Węgrów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Węgrowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 770
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
61 361 789,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
17 231 755 zł
28.02%
Podatki od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
9 150 000 zł
14.0%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
1 944 127 zł
3.0%
CIT
CIT
1 000 000 zł
1.63%
Dotacje
Dotacje
16 801 753 zł
27.0%
Subwencje
Subwencje
9 585 072 zł
15.0%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 649 082 zł
9.21%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
66 291 789,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 151 808,00 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
16 151 808,00 zł
Wydatki bieżące
76%
50 139 981,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.00%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 292 481,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 631 195,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 133 289,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 983 182,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 297 386,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 261 563,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
6 118 907,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
340 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 520 161,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
509 740,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
492 127,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
425 720,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
286 038,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Węgrowie? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

 

Pamiętaj: zamelduj się w mieście Węgrów lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Uchwała Nr XL / 227 / 2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 292 481,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 631 195,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 133 289,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 983 182,00 zł
Pomoc społeczna i Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 297 386,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 261 563,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
6 118 907,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
340 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 520 161,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
509 740,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
492 127,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
425 720,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
286 038,00 zł
Przedszkola
4 225 762,00 zł
Szkoły podstawowe
8 549 507,00 zł
Gimnazja
1 303 967,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
108 740,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego
102 360,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 264 441,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 252 020,00 zł
Świetlice szkolne
920 792,00 zł
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowoej nr 1
700 000,00 zł
Sieć komputerowa z dostępem do internetu - Szkoła Podstawowa nr. 2
140 000,00 zł
WPF Remont sali gimnastycznej wraz z apleczem przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawla II
4 319 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
162 200,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79 577,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
73 754,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
23 061,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
20 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
12,00 zł
Pozostałe
35 000,00 zł
Drogi publiczne gminne - inne wydatki
953 520,00 zł
Rewitalizacja Rynku etap III
3 500 000,00 zł
Rozbudowa ulicy Strefowej
1 800 000,00 zł
WPF Rewitalizacja Rynku etap II
897 675,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
360 000,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Al. Partyzantów do granic miasta oraz kładki na rzece Adama
120 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 823 226,00 zł
Gospodarka odpadami
1 720 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
590 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
225 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
199 000,00 zł
Pozostałe
576 063,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Świadczenie wychowawcze
8 515 000,00 zł
Świadczenia rodzinne
4 544 000,00 zł
Wspieranie rodziny
41 386,00 zł
Rodziny zastępcze
196 000,00 zł
Pozostałe
1 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
945 594,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
770 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
477 135,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
360 160,00 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
69 600,00 zł
Zasiłki stałe
299 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
218 234,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
110,00 zł
Pozostałe
21 840,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4 032 737,00 zł
WPF Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie
1 067 050,00 zł
Urzędy wojewódzkie
373 963,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
183 650,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
58 000,00 zł
Pozostałe
403 507,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 230 000,00 zł
Biblioteki
734 416,00 zł
WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego
293 745,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
150 000,00 zł
Pozostałe
112 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
350 000,00 zł
Obiekty sportowe
21 540,00 zł
Pozostałe
138 200,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Straż gminna (miejska)
375 720,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
50 000,00 zł
Turystyka
102 250,00 zł
Działalność usługowa
179 597,00 zł
Pozostałe
4 191,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Węgrowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Węgrów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.