Kocmyrzów-
-Luborzyca

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 552
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
111 395 146,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
20.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
22 347 612 zł
20.06%
CIT
35 000 zł
0.03%
Podatki od nieruchomości
3 000 000 zł
2.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 865 333 zł
7.96%
Dotacje
54 130 109,72 zł
48.59%
Subwencje
16 351 489 zł
14.68%
Pozostałe dochody
6 665 602,49 zł
5.98%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
114 648 450,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 063 295,75 zł
stanowiły 34% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
34%
39 063 295,75 zł
Wydatki bieżące
66%
75 585 154,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 016 287,80 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 055 257,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 259 419,37 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 329 297,25 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 802 288,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 644 079,48 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 641 300,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 471 814,43 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 366 600,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 112 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
703 552,87 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
698 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
520 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
445 193,81 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
582 260,57 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
39 063 295,75 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
24.46%
Infrastruktura drogowa
66.89%
Infrastruktura komunalna
8.64%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 556 647,25 zł
26 131 235,47 zł
3 375 413,03 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Budowa dróg rolniczych;
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, przy drodze powiatowej w Łuczycach i przy drodze gminnej w Krzysztoforzycach;
Przebudowa drogi powiatowej w Woli Luborzyckiej;
Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w m. Karniów i Luborzyca.

Całkowity koszt
4 393 475,00 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Budowa parkingów przy stacja PKP (Goszcza i Zastów) - ZIT;
Budowa parkingu, wiat przystankowych, peronów autobusowych i pętli autobusowej w Rawałowicach;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
4 810 722,25 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Całkowity koszt
352 450,00 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

Wykupienie pompowni ścieków;
Kanalizacja - prace projektowe;
Program dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni i zbiorników na deszczówkę.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii;
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pieców - ZIT.

Całkowity koszt
24 990 735,47 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Przejęcia sieci wodociągowych.

Całkowity koszt
740 500,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa sali gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Karniowie i Goszczy;
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Prusach i Kocmyrzowie.

Całkowity koszt
1 229 717,00 zł
E-standardy

E-standardy

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie.

Całkowity koszt
1 171 321,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
OSP Karniów w ramach programu "Małopolskie OSP".

Całkowity koszt
137 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Projekt dworu w Baranówce;
Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
507 867,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wydatki na zakupy inwestycyjne do ośrodków pomocy społecznej;
Zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej w ramach funduszu sołeckiego;
Zakup sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań statutowych zakładu;
Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi związanymi z dostarczaniem wody.

Całkowity koszt
329 508,03 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

4 393 475,00 zł

Inwestycje drogowe

Budowa dróg rolniczych;
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, przy drodze powiatowej w Łuczycach i przy drodze gminnej w Krzysztoforzycach;
Przebudowa drogi powiatowej w Woli Luborzyckiej;
Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w m. Karniów i Luborzyca.

Transport lokalny

Całkowity koszt

4 810 722,25 zł

Transport lokalny

Budowa parkingów przy stacja PKP (Goszcza i Zastów) - ZIT;
Budowa parkingu, wiat przystankowych, peronów autobusowych i pętli autobusowej w Rawałowicach;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Oświetlenie

Całkowity koszt

352 450,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Infrastruktura komunalna
Kanalizacja

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Kanalizacja

Wykupienie pompowni ścieków;
Kanalizacja - prace projektowe;
Program dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni i zbiorników na deszczówkę.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

24 990 735,47 zł

Ochrona środowiska

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii;
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pieców - ZIT.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

740 500,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Przejęcia sieci wodociągowych.

Inne
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 229 717,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa sali gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Karniowie i Goszczy;
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Prusach i Kocmyrzowie.

E-standardy

Całkowity koszt

1 171 321,00 zł

E-standardy

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

137 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
OSP Karniów w ramach programu "Małopolskie OSP".

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

507 867,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Projekt dworu w Baranówce;
Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

329 508,03 zł

Pozostałe inwestycje

Wydatki na zakupy inwestycyjne do ośrodków pomocy społecznej;
Zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej w ramach funduszu sołeckiego;
Zakup sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań statutowych zakładu;
Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi związanymi z dostarczaniem wody.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kocmyrzów-Luborzyca zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

45 012,60 zł

Baranówka

Wykonanie dokumentacji do budowy budynku gospodarczego na potrzeby klubu sportowego UKS EKLER i osób korzystających z terenu boiska sportowego;
Zakup piłek sportowych na potrzeby klubu sportowego UKS;
Zakup i dostawa koszy;
Montaż lamp ulicznych na terenie sołectwa;
Dostawa i montaż placu Park Street Workout.

Całkowity koszt

31 058,69 zł

Czulice

Zabezpieczenie parkingu wraz ze zmianą organizacji parkowania;
Zagospodarowanie parku;
Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni w miejscowości.

Całkowity koszt

45 012,60 zł

Dojazdów

Budowa wielofunkcyjnej altany zewnętrznej przy świetlicy;
Utwardzenie terenu pod altanę i miejsca na rozłożenia podłogi drewnianej;
Monitoring terenu świetlicy wiejskiej;
Wymiana lamp oświetleniowych na parkingu przy świetlicy wiejskiej;
Remont bramy wewnętrznej na boisku sportowym;
Usługi porządkowe w sołectwie.

Całkowity koszt

26 962,00 zł

Głęboka

Remont w pomieszczeniach remizy strażackiej OSP Głęboka;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych, stojaka rowerowego na plac zabaw, opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt

37 450,00 zł

Goszcza

Wykonanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, siłowni, zewnętrznej strefy relaksu;
Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP;
Prace związane z utrzymaniem czystości, zakup paliwa i oleju do kosy.

Całkowity koszt

34 400,00 zł

Goszyce

Wykonanie utwardzonej powierzchni z kostki brukowej;
Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej;
Zainstalowanie lamp ledowych;
Zakup i montaż ławeczek.

Całkowity koszt

35 289,88 zł

Karniów

Budowa altany obok garażu OSP Karniów.

Całkowity koszt

45 012,60 zł

Kocmyrzów

Zagospodarowanie terenu obok świetlicy;
Zagospodarowanie placu zabaw.

Całkowity koszt

43 122,07 zł

Krzysztoforzyce

Budowa boiska do piłki nożnej.

Całkowity koszt

45 012,60 zł

Luborzyca

Zabudowanie wiaty i montaż koszy przy boisku wielofunkcyjnym;
Doposażenie placu zabaw przy SP Kocmyrzów I;
Montaż lampy ulicznej - ul. Spacerowa.

Całkowity koszt

17 239,83 zł

Łososkowice

Montaż lamp solarnych w sołectwie.

Całkowity koszt

45 012,60 zł

Łuczyce

Zakup kompletów umundurowania bojowego;
Budowa ogrodzenia boiska sportowego;
Montaż piłko chwytów na boisku sportowym;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

33 200,78 zł

Maciejowice

Rekultywacja boiska sportowego, wycięcie drzew, krzewów, wykonanie ogrodzenia;
Zakup wraz z montażem stołu pingpongowego.

Całkowity koszt

24 306,80 zł

Marszowice

Zakup ubrania bojowego dla OSP Marszowice;
Montaż lamp ulicznych.

Całkowity koszt

24 714,00 zł

Pietrzejowice

Wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej;
Doposażenie świetlicy poprzez zakup stołów z ławkami;
Konserwacja/naprawa sprzętu do koszenia i zakup paliwa;
Montaż lamp solarnych przy drogach gminnych;
Montaż lustra drogowego;
Zakup plecaka/torby ratownika medycznego.

Całkowity koszt

43 977,31 zł

Prusy

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Zachodniej i ul. Kardynała Adama Sapiechy.

Całkowity koszt

24 396,83 zł

Rawałowice

Dostawa i montaż elementów ogrodzenia placu zabaw, lustra drogowego, lampy oświetlenia ulicznego i wiat przystankowych.

Całkowity koszt

19 963,00 zł

Sadowie

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Goszczy;
Montaż linii oświetlenia drogowego do istniejących słupów przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

31 688,87 zł

Skrzeszowice

Remont pobocza dróg gminnych i wykonanie pasa ruchu dla pieszych mieszkańców;
Montaż lamp przy drodze gminnej;
Budowa altany drewnianej w centrum sołectwa;
Montaż kamer przy remizie OSP i placu zabaw;
Oświetlenie solarne - zabezpieczenie obiektu altany.

Całkowity koszt

31 373,78 zł

Sulechów

Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą.

Całkowity koszt

21 920,00 zł

Wiktorowice

Budowa placu zabaw i świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

34 209,58 zł

Wilków

Montaż ławek, koszy, stojaków na rowery;
Oświetlenie centrum wsi i drogi gminnej nr 266;
Doposażenie placu zabaw w urządzenie Street Workout;
Zakup kosiarki, benzyny oraz serwisu, namiotu, strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich.

Całkowity koszt

22 866,40 zł

Wola Luborzycka

Wsparcie zakupu przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca nieruchomości w sołectwie.

Całkowity koszt

37 540,51 zł

Wysiołek Luborzycki

Dostawa i montaż placu Park Street Workout;
Montaż lamp ledowych;
Wyrównanie terenu, usunięcie zarośli i wstępnej koncepcji zagospodarowania działki;
Warsztaty dla mieszkańców "Ogrody przyjazne pszczołom".

Całkowity koszt

36 190,13 zł

Zastów

Zakup naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego;
Montaż lamp solarnych;
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi powiatowej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kocmyrzów-Luborzyca (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.