Ciechanów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ciechanowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
44 383
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
220 422 988,79 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
41 795 626 zł
18.96%
CIT
CIT
1 900 000 zł
0.86%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
24 500 000 zł
11.12%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
11 935 819 zł
5.42%
Dotacje
Dotacje
87 212 106,26 zł
39.57%
Subwencje
Subwencje
33 606 183 zł
15.25%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
19 473 254,53 zł
8.83%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi
całkowity koszt
56 094 506,19 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata
całkowity koszt
54 203 178,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Rodzina
całkowity koszt
39 682 596,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 266 650,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
18 629 376,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 975 453,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
14 483 842,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 366 280,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 110 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 426 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
1 545 682,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 249 881,33 zł

Zostawiasz swój podatek w Ciechanowie? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Ciechanowie lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Uchwała Budżetowa Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017r. wraz ze zmianami

(Stan na dzień 30.XI.2018 r.)

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi
całkowity koszt
56 094 506,19 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata
całkowity koszt
54 203 178,63 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Rodzina
całkowity koszt
39 682 596,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 266 650,20 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
18 629 376,58 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 975 453,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
14 483 842,11 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 366 280,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 110 500,00 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 426 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
1 545 682,50 zł
Drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 249 881,33 zł
Drogi publiczne gminne
49 049 777,19 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 586 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
2 298 829,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
159 900,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
14 568 969,00 zł
Szkoły podstawowe
22 566 103,00 zł
Gimnazja
6 784 021,00 zł
Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 881 322,00 zł
Świetlice szkolne
647 600,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
580 878,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
445 124,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
223 866,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Dowożenie uczniów do szkół, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 505 295,63 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenie wychowawcze
22 976 762,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
13 808 158,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
872 870,00 zł
Wspieranie rodziny
1 734 033,00 zł
Rodziny zastępcze
180 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
110 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
773,00 zł
Ośrodki pomocy społecnej
2 781 770,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 089 573,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 330 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 073 621,20 zł
Ośrodki wsparcia
1 008 495,00 zł
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze
950 577,50 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
888 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
730 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
400 000,00 zł
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Szpitale ogólnie, i Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 014 113,50 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 213 841,11 zł
Biblioteki
710 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
964 900,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji oraz planowanych obligacji
Pozostała działalność
13 740 635,47 zł
Wydatek pokrywany głównie z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
7 772 800,00 zł
W tym budowa oświetlenia ulicznego ul. Sw. Franciszka, ul. Sw. Anny, ul. Harcerska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 955 439,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 953 912,68 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 042 126,55 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
264 000,00 zł
Schroniska dla zwierzat
352 000,00 zł
Pozostała działalność, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pozostałe wydatki
4 635 175,09 zł
Urzędy gmin
10 555 356,11 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 776 400,00 zł
Urzędy wojewódzkie
1 233 386,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
411 000,00 zł
Rady gmin
395 100,00 zł
Pozostała działalność
112 600,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
9 634 400,00 zł
Pozostała działalność
731 880,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 002 400,00 zł
Obiekty sportowe
574 100,00 zł
Pozostała działalność
534 000,00 zł
Wpisz tutajObsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 426 000,00 zł
Wpisz tutajRozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
0,00 zł
Place zabaw i zagospodarowanie terenu
640 400,00 zł
Drogi, chodniki
463 582,50 zł
Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN
200 000,00 zł
Kwiaty i zieleń na ulicy Warszawskiej
80 000,00 zł
Realizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej
40 000,00 zł
Wydatek pokrywany z Funduszu Ochrony Środowiska
Ratujmy ciechanowskie kasztanowce
32 700,00 zł
Bezpieczna ciechanowianka- bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet
30 000,00 zł
Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów
30 000,00 zł
Połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych
Obchody
29 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
714 800,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 329 151,04 zł
Działalność usługowa
837 427,32 zł
Szkolnictwo wyższe
86 000,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Rolnictwo i łowiectwo
49 022,97 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
233 480,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Ciechanowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Ciechanów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.