570,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
83 768 678 zł
22.32%
CIT
2 850 000 zł
0.76%
Podatki od nieruchomości
41 600 000 zł
11.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
36 136 312 zł
9.63%
Dotacje
124 501 634 zł
33.18%
Subwencje
51 091 578 zł
13.61%
Pozostałe dochody
35 316 368 zł
9.41%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
405 419 542,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
79 658 905,00 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
79 658 905,00 zł
Wydatki bieżące
80%
325 760 637,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
103 725 161,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
87 239 256,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
63 806 905,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
46 685 958,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
30 504 120,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
24 187 391,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 911 960,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 339 050,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 744 006,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 554 946,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 551 939,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 051 158,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 979 890,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 891 315,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 535 537,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
520 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
190 950,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Tarnowskie Góry w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
79 206 107,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.57%
Infrastruktura
46.43%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
42 429 828,00 zł
36 776 279,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dokumentacja projektowa budowy łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego, budowy ul. Sielanka, przebudowy i rozbudowy układów drogowych ulic;
Rozbudowa i przebudowa ulicy Torowej, Nowej, Wiejskiej, Sielanki, Sobieskiego, Opolskiej, Lotników;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rewitalizacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego - ul. Bałtycka;
Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych;
Budowa chodnika przy ul. Saperów i Staffa.

Całkowity koszt
13 368 611,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

Całkowity koszt
20 978 611,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi;
Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec;
Przebudowa wlotów kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt
7 582 606,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: Pl.Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K.Miarki;
Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego;
Klimatyzacja w budynku przy ul. Janasa 9;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w celach publicznych.

Całkowity koszt
6 218 269,00 zł
Więcej zieleni

Więcej zieleni

Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

Całkowity koszt
2 076 807,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej;
Usuwanie azbestu z terenu gminy - dotacje celowe;
Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta w celu poprawy jakości powietrza.

Całkowity koszt
16 119 057,00 zł
Wsparcie seniorów

Wsparcie seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności seniorów.

Całkowity koszt
698 982,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP nr 9 i 10 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP nr 3.

Całkowity koszt
3 607 164,00 zł
Kultura

Kultura

Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta;
Dotacja celowa - Modernizacja TCK.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa boisk treningowych TS Gwarek.

Całkowity koszt
3 700 000,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zarurowanie rzeki Stoły w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnienie terenów przyległych;
Przybudowa sieci logicznej LAN w w budynku przy ul. Rynek 4;
Rozbudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Całkowity koszt
606 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

13 368 611,00 zł

Lepsze drogi

Dokumentacja projektowa budowy łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego, budowy ul. Sielanka, przebudowy i rozbudowy układów drogowych ulic;
Rozbudowa i przebudowa ulicy Torowej, Nowej, Wiejskiej, Sielanki, Sobieskiego, Opolskiej, Lotników;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rewitalizacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego - ul. Bałtycka;
Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych;
Budowa chodnika przy ul. Saperów i Staffa.

Oświetlenie

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Infrastruktura komunikacyjna

Całkowity koszt

20 978 611,00 zł

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

7 582 606,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi;
Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec;
Przebudowa wlotów kanalizacji deszczowej.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Nieruchomości

Całkowity koszt

6 218 269,00 zł

Nieruchomości

Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: Pl.Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K.Miarki;
Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego;
Klimatyzacja w budynku przy ul. Janasa 9;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w celach publicznych.

Więcej zieleni

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Więcej zieleni

Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury.

Dla dzieci

Całkowity koszt

2 076 807,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

16 119 057,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej;
Usuwanie azbestu z terenu gminy - dotacje celowe;
Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta w celu poprawy jakości powietrza.

Wsparcie seniorów

Całkowity koszt

698 982,00 zł

Wsparcie seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności seniorów.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 607 164,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP nr 9 i 10 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP nr 3.

Kultura

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Kultura

Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta;
Dotacja celowa - Modernizacja TCK.

Sport

Całkowity koszt

3 700 000,00 zł

Sport

Budowa boisk treningowych TS Gwarek.

Rekreacja

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Rekreacja

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

606 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zarurowanie rzeki Stoły w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnienie terenów przyległych;
Przybudowa sieci logicznej LAN w w budynku przy ul. Rynek 4;
Rozbudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowskich Górach rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
83 768 678,00 zł
Prognoza
100%
99 009 865,73 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Chodniki
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 6 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Dla kierowców
+ 25
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tarnowskich Górach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tarnowskie Góry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.