Kocmyrzów-
-Luborzyca

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 556
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
83 716 861,65 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
25.86%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
21 646 542 zł
25.86%
CIT
41 144 zł
0.05%
Podatki od nieruchomości
3 360 000 zł
4.01%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 130 700 zł
10.91%
Dotacje
30 000 901,65 zł
35.84%
Subwencje
15 873 363 zł
18.96%
Pozostałe dochody
3 664 211 zł
4.38%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
99 312 411,04 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 736 113,49 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
27 736 113,49 zł
Wydatki bieżące
72%
71 576 297,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 818 364,20 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 482 451,84 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 690 104,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 733 434,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 784 244,62 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 238 075,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 155 718,23 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 337 600,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
471 913,91 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
233 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
637 613,68 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
400 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 329 890,72 zł
04

Fundusz sołecki

Rada gminy Kocmyrzów-Luborzyca zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

50 462,50 zł

Baranówka

Montaż 12 sztuk oświetlenia ulicznego LED na istniejącej infrastrukturze technicznej
Zakup oświetlenia LED 6 sztuk w celu oświetlenia boiska sportowego w Baranówce
Zakup 2 kompletów Strojów Krakowskich Męskich „Bronowickich” z pasami i butami

Całkowity koszt

34 566,81 zł

Czulice

Budowa altany ogrodowej

Całkowity koszt

50 462,50 zł

Dojazdów

Doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenia przeznaczone dla starszych dzieci
Zainstalowanie 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy ulicach: Krakowskiej, Galicyjskiej, Dworskiej i Lipowej
Naprawa uszkodzonej kostki na chodniku koło szatni boiska sportowego klubu „Partyzant”
Umocnienie skarpy nad placem zabaw – montaż kratownicy
Zakup sadzonek drzew ozdobnych i roślin miododajnych wokół placu zabaw i świetlicy
Usługi porządkowe w sołectwie (równanie terenu, prace sprzątające po ulewach, usunięcie chwastów)

Całkowity koszt

30 075,65 zł

Głęboka

Kontynuowanie prac przy placu zabaw (zakup urządzeń)

Całkowity koszt

42 287,58 zł

Goszcza

Wykonanie doposażenia do placu zabaw
Zakup armatury wodno-pianowej dla OSP Goszcza
Wykonanie koszy na śmieci na teren komunalny w Goszczy
Głośnik przenośny dla potrzeb mieszkańców Sołectwa
Goszcza podczas uroczystości sportowych

Całkowity koszt

39 915,84 zł

Goszyce

Wybrukowany i oświetlony placyk pod kapliczką przy ul. Stara Wieś
Zakup i montaż czterech lamp solarnych typu „Bocian” do oświetlenia placyku pod kapliczką przy ul. Stara Wieś
Zakup i montaż sześciu ławeczek parkowych, wzór nowego typu (z siedziskiem i oparciem z trwałego tworzywa sztucznego) umieszczonych na projektowanym placyku pod kapliczką, przy ul. Stara Wieś
Zakup i montaż na terenie wsi, we wskazanych przez Radę Sołecką miejscach sześciu betonowych śmietnikowych koszów ulicznych typu VERONA 40
Utwardzenie terenu o szerokości 1,5m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 154/17
tj. równolegle do wschodniego ogrodzenia placu zabaw, za Remizą OSP

Całkowity koszt

39 259,83 zł

Karniów

Prace związane z wykończeniem altany w Karniowie
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Karniowie wykonanej w bieżącym roku kalendarzowym ze ZRID-u
Wykonanie mapy do celów projektowych w celu przygotowania dokumentacji technicznej pod planowany plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na działce gminnej obok pętli autobusowej w Karniowie

Całkowity koszt

50 462,50 zł

Kocmyrzów

Zagospodarowanie terenu przy PSZOK, jako terenu zielonego służącego mieszkańcom z miejscami do odpoczynku (Park Kieszonkowy), pełniącego również funkcję edukacyjną (ekologiczną) w związku z bliskim położeniem punktu zbiórki odpadów

Całkowity koszt

47 182,44 zł

Krzysztoforzyce

„BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ” na działce gminnej nr 647/3 w Krzysztoforzycach

Całkowity koszt

50 462,50 zł

Luborzyca

Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Luborzycy
wykonanie podłoża z kostki brukowej pod wiatą i na ścieżce do niej prowadzącej, usługa projektu i nasadzeń
zieleni przy wiacie i ścieżce do niej prowadzącej,zakup kamienia ozdobnego do ułożenia przy ścieżce pod nasadzeniami, wykonanie dwóch ławek na strefę street workout

Zakup oświetlenia i sprzętu sportowego, siatek do piłkochwytów na boisko zielone przy szkole im. Noblistów Polskich w Luborzycy

Całkowity koszt

50 462,50 zł

Łuczyce

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nad Potokiem/Szlachecka w Łuczycach
Zakup 25 sztuk dresów i 25 sztuk toreb sportowych dla dzieci z logiem LKS „Kosynierzy” Łuczyce
Zakup 4 sztuk słupów oświetleniowych na boisko sportowe LKS „Kosynierzy” Łuczyce
Zakup ucinacza do pedałów samochodowych oraz walizki do jego przechowywania i transportu na potrzeby OSP
Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Krakowskiej (przystanek „Łuczyce Las”)
Wytyczenie, utwardzenie przejścia na wzór szlaku górskiego oraz przycięcie drzew na części ul. Cichej w Łuczycach

Całkowity koszt

37 544,10 zł

Maciejowice

Przekazanie do budżetu Gminy kwoty 10 000,00 zł na wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
Doposażenie placu zabaw koło remizy
Budowa ogrodzenia przed remizą i dalszej części działki nr –115/4

Całkowity koszt

27 350,68 zł

Marszowice

Budowa placu zabaw i rekreacji w Marszowicach na kwotę

Całkowity koszt

32 649,24 zł

Pietrzejowice

Zakup namiotów/pawilonów ogrodowe- 3 sztuki
Dodatkowa kamera na terenie szkoły, wraz z montażem - 1 sztuka
Rewitalizacja boiska przy placu zabaw
Zakup siłowni zewnętrznej 2 sztuki

Całkowity koszt

48 645,85 zł

Prusy

Zakup i montaż ławek, stolika, kosza na śmieci, nawiezienie ziemi, wykonanie ozdobnego klombu
zagospodarowanie terenu dla mieszkańców wsi
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 3 sztuki
Wykonanie i montaż wiaty przy szkole podstawowej wraz z wyposażeniem: ławki, stół, kosz na śmieci oraz punktu siłowni zewnętrzne

Całkowity koszt

27 754,38 zł

Rawałowice

Remont istniejącego przepustu drogowego pod drogą gminną nr:
353 położoną w Rawałowicach, stanowiącą własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
362 położoną w Rawałowicach
373 położoną w Rawałowicach
Wymiana dwóch tablic ogłoszeniowych znajdujących się w Rawałowicach

Całkowity koszt

22 405,35 zł

Sadowie

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej i mapy na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Sadowe ul. Na Stoku
Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej i montaż linii oświetlenie drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sadowie ul. Wspólna

Całkowity koszt

35 878,84 zł

Skrzeszowice

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drodze gminnej poprzez utwardzenie pobocza
Doposażenie klubu sportowego Sparta Skrzeszowice -zakup materiałów
Doposażenie KGW Skrzeszowice
Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych i powiatowych poprzez doświetlenie, montaż 5 sztuk lamp led 230V i lamp solarnych 6 sztuk celem doświetlenia ciemnych dróg i poboczy dla poprawy bezpieczeństwa
Doposażenie centrum sołectwa,zakup ławki parkowej z oparciem przy altanie

Całkowity koszt

35 878,84 zł

Sulechów

Budowa „siłowni plenerowej” wraz z infrastrukturą – c.d.

Całkowity koszt

24 524,78 zł

Wiktorowice

Budowa placu zabaw w Wiktorowicach

Całkowity koszt

39 057,98 zł

Wilków

Doposażenie placu zabaw i boiska, niwelacja terenu, praca ziemne, utwardzenie podłoża, nasadzenia krzewów i drzew - zagospodarowanie terenu
Budowa altany biesiadnej
Wymiana tablic ogłoszeniowych
Wynajem „Toi Toi”
Serwis kosiarki
Zakup benzyny
Montaż ulicznej lampy LED

Całkowity koszt

25 735,88 zł

Wola Luborzycka

Wsparcie zakupu przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym: 33/17 i 33/15 w miejscowości Wola Luborzycka

Całkowity koszt

42 691,28 zł

Wysiołek Luborzycki

Wykonanie ścieżki dla pieszych
Wykonanie projektu lamp
Kontynuacja projektu „Ogrody przyjazne pszczołom” - warsztaty, prelekcja, degustacja

Całkowity koszt

40 016,76 zł

Zastów

Kontynuowanie oświetlenia ul. Kosynierów, droga powiatowa 2157K w Zastowie. Montaż słupów, 350 metrów linki i 6 lamp
Odwodnienie ul. Leśnej - droga gminna
Poprawienie stanu technicznego drogi dojazdowej do pól, ul. Kasztanowa

Zobacz pełną listę zadań
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca rozliczyło tylko 87% mieszkańców.

Teraz
87%
21 646 542,00 zł
Prognoza
100%
24 832 012,28 zł
Zobacz, jak brakujące +13%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 2
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 10
nowych miejsc parkingowych
Oświata
+ 1
modernizacja budynków szkół lub przedszkoli
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kocmyrzów-Luborzyca (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.