Nadarzyn

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
14 257
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
155 908 237,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.45%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
39 678 592 zł
25.45%
CIT
5 827 698,68 zł
3.74%
Podatki od nieruchomości
26 648 577,49 zł
17.09%
Inne podatki i opłaty
25 125 980,46 zł
16.12%
Dotacje
27 958 799,19 zł
17.93%
Subwencje
21 838 660 zł
14.01%
Pozostałe dochody
8 829 929,91 zł
5.66%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
148 410 843,13 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 610 713,60 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
18 610 713,60 zł
Wydatki bieżące
87%
129 800 129,53 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 952 818,54 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 268 539,26 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
701 540,55 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 910 147,47 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 523 649,30 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 956 811,02 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 887 020,98 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 210 970,43 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 605 707,18 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 936 865,20 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 091 075,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 330 617,16 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 968 122,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 226 723,48 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
650 747,61 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
189 487,66 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Nadarzyn na 2021

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
18 610 713,60 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.64%
Zdrowie, sport, sprawy społeczne i rekreacja
40.36%
Drogi, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie
Wydatki na inwestycje w dziale
11 098 732,73 zł
7 511 980,87 zł
Sport

Sport

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w Starej Wsi;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
 • Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego;
 • Budowa toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Ruścu;
 • Opracowanie koncepcji w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej w m. Strzeniówka.
Całkowity koszt
7 523 018,57 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola;
 • Doposażenie gminnych placów zabaw;
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy.
Całkowity koszt
273 707,11 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej wraz z podstawowym wyposażeniem;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie.
Całkowity koszt
1 863 600,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup napisu promocyjnego;
 • Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
 • Zakup licencji;
 • Zakup zestawu konferencyjnego;
 • Zakup projektora;
 • Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy.
Całkowity koszt
191 848,92 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatemistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Nadarzyn;
 • Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Nadarzyn;
 • Zakup sprężarki powietrznej spalinowej dla OSP Młochów.
Całkowity koszt
280 928,39 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Technizacji istniejącej fontanny w Młochowie;
 • Przebudowy zachodniej oficyny w parku w Młochowie;
 • Zakupu iluminacji świątecznych.
Całkowity koszt
239 319,75 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania;
 • Wymiana kotłów c.o.
Całkowity koszt
116 594,99 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Modernizacja kotłowni w PP Wolica;
 • Zakup kontenera;
 • Tężnia solankowa w miejscowości Nadarzyn.
Całkowity koszt
609 715,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie i rozbudowy SUW Bielany;
 • Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich, w m. Rozalin obejmująca ul. Kawalerską, Daniewice;
 • Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o..
Całkowity koszt
5 636 400,75 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa ul. Głównej w Ruścu;
 • Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720;
 • Zmiana docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi nr 3103W Młochów– Krakowiany;
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap III.
Całkowity koszt
304 367,98 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska w Nadarzynie, Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów – Krakowiany; Kajetany ul. Orla;
 • Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
 • Budowa oświetlenia ulicznego Kajetany ul. Orla, Strzeniówka ul. Kwiatu Paproci, przy Al. Kasztanowej w Młochowie.
Całkowity koszt
1 571 212,14 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Zdrowie, sport, sprawy społeczne i rekreacja
Sport

Całkowity koszt

7 523 018,57 zł

Sport

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w Starej Wsi;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
 • Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego;
 • Budowa toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Ruścu;
 • Opracowanie koncepcji w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej w m. Strzeniówka.
Place zabaw

Całkowity koszt

273 707,11 zł

Place zabaw

 • Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola;
 • Doposażenie gminnych placów zabaw;
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 863 600,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej wraz z podstawowym wyposażeniem;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

191 848,92 zł

Urząd Gminy

 • Zakup napisu promocyjnego;
 • Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
 • Zakup licencji;
 • Zakup zestawu konferencyjnego;
 • Zakup projektora;
 • Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

280 928,39 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatemistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Nadarzyn;
 • Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Nadarzyn;
 • Zakup sprężarki powietrznej spalinowej dla OSP Młochów.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

239 319,75 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Technizacji istniejącej fontanny w Młochowie;
 • Przebudowy zachodniej oficyny w parku w Młochowie;
 • Zakupu iluminacji świątecznych.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

116 594,99 zł

Ochrona środowiska

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania;
 • Wymiana kotłów c.o.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

609 715,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Modernizacja kotłowni w PP Wolica;
 • Zakup kontenera;
 • Tężnia solankowa w miejscowości Nadarzyn.
Drogi, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

5 636 400,75 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie i rozbudowy SUW Bielany;
 • Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich, w m. Rozalin obejmująca ul. Kawalerską, Daniewice;
 • Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o..
Lepsze drogi

Całkowity koszt

304 367,98 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa ul. Głównej w Ruścu;
 • Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720;
 • Zmiana docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi nr 3103W Młochów– Krakowiany;
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap III.
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 571 212,14 zł

Oświetlenie

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska w Nadarzynie, Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów – Krakowiany; Kajetany ul. Orla;
 • Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
 • Budowa oświetlenia ulicznego Kajetany ul. Orla, Strzeniówka ul. Kwiatu Paproci, przy Al. Kasztanowej w Młochowie.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.