Nadarzyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
14 282
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
157 477 166,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
24.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
37 887 678 zł
24.04%
CIT
6 904 843 zł
4.39%
Podatki od nieruchomości
27 410 000 zł
17.41%
Inne podatki i opłaty lokalne
25 804 300 zł
16.39%
Dotacje
28 960 886,58 zł
18.39%
Subwencje
21 713 307 zł
13.79%
Pozostałe dochody
8 796 152,11 zł
5.59%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
164 864 819,90 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 220 741,63 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
31 220 741,63 zł
Wydatki bieżące
81%
133 644 078,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
52 003 388,11 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 747 440,42 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 727 096,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
14 270 955,57 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 022 694,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 520 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 228 515,49 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 506 070,22 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 406 735,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 086 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 959 500,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 724 585,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 466 609,09 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
485 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
110 231,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
31 220 741,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
38.9%
Oświata, ochrona zdrowia i rodzina
38.8%
Infrastruktura
22.3%
Ochrona środowiska, sprawy społeczne, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
12 143 499,42 zł
12 113 609,99 zł
6 963 632,22 zł

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt
8 178 000,00 zł

Zakup sprzętu medycznego dla SPG ZOZ Nadarzyn

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród"
w Ruścu

Całkowity koszt
505 499,42 zł

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów

Całkowity koszt
145 000,00 zł

Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina
Nadarzyn

Całkowity koszt
114 390,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów

Całkowity koszt
70 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie

Całkowity koszt
49 200,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W

Całkowity koszt
105 000,00 zł

Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu

Całkowity koszt
7 000 000,00 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III

Całkowity koszt
1 880 091,90 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów - Krakowiany; Kajetany ul. Orla

Całkowity koszt
13 520,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa,
Wypoczynkowa

Całkowity koszt
28 044,00 zł

Zakup działek nr ew. 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 położonych
w Rozalinie

Całkowity koszt
455 000,00 zł

Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt
83 802,36 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska

Całkowity koszt
239 561,73 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka - pomoc finansowa dla Powiatu
Pruszkowskiego na wykup działek

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt
6 000,00 zł

Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

Całkowity koszt
1 413 910,00 zł

Cyfrowa gmina

Całkowity koszt
39 852,00 zł

Zakup skutera na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie

Całkowity koszt
25 000,00 zł

Zakup traktorka ogrodniczego

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów
c.o.

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie

Całkowity koszt
3 676 870,22 zł

Zakup kosiarek do parku w Młochowie

Całkowity koszt
37 000,00 zł

Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury - zjeżdzalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m.
Strzeniowka (zaprojektuj i wybuduj)

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, ochrona zdrowia i rodzina

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514

Całkowity koszt

8 178 000,00 zł

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Zakup sprzętu medycznego dla SPG ZOZ Nadarzyn

Całkowity koszt

505 499,42 zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród"
w Ruścu

Infrastruktura

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów

Całkowity koszt

114 390,00 zł

Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina
Nadarzyn

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów

Całkowity koszt

49 200,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie

Całkowity koszt

105 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W

Całkowity koszt

7 000 000,00 zł

Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu

Całkowity koszt

1 880 091,90 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III

Całkowity koszt

13 520,00 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów - Krakowiany; Kajetany ul. Orla

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

28 044,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa,
Wypoczynkowa

Całkowity koszt

455 000,00 zł

Zakup działek nr ew. 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 położonych
w Rozalinie

Całkowity koszt

83 802,36 zł

Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie

Całkowity koszt

239 561,73 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka - pomoc finansowa dla Powiatu
Pruszkowskiego na wykup działek

Ochrona środowiska, sprawy społeczne, sport i kultura

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt

1 413 910,00 zł

Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

Całkowity koszt

39 852,00 zł

Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Zakup skutera na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zakup traktorka ogrodniczego

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów
c.o.

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Całkowity koszt

3 676 870,22 zł

Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie

Całkowity koszt

37 000,00 zł

Zakup kosiarek do parku w Młochowie

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury - zjeżdzalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m.
Strzeniowka (zaprojektuj i wybuduj)

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
37 887 678,00 zł
Prognoza
100%
42 097 420,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 35
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.