Młodzieszyn

Budżet

01

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.89%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
01

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
6 553 092,23 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 144 308,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
942 958,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
109 699,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
7 368 477,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
2 712 836,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 272 843,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
635 960,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
243 296,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
266 263,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
38 893,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
85 332,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
344 066,31 zł

Źródło: Budżet na rok 2017

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
6 553 092,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 144 308,89 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
942 958,06 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
109 699,72 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
7 368 477,71 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
2 712 836,91 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 272 843,81 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
635 960,13 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
243 296,70 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
266 263,11 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
38 893,61 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
85 332,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
344 066,31 zł
Karta Dużej Rodziny i Rodziny Zastępcze
Pozostała działalność
10 089,00 zł
Wspieranie rodziny
33 453,68 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenie wychowawcze
4 354 095,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 155 453,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
473 026,69 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
163 270,99 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
180 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85 152,25 zł
Domy pomocy społecznej
25 690,24 zł
oraz celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe
74 386,48 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20 776,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
65 486,67 zł
Pozostała działalność
56 529,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
245 469,57 zł
w miejscowościach: Juliopol, Helenka, Radziwiłka, Witkowice
Wykonanie oświetlenia ulicznego
42 202,72 zł
Schroniska dla zwierząt
42 999,57 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
31 225,44 zł
Gospodarka odpadami
556 208,88 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
15 333,60 zł
Pozostała działałność
9 518,28 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
627 725,80 zł
Szkoły podstawowe
4 167 033,03 zł
Gimnazja
1 476 334,69 zł
Świetlice szkole
247 406,50 zł
Dowożenie uczniów do szkół
233 251,77 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
197 255,22 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14 914,41 zł
Pomoc materialna dla uczniów
19 272,00 zł
Pozostała działalność
275 384,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 369 063,68 zł
Rady gmin
100 284,42 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
135 905,41 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
60 555,00 zł
Pozostałe
47 028,40 zł
w Młodzieszynie
Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej
11 737,89 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juliopol
227 190,00 zł
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów
42 000,00 zł
Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice
39 237,00 zł
Drogi publiczne gminne
732 670,97 zł
Drogi publiczne powiatowe
25 145,60 zł
nr 380309W
Odbudowa drogi gminnej w Młodzieszynie
681 327,75 zł
nr 380311W
Odbudowa drogi gminnej w Kamion
510 142,50 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Drogi publiczne wojewódzkie
Pozostałe
3 392,00 zł
Biblioteki
302 472,68 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
244 143,70 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice
80 103,75 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i Pozostała działalność
Pozostałe
9 240,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Ochotnicze straże pożarne
159 019,18 zł
dla jednostek OSP na terenie Gminy Młodzieszyn
Zakup sprzętu ratowniczego
59 692,00 zł
w miejscowościach: Witkowice, Budy Stare, Młodzieszyn
Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP i zakup sprzętu
33 945,93 zł
Zarządzanie kryzysowe
3 606,00 zł
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
1 230,00 zł
Budowa placu zabaw w m. Juliopol
13 491,02 zł
Pozostała działalność
24 172,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
46 332,00 zł
Cmentarze
39 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
219 507,73 zł
Dostarczanie wody
76 598,03 zł
Informatyka
46 332,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 128,55 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
500,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Młodzieszynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Młodzieszyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.