Gmina Żary

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
12 178
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
57 397 901,82 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 658 062 zł
18.57%
CIT
989 835 zł
1.72%
Podatki od nieruchomości
8 291 659 zł
14.45%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 331 665,90 zł
11.03%
Dotacje
14 208 512,65 zł
24.75%
Subwencje
12 250 569 zł
21.34%
Pozostałe dochody
4 667 598,27 zł
8.13%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
62 706 133,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 554 933,54 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
11 554 933,54 zł
Wydatki bieżące
81%
50 764 669,28 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 353 409,64 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 440 372,16 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 203 013,94 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 122 412,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 625 803,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
475 215,80 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 628 446,95 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 055 505,23 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 244 254,90 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
259 820,84 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
459 964,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
513 650,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 143 463,11 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
267 008,27 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
612 017,74 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Żary na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żary w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
11 554 933,54 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.47%
Infrastruktura
50.53%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 715 752,55 zł
5 839 180,99 zł
Infrastruktura wodociągowa wsi

Infrastruktura wodociągowa wsi

Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Łaz i Złotnik;
Opracowanie dokumentacji na budowę nowej studni głębinowej w Sieniawie Żarskiej, w Drożkowie;
Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni w miejscowości Sieniawa Żarska;
Opracowanie dokumentacji stref pośrednich ujęć wody na terenie Gminy;
Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Bieniów;
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusocice;
Wykonanie baypas rurociągu zasilającego dla miejscowości Kadłubia;
Wykonanie i montaż wiaty pod agregat prądotwórczy w miejscowości Olbrachtów;
Wymiana skorodowanych stalowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy;
Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w miejscowości Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Włostów i Dąbrowiec.

Całkowity koszt
852 545,75 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy;
Modernizacja dróg na terenie Gminy;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych;
Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w miejscowości Surowa;
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Całkowity koszt
2 565 653,16 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie Gminy;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Żary;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Żary;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

Całkowity koszt
2 297 553,64 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Całkowity koszt
450 002,01 zł
Kultura

Kultura

Budowa centrum promocji produktu i kultury regionalnej w Kadłubii;
Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy w miejscowości Bogumiłów;
Remont dachu na budynku świetlicy w miejscowości Kadłubia;
Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w miejscowości Grabik;
Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice;
Udrożnienie kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentalnych przy budynku świetlicy w Mirostowicach Dolnych;
Wykonanie pokrycia dachowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mirostowice Dolne.

Całkowity koszt
2 490 167,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w miejscowsciach na terenie Gminy;
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania oświetlenia parku w miejscowości Olbrachtów;
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Marszów.

Całkowity koszt
224 863,30 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa chodnika do szatni sportowej w miejscowości Bieniów;
Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą;
Modernizacja pomieszczeń szatniowych w miejscowości Złotnik i Olbrachtów;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Sieniawa Żarska;
Wykonanie metalowego zadaszenia na boisku sportowym w miejscowości Grabik;
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne;

Całkowity koszt
1 819 371,13 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Cyfrowa Gmina;
Dostosowanie budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
448 248,55 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Adaptacja sal lekcyjnych w SP Olbrachtowie;
Wymiana dachu na budynku gospodarczym przy SP Olbrachów;
Budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów;
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 36kWp na dachu budynku przedszkola w Grabiku.

Całkowity koszt
145 029,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja zbiornika bezodpływowego w miejscowości Mirostowice Górne i Bogumiłów;
Wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej dla lokalu gminnego w miejscowości Mirostowice Górne;
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy (Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Drozdów, Grabik);
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt
261 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa wsi

Całkowity koszt

852 545,75 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi

Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Łaz i Złotnik;
Opracowanie dokumentacji na budowę nowej studni głębinowej w Sieniawie Żarskiej, w Drożkowie;
Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni w miejscowości Sieniawa Żarska;
Opracowanie dokumentacji stref pośrednich ujęć wody na terenie Gminy;
Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Bieniów;
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusocice;
Wykonanie baypas rurociągu zasilającego dla miejscowości Kadłubia;
Wykonanie i montaż wiaty pod agregat prądotwórczy w miejscowości Olbrachtów;
Wymiana skorodowanych stalowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy;
Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w miejscowości Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Włostów i Dąbrowiec.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 565 653,16 zł

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy;
Modernizacja dróg na terenie Gminy;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych;
Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w miejscowości Surowa;
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 297 553,64 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie Gminy;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Żary;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Żary;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

450 002,01 zł

Ochrona środowiska

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Kultura

Całkowity koszt

2 490 167,00 zł

Kultura

Budowa centrum promocji produktu i kultury regionalnej w Kadłubii;
Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy w miejscowości Bogumiłów;
Remont dachu na budynku świetlicy w miejscowości Kadłubia;
Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w miejscowości Grabik;
Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice;
Udrożnienie kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentalnych przy budynku świetlicy w Mirostowicach Dolnych;
Wykonanie pokrycia dachowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mirostowice Dolne.

Dla dzieci

Całkowity koszt

224 863,30 zł

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w miejscowsciach na terenie Gminy;
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania oświetlenia parku w miejscowości Olbrachtów;
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Marszów.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 819 371,13 zł

Sport i rekreacja

Budowa chodnika do szatni sportowej w miejscowości Bieniów;
Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą;
Modernizacja pomieszczeń szatniowych w miejscowości Złotnik i Olbrachtów;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Sieniawa Żarska;
Wykonanie metalowego zadaszenia na boisku sportowym w miejscowości Grabik;
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne;

Administracja publiczna

Całkowity koszt

448 248,55 zł

Administracja publiczna

Cyfrowa Gmina;
Dostosowanie budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych.

Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

145 029,00 zł

Oświata i wychowanie

Adaptacja sal lekcyjnych w SP Olbrachtowie;
Wymiana dachu na budynku gospodarczym przy SP Olbrachów;
Budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów;
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 36kWp na dachu budynku przedszkola w Grabiku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

261 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja zbiornika bezodpływowego w miejscowości Mirostowice Górne i Bogumiłów;
Wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej dla lokalu gminnego w miejscowości Mirostowice Górne;
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy (Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Drozdów, Grabik);
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

24 599,29 zł

Biedrzychowice Dolne

Utrzymanie czystości w miejscowości
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach
Zakup i montaż lamp solarnych
Organizacja imprez

Całkowity koszt

50 305,30 zł

Bieniów

Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup traktorka, kosiarki samojezdnej
Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego
Organizacja imprez
Budowa chodnika do szatni sportowej

Całkowity koszt

23 744,10 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości
Doposażenie świetlicy(zakup sprzetów, naczyń)
Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy
świetlicy wiejskiej
Organizacja imprez

Całkowity koszt

16 248,61 zł

Drozdów-Rusocice

Zakup tłucznia na drogi gminne
Zakup materiałów do naprawy przystanków
Utrzymanie czystości w miejscowości
Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zlewu
gastronomicznego, stołów nierdzewnych, szafy chłodniczej,deski)
Organizacja imprez

Całkowity koszt

35 968,29 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości
Organizacja imprez
Wykonanie dokumentacji technicznej studni
głębinowej na boisku sportowym

Całkowity koszt

50 305,30 zł

Grabik

Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych
i chodnika
Zakup materiałów do remontu placu na odpady na
cmentarzu
Wykonanie remontu placu na odpady na cmentarzu
Utrzymanie czystości w miejscowości
Organizacja imprez

Całkowity koszt

37 276,23 zł

Kadłubia

Zakup tłucznia, materiałów do utwardzenia dróg
Utwardzenie dróg gminnych
Modernizacja dróg gminych dz. nr 19/1, 83/12, 83/21
Utrzymanie czystości w miejscowości
Modernizacja i doposażenie placu zabaw

Całkowity koszt

39 489,66 zł

Lubanice

Modernizacja przystanków autobusowych
Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych
Zakup i transport tablic informacyjno - kierunkowych
Modernizacja pomników(obelisków)
Utrzymanie czystości w miejscowości
Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup stołu
gastronomicznego, zakup elementów monitoringu:kamery, dysk, rejestrator, monitory)
Organizacja imprez
Doposażenie boiska sportowego(zakup elementów
monitoringu:kamery, rejestrator, monitory, dyski)

Całkowity koszt

34 006,38 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup okapu, zakup
płytek, zabezpieczeń na ściany, na narożniki)
Organizacja imprez

Całkowity koszt

32 949,97 zł

Łaz

Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych
Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup i montaż lamp solarnych
Organizacja imprez
Doposażenie boisk sportowych (zakup siatki na
piłkochwyty)

Całkowity koszt

15 946,78 zł

Łukawy

Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem
Utrzymanie czystości w miejscowości
Doposażenie placu zabaw(zakup elementów placu
zabaw, ławek

Całkowity koszt

33 352,41 zł

Marszów

Utrzymanie czystości w miejscowości
Organizacja imprez
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Sołectwo Miłowice
Zakup luster drogowych
Zakup i montaż lampy solarnej
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup grilla i stojaka
na rowery)

Całkowity koszt

25 454,48 zł

Miłowice

Zakup luster drogowych
Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup i montaż lampy solarnej
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup grilla i stojaka
na rowery)
Organizacja imprez

Całkowity koszt

50 305,30 zł

Mirostowice Dolne

Zakup tłucznia na drogi gminne
Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup traktorka i kosy spalinowej do koszenia
Doposażenie świetlicy (zakup stołów piwnych)
Organizacja imprez
Organizacja imprez - opłata medialna
Zakup i montaż elementów drewnianych do naprawy
podłogi sceny

Całkowity koszt

32 799,06 zł

Mirostowice Górne

Zakup progów zwalniajacych z oznakowaniem
Zakup tabliczek kierunkowych
Utrzymanie czystości w miejscowości
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
Doposażenie świetlicy (zakup zmywarki)
Organizacja imprez
Doposażenie boiska sportowego - zakup ławek
Doposażenie boiska sportowego- wykonanie grilla w
altanie

Całkowity koszt

50 305,30 zł

Olbrachtów

Modernizacja drogi gminnej
Utrzymanie czystości w miejscowości
Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż
agregatu do chłodni)
Wykonanie projektu oświetlenia parku
Organizacja imprez
Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego
Sołectwo Olszyniec
Zakup tłucznia na drogi gminne
Zakup i montaż lamp solarnych
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na
istniejących słupach
Organizacja imprez

Całkowity koszt

26 812,72 zł

Olszyniec

Zakup tłucznia na drogi gminne
Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup i montaż lamp solarnych
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na
istniejących słupach
Organizacja imprez

Całkowity koszt

15 544,34 zł

Rościce

Zakup tłucznia na drogi gminne
Utrzymanie czystości w miejscowści
Budowa placu zabaw(zakup i montaż elementów
placu zabaw i małej architektury)
Sołectwo Sieniawa Żarska
Zakup lustra drogowego
Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. nr
565/10; 607/1; 715
Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup i montaż lampy solarnej
Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu
zabaw, wykonanie ogrodzenia)
Organizacja imprez
Wykonanie dokumentacji projektowej nawodnienia i
oświetlenia boiska sportowego

Całkowity koszt

50 305,30 zł

Sieniawa Żarska

Zakup lustra drogowego
Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. nr
565/10; 607/1; 715
Utrzymanie czystości w miejscowości
Zakup i montaż lampy solarnej
Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu
zabaw, wykonanie ogrodzenia)
Organizacja imprez
Wykonanie dokumentacji projektowej nawodnienia i
oświetlenia boiska sportowego

Całkowity koszt

24 800,51 zł

Siodło

Zakup frezowiny, tłucznia do utwardzenia dróg
gminnych
Transport frezowiny, tłucznia
Wykonanie witaczy "Witamy w Siodle"
Wykonanie monitoringu w miejscowości
Zakup i montaż lampy solarnej
Organizacja imprez

Całkowity koszt

19 971,00 zł

Stawnik

Zakup progu zwalniajacego z oznakowaniem
Utrzymanie czystości w miejscowości
Doposażenie świetlicy(zakup frytkownicy, urządzeń do waty cukrowej, popcornu, zestawu do mycia)
Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego( zakup grilla trójnóg, zakup piachu, zakup grilla gazowego,
materiałów elektrycznych, impregnatu)
Doposażenie placu sportowo - rekreacynjego
(przyłączenie wody do budynku gospodarczego)
Doposażenie placu rekreacyjnego dz. 235/1( zakup
tabliczek, regulaminu)
Doposażenie placu rekreacyjnego dz.
235/1(wykonanie drewnianej tablicy typu witacz)
Organizacja imprez

Całkowity koszt

19 065,71 zł

Surowa

Wykonanie chodnika i barierek na mostku przy
drodze gminnej
Utrzymanie czystości w miejscowości
Organizacja imprez

Całkowity koszt

24 699,90 zł

Włostów-Dąbrowiec

Zakup materiałów do naprawy wejścia do kaplicy
Utrzymanie czystości w miejscowości
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
Organizacja imprez
Wyposażenie placu zabaw(zakup i montaż
elementów placu zabaw)

Całkowity koszt

50 305,30 zł

Złotnik

Zakup tłucznia na drogi gminne
Transport tłucznia
Utrzymanie czystości w miejscowości
Wykonanie oświetlenia drogowego
Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup chłodziarki)
Wykonanie wiaty (zadaszenia) przy świetlicy wiejskiej
Organizacja imprez
Doposażenie placu zabaw(zakup i montaż elementów
placu zabaw)

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Żary rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
10 658 062,00 zł
Prognoza
100%
11 146 697,62 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+2 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport
+1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+10
dodatkowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
+10
na terenie gminy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.