Izabelin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Izabelinie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
10 592
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
66 164 758,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
51.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
34 169 618 zł
51.64%
CIT
200 000 zł
0.3%
Podatki od nieruchomości
6 860 000 zł
10.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 804 800 zł
5.75%
Dotacje
9 052 369 zł
13.68%
Subwencje
9 733 871 zł
14.71%
Pozostałe dochody
2 344 100 zł
3.54%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
68 806 672,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 242 597,00 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
8 242 597,00 zł
Wydatki bieżące
88%
60 564 075,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 450 920,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 443 114,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 690 550,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 571 233,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
908 251,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 850 161,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
647 800,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 284 650,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 171 233,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 243 694,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 335 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
933 400,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
220 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 056 666,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Izabelin w 2019 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
8 242 597,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.53%
Infrastruktura
44.47%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
4 577 268,82 zł
3 665 328,18 zł

Budowa dróg

 • Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 3 Maja z drogą powiatową ul. Estrady w Mościskach;
 • Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia w m. Izabelin, wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza;
 • Projekt przebudowy dróg powiatowych: ul. Federowicza w Hornówku, ul. 3 Maja w Truskawiu (na odcinku od ul. Felińskiego do ul. Olszowej);
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Tetmajera).
Całkowity koszt
2 022 314,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Izabelinie;
 • Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego gminy Izabelin. Łączne nakłady na inwestycję (2019-2021): 150 000,00 zł;
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin.
Całkowity koszt
350 000,00 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Mościskach;
 • Koncepcja: projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku "Mokre Łąki" w Truskawiu; projekt i zagospodarowanie terenu boiska, placu zabaw i skweru w Sierakowie; projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Rynkowej w Izabelinie C;           
 • Poidełka wody na terenie sołectwa w Izabelinie B oraz terenie placu zabaw w Laskach;
 • Projekt zagospodarowania terenu centrum w m. Izabelin.
Całkowity koszt
106 015,82 zł

Gospodarka wodno-ściekowa

 • Projekt sieci wodociągowej w m. Laski - Dąbrowa;
 • Odwodnienie starej pętli w Truskawiu;
 • Koncepcja odwodnienia terenu całej gminy;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (dodatkowo niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości: 92 595,00 zł).
Całkowity koszt
392 000,00 zł

Oświetlenie ulic

Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.

Całkowity koszt
58 400,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup działek pod inwestycje. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2021): 5 196 082,00 zł;
 • Przebudowa budynku gminnego przy ul. Matejki w Izabelinie;
 • Dostęp do informacji publicznej gmin WOF poprzez digitalizacje dokumentów archiwum gminnego (e-archiwum), przewidywane łączne nakłady na inwestycje 482 912,00 zł (projekt przeznaczony do dofinansowania z RPO 2014-2020, wkład gminny 96 583,00 zł);
 • Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - aktywacja społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji;
 • Urząd Gminy Izabelin - modernizacja systemu informatycznego;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców (zmiana sposobu ogrzewania budynków na proekologiczny). 
Całkowity koszt
1 648 539,00 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych w Izabelinie (GOSiR)

Budowa zaplecza technicznego w Truskawiu dla potrzeb GOSiR. 


Całkowity koszt
84 328,18 zł

GPWiK Izabelin "Mokre Łąki"

Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Boisko sportowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej na ul. 3 Maja w Hornówku. Łączne nakłady na inwestycję (2017-2019): 2 336 131,00 zł;
 • Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej na ul. Wojska Polskiego w Hornówku. 
Całkowity koszt
1 761 000,00 zł

Modernizacja placówek oświatowych

 • Szkoła podstawowa ul. 3 Maja - wiata dla rowerów, częściowa wymiana instalacji ciepłej wody;
 • Przedszkole w Laskach - adaptacja pomieszczeń na szatnię dla personelu;
 • Koncepcja architektoniczna żłobka gminnego w Laskach.
Całkowity koszt
140 000,00 zł

Dla seniorów

Dom dziennego pobytu dla seniorów w Izabelinie. Łączne nakłady na inwestycję (2018-2019): 718 678,00 zł.

Całkowity koszt
630 000,00 zł

Centrum Kultury Izabelin

Dotacja celowa na Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

2 022 314,00 zł

Budowa dróg

 • Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 3 Maja z drogą powiatową ul. Estrady w Mościskach;
 • Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia w m. Izabelin, wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza;
 • Projekt przebudowy dróg powiatowych: ul. Federowicza w Hornówku, ul. 3 Maja w Truskawiu (na odcinku od ul. Felińskiego do ul. Olszowej);
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Tetmajera).

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Izabelinie;
 • Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego gminy Izabelin. Łączne nakłady na inwestycję (2019-2021): 150 000,00 zł;
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin.

Całkowity koszt

106 015,82 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Mościskach;
 • Koncepcja: projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku "Mokre Łąki" w Truskawiu; projekt i zagospodarowanie terenu boiska, placu zabaw i skweru w Sierakowie; projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Rynkowej w Izabelinie C;           
 • Poidełka wody na terenie sołectwa w Izabelinie B oraz terenie placu zabaw w Laskach;
 • Projekt zagospodarowania terenu centrum w m. Izabelin.

Całkowity koszt

392 000,00 zł

Gospodarka wodno-ściekowa

 • Projekt sieci wodociągowej w m. Laski - Dąbrowa;
 • Odwodnienie starej pętli w Truskawiu;
 • Koncepcja odwodnienia terenu całej gminy;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (dodatkowo niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości: 92 595,00 zł).

Całkowity koszt

58 400,00 zł

Oświetlenie ulic

Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.

Całkowity koszt

1 648 539,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup działek pod inwestycje. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2021): 5 196 082,00 zł;
 • Przebudowa budynku gminnego przy ul. Matejki w Izabelinie;
 • Dostęp do informacji publicznej gmin WOF poprzez digitalizacje dokumentów archiwum gminnego (e-archiwum), przewidywane łączne nakłady na inwestycje 482 912,00 zł (projekt przeznaczony do dofinansowania z RPO 2014-2020, wkład gminny 96 583,00 zł);
 • Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - aktywacja społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji;
 • Urząd Gminy Izabelin - modernizacja systemu informatycznego;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców (zmiana sposobu ogrzewania budynków na proekologiczny). 
Sprawy społeczne

Całkowity koszt

84 328,18 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych w Izabelinie (GOSiR)

Budowa zaplecza technicznego w Truskawiu dla potrzeb GOSiR. 


Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

GPWiK Izabelin "Mokre Łąki"

Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.

Całkowity koszt

1 761 000,00 zł

Boisko sportowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej na ul. 3 Maja w Hornówku. Łączne nakłady na inwestycję (2017-2019): 2 336 131,00 zł;
 • Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej na ul. Wojska Polskiego w Hornówku. 

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Modernizacja placówek oświatowych

 • Szkoła podstawowa ul. 3 Maja - wiata dla rowerów, częściowa wymiana instalacji ciepłej wody;
 • Przedszkole w Laskach - adaptacja pomieszczeń na szatnię dla personelu;
 • Koncepcja architektoniczna żłobka gminnego w Laskach.

Całkowity koszt

630 000,00 zł

Dla seniorów

Dom dziennego pobytu dla seniorów w Izabelinie. Łączne nakłady na inwestycję (2018-2019): 718 678,00 zł.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Centrum Kultury Izabelin

Dotacja celowa na Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Izabelinie rozliczyło tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
34 169 618,00 zł
Prognoza
100%
44 515 330,22 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
Nowe żłobki
+ 1
nowy żłobek
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie z pełną infrastrukturą
Większe bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowych patroli mieszanych
Monitoring miejski
+ 20
kamer monitoringu
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni w gminie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Izabelinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Izabelin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.