Kępno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kępnie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 463
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
163 044 433,59 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 394 418 zł
19.26%
CIT
1 607 329 zł
0.99%
Dotacje
24 460 640,01 zł
15.0%
Subwencje
25 002 633 zł
15.33%
Środki na dofinansowanie zadań
16 548 689,79 zł
10.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 582 659 zł
12.01%
Podatki od nieruchomości
28 300 000 zł
17.36%
Pozostałe dochody
16 148 064,79 zł
9.9%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
178 627 349,71 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 291 018,40 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
52 291 018,40 zł
Wydatki bieżące
71%
126 336 331,31 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
53 011 982,83 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
45 759 137,51 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 168 095,26 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 770 788,81 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 445 625,81 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode
całkowity koszt
7 293 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 426 414,94 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 444 552,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 441 672,56 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 942 832,79 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 717 500,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 647 464,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
983 386,58 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
560 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 014 896,62 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kępno w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
52 291 018,40 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.26%
Sprawy społeczne, kultura i sport
41.74%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
30 464 016,25 zł
21 827 002,15 zł
E-usługi

E-usługi

 • E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno;
 • Cyfrowa Gmina.
Całkowity koszt
2 263 637,50 zł
Świetlice

Świetlice

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie.
Całkowity koszt
9 386,58 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego średniego dla OSP Mikorzyn.
Całkowity koszt
480 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja dziedzinca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie ;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie.
Całkowity koszt
740 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych.
Całkowity koszt
670 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE;
 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie.
Całkowity koszt
793 464,00 zł
Żłobki

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie ;
 • Uzdatniacz wody do żłobka Łabadek w Kępnie.
Całkowity koszt
295 000,00 zł
Ochrona powietrza i klimatu

Ochrona powietrza i klimatu

 • Zakup tablicy - wyświetlacza;
 • Dotacje celowe na likwidacje niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu";
 • Dotacje celowe na realizacje programu "Ciepłe mieszkanie".
Całkowity koszt
882 500,00 zł
Rewitalizacja terenów

Rewitalizacja terenów

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji;
 • Wyposażenie sal dydaktycznych w szkołach w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz zakup mobilnego sprzętu do prowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Kępno;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Zakup kosiarki;
 • Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia wiaty grillowej;
 • Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielecka;
 • Zakup kosiarki typu ciągniczek.
Całkowity koszt
17 411 053,57 zł
Kultura

Kultura

 • Podłączenie budynku Domu Rolnika do kanalizacji sanitarnej;
 • Zakup i montaż kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach;
 • Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie.
Całkowity koszt
41 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie ;
 • Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie ;
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa;
 • Utwardzenie terenu przy boisku sportowym;
 • Wykonanie oświetlenia boiska przyległego do placu zabaw.
Całkowity koszt
3 159 500,00 zł
Udziały w spółkach

Udziały w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.;
 • Projekt Kępno sp. z o.o.
Całkowity koszt
3 688 474,60 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Uzbrojenie terenów usługowo- produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej;
 • Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta;
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie ;
 • Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego w Kępnie - I etap;
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych;
 • Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi);
 • Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia;
 • Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap;
 • Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin);
 • Wkład własny na pokrycie drogi masa bitumiczna.
Całkowity koszt
10 458 752,15 zł
Przystanki

Przystanki

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
 • Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562;
 • Nabycie nakładów poniesionych przez dotychczasowych dzierżawców nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kępnie;
 • Zmiana systemu grzewczego w budynkach przy ul. Warszawskiej 25 i Solidarności 9.
Całkowity koszt
570 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa;
 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie.
Całkowity koszt
10 748 250,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
E-usługi

Całkowity koszt

2 263 637,50 zł

E-usługi

 • E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno;
 • Cyfrowa Gmina.
Świetlice

Całkowity koszt

9 386,58 zł

Świetlice

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie.
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

480 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego średniego dla OSP Mikorzyn.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

740 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja dziedzinca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie ;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie.
Przedszkola

Całkowity koszt

670 000,00 zł

Przedszkola

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

793 464,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE;
 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie.
Żłobki

Całkowity koszt

295 000,00 zł

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie ;
 • Uzdatniacz wody do żłobka Łabadek w Kępnie.
Ochrona powietrza i klimatu

Całkowity koszt

882 500,00 zł

Ochrona powietrza i klimatu

 • Zakup tablicy - wyświetlacza;
 • Dotacje celowe na likwidacje niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu";
 • Dotacje celowe na realizacje programu "Ciepłe mieszkanie".
Rewitalizacja terenów

Całkowity koszt

17 411 053,57 zł

Rewitalizacja terenów

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji;
 • Wyposażenie sal dydaktycznych w szkołach w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz zakup mobilnego sprzętu do prowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Kępno;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Zakup kosiarki;
 • Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia wiaty grillowej;
 • Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielecka;
 • Zakup kosiarki typu ciągniczek.
Kultura

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Kultura

 • Podłączenie budynku Domu Rolnika do kanalizacji sanitarnej;
 • Zakup i montaż kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach;
 • Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

3 159 500,00 zł

Obiekty sportowe

 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie ;
 • Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie ;
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa;
 • Utwardzenie terenu przy boisku sportowym;
 • Wykonanie oświetlenia boiska przyległego do placu zabaw.
Udziały w spółkach

Całkowity koszt

3 688 474,60 zł

Udziały w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.;
 • Projekt Kępno sp. z o.o.
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

10 458 752,15 zł

Drogi gminne

 • Uzbrojenie terenów usługowo- produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej;
 • Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta;
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie ;
 • Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego w Kępnie - I etap;
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych;
 • Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi);
 • Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia;
 • Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap;
 • Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin);
 • Wkład własny na pokrycie drogi masa bitumiczna.
Przystanki

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Przystanki

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych.
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

570 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
 • Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562;
 • Nabycie nakładów poniesionych przez dotychczasowych dzierżawców nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kępnie;
 • Zmiana systemu grzewczego w budynkach przy ul. Warszawskiej 25 i Solidarności 9.
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

10 748 250,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa;
 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kępnie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
31 394 418,00 zł
Prognoza
100%
34 882 686,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kępnie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kępno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.