Kocmyrzów-
-Luborzyca

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 552
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
119 134 920,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 640 391 zł
17.32%
CIT
12 000 zł
0.01%
Podatki od nieruchomości
2 890 000 zł
2.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 099 750 zł
7.64%
Dotacje
33 256 607,38 zł
27.92%
Dotacja celowa - Odnawialne Źródła Energii
32 749 273,20 zł
27.49%
Subwencje
16 226 529 zł
13.62%
Pozostałe dochody
4 260 370 zł
3.58%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
129 163 380,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
57 414 037,90 zł
stanowiły 44% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
44%
57 414 037,90 zł
Wydatki bieżące
56%
71 749 342,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
44 929 735,87 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 143 233,92 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 383 205,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 606 769,62 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 676 042,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 420 312,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 953 343,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 034 866,59 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 475 320,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
744 946,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
340 020,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
191 200,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
36 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 228 385,90 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
57 414 037,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.21%
Infrastruktura
43.79%
Sport i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
13 066 679,26 zł
10 647 928,40 zł

Inwestycje drogowe

Budowa dróg rolniczych.

Rozwój transportu publicznego. 
Przygotowanie dokumentacji technicznej, budowa i remonty dróg gminnych. 

Całkowity koszt
2 138 015,64 zł

Budowa parkingów P&R

Budowa parkingu P&R w miejscowości Zastów.

Budowa parkingu P&R w miejscowości Goszcza.

Całkowity koszt
2 385 681,71 zł

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników przy drogach powiatowych.


Całkowity koszt
2 391 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Przejęcia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych właścicieli.

Całkowity koszt
400 000,00 zł

Odnawialne źródła energii

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.


Całkowity koszt
5 092 989,05 zł

Efektywność energetyczna

Realizacja Programu poprawy efektywności energetycznej - wymiana pieców - ZIT.

Całkowity koszt
490 000,00 zł

Oświetlenie uliczne

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.      

Całkowity koszt
168 992,86 zł

Straż Pożarna

Modernizacja remizy OSP Karniów.

Monitoring OSP i LKS „Kosynierzy” w m. Łuczyce.

Całkowity koszt
184 815,68 zł

Inne wydatki inwestycyjne

Wydatki związane z inwestycją w budynku administracyjnym urzędu gminy.

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby budynku administracyjnego urzędu gminy.

Całkowity koszt
418 220,00 zł

Sale gimnastyczne

Budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Karniowie, Goszycach i Łuczycach.

Całkowity koszt
9 692 491,00 zł

Budowa placów zabaw

Budowa nowych placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń dla placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Całkowity koszt
147 135,12 zł

Utrzymanie zieleni

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie w m. Wysiołek Luborzycki.


Całkowity koszt
49 026,20 zł

Świetlice wiejskie

Modernizacja budynku wiejskiego w Zastowie

Budowa budynku wiejskiego w Dojazdowie

Całkowity koszt
759 276,08 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

2 138 015,64 zł

Inwestycje drogowe

Budowa dróg rolniczych.

Rozwój transportu publicznego. 
Przygotowanie dokumentacji technicznej, budowa i remonty dróg gminnych. 

Całkowity koszt

2 385 681,71 zł

Budowa parkingów P&R

Budowa parkingu P&R w miejscowości Zastów.

Budowa parkingu P&R w miejscowości Goszcza.

Całkowity koszt

2 391 000,00 zł

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników przy drogach powiatowych.


Całkowity koszt

400 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Przejęcia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych właścicieli.

Całkowity koszt

5 092 989,05 zł

Odnawialne źródła energii

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.


Całkowity koszt

490 000,00 zł

Efektywność energetyczna

Realizacja Programu poprawy efektywności energetycznej - wymiana pieców - ZIT.

Całkowity koszt

168 992,86 zł

Oświetlenie uliczne

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.      

Całkowity koszt

184 815,68 zł

Straż Pożarna

Modernizacja remizy OSP Karniów.

Monitoring OSP i LKS „Kosynierzy” w m. Łuczyce.

Całkowity koszt

418 220,00 zł

Inne wydatki inwestycyjne

Wydatki związane z inwestycją w budynku administracyjnym urzędu gminy.

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby budynku administracyjnego urzędu gminy.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

9 692 491,00 zł

Sale gimnastyczne

Budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Karniowie, Goszycach i Łuczycach.

Całkowity koszt

147 135,12 zł

Budowa placów zabaw

Budowa nowych placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń dla placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Całkowity koszt

49 026,20 zł

Utrzymanie zieleni

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie w m. Wysiołek Luborzycki.


Całkowity koszt

759 276,08 zł

Świetlice wiejskie

Modernizacja budynku wiejskiego w Zastowie

Budowa budynku wiejskiego w Dojazdowie

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kocmyrzów-Luborzyca zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

38 840,20 zł

Baranówka

Zakup i montaż tyrolki na boisku;
Doposażenie istniejącego miejsca rekreacji.


Całkowity koszt

26 838,58 zł

Czulice

Zagospodarowanie ronda przy kościele;
Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Czulicach.


Całkowity koszt

38 840,20 zł

Dojazdów

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Głęboka

Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

31 700,00 zł

Goszcza

Wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy relaksu w centrum wsi do spędzania wolnego czasu;
Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP Goszcza;
Organizacja dożynek wiejskich w 2020r.


Całkowity koszt

30 379,00 zł

Goszyce

Budowa chodnika za budynkiem Remizy OSP;
Wykonanie bezpiecznego przejścia z boiska sportowego do opisanego wyżej chodnika;
Położenie kostki brukowej na istniejącej ścieżce i pod dwiema ławkami na placu zabaw.


Całkowity koszt

30 178,84 zł

Karniów

Remont zabytkowego, bojowego wozu strażackiego do zaprzęgu konnego;
Modernizacja i rozbudowa ogrodzeń wokół remizy OSP Karniów.


Całkowity koszt

38 840,20 zł

Kocmyrzów

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim (budowa altany, zakup stołów i ławek do altany, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej).

Całkowity koszt

36 537,00 zł

Krzysztoforzyce

Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego:
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej do zgłoszenia wraz z wcześniejszym opracowaniem mapy do celów projektowych;
2. Wykonanie pumptruck.


Całkowity koszt

38 742,82 zł

Luborzyca

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy SP Kocmyrzów I w Luborzycy poprzez zbudowanie drewnianej altany ze stołem i ławkami, doposażenie placu zabaw w piramidę oraz ławki i kosze.

Całkowity koszt

14 500,00 zł

Łososkowice

Montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego drogi gminnej od pętli autobusowej linii 202 w kierunku Zalipia.

Całkowity koszt

38 138,61 zł

Łuczyce

Trasa rekreacyjna;
Monitoring OSP i LKS "Kosynierzy";
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.


Całkowity koszt

28 935,70 zł

Maciejowice

Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.


Całkowity koszt

20 546,47 zł

Marszowice

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców;
Zakup wykaszarki.


Całkowity koszt

22 650,00 zł

Pietrzejowice

Zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa;
Organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej mieszkańców "Truskawka Łączy";
Zakup luster drogowych i lampy solarnej przy drodze gminnej.


Całkowity koszt

38 015,64 zł

Prusy

Remont części chodnika w Prusach przy ul. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Miętową w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową na Zastów.

Całkowity koszt

21 012,55 zł

Rawałowice

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

Całkowity koszt

17 500,00 zł

Sadowie

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - ul. Widokowa; 
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z montażem oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej - ul. Widokowa;

Montaż 2 lamp solarnych przy drodze - ul. Jesionowa.

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Skrzeszowice

Zakup materiałów i wyposażenia;
Piknik integracyjny dla mieszkańców;
Remont instrumentów orkiestry dętej Skrzeszowianka;
Wyposażenie remizy OSP;
Poprawa estetyki centrum sołectwa przy remizie OSP;
Zakup na plac zabaw altanki ze stolikiem;
Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w Moczyłkach;
Zakup bramki treningowej na boisko.


Całkowity koszt

27 421,18 zł

Sulechów

Zorganizowanie ogródka "jordanowskiego" dla dzieci;
Zakup kosy spalinowej.


Całkowity koszt

18 992,86 zł

Wiktorowice

Zakup nieruchomości.

Całkowity koszt

28 858,27 zł

Wilków

Oświetlenie odcinka drogi;
Instalacja monitoringu placu zabaw terenu stawu oraz kamery do obserwacji nielegalnych wysypisk śmieci.


Całkowity koszt

19 573,00 zł

Wola Luborzycka

Instalacja 2 lamp solarnych;
Odnowa i remont 2 krzyży przydrożnych;
Wykonanie barierki na przystanku MPK z rur.

Całkowity koszt

31 692,70 zł

Wysiołek Luborzycki

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie;
monitoring pętli autobusowej;
Montaż ławek w parku lipowym i poprawa istniejących urządzeń.

Całkowity koszt

32 000,00 zł

Zastów

Oświetlenie drogi gminnej;
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej;
Zakup naczyń kuchennych - doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup urządzeń monitorujących budynek świetlicy, boiska sportowego oraz otoczenia.


Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca rozliczyło tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
20 640 391,00 zł
Prognoza
100%
27 303 377,36 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Wygodne spacery
+3 km
nowych chodników
Ochrona środowiska
teren gminy
budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
Oświetlenie uliczne
teren gminy
rozbudowa oświetlenia drogowego
Edukacja
+ 1
placówka przedszkolna
Wodociągi i kanalizacja
teren gminy
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kocmyrzów-Luborzyca (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.