Gmina Zielonki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
22 299
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
145 114 406,98 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
33.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
48 467 995 zł
33.4%
CIT
136 011,32 zł
0.09%
Podatki od nieruchomości
7 465 003,99 zł
5.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 734 798,59 zł
8.09%
Dotacje
46 214 509,18 zł
31.85%
Subwencje
21 625 249 zł
14.9%
Pozostałe dochody
9 470 839,90 zł
6.53%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
141 243 224,38 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 172 154,26 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
39 172 154,26 zł
Wydatki bieżące
72%
102 071 070,12 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 593 367,94 zł
Rodzina
całkowity koszt
29 735 091,28 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 227 074,57 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 730 601,56 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 714 047,98 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 084 898,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 763 720,39 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 335 661,96 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 974 916,31 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 718 864,84 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 013 758,60 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
653 687,16 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
465 887,26 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
231 646,17 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Zielonki z 2019 roku.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zielonki w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
39 172 154,26 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.84%
Infrastruktura
49.16%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
19 916 723,35 zł
19 255 430,91 zł
Ciągi pieszo-rowerowe

Ciągi pieszo-rowerowe

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary;
Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki;
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.

Całkowity koszt
6 725 541,33 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;
Modernizacja dróg publicznych gminnych;
Projekt ZIT nr 117 - rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T;
Projekt ZIT nr 116 - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul.Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego;
Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych.

Całkowity koszt
2 845 491,92 zł
Budowa kanalizacji i wodociągów

Budowa kanalizacji i wodociągów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka wzdłuż ul. Topolowej;
Projektowanie, zakup i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Całkowity koszt
10 059 432,17 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
286 257,93 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
Rozbudowa Szkoły w Bibicach i Zielonkach;
Budowa boiska przy szkole w Zielonkach;
Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
13 131 694,77 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
115 058,27 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt ZIT nr 35 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki".

Całkowity koszt
4 110 493,03 zł
Sport, rekreacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Sport, rekreacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa i modernizacja placów zabaw;
Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice;
Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;
Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej w ramach LGD;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;
Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
717 000,01 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie wiat i przystanków;
Zakupy gruntów;
Zakupy inwestycyjne;
Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce.

Całkowity koszt
1 181 184,83 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Ciągi pieszo-rowerowe

Całkowity koszt

6 725 541,33 zł

Ciągi pieszo-rowerowe

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary;
Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki;
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.

Budowa dróg

Całkowity koszt

2 845 491,92 zł

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;
Modernizacja dróg publicznych gminnych;
Projekt ZIT nr 117 - rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T;
Projekt ZIT nr 116 - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul.Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego;
Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych.

Budowa kanalizacji i wodociągów

Całkowity koszt

10 059 432,17 zł

Budowa kanalizacji i wodociągów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka wzdłuż ul. Topolowej;
Projektowanie, zakup i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

286 257,93 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Pozostałe wydatki
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

13 131 694,77 zł

Placówki oświatowe

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
Rozbudowa Szkoły w Bibicach i Zielonkach;
Budowa boiska przy szkole w Zielonkach;
Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

115 058,27 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki;
Zakupy inwestycyjne.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt

4 110 493,03 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt ZIT nr 35 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki".

Sport, rekreacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

717 000,01 zł

Sport, rekreacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa i modernizacja placów zabaw;
Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice;
Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;
Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej w ramach LGD;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;
Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 181 184,83 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie wiat i przystanków;
Zakupy gruntów;
Zakupy inwestycyjne;
Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Zielonki rozliczyło tylko 82% mieszkańców.

Teraz
82%
48 467 995,00 zł
Prognoza
100%
58 833 754,61 zł
Zobacz, jak brakujące +18%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 4
nowe place zabaw
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
nowych chodników rocznie
Większe bezpieczeństwo
+ 10
patroli mieszanych
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
Obiekty sportowe
+ 3
nowe boiska
Oświetlenie miejskie
+ 40
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.