Tychy

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tychach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
128 191
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
828 213 999,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
204 180 000 zł
24.65%
icon-cit
CIT
13 965 000 zł
1.69%
Dotacje
Dotacje
96 746 842 zł
11.68%
Subwencje
Subwencje
142 750 189 zł
17.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
Podatki lokalne
133 580 850 zł
16.13%
Pozostałe dochody
Pozostałe
236 991 118 zł
28.61%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
270 563 343,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
268 066 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
96 619 453,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
71 497 674,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
50 205 055,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i polityka społeczna
całkowity koszt
37 826 049,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
20 137 840,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 137 840,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 774 461,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
14 936 194,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
12 006 889,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
9 258 834,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 515 932,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
7 579 171,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Janosikowe
całkowity koszt
7 795 051,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
435 920,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
270 563 343,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
268 066 200,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
96 619 453,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
71 497 674,00 zł
Pomoc społeczna i polityka społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
50 205 055,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i polityka społeczna
całkowity koszt
37 826 049,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
20 137 840,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 137 840,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 774 461,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
14 936 194,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
12 006 889,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
9 258 834,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 515 932,00 zł
Janosikowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
7 579 171,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Janosikowe
całkowity koszt
7 795 051,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
435 920,00 zł
Przedszkola
55 376 143,00 zł
Szkoły podstawowe
72 315 509,00 zł
Gimnazja
15 526 433,00 zł
Licea ogólnokształcące
27 055 430,00 zł
Technika
38 307 808,00 zł
Szkoły zawodowe i branżowe
8 027 737,00 zł
Szkoły policealne
2 215 000,00 zł
Szkoły artystyczne
2 168 345,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
15 526 433,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 628 708,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
24 934 013,00 zł
Świetlice szkolne
5 153 435,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
96 111 304,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
79 791 673,00 zł
Drogi publiczne gminne
49 938 581,00 zł
Pozostała działalność
42 224 642,00 zł
Świadczenie wychowawcze
58 486 750,00 zł
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
24 558 374,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
4 972 584,00 zł
Rodziny zastępcze
4 165 761,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 989 345,00 zł
Pozostała działalność
446 639,00 zł
Obiekty sportowe
53 521 393,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
17 550 281,00 zł
Pozostała działalność
426 000,00 zł
Gospodarka odpadami
23 505 739,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
8 000 400,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6 649 708,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
3 667 200,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 615 773,00 zł
Schroniska dla zwierząt
1 292 558,00 zł
Pozostała działalność
4 473 677,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie
8 158 019,00 zł
Domy pomocy społecznej
7 096 165,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
4 400 000,00 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 883 934,00 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 471 590,00 zł
Ośrodki wsparcia
3 327 918,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 233 388,00 zł
Pozostała działalność
5 255 035,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
30 403 742,00 zł
Promocja i wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
13 126 459,00 zł
Urzędy wojewódzkie
3 751 080,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )
839 320,00 zł
Pozostała działalność
2 748 460,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
6 805 110,00 zł
Towarzystwa budownictwa społecznego
5 488 500,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 699 298,00 zł
Pozostała działalność
5 144 932,00 zł
Biblioteki
6 046 348,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
2 285 000,00 zł
Muzea
1 446 500,00 zł
Inne instytucje kultury
6 565 113,00 zł
Pozostała działalność
431 500,00 zł
Szpitale ogólne
9 574 750,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 405 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
1 681 444,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
600 000,00 zł
Pozostała działalność
675 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
7 566 300,00 zł
Straż gminna (miejska)
3 487 744,00 zł
Pozostała działalność
952 845,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
6 534 363,00 zł
Cmentarze
1 478 957,00 zł
Pozostała działalność
1 245 514,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
4 570 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
2 945 932,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wymiar sprawiedliwości
313 020,00 zł
Informatyka
80 000,00 zł
Różne rozliczenia
30 000,00 zł
Leśnictwo
6 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
6 400,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tychach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tychy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.