Wierzbica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wierzbica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
9 585
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
56 281 271,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.93%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 714 702 zł
11.93%
CIT
265 803,21 zł
0.47%
Dotacje
22 473 968,37 zł
39.93%
Subwencje
16 138 236 zł
28.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 788 516,41 zł
6.73%
Podatki od nieruchomości
2 849 957,81 zł
5.06%
Pozostałe dochody
4 050 088,06 zł
7.2%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
53 787 573,81 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
3 364 561,07 zł
stanowiły 6% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
6%
3 364 561,07 zł
Wydatki bieżące
94%
50 423 012,74 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 096 983,56 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 113 739,64 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 208 512,30 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 528 026,93 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 804 459,42 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
645 647,54 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 978 000,25 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
594 746,58 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
252 103,23 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
175 243,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
742 204,08 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
578 250,57 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
39 694,59 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 029 961,47 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Wierzbica za rok 2021. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wierzbica w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
3 364 561,07 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.54%
Infrastruktura duża
30.46%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 339 711,30 zł
1 024 849,77 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Głowackiego i ul. Partyzantów;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka;
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy;
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowej oraz drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polany;
Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy;
Utwardzenie kruszywem dróg gminnych;
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pomorzanach Kolonii;
Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie.

Całkowity koszt
810 069,89 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wielka, Osiedle, Polany Kolonia, Suliszka, Wierzbica;
Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Wierzbicy.

Całkowity koszt
284 877,85 zł
PSZOK

PSZOK

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wierzbica.

Całkowity koszt
1 184 980,25 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12;
Zakup działek z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę;
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdujacego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej.

Całkowity koszt
59 783,31 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Remont i modernizacja sal gimanstycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach.

Całkowity koszt
824 485,60 zł
Przedszkola

Przedszkola

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole.

Całkowity koszt
8 400,00 zł
Kultura

Kultura

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez:
- wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej,
- doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzach;
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku - czworaki w Rudzie Wielkiej na świetlicę środowiskową.

Całkowity koszt
66 845,83 zł
Sport

Sport

Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki 37;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej w Łączanach i Zalesice Kolonia oraz placu zabaw.

Całkowity koszt
98 609,54 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy;
Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Łączany.

Całkowity koszt
26 508,80 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

810 069,89 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Głowackiego i ul. Partyzantów;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka;
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy;
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowej oraz drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polany;
Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy;
Utwardzenie kruszywem dróg gminnych;
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pomorzanach Kolonii;
Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

284 877,85 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wielka, Osiedle, Polany Kolonia, Suliszka, Wierzbica;
Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Wierzbicy.

PSZOK

Całkowity koszt

1 184 980,25 zł

PSZOK

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wierzbica.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

59 783,31 zł

Pozostałe inwestycje

Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12;
Zakup działek z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę;
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdujacego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

824 485,60 zł

Szkoły podstawowe

Remont i modernizacja sal gimanstycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach.

Przedszkola

Całkowity koszt

8 400,00 zł

Przedszkola

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole.

Kultura

Całkowity koszt

66 845,83 zł

Kultura

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez:
- wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej,
- doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzach;
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku - czworaki w Rudzie Wielkiej na świetlicę środowiskową.

Sport

Całkowity koszt

98 609,54 zł

Sport

Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki 37;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej w Łączanach i Zalesice Kolonia oraz placu zabaw.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

26 508,80 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy;
Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Łączany.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wierzbica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

18 749,00 zł

Błędów

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie


Całkowity koszt

39 623,07 zł

Dąbrówka Warszawska

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wycięcie zarośli 

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi wraz z chodnikiem

Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika i monitoringu na terenie szkoły i boiska

Całkowity koszt

41 561,33 zł

Łączany

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie malowania oraz modernizacji instalacji elektrycznej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na budynku OSP

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach gminnych

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany

Całkowity koszt

16 560,83 zł

Podgórki

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce gminnej

Całkowity koszt

31 642,59 zł

Polany

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

Całkowity koszt

21 711,44 zł

Polany Kolonia

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup materiałów do wykonania ocieplenia i budowy toalety w świetlicy wiejskiej

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

24 808,21 zł

Pomorzany

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia świetlicy wiejskiej

Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do gminnej świetlicy wiejskiej

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej


Całkowity koszt

14 111,40 zł

Pomorzany Kolonia

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej oraz kosza na śmieci

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wycięcie zarośli

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż wiaty przystankowej

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

Całkowity koszt

47 122,59 zł

Ruda Wielka

Utwardzenie kruszywem dróg gminnych ul. Graniczna i część ul. Kolejowej

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie drogi gminnej ul. Jodłowa

Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez okolicznościowych

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacjowa

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul.Wrzosowa

Całkowity koszt

33 511,58 zł

Rzeczków

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól

Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzeczkowie

Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Rzeczków poprzez zakup sprzętu i umundurowania

Całkowity koszt

15 140,40 zł

Stanisławów

Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

20 341,33 zł

Suliszka

Poprawa estetyki placu gminnego w sołectwie Suliszka poprzez zakup i wysypanie kruszywa na wjeździe

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie rowu i przepustu na drodze gminnej

Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup wyposażenia – traktorek ogrodowy i narzędzia

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż słupów oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

20 184,32 zł

Wierzbica Kolonia

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup ziemi do niwelacji placu przy gminnej świetlicy wiejskiej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP

Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu wizyjnego na gminnej świetlicy wiejskiej

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany przy gminnej świetlicy wiejskiej

Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup kosy spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej


Całkowity koszt

47 228,55 zł

Wierzbica Osada

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie i wywiezienie kruszywem dróg gminnych

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę mini parku przy Placu Jana Pawła II 

Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu

Promowanie gminy poprzez organizacje imprezy kulturalnej

Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez remont siłowni w świetlicy środowiskowej 

Promowanie zdrowego stylu życia i promowanie gminy poprzez zakup sprzętu sportowego

Całkowity koszt

31 507,51 zł

Wierzbica Osiedle

Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia

Poprawa funkcjonalności jednostki pomocniczej poprzez zakup materiałów i wyposażenia

Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Wierzbica poprzez zakup sprzętu i umundurowania

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle

Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zakup sprzętu do świetlicy środowiskowej w Wierzbicy

Całkowity koszt

30 870,34 zł

Zalesice

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem placu gminnego i gminnych dróg dojazdowych do pól

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont łazienek w gminnym budynku strażnicy OSP

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do wykonania remontu w Szkole Podstawowej

Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia poprzez zakup wyposażenia sportowego

Całkowity koszt

27 061,11 zł

Zalesice Kolonia

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wierzbica rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
6 714 702,00 zł
Prognoza
100%
7 460 780,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wierzbica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wierzbica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.