Gmina Żary

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
12 207
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
60 021 499,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 117 930 zł
18.52%
CIT
690 139,34 zł
1.15%
Podatki od nieruchomości
8 006 957,10 zł
13.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 172 009,53 zł
8.62%
Dotacje
20 937 014,65 zł
34.88%
Subwencje
10 903 811 zł
18.17%
Pozostałe dochody
3 193 637,59 zł
5.32%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 011 561,44 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 807 663,01 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
9 807 663,01 zł
Wydatki bieżące
82%
46 203 898,43 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 212 636,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 822 915,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 942 365,41 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 572 288,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 947 249,48 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 095 417,76 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 780 002,50 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 705 334,76 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
787 389,72 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
740 464,68 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
656 415,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
749 081,68 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żary za 2019 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żary w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 807 663,01 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.59%
Infrastruktura
65.41%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 392 904,42 zł
6 414 758,59 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup i montaż radiowych systemów rozliczania zużycia wody;
Monitoring pracy urządzeń sterujących na stacjach SUW i przepom. Złotnik, Lubomyśl, Łaz, Drożków;
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Olbrachtów;
Wykonanie nowego sterowania pracą na SUW na wodociągu w m. Łaz;
Renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Łaz i Sieniawa Żarska.

Całkowity koszt
535 080,14 zł
Lokalny transport

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Całkowity koszt
484 620,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Olbrachtów;
Wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej w m. Surawa;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów.

Całkowity koszt
1 595 036,77 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych;
Zakup i montaż lamp solarnych.

Całkowity koszt
778 167,51 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Remont lokali w miastach Stawnik i Mirostowice Dolne;
Wykonanie instalacji elektr. wraz z rozdzielnią w budynku w m. Grabik;
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Olbrachtów 53.

Całkowity koszt
373 923,99 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
Dokumentacja techniczna budowy garażu przy remizie OSP Złotnik;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
382 667,00 zł
Placówkie oświatowe

Placówkie oświatowe

Rewitalizacja sali sportowej, remont pokrycia dachowego, renowacja korytarza w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie;
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku.

Całkowity koszt
2 519 164,64 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla szpitali;
Utworzenie 1 mieszkania chronionego Mirostowice Dolne, realizacja w ramach Programu - Rozwój sieci mieszkań chronionych ustanowionych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem";
Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w Mirostowicach Górnych.

Całkowity koszt
342 309,88 zł
Kultura

Kultura

Renowacja pałacu we Włostowie;
Zakup polbruku, krawężników i wykonanie chodnika przy świetlicy w Mirostawicach Dolnych;
Modernizacja świetlicy w Lubanicach, w m. Drozdów i Drożków;
Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Mirostawice Górne i Stawnik;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy toalety zewnętrznej przy świetlicy w m. Mirostowice Górne;
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku świetlicy w m. Drozdów,
Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 961 267,60 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe;
Wyposażenie i rozbudowa placów zabaw;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek;
Doposażenie placu zabaw elementami siłowni zewnętrznej;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie;
Wykonanie ogrodzej placów zabaw i boisk;
Wykonanie wiaty z zadaszeniem w m. Łaz;
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
346 368,98 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Grabik i Sieniawa Żarska;
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż klimatyzacji w sali posiedzeń;
Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
489 056,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

535 080,14 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup i montaż radiowych systemów rozliczania zużycia wody;
Monitoring pracy urządzeń sterujących na stacjach SUW i przepom. Złotnik, Lubomyśl, Łaz, Drożków;
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Olbrachtów;
Wykonanie nowego sterowania pracą na SUW na wodociągu w m. Łaz;
Renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Łaz i Sieniawa Żarska.

Lokalny transport

Całkowity koszt

484 620,00 zł

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 595 036,77 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Olbrachtów;
Wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej w m. Surawa;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów.

Oświetlenie

Całkowity koszt

778 167,51 zł

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych;
Zakup i montaż lamp solarnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

373 923,99 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Remont lokali w miastach Stawnik i Mirostowice Dolne;
Wykonanie instalacji elektr. wraz z rozdzielnią w budynku w m. Grabik;
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Olbrachtów 53.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

382 667,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
Dokumentacja techniczna budowy garażu przy remizie OSP Złotnik;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Placówkie oświatowe

Całkowity koszt

2 519 164,64 zł

Placówkie oświatowe

Rewitalizacja sali sportowej, remont pokrycia dachowego, renowacja korytarza w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie;
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Całkowity koszt

342 309,88 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla szpitali;
Utworzenie 1 mieszkania chronionego Mirostowice Dolne, realizacja w ramach Programu - Rozwój sieci mieszkań chronionych ustanowionych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem";
Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w Mirostowicach Górnych.

Kultura

Całkowity koszt

1 961 267,60 zł

Kultura

Renowacja pałacu we Włostowie;
Zakup polbruku, krawężników i wykonanie chodnika przy świetlicy w Mirostawicach Dolnych;
Modernizacja świetlicy w Lubanicach, w m. Drozdów i Drożków;
Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Mirostawice Górne i Stawnik;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy toalety zewnętrznej przy świetlicy w m. Mirostowice Górne;
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku świetlicy w m. Drozdów,
Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

346 368,98 zł

Sport i rekreacja

Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe;
Wyposażenie i rozbudowa placów zabaw;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek;
Doposażenie placu zabaw elementami siłowni zewnętrznej;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie;
Wykonanie ogrodzej placów zabaw i boisk;
Wykonanie wiaty z zadaszeniem w m. Łaz;
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

489 056,50 zł

Pozostałe inwestycje

Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Grabik i Sieniawa Żarska;
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż klimatyzacji w sali posiedzeń;
Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

20 156,50 zł

Biedrzychowice Dolne

Utrzymanie czystości;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

40 611,66 zł

Bieniów

Zakup i montaż lustra drogowego, lamp solarnych, tablic informacyjnych z nr domów;
Zakup i transport tłucznia;
Wykonanie podjazdu dla wózków zamiast schodów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego.

Całkowity koszt

19 395,92 zł

Bogumiłów - Janików

Zakup materiałów do remontu przystanków;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Rozbudowa placu zabaw.

Całkowity koszt

12 856,67 zł

Drozdów-Rusocice

Zakup tłucznia;
Odśnieżanie dróg;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wykonanie części ogrodzenia boiska.

Całkowity koszt

14 053,75 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza prądu do boiska.

Całkowity koszt

34 981,81 zł

Grabik

Zakup i montaż progów zwalniających;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup traktorka - kosiarki;
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

30 061,32 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Transport materiałów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe.

Całkowity koszt

32 970,35 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

27 628,89 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały i drabinę;
Organizacja imprez;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek.

Całkowity koszt

27 171,30 zł

Łaz

Zakup luster, znaków i słupków kierunkowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Animator podczas Mikołajek;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

13 029,52 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosiarki bijakowej;
Organizacja imprez;
Remont pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

26 670,64 zł

Marszów

Wytyczenie i utwardzenie drogi;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie kuchni;
Wykonanie szafek kuchennych i blatów;
Organizacja imprez;
Oprawa muzyczna na Dzień Seniora/animator na Mikołajki.

Całkowity koszt

20 285,41 zł

Miłowice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

40 989,51 zł

Mirostowice Dolne

Zakup masy/materiału do utwardzenia drogi gminnej, znaków kierunkowych, polbruku i krawężników do wykonania chodnika przy świetlicy;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

26 986,24 zł

Mirostowice Górne

Wykonanie witaczy;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Oświetlenie drogowe - zakup lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą grillową.

Całkowity koszt

40 238,13 zł

Olbrachtów

Zakup i montaż lustra drogowego, spowalniaczy, tablic ogłoszeniowych, lamp solarnych i oświetleniowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

22 197,08 zł

Olszyniec

Utrzymanie czystości;
Nasadzanie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją;
Projekt oświetlenia;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

12 319,68 zł

Rościce

Utrzymanie czystości;
Zakup lampy solarnej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

39 879,28 zł

Sieniawa Żarska

Zakup znaków drogowych, progów zwalniających, lamp solarnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

19 798,26 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zakupem i montażem namiotu.

Całkowity koszt

16 499,87 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

16 423,40 zł

Surowa

Zakup kruszywa betonowego do utwardzenia dróg i zakup betonu na podłogę placu zabaw;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Remont placu zabaw.

Całkowity koszt

18 368,61 zł

Włostów-Dąbrowiec

Utrzymanie czystości;
Zakup lamp solarnych;
Organizacja imprez;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

Całkowity koszt

41 102,05 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia;
Remont przystanków w sołectwie;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.