Skaryszew

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skaryszewie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
14 980
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
87 256 351,37 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.98%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 075 198,57 zł
14.98%
CIT
102 034 zł
0.12%
Podatki od nieruchomości
3 853 002,68 zł
4.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 976 024,23 zł
6.85%
Dotacje
25 622 087,81 zł
29.36%
Subwencje
26 561 918 zł
30.44%
Pozostałe dochody
12 066 086,08 zł
13.83%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
86 456 837,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 764 288,41 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
8 764 288,41 zł
Wydatki bieżące
90%
77 692 548,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 454 615,27 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 229 658,47 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
8 229 515,54 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 355 307,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 782 466,88 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 136 720,43 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 146 566,56 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 364 410,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 756 148,90 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 396 572,45 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 339 105,41 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
906 407,66 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
405 236,01 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
303 437,11 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
650 668,37 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skaryszew w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 764 288,41 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.82%
Turytyka, oświata i sprawy społeczne
29.18%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
6 206 619,30 zł
2 557 669,11 zł
Bulwary

Bulwary

 • Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką
Całkowity koszt
2 364 410,59 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup działki nr 597/17 pod cele inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Całkowity koszt
37 520,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
17 333,92 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • "Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego.
Całkowity koszt
25 518,41 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie
Całkowity koszt
65 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Maków - 127 028,25 zł 
 • Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym - 2 699 523,20 zł 
 • Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie - 559 957,50 zł 
 • Przystosowanie PSP w Skaryszewie oraz PSP Odechowie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - Projekt UE "Dostępna szkoła" - 24 600,00 zł 
Całkowity koszt
3 411 108,95 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew
Całkowity koszt
17 346,67 zł
Świetlice

Świetlice

 • Poprawa infrastruktury poprzez projekt i realizację szamba oraz modernizację elektryki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka - 8 717,66 zł 
 • Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez doprowadzenie wody oraz budowę łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka - 6 998,10 zł 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sołtyków - 59,60 zł 
 • Pobudzanie aktywności społecznej poprzez realizację projektu świetlicy i zagospodarowania terenu na działce gminnej w m. Sołtyków - 22 684,60 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec - Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa - 214 920,95 zł 
Całkowity koszt
253 380,91 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Porządkowanie terenów zielonych sołectwa Maków poprzez zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne
Całkowity koszt
14 999,85 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Kłonowiec Koracz -
 • Odechowiec - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Sołectwa- 19 000,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej:
  - na działkach nr 1102/18 oraz nr 1102/19 przy Armii Krajowej w Makowcu - 71 830,77 zł
  - na działkach nr 338/3, 338/5, 338/2 przy ul. Armii Krajowej w Makowcu - 42 524,79 zł
  - na działce nr 1104/1 w Makowcu - 92 856,39 zł
  - na działkach nr 706/2, 538 obręb Maków Nowy oraz nr 827/3 obręb Maków - 67 307,40 zł
  -  na terenie działek nr 198/36, 198/57 w miejscowości Janów - 63 152,62 zł
  - w miejscowości Maków Nowy i Janów - Etap II w ulicy Błękitnej w Makowie Nowym - 74 998,14 zł
 • Budowa wodociągu ulica Krótka - 50 000,00 zł  
Całkowity koszt
481 670,11 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Projekt budowlany:
  - kanalizacji sanitarnej w raz z przyłaczami w ulicy Zielonej w Skaryszewie - 113 160,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie - 120 540,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodosciągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 61 500,00 zł
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 92 250,00 zł 
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu typu szambowóz wraz z osprzętem - 179 579,70 zł 
Całkowity koszt
567 029,70 zł
Drogi gminne - projekty i budowa

Drogi gminne - projekty i budowa

 • Projekt:
  - na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m.Grabina - 49 900,00 zł
  - drogi gminnej od ul. Bogusławskiej przez Kolonie Kobylany - 79 900,00 zł 
 • Projekt i budowa:
  - ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - 56 000,00 zł
Całkowity koszt
185 800,00 zł
Drogi gminne - rozbudowa

Drogi gminne - rozbudowa

 • Przebudowa:
  - drogi gminnej Modrzejowice - 2 287,80 zł
  - drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów - 625 449,71  zł
 • Rozbudowa:
  - drogi gminnej Bujak - Zalesie Dzierzkówek - 2 781,00 zł
  - drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 199 000,00 zł
Całkowity koszt
829 518,51 zł
Oświetlenie - realizacja

Oświetlenie - realizacja

 • Budowa oświetlenia:
  - wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Kobylany - 32 902,50 zł
  - w miejscowości Odechów - 61 388,90 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia uliczengo:
  - w m. Odechów - 40 000,00 zł
  - pomiędzy Podsuliszką a Podsuliszką pod lasem (Komorniki) - 53 013,00 zł
  - w m. Magierów - 21 648,00 zł
Całkowity koszt
208 952,40 zł
Oświetlenie - projekty

Oświetlenie - projekty

 • w m. Makowiec - ul. Cicha - 8 610,00 zł
 • w m. Chomentów Puszcz - ul. Główna w kierunku Józefowa - 29 520,00 zł 
 • w m. Chomentów Puszcz - ul. Ogrodowa/ul. Główna - 10 332,00 zł 
 • w ulicach Bogusławska - Mieszka i w Skaryszewie - 33 210,00 zł
 • w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 21 402,00 zł 
Całkowity koszt
103 074,00 zł
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw - 24 046,50 zł
 • na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - projekt i budowa placu zabaw - 22 367,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - kontynuacja - 7 408,80 zł 
Całkowity koszt
53 822,30 zł
Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

 • w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany - 20 897,46 zł 
 • Sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (uporządkowanie działki, wyrównanie terenu, ułożenie kostki brukowej) - 2 927,65 zł 
 • na działce gminnej w miejscowości Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - 35 513,56 zł 
 • zaprojektowanie i urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na Osiedlu Gaj w Skaryszewie - 7 380,00 zł 
Całkowity koszt
59 338,67 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

 • Sołectwa na działce gminnej poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - 16 236,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej przy remizie OSP w m. Maków (zakup altany, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia, zakup przenośnych ławek i stołów, oczyszczanie stawu) - 38 528,42zł 
 • Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Tomaszów - 6 319,00 zł 
Całkowity koszt
68 463,42 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turytyka, oświata i sprawy społeczne
Bulwary

Całkowity koszt

2 364 410,59 zł

Bulwary

 • Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

37 520,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup działki nr 597/17 pod cele inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

17 333,92 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

25 518,41 zł

Cyfrowa Gmina

 • "Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego.
Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 411 108,95 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Maków - 127 028,25 zł 
 • Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym - 2 699 523,20 zł 
 • Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie - 559 957,50 zł 
 • Przystosowanie PSP w Skaryszewie oraz PSP Odechowie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - Projekt UE "Dostępna szkoła" - 24 600,00 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

17 346,67 zł

Ochrona powietrza

 • Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew
Świetlice

Całkowity koszt

253 380,91 zł

Świetlice

 • Poprawa infrastruktury poprzez projekt i realizację szamba oraz modernizację elektryki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka - 8 717,66 zł 
 • Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez doprowadzenie wody oraz budowę łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka - 6 998,10 zł 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sołtyków - 59,60 zł 
 • Pobudzanie aktywności społecznej poprzez realizację projektu świetlicy i zagospodarowania terenu na działce gminnej w m. Sołtyków - 22 684,60 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec - Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa - 214 920,95 zł 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

14 999,85 zł

Obiekty sportowe

 • Porządkowanie terenów zielonych sołectwa Maków poprzez zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

481 670,11 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Kłonowiec Koracz -
 • Odechowiec - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Sołectwa- 19 000,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej:
  - na działkach nr 1102/18 oraz nr 1102/19 przy Armii Krajowej w Makowcu - 71 830,77 zł
  - na działkach nr 338/3, 338/5, 338/2 przy ul. Armii Krajowej w Makowcu - 42 524,79 zł
  - na działce nr 1104/1 w Makowcu - 92 856,39 zł
  - na działkach nr 706/2, 538 obręb Maków Nowy oraz nr 827/3 obręb Maków - 67 307,40 zł
  -  na terenie działek nr 198/36, 198/57 w miejscowości Janów - 63 152,62 zł
  - w miejscowości Maków Nowy i Janów - Etap II w ulicy Błękitnej w Makowie Nowym - 74 998,14 zł
 • Budowa wodociągu ulica Krótka - 50 000,00 zł  
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

567 029,70 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Projekt budowlany:
  - kanalizacji sanitarnej w raz z przyłaczami w ulicy Zielonej w Skaryszewie - 113 160,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie - 120 540,00 zł
  - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodosciągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 61 500,00 zł
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 92 250,00 zł 
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu typu szambowóz wraz z osprzętem - 179 579,70 zł 
Drogi gminne - projekty i budowa

Całkowity koszt

185 800,00 zł

Drogi gminne - projekty i budowa

 • Projekt:
  - na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m.Grabina - 49 900,00 zł
  - drogi gminnej od ul. Bogusławskiej przez Kolonie Kobylany - 79 900,00 zł 
 • Projekt i budowa:
  - ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - 56 000,00 zł
Drogi gminne - rozbudowa

Całkowity koszt

829 518,51 zł

Drogi gminne - rozbudowa

 • Przebudowa:
  - drogi gminnej Modrzejowice - 2 287,80 zł
  - drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów - 625 449,71  zł
 • Rozbudowa:
  - drogi gminnej Bujak - Zalesie Dzierzkówek - 2 781,00 zł
  - drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 199 000,00 zł
Oświetlenie - realizacja

Całkowity koszt

208 952,40 zł

Oświetlenie - realizacja

 • Budowa oświetlenia:
  - wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Kobylany - 32 902,50 zł
  - w miejscowości Odechów - 61 388,90 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia uliczengo:
  - w m. Odechów - 40 000,00 zł
  - pomiędzy Podsuliszką a Podsuliszką pod lasem (Komorniki) - 53 013,00 zł
  - w m. Magierów - 21 648,00 zł
Oświetlenie - projekty

Całkowity koszt

103 074,00 zł

Oświetlenie - projekty

 • w m. Makowiec - ul. Cicha - 8 610,00 zł
 • w m. Chomentów Puszcz - ul. Główna w kierunku Józefowa - 29 520,00 zł 
 • w m. Chomentów Puszcz - ul. Ogrodowa/ul. Główna - 10 332,00 zł 
 • w ulicach Bogusławska - Mieszka i w Skaryszewie - 33 210,00 zł
 • w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - 21 402,00 zł 
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

53 822,30 zł

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw - 24 046,50 zł
 • na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - projekt i budowa placu zabaw - 22 367,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - kontynuacja - 7 408,80 zł 
Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

Całkowity koszt

59 338,67 zł

Zagospodarowanie terenu - miejsca rekreacyjne

 • w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany - 20 897,46 zł 
 • Sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (uporządkowanie działki, wyrównanie terenu, ułożenie kostki brukowej) - 2 927,65 zł 
 • na działce gminnej w miejscowości Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - 35 513,56 zł 
 • zaprojektowanie i urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na Osiedlu Gaj w Skaryszewie - 7 380,00 zł 
Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

68 463,42 zł

Zagospodarowanie terenu

 • Sołectwa na działce gminnej poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - 16 236,00 zł
 • Sołectwa na działce gminnej przy remizie OSP w m. Maków (zakup altany, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia, zakup przenośnych ławek i stołów, oczyszczanie stawu) - 38 528,42zł 
 • Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Tomaszów - 6 319,00 zł 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Skaryszewie rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
10 186 780,00 zł
Prognoza
100%
11 020 818,51 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 25
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Skaryszewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skaryszew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.