Skaryszew

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skaryszewie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
14 980
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
69 111 233,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 186 780 zł
14.74%
CIT
102 034 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
3 500 000 zł
5.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 172 300 zł
8.93%
Dotacje
19 936 311 zł
28.85%
Subwencje
25 587 200 zł
37.02%
Pozostałe dochody
3 626 608 zł
5.25%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
73 422 820,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 574 917,00 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
9 574 917,00 zł
Wydatki bieżące
87%
63 847 903,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 857 621,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 335 900,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 633 505,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 888 625,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 689 867,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 412 056,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 564 455,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 071 799,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 628 803,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
806 893,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
535 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
462 900,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
423 700,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
390 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
370 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
351 696,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skaryszew w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
9 574 917,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.38%
Turytyka, oświata i sprawy społeczne
47.62%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
5 015 433,00 zł
4 559 484,00 zł
Bulwary

Bulwary

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką

Całkowity koszt
2 071 799,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt
11 024,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie

Całkowity koszt
65 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Projekt rozbudowy remizy OSP w Hucie Skaryszewskiej z przeznaczeniem na świetlicę oraz garaż dla samochodu strażackiego - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowlanego remizo - świetlicy na działce gminnej w m. Tomaszów - 22 000,00 zł
Całkowity koszt
42 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym

Całkowity koszt
2 700 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Pobudzanie aktywności społecznej poprzez realizację projektu świetlicy i zagospodarowania terenu na działce gminnej w m. Sołtyków - 50 610,00zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec - Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
110 610,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Porządkowanie terenów zielonych sołectwa Maków poprzez zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne

Całkowity koszt
15 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew - 2 250 000,00 zł
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Kłonowiec Koracz - Odechowiec - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Sołectwa- 13 000,00 zł
Całkowity koszt
2 263 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w ulicy Żeromskiego - 50 000,00 zł
 • Projekt budowlany:
  - kanalizacji sanitarnej w raz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie - 30 000,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie - 95 000,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 95 000,00 zł
 •  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
370 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej 3539W Radom-Gębarzów-Polany ze ścieżką rowerową

Całkowity koszt
665 000,00 zł
Drogi gminne - projekty i budowa

Drogi gminne - projekty i budowa

 • Projekt:
  - na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m.Grabina - 20 275,00 zł
  - drogi gminnej od ul. Bogusławskiej przez Kolonie Kobylany - 80 000,00 zł
 • Projekt i budowa:
  - ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - 40 000,00zł
  - drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków - 50 000,00 zł
 • Budowa:
  - drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa - 40 000,00 zł
  - ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
250 275,00 zł
Drogi gminne - rozbudowa

Drogi gminne - rozbudowa

 • Przebudowa:
  - drogi gminnej Modrzejowice - 50 000,00 zł
  - drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów - 20 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - drogi gminnej Bujak - Zalesie Dzierzkówek - 50 000,00 zł
  - drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 399 000,00 zł
Całkowity koszt
519 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kobylany

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Oświetlenie - realizacja

Oświetlenie - realizacja

 • Budowa oświetlenia:
  - wzdłuż drogi gminnej w m. Maków Nowy - 50 000,00 zł
  - w miejscowości Odechów - 85 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia uliczengo:
  - w m. Odechów - 30 000,00 zł
  - pomiędzy Podsuliszką a Podsuliszką pod lasem (Komorniki) - 22 500,00 zł
  - w m. Magierów - 30 192,00 zł
Całkowity koszt
217 692,00 zł
Oświetlenie - projekty

Oświetlenie - projekty

 • Projekt na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej:
  - ul. Cicha w m. Makowiec - 10 000,00 zł
  - w m. Chomentów Puszcz - 30 450,00 zł
  - w m. Chomentów Szczygieł (w stronę Bukowca) - 10 000,00 zł
 • Projekt budowlany oświetlenia ulicznego:
  - w ulicach Bogusławska - Mieszka i w Skaryszewie - 25 000,00 zł
  - w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
100 450,00 zł
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie współnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw - 14 321,00 zł
 • na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - projekt i budowa placu zabaw - 22 367,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - kontynuacja - 9 536,00 zł
Całkowity koszt
46 224,00 zł
Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

 • Sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (uporządkowanie działki, wyrównanie terenu, ułożenie kostki brukowej) - 7 000,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej przy remizie OSP w m. Maków (zakup altany, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia, zakup przenośnych ławek i stołów, oczyszczanie stawu) - 38 637,00 zł
 • na działce gminnej w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany - 20 898,00 zł
Całkowity koszt
66 535,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

 • poprzez projekt i realizację szamba oraz modernizację elektryki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka - 15 000,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - 16 308,00 zł
Całkowity koszt
31 308,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turytyka, oświata i sprawy społeczne
Bulwary

Całkowity koszt

2 071 799,00 zł

Bulwary

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką

Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

11 024,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Projekt rozbudowy remizy OSP w Hucie Skaryszewskiej z przeznaczeniem na świetlicę oraz garaż dla samochodu strażackiego - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowlanego remizo - świetlicy na działce gminnej w m. Tomaszów - 22 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 700 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym

Świetlice

Całkowity koszt

110 610,00 zł

Świetlice

 • Pobudzanie aktywności społecznej poprzez realizację projektu świetlicy i zagospodarowania terenu na działce gminnej w m. Sołtyków - 50 610,00zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec - Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa - 60 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Obiekty sportowe

Porządkowanie terenów zielonych sołectwa Maków poprzez zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne

Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

2 263 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew - 2 250 000,00 zł
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Kłonowiec Koracz - Odechowiec - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Sołectwa- 13 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w ulicy Żeromskiego - 50 000,00 zł
 • Projekt budowlany:
  - kanalizacji sanitarnej w raz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie - 30 000,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie - 95 000,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 95 000,00 zł
 •  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 100 000,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

665 000,00 zł

Drogi powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej 3539W Radom-Gębarzów-Polany ze ścieżką rowerową

Drogi gminne - projekty i budowa

Całkowity koszt

250 275,00 zł

Drogi gminne - projekty i budowa

 • Projekt:
  - na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m.Grabina - 20 275,00 zł
  - drogi gminnej od ul. Bogusławskiej przez Kolonie Kobylany - 80 000,00 zł
 • Projekt i budowa:
  - ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - 40 000,00zł
  - drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków - 50 000,00 zł
 • Budowa:
  - drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa - 40 000,00 zł
  - ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 20 000,00 zł
Drogi gminne - rozbudowa

Całkowity koszt

519 000,00 zł

Drogi gminne - rozbudowa

 • Przebudowa:
  - drogi gminnej Modrzejowice - 50 000,00 zł
  - drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów - 20 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - drogi gminnej Bujak - Zalesie Dzierzkówek - 50 000,00 zł
  - drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 399 000,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Przystanki

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kobylany

Oświetlenie - realizacja

Całkowity koszt

217 692,00 zł

Oświetlenie - realizacja

 • Budowa oświetlenia:
  - wzdłuż drogi gminnej w m. Maków Nowy - 50 000,00 zł
  - w miejscowości Odechów - 85 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia uliczengo:
  - w m. Odechów - 30 000,00 zł
  - pomiędzy Podsuliszką a Podsuliszką pod lasem (Komorniki) - 22 500,00 zł
  - w m. Magierów - 30 192,00 zł
Oświetlenie - projekty

Całkowity koszt

100 450,00 zł

Oświetlenie - projekty

 • Projekt na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej:
  - ul. Cicha w m. Makowiec - 10 000,00 zł
  - w m. Chomentów Puszcz - 30 450,00 zł
  - w m. Chomentów Szczygieł (w stronę Bukowca) - 10 000,00 zł
 • Projekt budowlany oświetlenia ulicznego:
  - w ulicach Bogusławska - Mieszka i w Skaryszewie - 25 000,00 zł
  - w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 25 000,00 zł
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

46 224,00 zł

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie współnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw - 14 321,00 zł
 • na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - projekt i budowa placu zabaw - 22 367,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - kontynuacja - 9 536,00 zł
Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

Całkowity koszt

66 535,00 zł

Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

 • Sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (uporządkowanie działki, wyrównanie terenu, ułożenie kostki brukowej) - 7 000,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej przy remizie OSP w m. Maków (zakup altany, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia, zakup przenośnych ławek i stołów, oczyszczanie stawu) - 38 637,00 zł
 • na działce gminnej w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany - 20 898,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

31 308,00 zł

Zagospodarowanie terenu

 • poprzez projekt i realizację szamba oraz modernizację elektryki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka - 15 000,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - 16 308,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Skaryszewie rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
10 186 780,00 zł
Prognoza
100%
11 020 818,51 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 25
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Skaryszewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skaryszew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.