Gniewino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gniewinie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
7 335
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
53 001 737,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
7.14%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 786 965 zł
7.14%
CIT
468 000 zł
0.88%
Podatki od nieruchomości
17 738 080 zł
33.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 339 120 zł
8.19%
Dotacje
16 009 527 zł
30.21%
Subwencje
8 534 317 zł
16.1%
Pozostałe dochody
2 125 728 zł
4.01%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
49 332 507,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 293 010,00 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
7 293 010,00 zł
Wydatki bieżące
85%
42 039 497,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 840 950,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 909 240,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 995 113,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 791 028,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 164 470,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 345 826,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 883 058,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 651 576,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 008 920,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
484 283,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
457 510,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
400 778,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 399 755,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Gniewino na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gniewino w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
7 293 010,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.46%
Infrastruktura
48.54%
Sprawy społeczne, oświata, kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
3 753 218,00 zł
3 539 792,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gniewinie na ul. Strażackiej i Słonecznej oraz Strzebielinku.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych w Gniewinku, Salinie, Lisewo-Jęczewo;
Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej w Gniewinie;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika;
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Tadzino;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kostkowie.

Całkowity koszt
3 455 098,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Bychowo-Toliszczek;
Montaż punktów świetlnych w Chynowiu, Rybnie, Nadolu, Słuszewie;
Zakup wraz z montażem lamp solarnych na ul. Kresową w Gniewinie.

Całkowity koszt
118 120,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Budowa parkingu w Nadolu;
Budowa murowanej wiaty przystankowej w miejscowości Bychowo.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu.

Całkowity koszt
184 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Budowa pomieszczenia sanitarnego dla jednostki OSP Opalino;
Budowa remizy dla jednostki OSP Rybno.

Całkowity koszt
1 542 058,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Remont estakady wejściowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie;
Remont szatni oraz malowanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gniewinie;
Dokumentacja projektowa przebudowy parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie.

Całkowity koszt
806 718,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w budynku ZSP Kostkowo.

Całkowity koszt
460 000,00 zł
Kultura

Kultura

Częściowy remont domu sołeckiego w Bychowie;
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem gazowym do domu Sołeckiego w Chynowiu;
Dokumentacja budowa Centrum rekreacyjno-kulturalnego w Kostkowie;
Zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompą ciepła do Domu Sołeckiego w Perlinie.

Całkowity koszt
193 016,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja budowy budynku urzędu gminy;
Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia;
Zakup wraz z montażem nowych elementów zabawowych na place zabaw Rukowie i Gniewinku;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku.

Całkowity koszt
353 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gniewinie na ul. Strażackiej i Słonecznej oraz Strzebielinku.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 455 098,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych w Gniewinku, Salinie, Lisewo-Jęczewo;
Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej w Gniewinie;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika;
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Tadzino;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kostkowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

118 120,00 zł

Oświetlenie

Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Bychowo-Toliszczek;
Montaż punktów świetlnych w Chynowiu, Rybnie, Nadolu, Słuszewie;
Zakup wraz z montażem lamp solarnych na ul. Kresową w Gniewinie.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Budowa parkingu w Nadolu;
Budowa murowanej wiaty przystankowej w miejscowości Bychowo.

Sprawy społeczne, oświata, kultura
Turystyka

Całkowity koszt

184 500,00 zł

Turystyka

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 542 058,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Budowa pomieszczenia sanitarnego dla jednostki OSP Opalino;
Budowa remizy dla jednostki OSP Rybno.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

806 718,00 zł

Szkoły podstawowe

Remont estakady wejściowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie;
Remont szatni oraz malowanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gniewinie;
Dokumentacja projektowa przebudowy parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie.

Przedszkola

Całkowity koszt

460 000,00 zł

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w budynku ZSP Kostkowo.

Kultura

Całkowity koszt

193 016,00 zł

Kultura

Częściowy remont domu sołeckiego w Bychowie;
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem gazowym do domu Sołeckiego w Chynowiu;
Dokumentacja budowa Centrum rekreacyjno-kulturalnego w Kostkowie;
Zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompą ciepła do Domu Sołeckiego w Perlinie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

353 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja budowy budynku urzędu gminy;
Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia;
Zakup wraz z montażem nowych elementów zabawowych na place zabaw Rukowie i Gniewinku;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Gniewino zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

41 691,00 zł

Bychowo

Budowa murowanej wiaty przystankowej;
Częściowy remont domu sołeckiego.

Całkowity koszt

50 630,00 zł

Chynowie

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem gazowym do domu Sołeckiego.

Całkowity koszt

42 058,00 zł

Czymanowo

Budowa pomieszczenia sanitarnego dla jednostki OSP Opalino.

Całkowity koszt

73 271,00 zł

Gniewino

Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej;
Zakup wraz z montażem lamp solarnych na ul. Kresową.

Całkowity koszt

69 534,00 zł

Kostkowo

Montaż punktu świetlnego w Słuszewie;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo;
Zakup tablic sołeckich.

Całkowity koszt

48 359,00 zł

Lisewo

Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

Całkowity koszt

41 105,00 zł

Mierzynko

Przebudowa drogi gminnej w Salinie;
Zakup systemowego namiotu ogrodowego na potrzeby sołectwa Mierzynko.

Całkowity koszt

36 929,00 zł

Mierzyno

Przebudowa drogi gminnej w Gniewinku;
Zakup wraz z montażem nowych elementów zabawowych na place zabaw Rukowie i Gniewinku.

Całkowity koszt

41 984,00 zł

Nadole

Budowa parkingu w Nadolu.

Całkowity koszt

41 325,00 zł

Perlino

Zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompą ciepła do Domu Sołeckiego.

Całkowity koszt

73 271,00 zł

Rybno

Budowa remizy dla jednostki OSP Rybno.

Całkowity koszt

34 218,00 zł

Tadzino

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gniewinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gniewino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.