Marki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
37 391
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
228 118 205,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
26.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
61 313 913 zł
26.88%
CIT
9 092 063 zł
3.99%
Dotacje
27 868 742 zł
12.22%
Subwencje
51 702 056 zł
22.66%
Inne podatki i opłaty lokalne
29 009 300 zł
12.72%
Podatki od nieruchomości
26 300 000 zł
11.53%
Pozostałe dochody
22 832 131 zł
10.01%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
253 206 356,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
44 803 085,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
44 803 085,00 zł
Wydatki bieżące
82%
208 403 271,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
124 960 222,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
28 930 752,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
26 056 566,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
13 988 923,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 627 081,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 404 839,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 206 571,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 707 203,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 078 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 736 491,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 521 760,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 456 306,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
902 100,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
872 100,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
618 520,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
523 400,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
615 022,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
44 803 085,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.33%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
40.67%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
26 582 432,00 zł
18 220 653,00 zł
Budynki komunelne

Budynki komunelne

 • Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych - 30 000,00 zł
 • Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych - 30 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 30 0000,00 zł
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 30 000,00 zł
 • Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6 - 7 710 623,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - 4 080 000,00 zł
Całkowity koszt
11 910 623,00 zł
MPZP

MPZP

Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki - 20 000,00 zł
 • Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową - 50 000,00 zł
 • Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM - 70 000,00 zł
 • Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM - 30 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" - 264 500,00 zł 
Całkowity koszt
434 500,00 zł
Virtual WOF

Virtual WOF

 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
Całkowity koszt
100 987,00 zł
E-Opieka

E-Opieka

 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)
Całkowity koszt
4 759,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 • Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 300 000,00 zł
 • Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - 6 000 000,00 zł
 • Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 2 069 560,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2 - 31 000,00 zł 
Całkowity koszt
11 400 560,00 zł
Szkoła on-line

Szkoła on-line

 • E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"
Całkowity koszt
1 698 542,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania
Całkowity koszt
202 500,00 zł
Tężnia

Tężnia

 • Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022
Całkowity koszt
373 500,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki
Całkowity koszt
116 461,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Całkowity koszt
70 000,00 zł
Melioracje wodne

Melioracje wodne

 • Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno - komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) - 1 000 000,00 zł
 • Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni - 436 460,00 zł
Całkowity koszt
1 436 460,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 9 165 065,00 zł
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 10 000,00 zł
 • Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
9 225 065,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego - 100 000,00 zł
 • Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ - 330 450,00 zł
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu i tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 500 000,00 zł
 • Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022 - 198 600,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - 980 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - 1 300 000,00 zł
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 40 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki - 142 028,00 zł
 • Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 30 000,00 zł
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki - 40 000,00 zł
 • Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
5 661 078,00 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 50 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego - 9 225,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego - 100 000,00 zł
 • Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) - 78 720,00 zł
 • Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej - 80 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka - 77 490,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - 97 724,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej - 16 728,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej - 70 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej 18 819,00 zł
Całkowity koszt
598 706,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa
Całkowity koszt
480 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ul. Wesołej - 450 000,00 zł
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Główną - 75 000,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki - 105 000,00 zł
 • Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej - 50 000,00 zł
 • Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 19 444,00 zł
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 119 900,00 zł 
Całkowity koszt
819 344,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
Budynki komunelne

Całkowity koszt

11 910 623,00 zł

Budynki komunelne

 • Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych - 30 000,00 zł
 • Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych - 30 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 30 0000,00 zł
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 30 000,00 zł
 • Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6 - 7 710 623,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - 4 080 000,00 zł
MPZP

Całkowity koszt

150 000,00 zł

MPZP

Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP

Urząd gminy

Całkowity koszt

434 500,00 zł

Urząd gminy

 • Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki - 20 000,00 zł
 • Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową - 50 000,00 zł
 • Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM - 70 000,00 zł
 • Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM - 30 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" - 264 500,00 zł 
Virtual WOF

Całkowity koszt

100 987,00 zł

Virtual WOF

 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
E-Opieka

Całkowity koszt

4 759,00 zł

E-Opieka

 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 • Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Monitoring

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 400 560,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 300 000,00 zł
 • Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - 6 000 000,00 zł
 • Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 2 069 560,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2 - 31 000,00 zł 
Szkoła on-line

Całkowity koszt

1 698 542,00 zł

Szkoła on-line

 • E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

202 500,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania
Tężnia

Całkowity koszt

373 500,00 zł

Tężnia

 • Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

116 461,00 zł

Ochrona zabytków

 • Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki
Rezerwy

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Infrastruktura
Melioracje wodne

Całkowity koszt

1 436 460,00 zł

Melioracje wodne

 • Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno - komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) - 1 000 000,00 zł
 • Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni - 436 460,00 zł
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

9 225 065,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 9 165 065,00 zł
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 10 000,00 zł
 • Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach - 50 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

5 661 078,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego - 100 000,00 zł
 • Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ - 330 450,00 zł
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu i tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 500 000,00 zł
 • Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022 - 198 600,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - 980 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - 1 300 000,00 zł
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 40 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki - 142 028,00 zł
 • Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 30 000,00 zł
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki - 40 000,00 zł
 • Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 000 000,00 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

598 706,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 50 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego - 9 225,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego - 100 000,00 zł
 • Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) - 78 720,00 zł
 • Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej - 80 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka - 77 490,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - 97 724,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej - 16 728,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej - 70 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej 18 819,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

480 000,00 zł

Przystanki

 • Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa
Oświetlenie

Całkowity koszt

819 344,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ul. Wesołej - 450 000,00 zł
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Główną - 75 000,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki - 105 000,00 zł
 • Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej - 50 000,00 zł
 • Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 19 444,00 zł
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 119 900,00 zł 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Markach rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
61 313 913,00 zł
Prognoza
100%
68 126 570,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 9 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.