Skaryszew

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skaryszewie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
14 980
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
78 911 181,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
9 695 296 zł
12.29%
CIT
146 123 zł
0.19%
Dotacje
15 089 881,85 zł
19.12%
Subwencje
29 448 739 zł
37.32%
Środki na dofinansowanie zadań
11 408 296 zł
14.46%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 041 500 zł
8.92%
Podatki od nieruchomości
3 900 600 zł
4.94%
Pozostałe dochody
2 180 745,70 zł
2.76%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
90 125 551,83 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 788 251,37 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
24 788 251,37 zł
Wydatki bieżące
72%
65 337 300,46 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 001 894,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 445 186,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 163 192,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
6 547 983,37 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 169 670,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 551 961,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 126 381,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 968 486,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 885 850,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 056 950,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
925 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
870 395,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
799 386,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
514 200,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
440 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
659 017,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skaryszew w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
24 788 251,37 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.96%
Infrastruktura
43.04%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 119 404,00 zł
10 668 847,37 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew
Całkowity koszt
2 800 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - 2 024 000,00 zł
 • Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 5 250 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Modrzejowice - 3 700 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Kalinowej w m. Sołtyków - 33 000,00 zł
 • Przebudowa drogi w m. Modrzejowice Kąty - 10 813,00 zł
Całkowity koszt
11 017 813,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Projekt chodnika ul. Piaskowej w m. Sołtyków
Całkowity koszt
15 423,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Popraw bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Wólka Twarogowa-Niwa Odechowska - Huta Skaryszewska poprzez zakup i montaż monitoringu
Całkowity koszt
22 965,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego- ostatni odcinek ul. Grota Roweckiego do drogi powiatowej Maków- Małęczyn - 43 179,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chomentów Szczygieł - 27 366,00 zł
Całkowity koszt
70 545,00 zł
Poprawa infrastruktury sołectw

Poprawa infrastruktury sołectw

 • w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw - 14 768,00 zł
 • w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa placu zabaw - 23 471,00 zł
 • w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie placu zabaw poprzez zakup dodatkowych urządzeń - 16 991,00 zł
 • w m. Dzierzkówek Stary poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - zakup ogrodzenia siłowni napowietrznej - 10 333,00 zł
 • w m. Kłonowiec Kurek - wykonanie ogrodzenia - 10 000,00 zł
 • w m. Miasteczko poprzez zagospodarowanie terenu rynku - 16 917,00 zł
 • w m. Niwa Odechowska poprzez zakup altany na plac zabaw - 11 500,00 zł
 • w m. Wilczna poprzez wyrównanie terenu wokół remizo-świetlicy oraz wykonanie poidbudowy z kostki pod altanę - 10 000,00 zł
 • w m. Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - 16 263,00 zł
 • w m. Kazimierówka poprzez przebudowę ogrodzenia do granicy działki i budowa dojazdu do budynku świetlicy wiejskiej - 19 556,00 zł
 • w m. Kłonowiec Kurek - wkonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej wraz z wykonaniem ogrodzenia - 16 056,00 zł
 • w m. Anielin poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - zakup kontenera - 26 803,00 zł
Całkowity koszt
192 658,00 zł
Turystyka

Turystyka

 • Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - 5 906 268,37 zł
 • Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew - 641 715,00 zł
Całkowity koszt
6 547 983,37 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
6 580,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • "Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego
Całkowity koszt
356 630,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Poprawa bezpieczeństwa na palcu OSP Maków poprzez montaż monitoringu - 12 150,00 zł
 • Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Gębarzów poprzez dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 57 065,00 zł
Całkowity koszt
69 215,00 zł
Szkoły podstwowe

Szkoły podstwowe

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej od ul. Kościelnej w kierunku szkoły-razem z parkingiem przy PSP Makowiec - 56 150,00 zł
 • Wspieranie inicjatywy sportowej poprzez wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie psp Chomentów Puszcz - 20 000,00 zł
 • Projekt UE "Dostępna Szkoła" - 485 190,00 zł
Całkowity koszt
561 340,00 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym

 • Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Całkowity koszt
283 000,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Porządkowanie terenów zielonych na działkach gminnych w m. Chomentów Socha poprzez zakup kosiarki samojezdnej - 10 000,00 zł
 • Porządkowanie terenów zielonych wokół świetlico-remizy w m. Zalesie poprzez zakup kosiarki samojezdnej - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
22 000,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierzkowskiej na Osiedlu Gaj
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sołtyków - 1 543 400,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - 1 047 750,00 zł
 • Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu i budowę świetlicy w m. Podsuliszka - 49 000,00 zł
 • Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców sołectwa Odechowiec poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej - 31 949,00 zł
Całkowity koszt
2 672 099,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

2 800 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew
Drogi gminne

Całkowity koszt

11 017 813,00 zł

Drogi gminne

 • Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - 2 024 000,00 zł
 • Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 5 250 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Modrzejowice - 3 700 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Kalinowej w m. Sołtyków - 33 000,00 zł
 • Przebudowa drogi w m. Modrzejowice Kąty - 10 813,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

15 423,00 zł

Chodniki

 • Projekt chodnika ul. Piaskowej w m. Sołtyków
Monitoring

Całkowity koszt

22 965,00 zł

Monitoring

 • Popraw bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Wólka Twarogowa-Niwa Odechowska - Huta Skaryszewska poprzez zakup i montaż monitoringu
Oświetlenie

Całkowity koszt

70 545,00 zł

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego- ostatni odcinek ul. Grota Roweckiego do drogi powiatowej Maków- Małęczyn - 43 179,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chomentów Szczygieł - 27 366,00 zł
Poprawa infrastruktury sołectw

Całkowity koszt

192 658,00 zł

Poprawa infrastruktury sołectw

 • w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw - 14 768,00 zł
 • w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa placu zabaw - 23 471,00 zł
 • w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie placu zabaw poprzez zakup dodatkowych urządzeń - 16 991,00 zł
 • w m. Dzierzkówek Stary poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - zakup ogrodzenia siłowni napowietrznej - 10 333,00 zł
 • w m. Kłonowiec Kurek - wykonanie ogrodzenia - 10 000,00 zł
 • w m. Miasteczko poprzez zagospodarowanie terenu rynku - 16 917,00 zł
 • w m. Niwa Odechowska poprzez zakup altany na plac zabaw - 11 500,00 zł
 • w m. Wilczna poprzez wyrównanie terenu wokół remizo-świetlicy oraz wykonanie poidbudowy z kostki pod altanę - 10 000,00 zł
 • w m. Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - 16 263,00 zł
 • w m. Kazimierówka poprzez przebudowę ogrodzenia do granicy działki i budowa dojazdu do budynku świetlicy wiejskiej - 19 556,00 zł
 • w m. Kłonowiec Kurek - wkonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej wraz z wykonaniem ogrodzenia - 16 056,00 zł
 • w m. Anielin poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - zakup kontenera - 26 803,00 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

6 547 983,37 zł

Turystyka

 • Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - 5 906 268,37 zł
 • Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew - 641 715,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

6 580,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

356 630,00 zł

Cyfrowa Gmina

 • "Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

69 215,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Poprawa bezpieczeństwa na palcu OSP Maków poprzez montaż monitoringu - 12 150,00 zł
 • Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Gębarzów poprzez dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 57 065,00 zł
Szkoły podstwowe

Całkowity koszt

561 340,00 zł

Szkoły podstwowe

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej od ul. Kościelnej w kierunku szkoły-razem z parkingiem przy PSP Makowiec - 56 150,00 zł
 • Wspieranie inicjatywy sportowej poprzez wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie psp Chomentów Puszcz - 20 000,00 zł
 • Projekt UE "Dostępna Szkoła" - 485 190,00 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Całkowity koszt

283 000,00 zł

Pomoc niepełnosprawnym

 • Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Tereny zielone

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Tereny zielone

 • Porządkowanie terenów zielonych na działkach gminnych w m. Chomentów Socha poprzez zakup kosiarki samojezdnej - 10 000,00 zł
 • Porządkowanie terenów zielonych wokół świetlico-remizy w m. Zalesie poprzez zakup kosiarki samojezdnej - 12 000,00 zł
Rekreacja

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Rekreacja

 • Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierzkowskiej na Osiedlu Gaj
Świetlice

Całkowity koszt

2 672 099,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sołtyków - 1 543 400,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - 1 047 750,00 zł
 • Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu i budowę świetlicy w m. Podsuliszka - 49 000,00 zł
 • Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców sołectwa Odechowiec poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej - 31 949,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Skaryszewie rozliczyło tylko 83% mieszkańców.

Teraz
83%
9 695 296,00 zł
Prognoza
100%
11 660 331,43 zł
Zobacz, jak brakujące +17%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 45
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 45
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Skaryszewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skaryszew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.