Gmina Mińsk Mazowiecki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Mińsk Mazowiecki.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 676
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
94 367 952,90 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 117 900 zł
21.32%
CIT
227 632 zł
0.24%
Dotacje
22 236 194,51 zł
23.56%
Subwencje
15 912 600 zł
16.86%
Środki na dofinansowanie zadań
9 567 303,15 zł
10.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 953 994,26 zł
9.49%
Podatki od nieruchomości
12 631 678 zł
13.39%
Pozostałe dochody
4 720 650,98 zł
5.0%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
105 485 002,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 783 839,88 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
23 783 839,88 zł
Wydatki bieżące
77%
81 701 163,11 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 859 167,96 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 427 423,21 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 493 330,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
11 870 366,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 512 256,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 368 662,79 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 952 778,30 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 198 097,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 070 836,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
875 700,30 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
837 105,79 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
642 058,64 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
597 474,09 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
316 126,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
310 661,75 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
152 958,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Mińsk Mazowiecki w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
23 783 839,88 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.1%
Rolnictwo i ochrona środowiska
23.92%
Infrastruktura
16.98%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 055 724,37 zł
5 688 888,73 zł
4 039 226,78 zł
Spółki wodne

Spółki wodne

Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnej Spółki Wodnej

Całkowity koszt
166 102,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - 1 784 925,00 zł;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 300 000,00 zł;
 • Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt) - 10 000,00 zł;
 • Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską na terenie gminy - 321 000,00 zł
 • Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - 80 000,00 zł
 • Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów - 20 000,00 zł
 • Zakup i oprogramowanie nowego sterownika na SUW Janów - 10 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie - 84 389,00 zł
Całkowity koszt
2 610 314,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 200 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości:
  - Brzóze - 1 376 957,00 zł
  - Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - 3 011 000,00 zł
  - Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka - 1 376 956,00 zł
  - Podrudzie, Zamienie i Maliszew - 1 376 956,00 zł
  - Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca - 1 376 956,00 zł
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - 160 000,00 zł
 • Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków - 67 415,00 zł
Całkowity koszt
8 946 240,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 200 000,00 zł
 • Renowacja zbiornika wodnego w Janowie - 14 000,00 zł
Całkowity koszt
214 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Całkowity koszt
2 119 068,37 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Huta Mińska - 90 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz. - Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) polegającej na budowie chodnika - 322 807,00 zł
Całkowity koszt
412 807,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • na ul. Pięknej w Nowych Osinach - 36 071,00 zł
 • przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (projekt) - 41 820,00 zł
 • przez wieś Chmielew - 31 015,50 zł
 • przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu - 16 200,00 zł
 • na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2 - 40 000,00 zł
 • na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt) - 143 803,00 zł
 • na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska - 63 000,00 zł
 • na ul. Kościelnej w Zamieniu - 70 000,00 zł
 • na ul. Prostej w Barczącej - 111 810,00 zł
 • na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu - 46 567,00 zł
 • na ul. Wspólnej w Maliszewie - 72 219,69 zł
 • od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie - 15 000,00 zł
 • przy ul. Długiej w Budach Barcząckich - 101 903,64 zł
 • przy ul.Kolejowej w Targówce - 102 449,11 zł
 • przy ulicy Kościelnej w Brzózem - 109 000,00 zł
 • w Gamratce - 13 695,05 zł
Całkowity koszt
1 014 553,99 zł
Zatoki autobusowe i parkingi

Zatoki autobusowe i parkingi

 • Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - 200 000,00 zł
 • Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance - 17 267,38 zł
Całkowity koszt
217 267,38 zł
Nakładki asfaltowe

Nakładki asfaltowe

 • na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap - 54 270,87 zł
 • nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance wraz z odwodnieniem - 149 025,93 zł
 • na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie - 192 133,00 zł
 • na ul. Akacjowej w Budach Janowskich - 125 198,49 zł
 • na ul. Mińskiej w Stojadłach - 85 798,00 zł
 • drogi w Wólce Iłówieciej, działka 103 - 104 837,21 zł
 • na części ul. Sosnowej w Barczącej - 144 531,00 zł
 • na drodze nr 236 w Mikanowie - 71 068,91 zł
 • na ul. Brzozowej w Józefowie - 75 876,55 zł
 • na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka - 125 823,00 zł
 • na ul. Gamradzkiej w Podrudziu - 60 552,42 zł
 • na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce - 45 400,00 zł
 • na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach - 38 651,80 zł
 • na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej - 14 316,50 zł
 • na ul. Radość w Starej Niedziałce - 206 822,00 zł
 • na ul. Mostowej w miejscowości Targówka - 188 330,00 zł
Całkowity koszt
1 682 635,68 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

 • Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - 85 142,11 zł
 • Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina - 55 361,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina - 15 837,00 zł
 • Rozbudowa drógi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowe - 89 913,00 zł
 • Rozbudowa odwodnienia przy ul.Wesołej w Barczącej (projekt) - 20 000,00 zł
 • Utwardzenie drogi Dłużka działaka nr 651,685 - 72 416,00 zł
 • Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie - 43 050,70 zł
 • Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie - 330 074,48 zł
Całkowity koszt
711 794,29 zł
Projekty inwestycji drogowych

Projekty inwestycji drogowych

 • Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - 94 464,00 zł
 • Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu - 36 017,14 zł
 • Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina - 59 040,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką - 34 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteź w Barczące, a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - 12 845,15 zł
 • Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach - 19 680,00 zł
Całkowity koszt
256 046,29 zł
Mosty

Mosty

 • Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie - 167 390,00 zł
 • Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - 55 000,00 zł
Całkowity koszt
222 390,00 zł
GZGK

GZGK

 • Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK - 14 865,00 zł
 • Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK - 30 135,00 zł
 • Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK - 10 000,00 zł
 • Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK - 74 585,00 zł
Całkowity koszt
129 585,00 zł
Grunty

Grunty

 • Zakup gruntów pod inwestycje gminne - 150 000,00 zł
 • Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie - 5 000,00 zł
Całkowity koszt
155 000,00 zł
Budowa oświetlenia

Budowa oświetlenia

 • boiska gminnego w Hucie Mińskiej - 200 074,99 zł
 • na odcinku Budy Barcząckie - Targówka, ul. Mazowiecka - 4 305,00 zł
 • na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - 26 522,00 zł
 • na ul. Leśnej w Mariance - 4 182,00 zł
 • na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - 29 370,00 zł
 • na ul. Polnej w Starej Niedziałce - 30 366,00 zł
 • na ul. Rodzinnej w Mariance - 2 952,00 zł
 • na ul. Sosnowej w Barczącej - 59 336,00 zł
 • przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - 103 173,00 zł
 • na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie - 12 708,92 zł
 • na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie - 7 503,00 zł
 • na ul, Wschodniej w Janowie - 23 555,00 zł
 • na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie - 22 241,68 zł
Całkowity koszt
526 289,59 zł
Budowa oświetlenia c.d.

Budowa oświetlenia c.d.

 • na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - 23 832,00 zł
 • na ul. Grabowej w Barczącej - 22 263,00 zł
 • na ul. Natolin w Starej Niedziałce - 34 932,00 zł
 • na ul. Sosnowej w Anielewie - 16 728,00 zł
 • na ul. Szkolnej w Janowie - 30 811,00 zł
 • od posesji 1 w Iłówcu w stronę Cielechowizny - 12 362,00 zł
 • od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej - 8 167,59 zł
 • przy drodze Kluki-Iłówiec - 15 375,00 zł
 • w m. Chochół - 4 428,00 zł
 • w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1 - 45 098,40 zł
 • w sołectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej - 71 000,00 zł
 • Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul, Wesołej w stronę Pogorzeli) - 16 113,00 zł
 • Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe - 22 555,52 zł
Całkowity koszt
323 665,51 zł
Projekty oświetlenia

Projekty oświetlenia

 • na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - 4 524,46 zł
 • przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - 5 658,00 zł
 • ul. Działkowej w Nowych Osinach - 6 000,00 zł
 • ul. Rozwojowej w Grębiszewie - 7 874,54 zł
 • ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - 4 797,00 zł
 • w Chochole od nr 1 do 110 - 4 000,00 zł
 • w Tartaku - 4 000,00 zł
Całkowity koszt
36 854,00 zł
Lokale mieszkalne

Lokale mieszkalne

 • Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - 298 658,00 zł
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki - 35 178,00 zł
 • Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
348 836,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Całkowity koszt
5 626,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - 994 000,00 zł
 • Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - 123 305,00 zł
 • Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
1 417 305,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim - 10 000,00 zł
 • Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Niedziałce - 35 000,00 zł
 • Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - 100 000,00 zł
 • Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzóze - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
225 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu - 18 766,00 zł
 • Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - 85 485,00 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - 603 789,00 zł
 • Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością w SP w Mariance - 16 770,00 zł
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce - 13 400,05 zł
 • Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - 131 240,00 zł
Całkowity koszt
869 450,05 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"

Całkowity koszt
243 712,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - 60 812,00 zł
 • Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie - 115 485,73 zł
Całkowity koszt
176 297,73 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej

Całkowity koszt
733 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Rolnictwo i ochrona środowiska
Spółki wodne

Całkowity koszt

166 102,00 zł

Spółki wodne

Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnej Spółki Wodnej

Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

2 610 314,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - 1 784 925,00 zł;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 300 000,00 zł;
 • Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt) - 10 000,00 zł;
 • Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską na terenie gminy - 321 000,00 zł
 • Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - 80 000,00 zł
 • Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów - 20 000,00 zł
 • Zakup i oprogramowanie nowego sterownika na SUW Janów - 10 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie - 84 389,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

8 946 240,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 200 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości:
  - Brzóze - 1 376 957,00 zł
  - Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - 3 011 000,00 zł
  - Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka - 1 376 956,00 zł
  - Podrudzie, Zamienie i Maliszew - 1 376 956,00 zł
  - Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca - 1 376 956,00 zł
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - 160 000,00 zł
 • Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków - 67 415,00 zł
Ochrona wód

Całkowity koszt

214 000,00 zł

Ochrona wód

 • Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 200 000,00 zł
 • Renowacja zbiornika wodnego w Janowie - 14 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

2 119 068,37 zł

Ochrona powietrza

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Infrastruktura
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

412 807,00 zł

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Huta Mińska - 90 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz. - Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) polegającej na budowie chodnika - 322 807,00 zł
Budowa chodników

Całkowity koszt

1 014 553,99 zł

Budowa chodników

 • na ul. Pięknej w Nowych Osinach - 36 071,00 zł
 • przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (projekt) - 41 820,00 zł
 • przez wieś Chmielew - 31 015,50 zł
 • przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu - 16 200,00 zł
 • na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2 - 40 000,00 zł
 • na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt) - 143 803,00 zł
 • na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska - 63 000,00 zł
 • na ul. Kościelnej w Zamieniu - 70 000,00 zł
 • na ul. Prostej w Barczącej - 111 810,00 zł
 • na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu - 46 567,00 zł
 • na ul. Wspólnej w Maliszewie - 72 219,69 zł
 • od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie - 15 000,00 zł
 • przy ul. Długiej w Budach Barcząckich - 101 903,64 zł
 • przy ul.Kolejowej w Targówce - 102 449,11 zł
 • przy ulicy Kościelnej w Brzózem - 109 000,00 zł
 • w Gamratce - 13 695,05 zł
Zatoki autobusowe i parkingi

Całkowity koszt

217 267,38 zł

Zatoki autobusowe i parkingi

 • Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - 200 000,00 zł
 • Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance - 17 267,38 zł
Nakładki asfaltowe

Całkowity koszt

1 682 635,68 zł

Nakładki asfaltowe

 • na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap - 54 270,87 zł
 • nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance wraz z odwodnieniem - 149 025,93 zł
 • na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie - 192 133,00 zł
 • na ul. Akacjowej w Budach Janowskich - 125 198,49 zł
 • na ul. Mińskiej w Stojadłach - 85 798,00 zł
 • drogi w Wólce Iłówieciej, działka 103 - 104 837,21 zł
 • na części ul. Sosnowej w Barczącej - 144 531,00 zł
 • na drodze nr 236 w Mikanowie - 71 068,91 zł
 • na ul. Brzozowej w Józefowie - 75 876,55 zł
 • na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka - 125 823,00 zł
 • na ul. Gamradzkiej w Podrudziu - 60 552,42 zł
 • na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce - 45 400,00 zł
 • na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach - 38 651,80 zł
 • na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej - 14 316,50 zł
 • na ul. Radość w Starej Niedziałce - 206 822,00 zł
 • na ul. Mostowej w miejscowości Targówka - 188 330,00 zł
Budowa i przebudowa dróg

Całkowity koszt

711 794,29 zł

Budowa i przebudowa dróg

 • Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - 85 142,11 zł
 • Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina - 55 361,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina - 15 837,00 zł
 • Rozbudowa drógi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowe - 89 913,00 zł
 • Rozbudowa odwodnienia przy ul.Wesołej w Barczącej (projekt) - 20 000,00 zł
 • Utwardzenie drogi Dłużka działaka nr 651,685 - 72 416,00 zł
 • Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie - 43 050,70 zł
 • Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie - 330 074,48 zł
Projekty inwestycji drogowych

Całkowity koszt

256 046,29 zł

Projekty inwestycji drogowych

 • Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - 94 464,00 zł
 • Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu - 36 017,14 zł
 • Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina - 59 040,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką - 34 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteź w Barczące, a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - 12 845,15 zł
 • Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach - 19 680,00 zł
Mosty

Całkowity koszt

222 390,00 zł

Mosty

 • Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie - 167 390,00 zł
 • Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - 55 000,00 zł
GZGK

Całkowity koszt

129 585,00 zł

GZGK

 • Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK - 14 865,00 zł
 • Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK - 30 135,00 zł
 • Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK - 10 000,00 zł
 • Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK - 74 585,00 zł
Grunty

Całkowity koszt

155 000,00 zł

Grunty

 • Zakup gruntów pod inwestycje gminne - 150 000,00 zł
 • Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie - 5 000,00 zł
Budowa oświetlenia

Całkowity koszt

526 289,59 zł

Budowa oświetlenia

 • boiska gminnego w Hucie Mińskiej - 200 074,99 zł
 • na odcinku Budy Barcząckie - Targówka, ul. Mazowiecka - 4 305,00 zł
 • na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - 26 522,00 zł
 • na ul. Leśnej w Mariance - 4 182,00 zł
 • na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - 29 370,00 zł
 • na ul. Polnej w Starej Niedziałce - 30 366,00 zł
 • na ul. Rodzinnej w Mariance - 2 952,00 zł
 • na ul. Sosnowej w Barczącej - 59 336,00 zł
 • przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - 103 173,00 zł
 • na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie - 12 708,92 zł
 • na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie - 7 503,00 zł
 • na ul, Wschodniej w Janowie - 23 555,00 zł
 • na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie - 22 241,68 zł
Budowa oświetlenia c.d.

Całkowity koszt

323 665,51 zł

Budowa oświetlenia c.d.

 • na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - 23 832,00 zł
 • na ul. Grabowej w Barczącej - 22 263,00 zł
 • na ul. Natolin w Starej Niedziałce - 34 932,00 zł
 • na ul. Sosnowej w Anielewie - 16 728,00 zł
 • na ul. Szkolnej w Janowie - 30 811,00 zł
 • od posesji 1 w Iłówcu w stronę Cielechowizny - 12 362,00 zł
 • od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej - 8 167,59 zł
 • przy drodze Kluki-Iłówiec - 15 375,00 zł
 • w m. Chochół - 4 428,00 zł
 • w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1 - 45 098,40 zł
 • w sołectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej - 71 000,00 zł
 • Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul, Wesołej w stronę Pogorzeli) - 16 113,00 zł
 • Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe - 22 555,52 zł
Projekty oświetlenia

Całkowity koszt

36 854,00 zł

Projekty oświetlenia

 • na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - 4 524,46 zł
 • przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - 5 658,00 zł
 • ul. Działkowej w Nowych Osinach - 6 000,00 zł
 • ul. Rozwojowej w Grębiszewie - 7 874,54 zł
 • ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - 4 797,00 zł
 • w Chochole od nr 1 do 110 - 4 000,00 zł
 • w Tartaku - 4 000,00 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Lokale mieszkalne

Całkowity koszt

348 836,00 zł

Lokale mieszkalne

 • Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - 298 658,00 zł
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki - 35 178,00 zł
 • Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie - 15 000,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

5 626,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 417 305,00 zł

Urząd Gminy

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - 994 000,00 zł
 • Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - 123 305,00 zł
 • Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - 300 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej

Straże Pożarne

Całkowity koszt

225 000,00 zł

Straże Pożarne

 • Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim - 10 000,00 zł
 • Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Niedziałce - 35 000,00 zł
 • Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - 100 000,00 zł
 • Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzóze - 80 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

869 450,05 zł

Szkoły podstawowe

 • Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu - 18 766,00 zł
 • Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - 85 485,00 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - 603 789,00 zł
 • Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością w SP w Mariance - 16 770,00 zł
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce - 13 400,05 zł
 • Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - 131 240,00 zł
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

243 712,00 zł

Pomoc społeczna

Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"

Biblioteki

Całkowity koszt

176 297,73 zł

Biblioteki

 • Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - 60 812,00 zł
 • Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie - 115 485,73 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

733 000,00 zł

Obiekty sportowe

Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Mińsk Mazowiecki zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

19 455,48 zł

Anielew

Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej

Całkowity koszt

22 555,52 zł

Arynów

Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe

Całkowity koszt

37 307,48 zł

Barcząca

 • Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej;
 • Imprezy integracyjne dla dzieci: "Choinka" i Dzień Dziecka;
 • Założenie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej;
 • Naprawa sprzętu i modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

52 807,72 zł

Brzóze

 • Zakup namiotu dla sołectwa;
 • Organizacja imprez kulturalnych;
 • Bieżące utrzymanie dróg;
 • Budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej;
 • Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej.

Całkowity koszt

12 881,23 zł

Borek Miński

Udrożnienie melioracji na terenie sołectwa oraz odwodnienie drogi przez wieś Borek Miński

Całkowity koszt

45 538,64 zł

Budy Barcząckie

 • Umocnienie rowu ul. Cicha w m. Budy Barczackie poprzez zakup i montaz koryt betonowych;
 • Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.

Całkowity koszt

24 693,49 zł

Budy Janowskie

 • Zakup stojaka na rowery przy Sz. P. w Janowie;
 • Zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych 2 szt.;
 • Zakup i montaż nowych tabliczek z nazwami ulic w m. Budy Janowskie;
 • Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, dzieci i młodzieży wsi Budy Janowskie, połączone ze "sprzątaniem świata";
 • Nakładka asfaltowa na ul. Akacjowej w Budach Janowskich.

Całkowity koszt

19 508,92 zł

Cielechowizna i Prusy

 • Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 8-16 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do m. Prusy;
 • Lustro drogowe prostokątne na skrzyżowaniu działki drogowej nr 98 i 90 w Cielechowiźnie;
 • Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie;
 • Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie.

Całkowity koszt

21 005,50 zł

Chmielew

Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew

Całkowity koszt

22 715,87 zł

Chochół/Tartak

 • Budowa progu zwalniającego w Chochole;
 • Zakup i montaż lustra w Chochole;
 • Doposażenie Sz. P. w Hucie Mińskiej;
 • Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110;
 • Bieżące utrzymanie dróg w Chochole;
 • Projekt oświetlenia w Tartaku;
 • Zawieszenie lamp w Tartaku;
 • Bieżące utrzymanie dróg w Tartaku.

Całkowity koszt

19 241,68 zł

Dziękowizna

 • Wymiana oświetlenia ulicznego na LEDowe na ul. Ks. A. Tyszki w Dziękowiźnie;
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie.

Całkowity koszt

23 731,40 zł

Dłużka

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1

Całkowity koszt

16 248,53 zł

Gamratka

 • Objęcie monitoringiem placu zabaw w Gamratce;
 • Dokończenie budowy chodnika w Gamratce.

Całkowity koszt

20 471,01 zł

Grabina

 • Budowa progów spowalniających na ul. Wesołej i ul. Akacjowej w Grabinie;
 • Utwardzenie ul. Wspólnej w Grabinie.

Całkowity koszt

21 486,54 zł

Grębiszew

 • Zagospodarowanie placu zabaw w Grębiszewie;
 • Zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa placu zabaw w Grębiszewie;
 • Zakup butli powietrznych dla OSP Zamienie;
 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka;
 • Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie.

Całkowity koszt

31 641,87 zł

Gliniak

 • Wykonanie progu zwalniającego na drodze nr 98 w Cielechowiźnie na odcinku od skrzyżowania z drogą 119 w Gliniaku w kierunku Chochołu;
 • Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap.

Całkowity koszt

45 859,33 zł

Huta Mińska

 • Kontynuacja remontu parkingu przy ul. Szkolnej, od naprawionego parkingu do końca boiska Orlik w kierunku ul. Mińskiej w Hucie Mińskiej;
 • Zakup dwóch śmietniczek do postawienia na końcach parkingu przy ul. Szkolnej w Hucie Mińskiej.

Całkowity koszt

13 896,77 zł

Iłówiec

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Iłówieckiej dz. nr 103

Całkowity koszt

36 024,70 zł

Janów i Ignaców

Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie

Całkowity koszt

17 798,55 zł

Józefów

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie

Całkowity koszt

48 638,69 zł

Karolina

 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce;
 • Wykonanie progu zwalniającego na ul. Długiej w sołectwie Stara Niedziałka;
 • Zakup lamp oświetleniowych na ul. Wąską w sołectwie Karolina;
 • Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska.

Całkowity koszt

36 933,33 zł

Kolonia Karolina

 • Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina;
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce.

Całkowity koszt

13 629,52 zł

Kluki

 • Zakup przepustów 2 szt. Φ40, w tym jeden z kołnierzem i Φ30 - 1 szt. na części wschodniej wsi Kluki;
 • Doposażenie Sz. P. w Hucie Mińskiej;
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew;
 • Zakup i dostawa kruszywa na drogę przez wieś Kluki.

Całkowity koszt

42 973,08 zł

Królewiec

 • Zakup kamery na plac zabaw w Królewcu;
 • Zakup i dostawa kruszywa na utwardzenie ul. Granicznej w Królewcu.

Całkowity koszt

20 577,91 zł

Mikanów

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie

Całkowity koszt

33 405,69 zł

Maliszew

 • Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie;
 • Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie;
 • Zakup aparatu powietrznego i czujnika bezruchu, noszy podbierakowych, kamizelki KED, przyrządu zjazdowego, noszy płachtowych dla OSP Zamienie;
 • Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu;
 • Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie;
 • Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie.

Całkowity koszt

37 360,93 zł

Marianka

 • Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance;
 • Zakup 2 luster drogowych: wyjazd z ul. Cichej oraz przy nieruchomości ul. Wspólna 117 w Mariance;
 • Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance;
 • Zakup sprzętu na siłownię plenerową przy Sz. P. w Mariance;;
 • Zakup wyposażenia kuchni szkolnej oraz biblioteki szkolnej w Sz. P. w Mariance;
 • Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance.

Całkowity koszt

53 449,11 zł

Stara Niedziałka

 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce;
 • Zakup bojowego ubrania dla strażaków OSP Stara Niedziałka;
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce;
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce;
 • Wykonanie 1 progu zwalniającego i umieszczenie 3 znaków drogowych na ul. Długiej w Starej Niedziałce.

Całkowity koszt

21 005,50 zł

Niedziałka Druga

 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej;
 • Wykonanie rowów wzdłuż ulicy Olszowej w Niedziałce Drugiej;
 • Zakup przepustów na potrzeby odwodnienia ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej;
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce;
 • Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga.

Całkowity koszt

44 843,80 zł

Nowe Osiny

 • Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach;
 • Prace modernizacyjne na płycie boiska sportowego w Nowych Osinach;
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach;
 • Doposażenie zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach.

Całkowity koszt

29 610,81 zł

Osiny i Kol. Janów

 • Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Osiny;
 • Naprawa nawierzchni ul. Leśnej (Targówka) 300 m od strony ul. Mazowieckiej;
 • Remont nakładki asfaltowej na ul. Wiejskiej w Osinach;
 • Remont nawierzchni oraz pasa drogowego ul. Słonecznej w Kolonii Janów;
 • Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na słupie nr 19/3 ul. Leśna Kolonia Janów;
 • Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Osiny i Kol. Janów.

Całkowity koszt

31 588,42 zł

Podrudzie

 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.

Całkowity koszt

53 449,11 zł

Stojadła

 • Wykonanie progów zwalniających (dzielone-wyspowe) na ul. Wspólnej w Stojadłach;
 • Zakup lampy oświetleniowej na ul. Książęcą w Stojadłach przy posesji 4-6;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Stojadła;
 • Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach.

Całkowity koszt

53 449,11 zł

Targówka

 • Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce;
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce.

Całkowity koszt

15 286,44 zł

Wólka Iłówiecka

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Iłówieckiej dz. nr 103

Całkowity koszt

28 328,03 zł

Wólka Mińska

 • Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska;
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce.

Całkowity koszt

20 845,15 zł

Zakole Wiktorowo

 • Przeznaczenie pieniędzy na potrzeby szkoły podstawowej w Mariance na zakup gier, akcesoriów do ćwiczeń ruchowych;
 • Wykonanie progów zwalniających na ul. Sportowej;
 • Zakup 2 (dwóch) luster na skrzyżowaniu Sosnowa, Jaśminowa i Sosnowa, Polna;
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteź w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.

Całkowity koszt

20 524,46 zł

Stare Zakole

 • Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu;
 • Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu.

Całkowity koszt

47 142,11 zł

Zamienie

 • Zakup aparatu powietrznego i czujnika bezruchu dla OSP Zamienie;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu;
 • Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu;
 • Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.

Całkowity koszt

19 615,82 zł

Żuków

 • Doposażenie przedszkola przy Sz. P. w Brzózem;
 • Remont chodnika w Żukowie przy drodze gminnej;
 • Remont drogi do cmentarza w Żukowie.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Mińsk Mazowiecki rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
20 117 900,00 zł
Prognoza
100%
22 353 222,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Mińsk Mazowiecki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Mińsk Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.