Gmina Zielonki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
23 426
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
139 279 222,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
37.1%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
51 667 369 zł
37.1%
CIT
389 493 zł
0.28%
Podatki od nieruchomości
8 920 000 zł
6.4%
Inne podatki i opłaty lokalne
16 941 952 zł
12.16%
Dotacje
24 270 216 zł
17.43%
Subwencje
25 170 150 zł
18.07%
Pozostałe dochody
11 920 042 zł
8.56%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
148 996 551,22 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 621 544,00 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
24 621 544,00 zł
Wydatki bieżące
83%
124 375 007,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 381 566,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 102 257,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 303 700,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 174 105,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 250 973,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 136 987,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
18 119 919,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 653 504,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 200 845,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 045 415,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
589 588,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 347 100,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 300 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 122 800,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
267 792,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zielonki w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
24 621 544,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.75%
Transport i łączność
32.47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13.83%
Grunty i budynki
8.95%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 017 035,00 zł
7 995 483,00 zł
3 406 000,00 zł
2 203 026,00 zł

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice

Całkowity koszt
1 900 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej

Całkowity koszt
830 089,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych

Całkowity koszt
1 544 000,00 zł

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary

Całkowity koszt
158 000,00 zł

Modernizacja dróg publicznych gminnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych

Całkowity koszt
3 344 651,00 zł

Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach

Całkowity koszt
600 000,00 zł

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowity koszt
1 548 795,00 zł

Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki

Całkowity koszt
320 000,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Całkowity koszt
400 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
211 500,00 zł

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa

Całkowity koszt
124 000,00 zł

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna

Całkowity koszt
76 100,00 zł

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"

Całkowity koszt
6 495 542,00 zł

Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"

Całkowity koszt
1 299 841,00 zł

Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach

Całkowity koszt
1 300 000,00 zł

Zakupy gruntów

Całkowity koszt
515 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne UG

Całkowity koszt
153 000,00 zł

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów

Całkowity koszt
858 000,00 zł

Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"

Całkowity koszt
50 000,00 zł

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki

Całkowity koszt
30 000,00 zł

Budowa zaplecza garażowego dla PUK Zielonki

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych

Całkowity koszt
287 200,00 zł

Zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Całkowity koszt
542 858,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych

Całkowity koszt
46 078,00 zł

Zakupy inwestycyjne GOPS

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach

Całkowity koszt
360 000,00 zł

Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka 

Całkowity koszt
350 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe

Całkowity koszt
296 890,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794

Całkowity koszt

1 900 000,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice

Całkowity koszt

830 089,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej

Całkowity koszt

1 544 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych

Całkowity koszt

158 000,00 zł

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary

Całkowity koszt

3 344 651,00 zł

Modernizacja dróg publicznych gminnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach

Całkowity koszt

1 548 795,00 zł

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Całkowity koszt

211 500,00 zł

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

124 000,00 zł

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa

Całkowity koszt

76 100,00 zł

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna

Całkowity koszt

6 495 542,00 zł

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"

Całkowity koszt

1 299 841,00 zł

Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"

Grunty i budynki

Całkowity koszt

1 300 000,00 zł

Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach

Całkowity koszt

515 000,00 zł

Zakupy gruntów

Całkowity koszt

153 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne UG

Całkowity koszt

858 000,00 zł

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa zaplecza garażowego dla PUK Zielonki

Sprawy społeczne, oświata i sport

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt

Całkowity koszt

287 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych

Całkowity koszt

542 858,00 zł

Zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Całkowity koszt

46 078,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne GOPS

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach

Całkowity koszt

360 000,00 zł

Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka 

Całkowity koszt

296 890,00 zł

Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.