Konstancin-
-Jeziorna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
23 944
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
189 471 225,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
47.86%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
90 685 872 zł
47.86%
CIT
3 500 000 zł
1.85%
Podatki od nieruchomości
12 320 000 zł
6.5%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 189 660 zł
9.6%
Dotacje
34 289 922 zł
18.1%
Subwencje
20 132 775 zł
10.63%
Pozostałe dochody
10 352 996 zł
5.46%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
216 974 350,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 171 951,00 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
33 171 951,00 zł
Wydatki bieżące
85%
183 802 399,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
60 552 446,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
35 334 951,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 289 354,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 565 355,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 373 577,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 861 057,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 358 383,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 033 844,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 665 800,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 472 585,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 767 300,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 793 490,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 574 144,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 040 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
555 600,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
526 149,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
210 315,00 zł

Źródło: Plan budżetu Konstancin-Jeziorna na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
33 171 951,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
78.22%
Infrastruktura
21.78%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
25 948 108,00 zł
7 223 843,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek i w ul. Muchomora;
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie;
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa.

Całkowity koszt
6 690 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich i gminnych;
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni;
Budowa i przebudowa ulic: Mostowa, Łączna, Czarnieckiego, Mickiewicza, Witwickiego, Jagiellońska, Piasta, Sanatoryjna, Jaworska, Elektryczna, Śniadeckich, Działkowa;
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej;
Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską;
Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy.

Całkowity koszt
15 049 998,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie, między innymi we wsi Parcela, w sołectwie Kępa Oborska, w Kierszku, Bielawie, Borowinie.

Całkowity koszt
458 752,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Całkowity koszt
2 030 000,00 zł
Ochrona środowiska i zakłady gospodarki komunalnej

Ochrona środowiska i zakłady gospodarki komunalnej

E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Całkowity koszt
1 719 358,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu;
Budowa strażnicy OSP Słomczyn;
Rozbudowa budynku OSP Gassy;
Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec;
Doposażenie OSP Bielawa, Gassy i Słomczyn;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu gminy;
Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie, wsi Kawęczynek.

Całkowity koszt
695 930,00 zł
Placówki oświatowe i żłobki

Placówki oświatowe i żłobki

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do aktualnych wymagań p.poż;
Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2;
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Renowacja nawierzchni placu zabaw przy Gminnych Żłobku;
Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka.

Całkowity koszt
4 314 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie;
Siłownia plenerowa przy placu zabaw w Słomczynie;
Doposażenie placu zabaw w Ciszycy, Opaczy, Piaskach;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie.

Całkowity koszt
235 361,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa domu sołeckiego z zagospodarowanie terenu na działce nr 77 w Kawęczynie;
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu;
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK;
Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie.

Całkowity koszt
1 239 695,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia;
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin;
E-turystyka.

Całkowity koszt
738 857,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

6 690 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek i w ul. Muchomora;
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie;
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

15 049 998,00 zł

Lepsze drogi

Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich i gminnych;
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni;
Budowa i przebudowa ulic: Mostowa, Łączna, Czarnieckiego, Mickiewicza, Witwickiego, Jagiellońska, Piasta, Sanatoryjna, Jaworska, Elektryczna, Śniadeckich, Działkowa;
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej;
Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską;
Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy.

Oświetlenie

Całkowity koszt

458 752,00 zł

Oświetlenie

Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie, między innymi we wsi Parcela, w sołectwie Kępa Oborska, w Kierszku, Bielawie, Borowinie.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 030 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Ochrona środowiska i zakłady gospodarki komunalnej

Całkowity koszt

1 719 358,00 zł

Ochrona środowiska i zakłady gospodarki komunalnej

E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

695 930,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu;
Budowa strażnicy OSP Słomczyn;
Rozbudowa budynku OSP Gassy;
Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec;
Doposażenie OSP Bielawa, Gassy i Słomczyn;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu gminy;
Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie, wsi Kawęczynek.

Placówki oświatowe i żłobki

Całkowity koszt

4 314 000,00 zł

Placówki oświatowe i żłobki

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do aktualnych wymagań p.poż;
Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2;
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Renowacja nawierzchni placu zabaw przy Gminnych Żłobku;
Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

235 361,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie;
Siłownia plenerowa przy placu zabaw w Słomczynie;
Doposażenie placu zabaw w Ciszycy, Opaczy, Piaskach;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie.

Kultura

Całkowity koszt

1 239 695,00 zł

Kultura

Budowa domu sołeckiego z zagospodarowanie terenu na działce nr 77 w Kawęczynie;
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu;
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK;
Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

738 857,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia;
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin;
E-turystyka.

05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

61 600,00 zł

Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej, chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż. z gminy Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

94 000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów.

Całkowity koszt

99 500,00 zł

Wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP w Bielawie i świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

37 780,00 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką.

Całkowity koszt

24 413,00 zł

Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego.

Całkowity koszt

24 490,00 zł

Słomczyn ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

25 000,00 zł

HIP-HOP Festiwal 2021.

Całkowity koszt

24 500,00 zł

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

73 279,00 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Doposażenie OSP Bielawa i świetlicy wiejskiej;
Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej;
Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.

Całkowity koszt

29 311,00 zł

Borowina

Wykonanie remontu poboczy ul. Zaleśnej;
Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego;
Oświetlenie ul. Wareckiej;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

32 756,00 zł

Cieciszew

Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych;
Doposażenie OSP Cieciszew i świetlicy wiejskiej;
Organizacja warszatów, zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa;
Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew;
Monitoring terenu przed świetlicą wiejską.

Całkowity koszt

25 941,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

63 313,00 zł

Czarnów

Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na placu zabaw;
Porządkowanie i koszenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

25 061,00 zł

Czernidła

Doposażenie OSP Czernidła;
Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.

Całkowity koszt

26 747,00 zł

Dębówka

Remont i doposażenie altany;
Wykonanie robót brukarskich;
Zakup rzutnika z projektorem multimedialnych do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.

Całkowity koszt

29 018,00 zł

Gassy

Doposażenie OSP Gassy i świetlicy wiejskiej;
Warsztaty kulinarne dla mieszkańców;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

44 260,00 zł

Habdzin

Zakup i montaż garażu blaszanego;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

Całkowity koszt

40 002,00 zł

Kawęczyn

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77.

Całkowity koszt

27 113,00 zł

Kawęczynek

Monitoring wsi;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup ekranu i projektora;
Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona;
Organizacja zabawy Mikołajowej.

Całkowity koszt

18 906,00 zł

Kępa Oborska

Budowa oświetlenia w sołectwie.

Całkowity koszt

25 794,00 zł

Kępa Okrzewska

Zakup przenośnego obiektu gospodarczego;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców.

Całkowity koszt

27 846,00 zł

Kierszek

Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

4 500,00 zł

Konstancin-Jeziorna

Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

32 536,00 zł

Łęg

Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa;
Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;
Zakup i montaż sprzętu fitness przy świetlicy wiejskiej;
Rozbudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.

Całkowity koszt

43 791,00 zł

Obory

Zakup kosy spalinowej z osprzętem;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

22 056,00 zł

Obórki

Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1.

Całkowity koszt

43 308,00 zł

Opacz

Utrzymanie placu zabaw;
Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych.

Całkowity koszt

28 652,00 zł

Okrzeszyn

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział w spektaklach teatralnych w Huganówce mieszkańców.

Całkowity koszt

48 364,00 zł

Parcela

Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego;
Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez i warszatów kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

23 596,00 zł

Piaski

Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

54 006,00 zł

Słomczyn

Doposażenie OSP Słomczyn;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Siłownia plenerowa przy placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

26 536,00 zł

Turowice

Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Huganówka.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozliczyło tylko 98% mieszkańców.

Teraz
98%
90 685 872,00 zł
Prognoza
100%
92 499 589,44 zł
Zobacz, jak brakujące +2%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Oświata
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.