Kocmyrzów-
-Luborzyca

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 552
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
104 823 666,56 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.12%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 045 122 zł
19.12%
CIT
39 214,32 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
3 536 304,97 zł
3.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 616 431,06 zł
8.22%
Dotacje
52 949 383,98 zł
50.51%
Subwencje
16 316 813 zł
15.57%
Pozostałe dochody
3 320 397,23 zł
3.17%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
104 743 155,84 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 037 587,60 zł
stanowiły 32% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
32%
33 037 587,60 zł
Wydatki bieżące
68%
71 705 568,24 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 465 921,63 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 650 515,72 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 793 350,91 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 929 744,94 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 311 248,13 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 298 194,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 133 659,23 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 621 406,57 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 808 506,33 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
895 705,63 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
579 542,29 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 601 598,98 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
652 254,24 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
33 037 587,60 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
63.79%
Infrastruktura
36.21%
Sport i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
21 074 157,36 zł
11 963 430,24 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Przbudowa dróg rolniczych;
Dokumentacje dotyczące przebudowy dróg gminych;
Przebudowa dróg gminnych;
Wykonanie i montaż wiat przystankowych.

Całkowity koszt
928 991,99 zł
Budowa parkingów P&R

Budowa parkingów P&R

Rozbudowa P&R w Łuczycach;
Budowa P&R w Goszczy.

Całkowity koszt
670 596,69 zł
Inwestycje w ciągi dla pieszych

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Budowa chodnika w Pietrzejowicach przy drodze wojewódzkiej nr 776;
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych w m. Kocmyrzów, Łuczyce oraz sfinansowanie podobnych inwestycji w Prusach, Goszczycach, Czulicach i Goszczy.

Całkowity koszt
2 278 631,33 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Modernizacja reduktora z zasuwami w m. Zastów;
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą węzła wodociągowego w Sadowie;
Wykonanie przebudowy wszystkich ujęć wodociągowych na terenie gminy;
Modernizacja budynku przy ujęciu wody w Rawałowicach oraz robudowa instalacji elektrycznej;
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych;
Rozbudowa kanalizacji i odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych w m. Zastów.

Całkowity koszt
2 081 216,72 zł
Odnawialne źrodła energii

Odnawialne źrodła energii

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt
14 486 543,14 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP Maciejowice;
Roboty remontowo-budowlane remizy OSP Karniów.

Całkowity koszt
260 567,70 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Wykonanie dokumentacji związanej z budową oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Prusy i Goszyce;
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
269 725,21 zł
Inne wydatki inwestycyjne

Inne wydatki inwestycyjne

Zakup samochodów służbowych;
Wdrożenie programu E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca;
Zakup ozonatora.

Całkowity koszt
97 884,58 zł
Sale gminastyczne

Sale gminastyczne

Budowa sali gimnastycznej w Karniowie, Łuczycach i Goszczycach;
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sali gimnastycznej w Goszczy.

Całkowity koszt
9 604 606,36 zł
Przedszkola

Przedszkola

Wydatki na dostosowanie pomieszczeń, wykonanie systemu sygnalizacji p.poż. wraz z oświetleniem p.poż.;
Wydatki na realizację projektu "Akademia Przedszkolaka".

Całkowity koszt
474 149,31 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Renowacja nawierzchni oraz wyposażenia boiska sportowego w Łuczycach;
Remont trybun na boisku sportowym w Kocmyrzowie.

Całkowity koszt
298 242,66 zł
Świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dojazdowie;
Budowa świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dojazdowie.

Całkowity koszt
1 586 431,91 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

928 991,99 zł

Inwestycje drogowe

Przbudowa dróg rolniczych;
Dokumentacje dotyczące przebudowy dróg gminych;
Przebudowa dróg gminnych;
Wykonanie i montaż wiat przystankowych.

Budowa parkingów P&R

Całkowity koszt

670 596,69 zł

Budowa parkingów P&R

Rozbudowa P&R w Łuczycach;
Budowa P&R w Goszczy.

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Całkowity koszt

2 278 631,33 zł

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Budowa chodnika w Pietrzejowicach przy drodze wojewódzkiej nr 776;
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych w m. Kocmyrzów, Łuczyce oraz sfinansowanie podobnych inwestycji w Prusach, Goszczycach, Czulicach i Goszczy.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

2 081 216,72 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Modernizacja reduktora z zasuwami w m. Zastów;
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą węzła wodociągowego w Sadowie;
Wykonanie przebudowy wszystkich ujęć wodociągowych na terenie gminy;
Modernizacja budynku przy ujęciu wody w Rawałowicach oraz robudowa instalacji elektrycznej;
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych;
Rozbudowa kanalizacji i odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych w m. Zastów.

Odnawialne źrodła energii

Całkowity koszt

14 486 543,14 zł

Odnawialne źrodła energii

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

260 567,70 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP Maciejowice;
Roboty remontowo-budowlane remizy OSP Karniów.

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

269 725,21 zł

Oświetlenie uliczne

Wykonanie dokumentacji związanej z budową oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Prusy i Goszyce;
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy.

Inne wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

97 884,58 zł

Inne wydatki inwestycyjne

Zakup samochodów służbowych;
Wdrożenie programu E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca;
Zakup ozonatora.

Sport i rekreacja
Sale gminastyczne

Całkowity koszt

9 604 606,36 zł

Sale gminastyczne

Budowa sali gimnastycznej w Karniowie, Łuczycach i Goszczycach;
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sali gimnastycznej w Goszczy.

Przedszkola

Całkowity koszt

474 149,31 zł

Przedszkola

Wydatki na dostosowanie pomieszczeń, wykonanie systemu sygnalizacji p.poż. wraz z oświetleniem p.poż.;
Wydatki na realizację projektu "Akademia Przedszkolaka".

Boiska sportowe

Całkowity koszt

298 242,66 zł

Boiska sportowe

Renowacja nawierzchni oraz wyposażenia boiska sportowego w Łuczycach;
Remont trybun na boisku sportowym w Kocmyrzowie.

Świetlice wiejskie

Całkowity koszt

1 586 431,91 zł

Świetlice wiejskie

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dojazdowie;
Budowa świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dojazdowie.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kocmyrzów-Luborzyca zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

38 839,69 zł

Baranówka

Zakup i montaż tyrolki na boisku;
Doposażenie istniejącego miejsca rekreacji.

Całkowity koszt

26 625,00 zł

Czulice

Zagospodarowanie ronda przy kościele;
Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Czulicach.

Całkowity koszt

34 590,20 zł

Dojazdów

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Głęboka

Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

31 692,89 zł

Goszcza

Wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy relaksu w centrum wsi do spędzania wolnego czasu;
Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP Goszcza;
Zakup kosy spalinowej.

Całkowity koszt

30 363,78 zł

Goszyce

Budowa chodnika za budynkiem Remizy OSP;
Wykonanie bezpiecznego przejścia z boiska sportowego do opisanego wyżej chodnika;
Położenie kostki brukowej na istniejącej ścieżce i pod dwiema ławkami na placu zabaw.

Całkowity koszt

30 110,94 zł

Karniów

Remont zabytkowego, bojowego wozu strażackiego do zaprzęgu konnego;
Modernizacja i rozbudowa ogrodzeń wokół remizy OSP Karniów.

Całkowity koszt

33 840,00 zł

Kocmyrzów

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim (budowa altany, zakup stołów i ławek do altany, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej).

Całkowity koszt

36 500,00 zł

Krzysztoforzyce

Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego:
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej do zgłoszenia wraz z wcześniejszym opracowaniem mapy do celów projektowych;
2. Wykonanie pumptruck.

Całkowity koszt

28 723,83 zł

Luborzyca

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy SP Kocmyrzów I w Luborzycy poprzez zbudowanie drewnianej altany ze stołem i ławkami, doposażenie placu zabaw w piramidę oraz ławki i kosze.

Całkowity koszt

14 500,00 zł

Łososkowice

Montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego drogi gminnej od pętli autobusowej linii 202 w kierunku Zalipia.

Całkowity koszt

34 792,60 zł

Łuczyce

Trasa rekreacyjna;
Monitoring OSP i LKS "Kosynierzy";
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

28 935,70 zł

Maciejowice

Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

20 535,98 zł

Marszowice

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców;
Zakup wykaszarki;
Montaż lampy ulicznej.

Całkowity koszt

18 408,27 zł

Pietrzejowice

Zakup materiałów, wyposażenia, usług dla sołectwa (stojaków na rowery, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, montaż monitoringu na plac zabaw, montaż tablic informacyjnych);
Zakup luster drogowych i lampy solarnej przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

38 015,64 zł

Prusy

Remont części chodnika w Prusach przy ul. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Miętową w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową na Zastów.

Całkowity koszt

21 012,22 zł

Rawałowice

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

Całkowity koszt

16 180,78 zł

Sadowie

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - ul. Widokowa;
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z montażem oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej - ul. Widokowa;
Montaż 2 lamp solarnych przy drodze - ul. Jesionowa.

Całkowity koszt

26 671,11 zł

Skrzeszowice

Zakupy dla KGW;
Wyposażenie remizy OSP;
Poprawa estetyki centrum sołectwa przy remizie OSP;
Zakup na plac zabaw altanki ze stolikiem;
Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w Moczyłkach;
Zakup bramki treningowej na boisko.

Całkowity koszt

23 080,08 zł

Sulechów

Zorganizowanie ogródka "jordanowskiego" dla dzieci;
Zakup kosy spalinowej.

Całkowity koszt

18 992,86 zł

Wiktorowice

Zakup nieruchomości.

Całkowity koszt

28 724,43 zł

Wilków

Oświetlenie odcinka drogi;
Instalacja monitoringu placu zabaw terenu stawu oraz kamery do obserwacji nielegalnych wysypisk śmieci.

Całkowity koszt

19 572,27 zł

Wola Luborzycka

Instalacja 2 lamp solarnych;
Odnowa i remont 2 krzyży przydrożnych;
Wykonanie barierki na przystanku MPK z rur.

Całkowity koszt

31 112,00 zł

Wysiołek Luborzycki

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie;
Monitoring pętli autobusowej;
Montaż ławek w parku lipowym i poprawa istniejących urządzeń.

Całkowity koszt

31 834,86 zł

Zastów

Oświetlenie drogi gminnej;
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej;
Zakup naczyń kuchennych - doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup urządzeń monitorujących budynek świetlicy, boiska sportowego oraz otoczenia.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kocmyrzów-Luborzyca (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.