Gmina Siechnice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Siechnice.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
23 541
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
178 420 372,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
25.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
45 883 126 zł
25.72%
CIT
4 340 795 zł
2.43%
Dotacje
23 848 141,12 zł
13.37%
Subwencje
34 224 183 zł
19.18%
Środki na dofinansowanie zadań
10 941 558,20 zł
6.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 697 000 zł
6.56%
Podatki od nieruchomości
39 900 700 zł
22.36%
Pozostałe dochody
7 584 869,14 zł
4.25%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
246 035 656,04 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
88 258 359,47 zł
stanowiły 36% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
36%
88 258 359,47 zł
Wydatki bieżące
64%
157 777 296,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
92 798 544,97 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
35 127 612,17 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
27 018 656,54 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 209 882,90 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 260 971,95 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 650 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 263 515,26 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 070 822,33 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 690 439,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 985 198,54 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 409 039,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 857 860,32 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 817 699,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
859 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 016 413,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Siechnice w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
88 258 359,47 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.33%
Infrastruktura
32.95%
Oświata, sport i kultura
24.71%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
37 362 767,77 zł
29 084 907,82 zł
21 810 683,88 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelinskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego - 350 000,00 zł
 • "Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego - 2 580 748,00 zł
Całkowity koszt
2 930 748,00 zł
Budowa ulic i dróg gminnych

Budowa ulic i dróg gminnych

 • w Radwanicach - 1 740 000,00 zł
 • w Siechnicach - 3 200 000, 00 zł
 • w Świętej Katarzynie - 3 300 000,00 zł
 • w Żernikach Wrocławskich - 1 200 000,00 zł
 • w pozostałych miejscowościach - 4 000 000,00 zł
 • w Groblicach - 350 000,00 zł
 • w Iwinach - 1 000 000,00 zł
 • w formule PPP - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
14 990 000,00 zł
Modernizacja i przebudowa dróg

Modernizacja i przebudowa dróg

 • ul. Warsztatowej w Biestrzykowie - 800 000,00 zł
 • ul. Św. Marka w Zębicach - 851 292,00 zł
 • ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim - 1 049 999,00 zł
Całkowity koszt
2 701 291,00 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) - 100 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
110 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach - 10 000,00 zł
 • Projekt i budowa peronu + wiata Siechnice ul. Kwiatkowskiego - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego - 75 000,00 zł
 • Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin – 24 737,14 zł
Całkowity koszt
99 737,14 zł
Strategia niskoemisyjna

Strategia niskoemisyjna

 • Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - 214 000,00 zł
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice - 227 000,00 zł
Całkowity koszt
441 000,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego - 201 250,00 zł
 • Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ul. Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sądowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką - FS Biestrzyków-Radomierzyce - 48 842,20 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach - FS Kotowice - 71 553,00 zł
Całkowity koszt
321 645,20 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Dotacja na gromadzenie wód opadowych - 40 000,00 zł
 • Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni scieków - 100 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ul.: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża - 1 690 538,35 zł
 • Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowe zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie - 4 265 315,11 zł
 • Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice - 7 919 372,97 zł
Całkowity koszt
14 015 226,43 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Rozwój oświetlenia na terenach gminnych - 60 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych - 1 663 120,00 zł
Całkowity koszt
1 723 120,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) - 20 801 171,98 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw - 222 000,00 zł
 • Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej - 220 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach - 290 000,00 zł
 • Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 - 170 000,00 zł
 • Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - 200 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - 478 000,00 zł
Całkowity koszt
22 381 171,98 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich
Całkowity koszt
33 400,00 zł
Bezpieczeństwo w szkołach

Bezpieczeństwo w szkołach

 • Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego
Całkowity koszt
39 101,30 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem - 1 400 000,00 zł
 • Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice - 2 100 000,00 zł
 • Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II - 27 000,00 zł
Całkowity koszt
3 527 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Place zabaw na terenie Gminy Siechnice - 346 667,00 zł
 • Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - 90 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - 11 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej - 150 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
797 667,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach - 24 000,00 zł
 • Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach - 8 000,00 zł
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie - 530 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice - 1 200 000,00zł
 • Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych - 12 072,00 zł
Całkowity koszt
1 774 072,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - 200 000,00 zł
 • Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP - 100 000,00 zł
 • Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła - 150 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ul. Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach - 30 240,00 zł
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
510 240,00 zł
Siłownie zewnętrzne

Siłownie zewnętrzne

 • Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice
Całkowity koszt
22 255,54 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne - 1 028 760,00 zł
 • Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 201 000,00 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie - 110 360,00 zł
 • Modernizacja obiektów gminnych - 235 000,00 zł
Całkowity koszt
1 575 120,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego
Całkowity koszt
310 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem - 6 270 524,13 zł
 • Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice - 180 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice - 125 000,00 zł
Całkowity koszt
6 575 524,13 zł
Różne rozliczenia

Różne rozliczenia

 • Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - 1 282 500,00 zł
 • Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 300 000,00 zł
 • Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych - 1 086 325,95 zł
 • Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych - 1 000 000,00 zł
 • Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica - 200 000,00 zł
 • Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 1 800 000,00 zł
Całkowity koszt
5 668 825,95 zł
Żłobki

Żłobki

 • Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach
Całkowity koszt
4 100 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOSiGW - 969 873,80 zł
 • Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów - 16 340,00 zł
Całkowity koszt
986 213,80 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych
Całkowity koszt
2 595 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

2 930 748,00 zł

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelinskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego - 350 000,00 zł
 • "Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego - 2 580 748,00 zł
Budowa ulic i dróg gminnych

Całkowity koszt

14 990 000,00 zł

Budowa ulic i dróg gminnych

 • w Radwanicach - 1 740 000,00 zł
 • w Siechnicach - 3 200 000, 00 zł
 • w Świętej Katarzynie - 3 300 000,00 zł
 • w Żernikach Wrocławskich - 1 200 000,00 zł
 • w pozostałych miejscowościach - 4 000 000,00 zł
 • w Groblicach - 350 000,00 zł
 • w Iwinach - 1 000 000,00 zł
 • w formule PPP - 200 000,00 zł
Modernizacja i przebudowa dróg

Całkowity koszt

2 701 291,00 zł

Modernizacja i przebudowa dróg

 • ul. Warsztatowej w Biestrzykowie - 800 000,00 zł
 • ul. Św. Marka w Zębicach - 851 292,00 zł
 • ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim - 1 049 999,00 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) - 100 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - 10 000,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Przystanki

 • Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach - 10 000,00 zł
 • Projekt i budowa peronu + wiata Siechnice ul. Kwiatkowskiego - 20 000,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

99 737,14 zł

Monitoring

 • Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego - 75 000,00 zł
 • Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin – 24 737,14 zł
Strategia niskoemisyjna

Całkowity koszt

441 000,00 zł

Strategia niskoemisyjna

 • Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - 214 000,00 zł
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice - 227 000,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

321 645,20 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego - 201 250,00 zł
 • Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ul. Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sądowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką - FS Biestrzyków-Radomierzyce - 48 842,20 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach - FS Kotowice - 71 553,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

14 015 226,43 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Dotacja na gromadzenie wód opadowych - 40 000,00 zł
 • Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni scieków - 100 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ul.: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża - 1 690 538,35 zł
 • Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowe zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie - 4 265 315,11 zł
 • Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice - 7 919 372,97 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 723 120,00 zł

Oświetlenie

 • Rozwój oświetlenia na terenach gminnych - 60 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych - 1 663 120,00 zł
Oświata, sport i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

22 381 171,98 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) - 20 801 171,98 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw - 222 000,00 zł
 • Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej - 220 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach - 290 000,00 zł
 • Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 - 170 000,00 zł
 • Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - 200 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - 478 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

33 400,00 zł

Przedszkola

 • Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich
Bezpieczeństwo w szkołach

Całkowity koszt

39 101,30 zł

Bezpieczeństwo w szkołach

 • Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego
Świetlice

Całkowity koszt

3 527 000,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem - 1 400 000,00 zł
 • Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice - 2 100 000,00 zł
 • Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II - 27 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

797 667,00 zł

Place zabaw

 • Place zabaw na terenie Gminy Siechnice - 346 667,00 zł
 • Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - 90 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - 11 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej - 150 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach - 200 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 774 072,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach - 24 000,00 zł
 • Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach - 8 000,00 zł
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie - 530 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice - 1 200 000,00zł
 • Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych - 12 072,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

510 240,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - 200 000,00 zł
 • Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP - 100 000,00 zł
 • Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła - 150 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ul. Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach - 30 240,00 zł
 • Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - 30 000,00 zł
Siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

22 255,54 zł

Siłownie zewnętrzne

 • Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice
Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 575 120,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne - 1 028 760,00 zł
 • Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 201 000,00 zł
 • Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie - 110 360,00 zł
 • Modernizacja obiektów gminnych - 235 000,00 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

310 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

6 575 524,13 zł

Bezpieczeństwo

 • Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem - 6 270 524,13 zł
 • Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice - 180 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice - 125 000,00 zł
Różne rozliczenia

Całkowity koszt

5 668 825,95 zł

Różne rozliczenia

 • Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - 1 282 500,00 zł
 • Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 300 000,00 zł
 • Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych - 1 086 325,95 zł
 • Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych - 1 000 000,00 zł
 • Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica - 200 000,00 zł
 • Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 1 800 000,00 zł
Żłobki

Całkowity koszt

4 100 000,00 zł

Żłobki

 • Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach
Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

986 213,80 zł

Utrzymanie zieleni

 • Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOSiGW - 969 873,80 zł
 • Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów - 16 340,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

2 595 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Siechnice rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
45 883 126,00 zł
Prognoza
100%
50 981 251,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
łatwe parkowanie
50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Siechnice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Siechnice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.