Nadarzyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 542
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
199 125 081,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
54 409 225 zł
27.32%
CIT
12 456 836 zł
6.26%
Subwencje
36 359 595 zł
18.26%
Dotacje i środki na cele bieżące
9 053 002,83 zł
4.55%
Podatki od nieruchomości
37 500 000 zł
18.83%
Pozostałe dochody bieżące
38 662 542 zł
19.42%
Dochody majątkowe
10 683 880,30 zł
5.37%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
206 861 548,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 270 910,53 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
30 270 910,53 zł
Wydatki bieżące
85%
176 590 637,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 447 119,75 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
17 377 816,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 434 857,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 659 565,77 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
11 519 758,62 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 936 518,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 069 184,74 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 356 314,03 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 210 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 229 284,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 245 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 818 669,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 669 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 062 500,69 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
585 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
240 960,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
30 270 910,53 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.51%
Infrastruktura drogowa i gospodarka komunalna
49.49%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 290 350,00 zł
14 980 560,53 zł
 • Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej
Całkowity koszt
350 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut
Całkowity koszt
8 500 000,00 zł
 • Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej
Całkowity koszt
1 700 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów
Całkowity koszt
142 680,00 zł
 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice
Całkowity koszt
100 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych
Całkowity koszt
150 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowu drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka
Całkowity koszt
98 400,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych na terenie gminy
Całkowity koszt
141 450,00 zł
 • Remont drogi gminnej Nr 310310W ulicy Komorowskiej w Nadarzynie
Całkowity koszt
2 800 000,00 zł
 • Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie
Całkowity koszt
121 770,00 zł
 • Zakup działki nr ew. 228/2 w Młochowie (SUW) oraz działki nr ew. 329/1 w Rozalinie
Całkowity koszt
143 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda
Całkowity koszt
43 050,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
800 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
100 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
Całkowity koszt
100 000,00 zł
 • Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie
Całkowity koszt
348 032,00 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką dla OSP Nadarzyn
Całkowity koszt
150 000,00 zł
 • Zakup namiotu ewakuacyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Nadarzyn
Całkowity koszt
30 000,00 zł
 • Zakup zestawu koszącego z pługiem do odśnieżania dla OSP Młochów
Całkowity koszt
20 000,00 zł
 • Modernizacja systemu wentylacji w budynku ZSP Rusiec
Całkowity koszt
80 000,00 zł
 • Położenie kostki pod wiatą rowerową
Całkowity koszt
15 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec
Całkowity koszt
160 000,00 zł
 • Zakup i montaż piłkochwytu na boisku
Całkowity koszt
13 000,00 zł
 • Zakup i montaż wiaty rowerowej
Całkowity koszt
18 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej dla ZSP Rusiec
Całkowity koszt
25 000,00 zł
 • E-usługi dla szkół w ramach ZIT
Całkowity koszt
339 214,50 zł
 • Modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
45 000,00 zł
 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem
Całkowity koszt
8 328 814,03 zł
 • Budowa żłobka w Walendowie
Całkowity koszt
2 015 500,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn
Całkowity koszt
550 000,00 zł
 • Projekt: Mazowsze bez smogu
Całkowity koszt
16 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
 • Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy świetlicy w Parolach
Całkowity koszt
72 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki nr ew. 39 w Krakowianach
Całkowity koszt
600 000,00 zł
 • Renowacja Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
Całkowity koszt
500 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rozalinie
Całkowity koszt
200 000,00 zł
 • Zakup kosiarki do parku w Młochowie
Całkowity koszt
23 000,00 zł
 • Budowa kortu do gry w padła w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn
Całkowity koszt
850 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn
Całkowity koszt
500 000,00 zł
 • Zakup pompy dozującej dwutlenek chloru
Całkowity koszt
32 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i gospodarka komunalna

Całkowity koszt

350 000,00 zł

 • Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej

Całkowity koszt

8 500 000,00 zł

 • Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut

Całkowity koszt

1 700 000,00 zł

 • Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt

142 680,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice

Całkowity koszt

150 000,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych

Całkowity koszt

98 400,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowu drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka

Całkowity koszt

141 450,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych na terenie gminy

Całkowity koszt

2 800 000,00 zł

 • Remont drogi gminnej Nr 310310W ulicy Komorowskiej w Nadarzynie

Całkowity koszt

121 770,00 zł

 • Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie

Całkowity koszt

143 000,00 zł

 • Zakup działki nr ew. 228/2 w Młochowie (SUW) oraz działki nr ew. 329/1 w Rozalinie

Całkowity koszt

43 050,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda

Całkowity koszt

800 000,00 zł

 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

100 000,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

100 000,00 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

348 032,00 zł

 • Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

 • Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką dla OSP Nadarzyn

Całkowity koszt

30 000,00 zł

 • Zakup namiotu ewakuacyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Nadarzyn

Całkowity koszt

20 000,00 zł

 • Zakup zestawu koszącego z pługiem do odśnieżania dla OSP Młochów

Całkowity koszt

80 000,00 zł

 • Modernizacja systemu wentylacji w budynku ZSP Rusiec

Całkowity koszt

15 000,00 zł

 • Położenie kostki pod wiatą rowerową

Całkowity koszt

160 000,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec

Całkowity koszt

13 000,00 zł

 • Zakup i montaż piłkochwytu na boisku

Całkowity koszt

18 000,00 zł

 • Zakup i montaż wiaty rowerowej

Całkowity koszt

25 000,00 zł

 • Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej dla ZSP Rusiec

Całkowity koszt

339 214,50 zł

 • E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Całkowity koszt

45 000,00 zł

 • Modernizacja placu zabaw

Całkowity koszt

8 328 814,03 zł

 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt

2 015 500,00 zł

 • Budowa żłobka w Walendowie

Całkowity koszt

550 000,00 zł

 • Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn

Całkowity koszt

16 000,00 zł

 • Projekt: Mazowsze bez smogu

Całkowity koszt

50 000,00 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.

Całkowity koszt

72 000,00 zł

 • Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy świetlicy w Parolach

Całkowity koszt

600 000,00 zł

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki nr ew. 39 w Krakowianach

Całkowity koszt

500 000,00 zł

 • Renowacja Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Całkowity koszt

200 000,00 zł

 • Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rozalinie

Całkowity koszt

23 000,00 zł

 • Zakup kosiarki do parku w Młochowie

Całkowity koszt

850 000,00 zł

 • Budowa kortu do gry w padła w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Całkowity koszt

500 000,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn

Całkowity koszt

32 000,00 zł

 • Zakup pompy dozującej dwutlenek chloru
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
54 409 225,00 zł
Prognoza
100%
60 454 694,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 35
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.