Kępno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kępnie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
25 463
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
188 636 049,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 394 418 zł
16.64%
CIT
1 607 329 zł
0.85%
Dotacje
30 741 715,93 zł
16.3%
Subwencje
31 100 068 zł
16.49%
Środki na dofinansowanie zadań
29 149 017,11 zł
15.45%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 902 567 zł
10.55%
Podatki od nieruchomości
28 300 000 zł
15.0%
Pozostałe dochody
16 440 934,65 zł
8.72%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
210 927 573,61 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
72 281 385,56 zł
stanowiły 34% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
34%
72 281 385,56 zł
Wydatki bieżące
66%
138 646 188,05 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
59 959 722,35 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
49 690 934,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
23 048 770,54 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
12 460 784,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 002 134,48 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode
całkowity koszt
7 293 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 746 654,94 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 433 804,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 915 722,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 946 470,96 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 727 293,44 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 876 464,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
996 035,39 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 491 504,08 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
560 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
778 278,46 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kępno w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
69 210 746,89 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.08%
Sprawy społeczne, kultura i sport
29.92%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
48 504 309,82 zł
20 706 437,07 zł
E-usługi

E-usługi

 • E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno;
 • Cyfrowa Gmina.
Całkowity koszt
2 295 569,75 zł
Świetlice

Świetlice

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie.
Całkowity koszt
19 486,58 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
448 152,30 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu OSP w Mikorzynie;
 • Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego średniego dla OSP Mikorzyn.
Całkowity koszt
625 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja dziedzinca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach.
Całkowity koszt
5 814 872,53 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych.
Całkowity koszt
647 946,24 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie  i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE;
 • Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - dokumentacja;
 • Zakup samochodu osobowego;
 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie;
 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu";
 • Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie".
Całkowity koszt
1 845 204,42 zł
Żłobki

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie ;
 • Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek;
 • Uzdatniacz wody do żłobka Łabądek  w Kępnie.
Całkowity koszt
336 428,83 zł
Ochrona powietrza i klimatu

Ochrona powietrza i klimatu

 • Utwardzenie terenu pod altanę odpadową;
 • Wykonanie klatki i podestu pod pobornik pyłu zawieszonego PM10 wraz z przyłączem elektrycznym przy ul. Sportowej w Kępnie.

Całkowity koszt
47 220,00 zł
Rewitalizacja terenów

Rewitalizacja terenów

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji;
 • Wyposażenie sal dydaktycznych w szkołach w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz zakup mobilnego sprzętu do prowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Kępno;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Zakup kosiarki;
 • Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielecka;
 • Zakup kosiarki typu ciągniczek.
Całkowity koszt
19 204 096,24 zł
Kultura

Kultura

 • Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach;
 • Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie.
Całkowity koszt
38 500,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie;
 • Budowa placu zabaw w Kępnie;
 • Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie;
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe;
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa;
 • Utwardzenie terenu przy boisku sportowym;
 • Wykonanie oświetlenia boiska przyległego do placu zabaw.
Całkowity koszt
3 808 752,00 zł
Udziały w spółkach

Udziały w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.;
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o.;
 • Projekt Kępno sp. z o.o;
 • Wodociągi Kepińskie sp. z o.o..
Całkowity koszt
13 343 080,93 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Uzbrojenie terenów usługowo- produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej;
 • Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta;
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie;
 • Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego w Kępnie - I etap;
 • Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie;
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych;
 • Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi);
 • Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap;
 • Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin);
 • Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie;
 • Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie;
 • Budowa ulic Rubinowej i Topazowej w Olszowie;
 • Przebudowa nawierzchni Rynku pod nasadzenia drzew.
Całkowity koszt
10 481 986,62 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach.
Całkowity koszt
230 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych;
 • Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzenko.
Całkowity koszt
34 400,45 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
 • Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie  (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562;
 • Nabycie nakładów poniesionych przez dotychczasowych dzierżawców nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kępnie;
 • Zmiana systemu grzewczego w budynkach przy ul. Warszawskiej 56 i Solidarności 9;
 • Wykonanie chodnika przy nieruchomości Sikorskiego 13 w Kępnie;
 • Wykonanie przydomowej oczyszczalnie ścieków przy budynku Mechnice 1 - I etap.
Całkowity koszt
468 300,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa;
 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie.
Całkowity koszt
9 491 750,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
E-usługi

Całkowity koszt

2 295 569,75 zł

E-usługi

 • E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno;
 • Cyfrowa Gmina.
Świetlice

Całkowity koszt

19 486,58 zł

Świetlice

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie.
Monitoring

Całkowity koszt

448 152,30 zł

Monitoring

 • Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego.
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

625 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu OSP w Mikorzynie;
 • Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego średniego dla OSP Mikorzyn.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 814 872,53 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja dziedzinca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach.
Przedszkola

Całkowity koszt

647 946,24 zł

Przedszkola

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie;
 • Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Całkowity koszt

1 845 204,42 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie  i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE;
 • Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - dokumentacja;
 • Zakup samochodu osobowego;
 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie;
 • Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu";
 • Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie".
Żłobki

Całkowity koszt

336 428,83 zł

Żłobki

 • Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie ;
 • Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek;
 • Uzdatniacz wody do żłobka Łabądek  w Kępnie.
Ochrona powietrza i klimatu

Całkowity koszt

47 220,00 zł

Ochrona powietrza i klimatu

 • Utwardzenie terenu pod altanę odpadową;
 • Wykonanie klatki i podestu pod pobornik pyłu zawieszonego PM10 wraz z przyłączem elektrycznym przy ul. Sportowej w Kępnie.

Rewitalizacja terenów

Całkowity koszt

19 204 096,24 zł

Rewitalizacja terenów

 • Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji;
 • Wyposażenie sal dydaktycznych w szkołach w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz zakup mobilnego sprzętu do prowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Kępno;
 • Doposażenie placu zabaw;
 • Zakup kosiarki;
 • Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielecka;
 • Zakup kosiarki typu ciągniczek.
Kultura

Całkowity koszt

38 500,00 zł

Kultura

 • Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach;
 • Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

3 808 752,00 zł

Obiekty sportowe

 • Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie;
 • Budowa placu zabaw w Kępnie;
 • Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie;
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe;
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa;
 • Utwardzenie terenu przy boisku sportowym;
 • Wykonanie oświetlenia boiska przyległego do placu zabaw.
Udziały w spółkach

Całkowity koszt

13 343 080,93 zł

Udziały w spółkach

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.;
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o.;
 • Projekt Kępno sp. z o.o;
 • Wodociągi Kepińskie sp. z o.o..
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

10 481 986,62 zł

Drogi gminne

 • Uzbrojenie terenów usługowo- produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej;
 • Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta;
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie;
 • Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego w Kępnie - I etap;
 • Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie;
 • Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych;
 • Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi);
 • Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 • Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap;
 • Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin);
 • Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie;
 • Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie;
 • Budowa ulic Rubinowej i Topazowej w Olszowie;
 • Przebudowa nawierzchni Rynku pod nasadzenia drzew.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

230 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach.
Przystanki

Całkowity koszt

34 400,45 zł

Przystanki

 • Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych;
 • Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzenko.
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

468 300,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących;
 • Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie  (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562;
 • Nabycie nakładów poniesionych przez dotychczasowych dzierżawców nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kępnie;
 • Zmiana systemu grzewczego w budynkach przy ul. Warszawskiej 56 i Solidarności 9;
 • Wykonanie chodnika przy nieruchomości Sikorskiego 13 w Kępnie;
 • Wykonanie przydomowej oczyszczalnie ścieków przy budynku Mechnice 1 - I etap.
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

9 491 750,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa;
 • Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kępnie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
31 394 418,00 zł
Prognoza
100%
34 882 686,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kępnie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kępno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.